Månadsarkiv: april 2012

Det blir en spännande tid!


Ingvar Carlsson är en person som jag hyser stor respekt för. Han tillträdde som partiordförande för Socialdemokraterna och statsminister efter mordet på Olof Palme. Det är en person med en tillbakadragen ledarstil. Det var tydligt att under hans tid som statsminister det var ansvariga ministrar som ensamma höll presskonferensen. Ingvar Carlsson är en person utan större behov av självförhävdelse (åtminstone som jag tolkar honom).

Det är samtidigt en person som brinner för de socialdemokratiska idéerna. Han tvekar inte att tala inför människor och inspirera dem med hans eget exempel. Då han är sparsam med stora gester och vidlyftiga uttalanden hörs han desto bättre när han (i brist på bättre ord) ryter till.

Svenska Dagbladet har intervjuat en, som de uttrycker det, Ingvar Carlsson fylld av revanschbegär. Han ges möjlighet att tala om det som hans hjärta är fullt utav, som, att …

Sammanbrottet för marknadsliberalismen de senaste åren har visat att det behövs politiska motvikter, det som Erlander kallade det starka samhället. Det sorgliga är att sådana tankar inte togs på allvar tidigare. Jag presenterade en rapport om ”Global Governance” där vi hade förslag om skatt på finansiella transaktioner, en så kallad Tobinskatt, och om ett ekonomiskt säkerhetsråd i FN. Det möttes med överseende leenden. Marknaden skulle klara det här. Ju mer man kunde tränga tillbaka politiken desto bättre skulle det vara. Nu har vi sett de förödande konsekvenserna och nu måste man skapa motvikter, regleringar och kontroller på nationell, europeisk och global nivå. Vi tappade 15–20 år därför att nyliberalismen hade sådant genomslag. Nu får vi en spännande debatt när den trängs tillbaka.

Ingvar verkar se fram emot den kommande valrörelsen 2014. Jag hoppas att få se honom som aktiv i den och att den leder fram till att vi får en annan regering än dagens.

Länkar: SvD, Rapport, di.se, di.se, SvD, dn.se, Ekot

Andra som skrivit: Olas tankar, Olas tankar, Peter Johansson

Industribloggare: Kaj Raving, Leine Johansson, Dan Oskarsson

Så trollar man bort två miljarder


Svenska Dagbladet har fått siffror från Skatteverket som visar att de stora aktörerna inom välfärdsproduktion ”trollar” bort cirka två miljarder kronor i skatteunderlag. Den metod man använder är att utnyttja höga internräntor om upp till 15 %. Jan Amnebjer, Skatteverket, som utfört granskningen säger …

I de allra flesta fall sker uppläggen i enlighet med gällande lagstiftning. Det vi däremot ifrågasätter är de höga nivåerna på internräntorna, som ibland ligger upp på 15 procent, en nivå som inte motsvarar den risk som bolaget tar enligt vår bedömning.

Regeringen filar på en lagstiftning som förhoppningsvis ska komma åt detta sätt att använda svenska skattepengar till utdelningar till ett fåtal riskkapitalister. I en värld där vi upphandlar offentliga offentliga välfärdstjänster är det svårt att förbjuda företag att ta ut vinst. Men det gäller att hitta en metod som gör att medel även återinvesteras i verksamheten för att utveckla densamma.

Länkar: SvD, dn.se, di.se

Andra som skrivit: Olas tankar

Industribloggare: Carola Andersson, Leine Johansson

Vi behöver höja ambitionerna i jobbpolitiken


Det är tydligt att Socialdemokraterna satsar stort på att i den kommande budgetmotionen visa upp ett tydligt alternativ gentemot den borgerliga regeringens tunna handling. (S) vill genomföra satsningar på det man kallar ”Life science”. Stefan Löfven  säger bland annat …

Rätt utformad är den ekonomiska potentialen i en ambitiös välfärdspolitik stor. Det finns möjligheter genom forskning, innovation och export. För att vi fullt ut ska ta tillvara dessa möjligheter krävs ett målmedvetet och strategiskt samarbete mellan offentliga myndigheter, näringsliv och akademi. Vi vill se ett fördjupat samarbete för ökad klinisk forskning mellan sjukvården, universitet och högskolor, den forskande läkemedelsindustrin, den medicintekniska industrin och andra berörda aktörer. Det kräver ökade resurser men också nya incitament och ett nationellt ansvarstagande. Det måste bli mer meriterande för läkare och annan sjukvårdspersonal att forska.

Hur detta kommer att finansieras mer i detalj lär väl komma att framgå bättre i motionen. Men onekligen är detta område varpå det behövs satsningar och där det finns stor kunskap i Sverige. Exemplet Astra visar att det är nödvändigt att samhället tar ett större ansvar i att stimulera avancerad forskning på detta område. Stefan avvisar vidare borgerliga propåer om att sänka ingångslöner för personalen i vården. Snarare vill (S) göra satsningar på kompetensutveckling och en rätt till att arbeta heltid.

Länkar: SvD Brännpunkt, Rapport, di.se

Andra som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Thomas Böhlmark

Om att minnas de som gått bort pga sitt arbete


Idag påbjuder LO och dess medlemsförbund en tyst minut kl. 12.00 på arbetsplatserna för att minnas alla de personer som har avlidit i arbetet. Lars-Göran Hammarberg och Hans Tilly säger det bra i en artikel i tidningen Folket idag:

En tyst minut under Arbetsmiljödagen fredagen den 27 april handlar om att hedra alla som i sitt arbete fått sätta livet till, men även att sända en tanke till alla som skadas i sitt arbete eller på andra sätt blir utsatta eller åsidosatta.

Det är tydligt att den borgerliga regeringen hellre talar om att förbättra miljön på arbetsplatserna än att faktiskt sätta till åtgärder. Bland de första åtgärder som den borgerliga regering som tillträdde efter valet 2006 gjorde var att dra ned på anslagen till Arbetsmiljöverket och att se till att Arbetslivsinstitutet avvecklades. Lars-Göran och Hans ställer därför en del krav på regeringen i sitt inlägg:

• Att Arbetsmiljöverket får ökade anslag så att de kan göra fler kvalificerade inspektioner på farliga arbetsplatser.

• Att alla får tillgång till en partsgemensam, kvalitetssäkrad branschhälsovård som arbetar med förebyggande arbetsmiljöarbete,

• Att Arbetslivsinstitutet, eller liknande myndighet, återinrättas för att bli en självklar del i utvecklingen av arbetsmiljöfrågorna.

• Att de sammanlagda medlen för arbetslivsforskning ökar kraftigt i volym

• Att ett beredningsorgan under regeringen, med företrädare från flera departement, myndigheter, forskning och arbetsmarknadens parter, inrättas med uppgift att överblicka och att regeringen tar ett beslut att inrätta ett samlat grepp kring arbetslivsforskningen

• Den regionala skyddsombudsverksamheten är bra men det måste bli mer långsiktig gällande medelfördelningen. Skyddsombuden firar 100 år i år och den nytta de gör för arbetsmiljön måste förstärkas – inte försvagas.

• Arbetmiljölagstiftningen får inte försvagas eller förenklas, exempelvis att undanta mindre företag.

• Att regeringen upprättar en nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatser inom byggen och industrin.

Det är lätt att sympatisera med dessa krav. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att minnas och hedra alla de människor som allt för tidigt slitits bort från sitt arbetsliv.

Länkar: Folket, Aftonbladet, Arbetet, TCO-tidningen, ka.se, da.se, Arbetet, Arbetet, dagens arena, Ekot, SvD, dn.se, dagens arena, E-K, Östnytt, Arbetet

Andra som skrivit: Eli Abadji

Industribloggare: Leine Johansson

Centerns ungdomar har fel!


Representanter för de unga aktiva i den centerpartistiska rörelsen uttrycker i ett inlägg sitt ogillande över att fackliga krav ska kunna avgöra om arbetstillstånd ska beviljas eller ej. Inlägget har tydligen sin bakgrund i en händelse som tidningen Nerikes Allehanda skriver om. Hotell och Restaurang Facket (HRF) kommenterar händelsen på sin hemsida.

HRF är förmodligen den fackliga organisation som har bäst kännedom om baksidorna med den generösare lagstiftning vi lever med sedan några år tillbaka. De har vid de tillfällen de besökt arbetsplatser med arbetstagare som beviljats arbetstillstånd funnit ständiga missbruk och brott mot lag och avtal. De är aktiva i en bransch där det förekommer brott mot både lagar och avtal. Samtidigt har de att ta ställning till en mångfald yttranden till Migrationsverket om de arbetsvillkor som erbjuds arbetstagare. På grundval av de underlag som Migrationsverket får in fattar de sitt beslut. HRF har endast begränsade möjligheter att i efterhand kontrollera efterlevnaden av de arbetserbjudanden som Migrationsverket beviljar.

De fackliga organisationerna verkar för att förhindra att människor hamnar ur askan i elden. Trots detta förekommer det att vissa arbetsgivare inte lever upp till de villkor de förment erbjudit arbetstagare. Jag har själv varit med om att ett företag varom jag lämnat ett yttrande till Migrationsverket på egen begäran begärt sig i konkurs. Den det gällde hann endast vara anställd ett par månader innan företagets verksamhet upphörde.

Det är självklart att det behövs vissa grundläggande krav för att Migrationsverket ska bevilja arbetstillstånd för att inte orimligt många människor ska drabbas oförtjänt.

Länkar: SvD, SvD

Ett patetiskt dokument


Landstingsstyrelsens i Stockholm ordförande ger i ett patetiskt dokument landstingsdirektören i uppdrag att i efterhand försöka få ut mer pengar för en vårdcentral man i praktiken skänkte bort. Den moderatledda landstingsledningen sålde för några år sedan en vårdcentral för 700.000 kr. Det har sedan framkommit att samma vårdcentral bara några år sedan såldes för ca 20 miljoner kronor.

De förskingrar tidigare allmän egendom i politiskt nit. Det är inte något annat än en rejäl skandal! Peter Andersson skriver i ett blogginlägg

Klantighet? Dåligt omdöme? Eller medvetenhet? Eller kanske en grundsyn att skattefinansierade verksamheter ska ses som ”fri dragningsrätt” för vem som helst som vill ta över och investera? Om man sen tjänar pengar är bara bra. Skandalen med Serafan verkar ha kopplingar till liknande affärer, med mycket slående personsamband. I Täby såldes Tibble gymnasium till underpris, något som granskades av SvT och till slut fick Kammarrätten att ogiltigförklara affären och definiera den som olaglig. Om detta var det tyst från de styrande.

Länkar: di.se, Ekot, dn.se, dn.se, dagens arena, Ekot, dagens arena, Stockholmsrean

Andra som skrivit: Peter Andersson, Alliansfritt Sverige, Peter Johansson, Alliansfritt Sverige

Om att sänka moms men ej sociala avgifter


Miljöpartiet har presenterat sin budgetmotion. Fokus ligger på åtgärder för att minska arbetslösheten. Därför föreslår man ett antal riktade åtgärder för att komma åt arbetslösheten bland unga. Dessa åtgärder finansierar man genom att ta bort den generella rabatten på de sociala avgifterna för arbetsgivare som har anställt ungdomar upp till 25 års ålder. I stället vill man ge en rabatt till arbetsgivare som verkligen har en anställt en ung person. Det är möjligen en förbättring även om jag inte förstår hur detta ska administreras.

Samtidigt vill partiet behålla den sänkta restaurangmomsen med tillägg av halverad moms för ”reparationstjänster”. Man vill tydligen stimulera fram ett grönare samhälle genom att svänga om Sverige till ett tydligare tjänstesamhälle. De verkar tydligen inse att man inte kommer att skapa särskilt många arbetstillfällen med denna dyra och ineffektiva (min åsikt) åtgärd. Man kommer väl, framför allt, skapa större vinstmarginaler för de mindre arbetsgivarna och möjligen omfördela arbetstillfällen från andra av staten mindre gynnade branscher.

Länkar: Arbetet, di.se, Ekot, di.se

Andra som skrivit: Martin Moberg

Frysta investeringar i kompetensutveckling


Svenska Dagbladet rapporterar om en undersökning som visar oroväckande siffror kring företags vilja att satsa på kompetensutveckling. I spåren av den rådande ekonomiska krisen har 86 % av de europeiska arbetsgivarna dragit ned på kompetensutveckling för de anställda. Endast en knapp femtedel av arbetsgivarna avser att öka satsningen på kompetenshöjning de kommande 12 månaderna. Samtidigt anger nästan hälften av dem att de har brist på relevant kompetens i företaget. Över 70 % svarar att man egentliga borde satsa mer på denna typ av investering. Rudi Thomaes, vd för FEB (som gjort undersökningen, säger …

Även om Europa har tvingats till åtstramningar för finansiellt kapital, behöver vi inte se en liknande utveckling när det gäller humankapital. Europa kan förbättra värdet, likviditet och en effektiv fördelning av humankapitalet, om det tas brådskande åtgärder som fokuserar på samverkan mellan sektorer och aktörer.

En majoritet av arbetsgivarna säger att satsningar på kompetensutveckling behöver ske som breda samarbeten mellan företag och samhälle. Det känns ju faktiskt som en viktig insikt som de politiska makthavarna bör ta på stort allvar. Det behövs onekligen satsningar på utbildning och utveckling av anställda och arbetslösa för att motverka arbetslöshet och stimulera företagens utveckling.

En satsning på utbildning


Idag presenterade Socialdemokraterna sitt alternativ och förslag för att hjälpa ungdomar som behöver relevant utbildning för att öka deras chanser till arbete. Man kallar satsningen för ”ungdomskontrakt”. Det ska vara en typ av individuell överenskommelse med både rättigheter och eget ansvar. Förslaget bygger på insikten om att det är ungdomar som saknar fullständiga avgångsbetyg från gymnasiet som har svårast att finna arbete. Förslaget ligger i linje med vad både Magdalena Andersson och Stefan Löfven tidigare sagt. Vad som behövs för att hjälpa ungdomar till arbete är utbildning. Det är en tes som jag hävdat i mina inlägg.

Insatsen ska finansieras genom en avveckling av systemet med rabatterade sociala avgifter till arbetsgivare som anställer ungdomar upp till 25 års ålder. Rabatten verkar ha haft minimal påverkan på ungdomars arbetslöshet. Statsministern uttryckte själv stor tveksamhet till detta när han den 4 april uttalade …

Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt kostnaderna.

Det känns riktigt att genomföra en målinriktad satsning på att stimulera ungdomar till att komplettera sina gymnasiebetyg och därmed öka deras chanser för ett arbete.

Länkar: Arbetet, Rapport, Arbetet, di.se, dagens arena, SvD, dn.se, Ekot, etc.se, Aftonbladet, dn.se, Lärarnas Nyheter, SvD

Andra som skrivit: Charlie Levin, Martin Moberg, Peter Johansson, Martin Moberg, Thomas Böhlmark, Tokmoderaten, Kent Persson, Leine Johansson, Johan Westerholm, Peter Johansson

Industribloggare: Dan Oskarsson

Som man ropar i skogen får man svar


Arbetsgivarorganisationen för svensk besöksnäring Visita meddelar glädjestrålande att den sänkta restaurangmomsen minsann har haft effekt! Enligt organisation har en mångfald arbetstillfällen skapats genom denna gudagåva. De bygger sin uppfattning på att antalet platsannonser hos Arbetsförmedlingen ökat med 20,8 %. Vidare är de, uppenbart, stolta över att meddela att priserna har sjunkit med 2,3 % vilket, enligt dem, motsvarar 40 % av ett fullt genomslag på priserna.

Man ska väl inte låta sig förvånas över denna branschorganisations snabba utlåtande över momssänkningens förment goda effekter. De har ju argumenterat för denna åtgärd ett tag. Oskar Nordström Skans, IFAU, som är den som på regeringens uppdrag ska utvärdera reformen vill avvakta med tvärsäkra omdömen. Han säger

Fler platsannonser kan absolut vara en indikation på en ökad efterfrågan på arbetskraft. Men hur många jobb det sedan blir får vi vänta med att svara på.

Han påpekar i sin utsaga att priserna inte har sjunkit särskilt mycket. Den borgerliga regeringen framhöll just prissänkningar som en viktig faktor som borde innebära ökad efterfrågan av restaurangtjänster (och därmed fler arbetstillfällen). Han säger

Prisgenomslaget har varit ganska blygsamt. Om momssänkningen fått fullt genomslag på priserna så hade de sänkts med 10,4 procent. Så i det sammanhanget är det hittills relativt lite som gått till konsumenterna. Därför är det förvånande om det skulle vara så att man fått en så stor sysselsättningseffekt med en så liten prissänkning.

Det känns ganska tryggt att avvakta med tvärsäkra utfästelser om denna reforms eventuella lyckosamma jobbskapande effekt. Jag har ju, tillsammans med många andra, hyst vissa tvivel kring denna reforms förträfflighet. Tiden kommer väl, förr eller senare, då jag antingen får äta upp mina tvivel eller får dem bekräftade. Visitas glada utrop ser jag mest som ett försök att etablera sin syn på verkligheten som den enda sanningen.

Länkar: dagens arena, Arbetet, Ekot, dn.se, di.se, SvD, Rapport

Andra som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg, Thomas Böhlmark, Jari Puustinen, Thomas Böhlmark

%d bloggare gillar detta: