Bloggarkiv

Synen på arbetskraftsinvandring


Carola Lemne börjar sitt VD-skap för Svenskt Näringsliv med att få en debattartikel om synen på arbetskraftsinvandring. I inlägget anför hon att i stort sett det enda problem som finns med dagens lagstiftning är att kan ta för lång tid att få ansökningar om arbetstillstånd beviljade. Carola skriver att …

Argumenten mot arbetskraftsinvandring är i grunden felaktiga. Alla seriösa granskningar visar att det inte finns några stora problem med arbetsgivare som missbrukar systemet. I de relativt få fall som det ändå förekommer är detta mot reglerna och ska beivras.

Med det som grund avfärdas sådana erfarenheter som framför allt Hotell och restaurangfacket (HRF) och Unionen har framfört. HRF har vid de tillfällen de genomfört granskningar av hur lagstiftningen fungerat funnit ett stor andel fel och brott mot lagstiftning och avtal.

HRF och Unionen har, bland annat, föreslagit att det arbetserbjudande som arbetsgivaren ger ska vara rättsligt bindande. Det finns idag inga som helst garantier för att den lön och anställningsvillkor i övrigt i verkligheten blir de som förespeglats i handlingarna till Migrationsverket.

HRF anser vidare att myndigheter som Migrationsverket och Skatteverket ges ökade befogenheter till uppföljning.

Jag anser därmed att det inte behövs någon arbetsmarknadsprövning. Kombinationen av rättsligt bindande arbetsvillkor och med hårdare krav på myndigheterna att göra uppföljningar borde räcka för att få en förbättring på arbetsmarknaden.

 

Ska parterna kunna stoppa jobbinvandring?


Från tid till annan diskuteras den svenska lagstiftningen kring arbetskraftsinvandring. Sverige har idag kanske världens generösaste lagstiftning i det avseendet. Systemet bygger på att den enskilde arbetsgivaren själv avgör om det finns ett behov av att anställa någon.

Arbetsgivaren ansöker hos Migrationsverket om arbetstillstånd för den/de det berör. Till ansökan ska bifogas ett yttrande från den fackliga organisation som organiserar berörd bransch. Den fackliga organisationen ska uttala sig om de erbjudna anställningsförhållandena är i enlighet med avtalsenliga villkor. För vissa uttalade branscher ska arbetsgivaren dessutom redovisa djupare sin ekonomi och förmåga att betala lön.

Reformen stöds av den borgerliga regeringen och av Miljöpartiet efter en tidigare överenskommelse om villkoren i lagen. Bestämmelserna har något justerats i syfte att komma åt visst missbruk. Nyligen har de fem partierna enats om ytterligare justering av vilkoren kring tillståndsgivandet.

Detta har sin bakgrund i att fackliga organisationer har uppmärksammat att det förekommer frekvent missbruk av lagen. Arbetstagare får inte de anställningsförhållanden som förespeglats i ansökan till Migrationsverket och som den fackliga organisationen har yttrat sig över.

De fackliga organisationerna har därför lagt flera initiativ och förslag för att komma åt det missbruk som sker. Dit hör sådant som att arbetserbudandet ska vara rättsligt bindande för arbetsgivaren. För en tid sedan föreslog LO en ordning där man även ska kunna reglera hur många som kan komma till Sverige. Motivet är att många som redan bor i Sverige är arbetslösa.

SVT rapporterar att Stefan Löfven öppnar för en sådan ordning där parterna på arbetsmarknaden ska kunna hindra ytterliga arbetstillstånd ges om man kan bedöma att det finns arbetslösa i Sverige med kompetens för aktuell bransch.

Detta har Miljöpartiet reagerat starkt emot. Jag är heller inte så pigg på en sådan reglering. Jag anser det viktigare att genomföra de förslag som, exempelvis, HRF har presenterat. Med de förslagen kan man komma åt det missbruk som förekommmer och samtidigt ha en generös inställning till att människor vill komma till Sverige för att arbeta.

Länkar: SVT, Ekot, di.se, Aftonbladet ledare

Restaurangmomsens vara eller icke vara


Ella Niia

Ella Niia, förbundsordförande för Hotell- och Restaurangfacket (HRF), skapade en mindre uppståndelse häromdagen då hon öppnade för att behålla den halverade restaurangmomsen.

Hon gör det inte för att reformen skulle ha skapat särskilt många nya arbetstillfälle. Det snarare betvivlar hon att reformen har inneburit. Arbetslösheten är fortfarande väldigt hög bland medlemmarna i arbetslöshetskassan.

HRF:s förändrade inställning handlar snarare om att konkurserna verkar ha minskat i branschen. Det innebär att medlemmarnas löner har blivit tryggare. I samband med konkurs kan det nämligen ske att anställda förlorar pengar trots lag om lönegaranti. Dessutom nämns att fler jobb har blivit vita. Ella säger att …

Vi ser i statistiken att konkurserna i vår bransch har minskat. Och om det finns den här kopplingen som vi kan se mellan sänkt moms och minskat antal konkurser så tycker vi att det är ett starkt skäl att behålla momssänkningen.

Jag är fortfarande högst tveksam till denna reform. Jag har från första dagen uttryckt farhågan att den sänkta momsen inte kommer att skapa särskilt många nya arbetstillfällen. Det som möjligen skulle ske var att vinstmarginalerna skulle öka i branschen. Om HRF:s statistik stämmer så kan ju det stämma.

Men detta är nu ju inte någon alldeles enkel fråga. De enda som jag vet gjorde stor affär av att sänka priserna var ju ett par av rikets största snabbmatskedjor. De anställer redan idag ett stort antal ungdomar. De har knappast anställt särskilt många fler än de annars skulle ha gjort. De kunde utan ansträngning öka sina vinstmarginaler på samma sätt som när rabatten på sociala avgifterna infördes.

Samtidigt finns ett stort antal mindre och fristående restaurangföretag. De lever under betydligt tuffare ekonomiska villkor. I deras fall har förmodligen minskad moms inneburit en något förbättrad situation. Men samtidigt tyngs branschen av en hög andel svartarbete och annat fusk för att tjäna litet mer pengar.

Jag har inget emot att socialdemokraterna utreder hur man kan förbättra situationen i denna bransch. Huruvida restaurangmomsen är den enda och saliggörande reform man kan göra känns ju tveksamt. Det är måhända rimligt att behålla en lägre (än normalmomsen) momssats för denna bransch. Men risken är ju att den stora vinsten hamnar hos de stora drakarna och en mindre del hos de mindre.

Länkar: di.se, SvD, Hotellrevyn, Arbetet

Fler som skrivit: Ola Möller

Staten tar inte ansvar för migranternas arbetsvillkor


Staten tar inte sitt ansvar!

Ella Niia (Hotel-l och Restaurangfacket), Eva Nordmark (TCO) och Cecilia Fahlberg (Unionen) har skrivit ett inlägg om att staten inte får undfly sitt ansvar för de arbetsvillkor som migrerande arbetare får i Sverige.

De konstaterar att de som får arbetstillstånd i Sverige inte alltid får de villkor som de förespeglats. Hotell- och restaurangfacket, som gjort flera uppföljande insatser, har kunnat konstatera att väldigt få har fått de villkor som angetts i de handlingar som Migrationsverket får.

Förutom att det förekommer rent fusk när det gäller arbetsvillkoren letar företag efter kryphål för att slippa betala avtalsenliga villkor. De fackliga organisationerna har att granska att de villkor som erbjuds är kollektivavtalsenliga. De fackliga organisationerna får dock ingen information om vilka beslut som Migrationsverket fattar. Det gör att facket har väldigt svårt att i efterhand följa upp villkoren för de arbetande.

Debattörerna menar att staten har ett ansvar för att följa upp de arbetsvillkor som de migrerande arbetarna får. Detta ansvar har dock staten rymt ifrån. I ett brev till migrationsminister Tobias Billström föreslår de sex punkter för att förbättra situationen:

 • Ge ansvariga myndigheter ett tydligt uppdrag att kontrollera att reglerna följs – utan att återinföra den gamla arbetsmarknadsprövningen.
 • Anställningserbjudandet som Migrationsverket bygger sina arbetstillstånd på måste bli bindande.
 • Inför tydliga sanktionsmöjligheter för arbetsgivare som bryter mot reglerna.
 • Ge ansvariga myndigheter i uppdrag att göra en tydligare seriositetsgallring av arbetserbjudandet.
 • Regeringen måste tillsätta en referensgrupp med representanter för arbetsmarknadens parter som får möjlighet att medverka i arbetet med att förändra regelverket för arbetskraftsmigration.
 • Migrationsverket bör ges ett tydligare uppdrag att samråda med arbetsmarknadens parter, såväl i form av återkoppling i enskilda tillståndsärenden som vad gäller myndighetens rutiner.

De fackliga förslagen känns inte på något sätt orimliga. Om viljan finns borde de inte vara särskilt svåra att införa i den gällande lagstiftningen. De tjänar endast till att stärka situationen för de människor som kommer till vårt land för att arbeta. Jag hoppas verkligen att den borgerliga regeringen och miljöpartiet tar till sig av förslagen i brevet.

Länkar: SvD, SVT, Arbetet, Arbetet

MP och regeringen kan inte längre låsa in sig


Sedan 2008 har Sverige en lagstiftning som gjort det väldigt enkelt för arbetsgivare att erhålla arbetskraft med arbetstillstånd. Det enda som behövs för att ordna ett arbetstillstånd är att visa att det erbjudna arbetet uppfyller avtalsenliga arbetsvillkor. Det förmenta syftet med den nya lagen var att svenska arbetsgivare skulle få lättare att anställa kompetent arbetskraft. Framför allt skulle branscher med arbetskraftsbrist lättare kunna fylla sitt behov av kompetent personal.

Den bild som målades upp var att välutbildade ingenjörer skulle anlända till Sverige i en strid ström. Nu blev inte verkligheten lika vacker som den av regeringen och Miljöpartiet tänkta. En stor majoritet av de som beviljas arbetstillstånd har fått arbeten i branscher med redan hög arbetslöshet och i arbeten som kräver låg formell kompetens. De fackliga organisationerna i de berörda branscherna har också kunnat konstatera att många av de migrerande arbetar till betydligt sämre villkor än vad som förespeglats Migrationsverket.

Hotell- och Restaurangfacket (HRF), som mest målinriktat följt upp beviljade arbetstillstånd, har funnit en hög andel av oegentligheter. HRF och andra fackliga organisationer har krävt förändringar i gällande lagstiftning för att stärka de migrerande arbetarnas situation. HRF föreslår tre enkla åtgärder som inte står i motsats till lagens syften:

 • Migrationsverket måste ha ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut de fattar.
 • Det anställningsavtal som arbetsgivaren lämnar in som underlag för ansökan hos Migrationsverket måste vara bindande.
 • Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning.

Den borgerliga regeringen har genomfört vissa justeringar i Migrationsverkets process för att bevilja arbetstillstånd. Företag i vissa namngivna branscher måste kunna visa att de har ekonomi nog att betala löner. Denna lilla justering har inte påverkat situationen nämnvärt. Den borgerliga regeringen och Miljöpartiet har därför inlett diskussioner för att komma åt de avarter av lagens tillämpning som sker.

Men, som TCO påpekar i ett inlägg, dessa diskussioner sker i slutna förhandlingsrum utan deltagande av arbetsmarknadens parter. Eva Nordmark, TCO:s ordförande, säger att …

Regeringen har dock valt att utöver rena artighetsvisiter inte föra några diskussioner med arbetsmarknadens parter. När regeringen och Miljöpartiet sent omsider nu ser över reglerna så sker det bakom stängda dörrar. Arbetsmarknadens parter har inte fått lämna bidrag till analysen eller diskutera olika tänkbara lösningar. Det innebär en risk såväl kvaliteten på de kommande förslagen som för deras möjlighet att finna acceptans hos arbetsmarknadens parter.

De krav om förändringar av lagen som de fackliga organisationerna ställt är inte orimliga. De bör heller inte vara särskilt kontroversiella (måhända med undantag av LO:s nyligen framförda förslag om en arbetsmarknadsprövning) eller innebära ett brott mot den svenska kollektivavtalsmodellen.

Jag delar TCO:s uppfattning i denna fråga. Det är verkligen synd att regeringspartierna och Miljöpartiet inte tar till sig de erfarenheter och idéer som finns bland parterna på arbetsmarknaden.

Länkar: Aftonbladet debatt, SVT Debatt, Arbetet, Arbetet, ka.se

Om rättslösa och förslavade arbetskraftsinvandrare


skyltkille

Under onsdagen publicerades två olika inlägg kring den svenska lagen om arbetstillstånd för arbetskraftsinvandring.

På SvD Brännpunkt argumenterar ett antal företrädare för Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer för att den gällande lagstiftningen i huvudsak är bra och ska behållas. De säger att missbruk av lagen ska beivras och att berörda oseriösa företag måste ta ansvar för eventuellt missbruk. De säger att …

Arbetskraftsinvandringen behövs. Den behövs för människor som får möjlighet att komma hit och arbeta, och för de företag som nu har möjlighet att anställa personer med kompetens de sedan länge eftersökt. Det krävs mer effektiva kontroller av att reglerna verkligen följs, men att minska öppenheten och möjligheten för företag att rekrytera människor utanför Europa är ingen lösning.

De menar att dagens generösare lagstiftning är bättre än den ordning, som de menar, fanns förut då olaglig invandring och svartarbete grasserade. De missar inte att kritisera socialdemokraterna och LO för att bära ansvar för detta bedrövliga tillstånd som var då. De låter förstå att med den gällande lagstiftningen har sådant som olaglig invandring och svartarbete minskat i de berörda branscherna. Det är möjligt att det är så, men jag har dock inte hört talas om det finns någon sådan undersökning som styrker det.

Det som däremot har framkommit är att inom restaurangsektorn förekommer missbruk av lagstiftningen. Hotell och restaurangfacket har genomfört undersökningar på företag som sökt och beviljats arbetstillstånd för arbetstagare. De har upptäckt flera fall där arbetstagare inte har fått rätt lön och i övrigt arbetar under eländiga förhållanden. I ett inlägg på Aftonbladet debatt presenteras några sådana. Jenny Bengtsson och Katja Ojanne berättar om ett besök på …

… en restaurang som beviljats tolv tillstånd, trots att den nuvarande personal­styrkan bara utgörs av fyra personer. Ingen av dessa tolv finns på plats när vi kommer dit. De har aldrig arbetat på restaurangen, eller kommer att arbeta där i framtiden heller. Var de är vill arbetsgivaren inte svara på.

Flera fackliga organisationer kräver förändringar av gällande lagstiftning för att säkerställa en bättre rättslig grund för arbetsgivarnas erbjudna villkor. Arbetsgivarnas företrädare betonar i sitt inlägg betydelsen av ”att arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer arbetar tillsammans för att stävja missförhållanden och missbruk”.

Den gällande lagstiftningen fungerar möjligtvis bättre hos företag anslutna till ett arbetsgivarförbund. Det är enklare att bygga samarbeten mellan arbetsgivare och fackliga organisationer bland branschanslutna företag. Däremot är det förmodligen sämre ställt bland företag som inte är medlem i någon arbetsgivar-/branschorganisation. Därför behövs det förändringar i lagstiftningen i den riktning som bland annat, Hotell och restaurangfacket förespråkar.

Länkar: Aftonbladet debatt, SvD Brännpunkt

Världens bästa frizon för oseriösa arbetsgivare


Slavarbete pågår i Sverige

Sedan 2008 har Sverige en av världens mest liberala system för arbetskraftsinvandring. Idag krävs endast att en arbetsgivare på en blankett till Migrationsverket kan visa att det arbete man erbjuder uppfyller grundläggande villkor på den svenska arbetsmarknaden. Det är dock inget juridiskt bindande dokument som arbetsgivaren lämnar in till den statliga myndigheten.

Det har i många fall uppdagats att, den till Migrationsverket angivna lönen, inte var verklighet när man granskade saken i efterhand. Hotell och restaurangfacket (HRF) är nog det förbund som genomfört de flesta efterhandsgranskningarna på de ansökningar de yttrat sig över. De har funnit mängder av brott mot gällande kollektivavtal och lagstiftning. Andra aktuella fall handlar om de arbetare från Kamerun som lockats till arbete i de svenska skogarna under, som det visade sig, falska förespeglingar. HRF har några enkla förslag för att komma till rätta med det utnyttjande som sker:

 • Migrationsverket måste ha ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut de fattar. Missbruk av systemet måste vara kopplat till tydliga sanktionsmöjligheter mot företagen som bryter mot regelverket.
 • Det anställningsavtal som arbetsgivaren lämnar in som underlag för ansökan hos Migrationsverket måste vara bindande. Idag sker ansökan på ett avtal medan den som blir anställd oftast får ett annat avtal med andra villkor och lönenivåer.
 • Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning. Istället ska de garanteras att stanna arbetstiden ut och ges möjlighet att söka nytt arbete.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger …

Det är fel att låta arbetsgivare, utan insyn från myndigheter, helt förfoga över systemet för arbetskraftsinvandring. Avregleringen av systemet för fyra år sedan är ett praktfiasko. Under hela denna period har vi återkommande kunnat ta del av upprörande fall av utnyttjande, fusk och missförhållanden. Samtidigt har vi kunnat se Migrationsminister Tobias Billström med en dåres envishet hävda att inget ytterligare behöver göras, att ingen justering av lagstiftningen krävs. Nu går det uppenbara inte längre att förneka.

Hittills har den borgerliga regeringen valt att anse den gällande lagstiftningen som vare sig mer eller mindre som en succé. De väljer att helt bortse från det faktum att många arbetare i vissa utsatta yrken nästan regelmässigt utnyttjas av mindre nogräknade arbetsgivare. Det är inte utan att jag tror på att regeringen gärna ser dessa konsekvenser då de bidrar till att pressa löneläget i de berörda branscherna.

De krav på förändring av lagstiftningen som kommer från de fackliga organisationerna är fullt rimliga samtidigt som vi fortfarande har en generös lagstiftning på området.

Länkar: Arbetet, SvD, SvD, Ekot, dn.se, Arbetet, Ekot, dagens arena, Arbetet

Andra som skrivit: Ylva Johansson, Roger Jönsson, Peter Johansson, Peter Johansson, Leine Johansson

En lagstiftning som inte håller måttet


I anledning av den, för McDonalds i Sverige, pikanta skandalen med chefer som för dyra pengar sålt arbetstillstånd skriver Ella Niia (Ordförande i Hotell- och restaurangfacket) och Lisa Pelling (Programchef på tankesmedjan Global Utmaning) på Aftonbladet debatt. De påpekar i inlägget att de insatser om Hotell- och restaurangfacket (HRF) genomfört visat på omfattande oegentligheter i branschen. Förbundets fackligt aktiva har vid undersökningar funnit många brott mot gällande lag- och/eller avtalsbestämmelser.

Global Utmaning berättar att de i intervjuer fått höra berättelser om hur migranter upplevt den svenska arbetsmarknaden. Inlägget visar på hur vissa grupper av arbetande migranter behandlas när de arbetar i Sverige. Ella och Lisa menar att de arbetande som kommit till Sverige är i en sådan utsatt situation att de inte gärna bråkar. De riskerar ju att utvisas ur landet. De föreslår därför förändringar av den svenska lagstiftningen:

 1. Anställningserbjudandet måste bli bindande. Arbetsgivare som inte håller det de lovar måste kunna ställas till svars.
 2. Arbetstagare som träder fram och vittnar om dåliga villkor ska inte riskera utvisning utan ges möjlighet att stanna den beviljade tiden ut.
 3. Möjligheterna till permanenta uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare måste öka.

De avslutar sitt inlägg med att säga att …

Sverige ska fortsätta vara öppet för människor som vill komma hit för att arbeta. Utmaningen är att se till att reglerna för arbetskraftsinvandring också i praktiken fungerar lika bra för IT-teknikern i Kista som för städaren på McDonalds.

Jag finner det svårt att ha något emot den önskan. Det känns faktiskt som ganska rimligt.

Länkar: Aftonbladet debatt, SVT, di.se, Arbetet, Arbetet, SvD Brännpunkt

Andra som skrivit: Norrköpingsbloggen

Tvingas arbeta till villkor och löner som är sämre än för andra


Ella Niia och Per Persson, bägge representerande Hotell och Restaurangfacket (HRF), skriver idag på SvD Brännpunkt om det faktum att många migrantarbetare som fått arbete på restauranger i Sverige luras hit under falska förespeglingar. HRF har upptäckt flera fall där lägre lön än utlovats betalas till de anställda, att de arbetar långa arbetsdagar, att de kallas in med kort varsel med flera oegentligheter. I 61 av 64 undersökta företag vars ansökningar godkänts av Migrationsverket har förbundet upptäckt felaktigheter. De skriver, bland annat, att …

Resultatet av vårt uppsökande är beklämmande. På 61 av de 64 företag vi besökte fanns det uppenbara fel och brister i utbetalningar av löner och ersättningar. I de flesta fall var lönen för låg i förhållande till arbetad tid. Vi träffade människor som hade en månadslön på 3000 – 4000 kronor. Det var också vanligt att ob-tillägg och andra ersättningar inte betalades ut. Ingen vi träffade arbetade under samma villkor och samma lön som de blivit erbjudna innan de kom till Sverige. På ett par restauranger betalades lönerna ut kontant. På de 36 ställen som vi fått se schemat fanns det direkta felaktigheter på samtliga.

HRF föreslår i sitt debattinlägg fyra konkreta åtgärder för att minimera det fusk och utnyttjande som sker:

 1. Anställningserbjudandet måste bli bindande.
 2. Det måste finnas tydliga sanktionsmöjligheter för de arbetsgivare som bryter mot reglerna.
 3. Regeringen måste också utse ansvarig myndighet som får i uppdrag att följa upp att de villkor Migrationsverket fattar beslut utifrån efterlevs.
 4. Arbetstagare ska inte riskera utvisning om deras anställning avbryts.

Den borgerliga regeringen har ju tidigare ansett att sådana åtgärder som föreslås ovan inte är aktuella. Man anser att de åtgärder man redan vidtagit räcker. Vidare anser man att det är fackets primära skyldighet att aktivt upptäcka och beivra eventuella felaktiga beteenden från arbetsgivare. Problemet är ju bara den att de fackliga organisationerna inte har möjlighet att följa upp alla de arbetsplatser som det berör. Det är otillständigt att arbetstagare ska hamna i en sådan situation beroende av bristande lagstiftning. Men det är kanske detta som den borgerliga regeringen vill se i denna bransch. De vill kanske att dessa migrantarbetare ska bidra till att pressa löneläget i branschen ned mot golvet.

Sålunda blir detta ett ytterligare sätt att påverka den svenska arbetsmarknadens funktionssätt i en riktning som man önskar. Lägre löner och försvagade fackföreningar.

Länkar: SvD Brännpunkt, Arbetet, Arbetet, Hotellrevyn, SVT, dn.se, Ekot, SvD, dagens arena

Andra som skrivit: Peter Johansson

Ingen följer kollektivavtal, lagar och regler


Hotell och Restaurangfacket (HRF) genomför för tillfället en granskning av ett antal arbetsplatser som, till Migrationsverket, lämnat in ansökningar om arbetskraftsinvandring. Resultatet, efter att ha granskat 60 arbetsplatser, är nedslående. Per Persson, ombudsman på HRF, meddelar att …

Ingen av dem följer varken kollektivavtal, lagar och regler.

Man har hittat brister i löneutbetalningar, försäkringar, arbetstider och arbetsmiljö. Lönen är i många fall hälften – och lägre än det – av den lön de blivit garanterade. HRF har uppdagat att många arbetar långa arbetspass med få ledigheter.

Per säger vidare att man stöter på arbetsplatser där man aldrig sett till den person som man sökt arbetstillstånd för. Det är uppenbart att det aldrig var meningen att personen i fråga skulle komma dit. HRF säger att de mött mäklare, dvs personer som säljer arbetskraft.

Det handlar i dessa fall om människor med ett klart underläge gentemot sin arbetsgivare. De vågar inte att klaga på sina arbetsförhållanden. HRF har tidigare krävt att Migrationsverket ska arbeta bättre med uppföljning av de ansökningar som de beviljar. Men lagstiftarna avser inte att ge myndigheten ett sådant uppdrag. Man överlåter åt fackliga organisationer att med små resurser ägna sig åt detta. HRF skrapar bara på ytan och har inga möjligheter att ensamma följa upp alla de tusentals ansökningar som kommit till Migrationsverket.

Man frågar sig om inte lagstiftarna är ganska nöjda med denna ordning. Man har enkelt skapat en lönepress nedåt i de branscher med störst problem av den typ som HRF uppmärksammat.

Länkar: dn.se, SvD, HRF

%d bloggare gillar detta: