Bloggarkiv

Gör upp om migrationspolitiken!


I ett ganska uppmärksammat utspel argumenterade LO:s vice ordförande Tobias Baudin för att Socialdemokraterna och Moderaterna borde anstränga sig för att finna en överenskommelse kring migrationspolitiken. Till SVT sade Tobias att …

Sverige, men också Europa, befinner sig i ett allvarligt läge där miljontals människor flyr undan krig och svält. I ett sådant läge är det viktigt med politiskt ansvarstagande. Därför tror jag att både S och M skulle gynnas av att hitta en bred överenskommelse om migrationspolitiken.

På det sättet skulle debatten i Sverige kunna handla om det verkligen viktiga – hur ska vi få ner arbetslösheten, få en bättre skola, stärka välfärden. Den här diskussionen vi har nu om migration och tiggeri gynnar bara Sverigedemokraterna.

Jag tror det ligger en del i det som Tobias säger. Det finns, undantaget SD, en ganska stor uppfattning om att Sverige fortsatt ska vara ett öppet land för flyktingar och de som önskar arbeta i vårt land. Samtidigt finns det förstås vissa problem i dagens Sverige. De som kommer till Sverige har svårt att snabbt komma i arbete, det är uppenbart att det finns strukturell rasism som gör att människor med ”konstiga” namn har svårare att få arbete (trots god formell kompetens).

Även om det finns vissa punkter kring migrationspolitiken där det råder ganska stor oenighet mellan partierna/blocken vore mycket vunnet med en bredare samsyn om den praktiska politiken. En bred politisk uppgörelse parat med avtal/överenskommelser mellan parterna på arbetsmarknaden borde göra det möjligt att parera SD:s uppfattningar.

Det mesta tyder på att svenskarna önskar bibehålla en fortsatt generös politik kring migrationen. Men man saknar politiska förslag och åtgärder för att åstadkomma en bättre tingens ordning.

Invandring stärker landet politiskt, ekonomiskt och kulturellt


Dick Harrison, professor i historia, har skrivit ett inlägg vari han konstaterar att Sverige har mått väl av av invandring. Han hänvisar till många exempel i svensk historia. Han skriver att …

Sverige är inte på något vis unikt. Samma logik – att invandring stärker landet politiskt, ekonomiskt och kulturellt – kan sägas om alla fredstida invandringar genom tiderna, oavsett om det har rört sig om flyktingvågor eller arbetskraftsimmigration. Ju fler invandrare, desto starkare stat. Paradexemplet är USA. Det finns inte ett enda historiskt exempel på att invandring på sikt har varit negativ för mottagarlandet. På denna punkt är vår historiska erfarenhet glasklar – den enda form av immigration som har varit, och är, direkt skadlig är den som utgörs av krigiska invasioner.

Det som är befriande med Dicks inlägg är att han inte gör detta till en fråga om matematik eller ekonomiska beräkningar. Han visar snarare på de historiska erfarenheterna på invandring och hur människor (eller grupper av människor) har reagerat på vad de menat vara en allt för överdriven invandring. Oavsett farhågor har invandring gynnat Sverige genom nya kunskaper, kulturell påverkan och kreativ korsbefruktning.

Dick skriver avslutningsvis att …

… Sverige skulle behöva en ny typ av problemformulering som utgår från att invandring som sådan är positiv, ett fenomen som bör bejakas, inte ett elände som måste hanteras. Invandringens långsiktiga följdverkningar bör lyftas fram och hyllas. Problemfokus bör landa på de konkreta punkter där problem uppstår, i första hand avseende integrationen i det svenska samhället, i synnerhet på arbetsmarknaden. Det borde inte vara svårt för övriga riksdagspartier att enas kring ett sådant ställningstagande – under förutsättning att viljan finns.

I en intervju med Aftonbladet öppnar statsminister för att inleda breda diskussioner kring migrationspolitiken. Stefan menar att man behöver föra samtal med arbetsmarknadens parter och att föra breda politiska samtal. Han säger att …

Människor kommer till Sverige för att söka skydd. Det som händer i Syrien och Irak säger allt. Alla förstår det. Vår arbetsmarknad fungerar inte tillräckligt bra för att vi ska ta tillvara på all den kraft som finns hos dessa människor. Många är ju akademiskt utbildade. Ungefär en fjärdedel. Jag är helt övertygad om att arbetsmarknadens parter måste vara med och forma hur vi ska göra det bättre. Där ­tänker vi att det finns all anledning att bjuda in parterna och börja ett sådant samtal. Där vill jag ju ha med mig flera partier. Så jag har inte stängt dörren i de andra frågorna.

I ett första läge avvisar moderaterna Stefans invit. Elisabeth Svantesson att partiet i första hand behöver forma sina egna tankar innan de ger sig i kast med diskussioner med andra parter.

Nu är väl inte moderaternas svar skrivet i sten. Det är alldeles nödvändigt att breda samtal förs kring denna fråga. Det är klart att det kortsiktigt kan innebära vissa problem för det svenska samhället när det gäller förmågan att människor ska kunna försörja sig själva och bidra till det svenska samhällets utveckling. Det är en fråga för arbetsmarknaden att fundera över, det är en fråga som berör statens som kommuners ansvar att bidra till ett bra mottagande. På det sist nämnda området finns det sannerligen en del att göra.

Länkar: SvD, Aftonbladet, SvD, dn.se, SvD, SvD

Fler som skrivit: Johan Westerholm

Nyckeln till fungerande integration


Regeringens samordnare för förbättrat flyktingmottagande i kommunerna har överlämnat sin slutrapport. I den konstateras att de ”tre storstadslänen med hänsyn till arbetsmarknad och övriga resurser bör ha kapacitet att öka sitt mottagande.” Det är idag mycket tydligt att ansvaret för mottagandet är koncentrerat till ett antal kommuner medans många andra stretar emot att ta ett solidariskt ansvar. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger att …

Många storstadskommuner har goda förutsättningar att ta emot nyanlända, men i dag är det flera kommuner som tar emot oproportionerligt lite. Det är inte rimligt.

Regeringen arbetar med denna fråga. Det finns två alternativa metoder som de laborerar med. Antingen använder man det kommunala utjämningssystemet för att undandra medel från kommuner med relativt lågt mottande eller så genomförs en tvingande lagstiftning.

Oavsett vilken metod man fastnar för är det högst angeläget att verka för att fler kommuner ökar sitt mottagande av flyktningar.

Länkar: SvD, Ekot, SvD

Om en nationell utmaning


Migrationsverket bedömer i en prognos att fler flyktingar och asylsökande kommer att söka sig till Sverige under nästa år. Som ett slags genomsnitt kan omkring 95.000 personer söka sig till Sverige under 2015. Den största anledningen till utvecklingen ligger i bedömningen att inbördeskriget i Syrien kommer att fortsätta under ett par år ytterligare. Sverige har ju tidigare beslutat att flyende från Syrien i anledning av det pågående inbördeskriget kan beviljas permanent uppehållstillstånd.

Det är klart att detta innebär en utmaning för det svenska mottagningssystemet. Samtidigt måste man ha perspektiven klara för sig. Lenjonparten av de som flyr Syrien kommer inte längre än till Turkiet och andra näraliggande länder. Det handlar om miljoner människor som hamnar i en besvärlig situation i det att dessa mottagande länder verkligen inte har tillräckliga resurser för ett ordnat mottagande.

I det skenet är det endast en rännil som kommer till våra nordliga breddgrader. Samtidigt har vi stora ambitioner i Sverige att skapa värdiga förhållanden för de som kommer till oss. Det är ändå inte alltid vi lyckas med våra föresatser. Det kommer nu att bli än viktigare att Sverige som nation delar på mottagandet och att inte vissa kommuner lätt kan undandra sig sitt ansvar.

Statsrådet Morgan Johansson överväger lagstiftning för att säkerställa att alla rikets kommuner drar sina strån till stacken. I första hand tänker han sig ett system som, i någon mån, premierar de kommuner som tar större ansvar för mottagandet än de som betackar sig. Jag är dock rädd att ett sådant system endast innebär att ett antal kommuner kan välja att betala för att slippa att ta emot asylsökande och flyktingar.

Det är klart att ett ökat flyktingmottagande på kort sikt innebär ökade kostnader för det svenska samhället. Men det är samtidigt kostnader som snabbt vänds till inkomster och vinning så fort som människor ges möjlighet att försörja sig själva genom arbete. Sverige kommer att behöva många människors arbete i framtiden om vi tänker oss att kunna finansiera vår välfärd och socialförsäkringssystem.

Morgan Johansson har bjudit in samtliga övriga partier i riksdagen (förutom SD) till samtal om hur det svenska samhället ska klara av denna utmaning. Även om det finns skillnader i uppfattning om hur politiken i enskilda delar ska se ut förutsätter jag ändå att man kommer att nå en samsyn. Jag hoppas vidare att den moderata partiledningen talar allvar med sina kommunala företrädare i kommuner med låg eller närmast obefintligt mottagande av flyktingar till Sverige. Nu får moderaterna chansen att visa att de menar allvar när de säger ska ha en positiv och generös politik i att ta emot människor från andra länder.

Länkar: dn.se, Aftonbladet ledare, Aftonbladet ledare, dn.se, Ekot, SVT, SvD, SVT, Ekot, di.se, dagens arena, vlt, SVT, di.se, SVT, SVT, SvD, dn.se

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Sjätte mannen

Om ett slött regelverk som inbjuder till missbruk


I ett reportage i Expressen/Kvällsposten har journalisten Johanna Karlsson träffat Tareq och Habib som kommit till Sverige i avsikt att arbeta och få en bra lön därtill.

Verkligheten som den speglas i Johannas reportage är knappast hedrande för Sverige. De har fått arbete till en minimal inkomst och har i stort sett hållits i förvar på sin arbetsplats.

ledarplats kritiseras den borgerliga regering, som tillsammans med Miljöpartiet, har genomfört reformen. Det är inte första gången som det larmas om att det förekommer missbruk av lagstiftningen. I ledaren skrivs att …

Larmen om missbruk i reformens spår har ljudit i flera år, men regeringen var länge stendöv för förslag om skärpt lagstiftning. 2013 började man motvilligt backa. Men det är tveksamt om de föreslagna ändringarna gör någon väsentlig skillnad. Exempelvis borde det utredas, även om det är snårigt, om man kan göra det arbetsbjudande som den anställda får, rättsligt bindande.

Flera fackliga organisationer kräver att det anställningserbjudande som arbetsgivaren bifogar ansökan om arbetstillstånd blir rättligt bindande. Idag kan man inte komma åt de arbetsgivare som i efterhand betalar betydligt sämre och där arbetsförhållandena inte blir som lovat. Det är endast i de fall som företagen har tecknat kollektivavtal och där de berörda är fackliga medlemmar som fackliga organisationer i efterhand kan göra något.

Länkar: Expressen, Politism, Expressen, Expressen, Expressen, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Ylva Johansson, Roger Jönsson

Stort avstånd mellan snack och verkstad


Elsa Kugelberg har skrivit ett mot migrationsministerns eget parti spetsigt inlägg.

Elsa konstaterar att Migrationsverket har stora problem att finna boenden till rimliga kostnader för de som invandrar till Sverige. Detta trots att Riksdagens partier (med undantag för SD) uttalat sig positivt till en generös invandrings- och flyktingpolitik. Inlägget avslutar konstaterande att …

När en stor del av kommunpolitikerna från migrationsministerns eget parti vägrar att ta emot en enda flykting avslöjas ett alltför stort avstånd mellan snack och verkstad.

Idag är det i hög grad arbetarstäder med stora, så kallade, miljonprogramsområden som är mottagare av invandrare. Det behöver, i och för sig, inte vara ett problem på lång sikt. Men det är klart att det vore bättre om den statliga politiken bättre kunde bäras av alla rikets kommuner.

Lågskattekommuner runt de större städerna kan säga att de minsann inte har möjlighet att ta emot människor. Det finns nämligen inga lämpliga bostäder där dessa kan hysas. De politiska ledningarna bedriver en politik för att endast människor/familjer med goda inkomster ska bo i kommunen. Då kan man fortsätta att hålla en lägre kommunalskatt och kan minimera sociala kostnader.

Migrationsverkets problem att hitta lämpliga boenden hänger då ihop med det kommunala planmonopolet och dagens bostadspolitik. Tomas Tobé må offentligt åthuta kommuner för att inte bidra till högre mottagande av flyktingar. Men internt i partiet lär han inte göra särskilt mycket.

Fler som skrivit: Martin Moberg, Johan Westerholm

Agera mot exploatering och människohandel


Igår kväll hittade jag ett intressant, några dagar gammalt, debattinlägg. Det är undertecknat av docent Charlotta Hedberg, forskare Anniina Jokinen och doktorand Louisa Vogiazides som resonerar om hur dagens migrationspolitik kan leda till exploatering och handel med utsatta människor.

Debattörerna skriver att i branscher där arbetare exploateras ligger det nära till hands att människohandel förekommer. De berättar att den Internationella arbetsorganisationen (ILO) har tagit fram ett antal kriterier för att definiera arbetsrelaterad människohandel. När forskarna applicerar dessa kriterier på den svenska bärbranschen och restaurangbranschen ser de tydligt hur de är karaktäriserade av exploatering, gränsande till människohandel.

De beskriver i sitt inlägg hur detta kan se ut i de berörda branscherna. De vill att man i Sverige agerar för att minimera ett exploaterande av migrerande arbetskraften. De säger …

Det är därför hög tid att svensk migrationspolitik som riktar sig till arbetskraftsinvandring tar situationen på allvar och agerar mot exploatering och människohandel. För att komma tillrätta med problemen är det viktigt att de diskussioner som förs på politiskt håll om efterkontroller av utfärdade arbetstillstånd genomförs och att utfärdade arbetserbjudanden bör vara juridiskt bindande. Myndigheter bör också få utökat mandat för att arbeta mot exploatering och ökad samverkan bör ske mellan myndigheter såväl på ett nationellt som på ett internationellt plan.

 Förslagen synes mig fullt rimliga att genomföra. Det som saknas är ju tyvärr politisk vilja nog att genomföra det som debattörerna föreslår.

Om handel med arbetstillstånd


Jo, men det ska nog komma regler …

P1 Kaliber berättar i ett inslag om hur det förekommer handel med arbetstillstånd. Ett arbetstillstånd kan kosta upp till 100.000 kronor. De konstaterar vidare i programmet att det verkar vanligt att lönerna ligger långt under kollektivavtalsenlig nivå. Det verkar som om det är vanligt att lönen motsvarar 1.000 dollar.

Det är ju inte första gången som media rapporterar om liknande problem i andra branscher. Det verkar vara vanligast med sådant fusk i branscher som redan betraktas som låglönebranscher. Hotell och restaurangfacket har ju vid de uppföljningar de genomfört funnit en hel del oegentligheter.

Den borgerliga regeringens förmenta syfte med att förenkla utfärdandet av arbetstillstånd var att öka inflödet av kvalificerad arbetskraft (gärna ingenjörer). Reformen har väl delvis uppnått sitt syfte. Borgerliga ministrar kan stolt meddela att många kvalificerade ingenjörer har kommit till Sverige. Men de är en minoritet. De flesta arbetstillstånden har utfärdats till andra branscher. I våras skrev DN att …

… två av tre arbetstillstånd för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES i dag återfinns i branscher där Sverige inte lider av någon allmän arbetskraftsbrist, till exempel i gatukök, pizzerior, krogar samt städföretag. För städare, köks- och restaurangpersonal råder tvärtom en mycket stor konkurrens om jobben på den svenska arbetsmarknaden.

Regeringspartierna har tillsammans med Miljöpartiet förhandlat förhandlat fram vissa justeringar av lagen. Andreas Ollinen politiskt sakkunnig hos migrationsminister Tobias Billström, säger att det …

… är inte bara efterkontroller, det innebär också en möjlighet att få tillgång till andra myndigheters register. Det är också en straffsanktionerad skyldighet för arbetsgivare att anmäla arbetsvillkor. Det är också en utökad information till arbetstagaren.

Flera fackliga organisationer har föreslagit att anställningserbjudandet ska få bindande status. Men något sådant är inte regeringen beredd att föreslå. Det är synd!

Länkar: Ekot, Kaliber, di.se, SVT, Ekot

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring


Igår meddelade representanter för regeringen och Miljöpartiet att man föreslår skärpta regler i den lagstiftning som reglerar arbetskraftsinvandring.

Lagen har ju från fackligt håll kritiserats för att inom många branscher bidra till lönedumping och i övrigt försämrade yrkesvillkor. Regeringspartierna har förhandlat om skärpt lagstiftning med MIljöpartiet. Migrationsverket ska enligt förslaget åläggas att hårdare granska och beivra fusk med de ansökningar som ligger till grund till beslut om arbetskraftsinvandring.

Från fackligt håll tar man emot förslagen till ändringar med kluvna känslor. De anser det förstås bra att bestämmelserna skärps men anser att förslaget inte är tillräckligt långtgående. De skulle vilja se att de anställningsvillkor som bifogas ansökan ska vara juridiskt bindande i det fall fusk skulle upptäckas.

Tobias Billström motsätter sig de fackliga kraven då han anser att det skulle vara ett brott emot den fria förhandlingsrätten. Problemet med detta resonemang är ju att många av de som kommer till Sverige för att arbeta befinner sig i ett kraftigt underläge gentemot arbetsgivaren. Bryter arbetstagaren anställningen har denne endast några månader på sig att finna ett nytt arbete.

Nu kommer ju förslagen att vinna riksdagens majoritet. De fackliga organisationerna får fortsätta granska effekterna av lagstiftningen och om de kommande förändringarna får någon verkan.

Länkar: Ekot, dn.se, SVT, SvD, Kollega, Arbetet

Fler som skrivit: Sonja Hallsten

Staten tar inte ansvar för migranternas arbetsvillkor


Staten tar inte sitt ansvar!

Ella Niia (Hotel-l och Restaurangfacket), Eva Nordmark (TCO) och Cecilia Fahlberg (Unionen) har skrivit ett inlägg om att staten inte får undfly sitt ansvar för de arbetsvillkor som migrerande arbetare får i Sverige.

De konstaterar att de som får arbetstillstånd i Sverige inte alltid får de villkor som de förespeglats. Hotell- och restaurangfacket, som gjort flera uppföljande insatser, har kunnat konstatera att väldigt få har fått de villkor som angetts i de handlingar som Migrationsverket får.

Förutom att det förekommer rent fusk när det gäller arbetsvillkoren letar företag efter kryphål för att slippa betala avtalsenliga villkor. De fackliga organisationerna har att granska att de villkor som erbjuds är kollektivavtalsenliga. De fackliga organisationerna får dock ingen information om vilka beslut som Migrationsverket fattar. Det gör att facket har väldigt svårt att i efterhand följa upp villkoren för de arbetande.

Debattörerna menar att staten har ett ansvar för att följa upp de arbetsvillkor som de migrerande arbetarna får. Detta ansvar har dock staten rymt ifrån. I ett brev till migrationsminister Tobias Billström föreslår de sex punkter för att förbättra situationen:

  • Ge ansvariga myndigheter ett tydligt uppdrag att kontrollera att reglerna följs – utan att återinföra den gamla arbetsmarknadsprövningen.
  • Anställningserbjudandet som Migrationsverket bygger sina arbetstillstånd på måste bli bindande.
  • Inför tydliga sanktionsmöjligheter för arbetsgivare som bryter mot reglerna.
  • Ge ansvariga myndigheter i uppdrag att göra en tydligare seriositetsgallring av arbetserbjudandet.
  • Regeringen måste tillsätta en referensgrupp med representanter för arbetsmarknadens parter som får möjlighet att medverka i arbetet med att förändra regelverket för arbetskraftsmigration.
  • Migrationsverket bör ges ett tydligare uppdrag att samråda med arbetsmarknadens parter, såväl i form av återkoppling i enskilda tillståndsärenden som vad gäller myndighetens rutiner.

De fackliga förslagen känns inte på något sätt orimliga. Om viljan finns borde de inte vara särskilt svåra att införa i den gällande lagstiftningen. De tjänar endast till att stärka situationen för de människor som kommer till vårt land för att arbeta. Jag hoppas verkligen att den borgerliga regeringen och miljöpartiet tar till sig av förslagen i brevet.

Länkar: SvD, SVT, Arbetet, Arbetet

%d bloggare gillar detta: