Månadsarkiv: maj 2011

En arbetsmarknad i skuggan


LO-tidningen har idag en intressant artikel om de papperslösas utsatthet och hur de utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Sociologen Helena Holgersson har skrivit en avhandling om papperslösa i Göteborg. I avhandlingen ”Icke-medborgarskapets urbana geografi” har hon undersökt hur papperslösa har rört sig i Göteborg. Hon har i avhandlingen intervjuat 15 papperslösa personer.

Idealet i svenska samhället är att alla ska omfattas av välfärd och att det inte ska tillåtas parallella system. Det som sker ska ske öppet och lagligt. Samtidigt blir det svårt för den grupp som ändå vistas olagligt i landet.

Jag är övertygad om att det här inte är ett tillfälligt problem utan en fråga som samhället allt mer kommer att ställas inför i framtiden.

Hon har säkert rätt i sin slutsats. Detta kommer att kräva både fackliga och politiska åtgärder för att minimera att människor utnyttjas på arbetsmarknaden.

Industribloggare: Camilla skriver om den fackliga kampen

Annons

Om att få läsa och skriva


Ett vanligt men osynligt handikapp är att ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det är ett handikapp som historiskt sett har stigmatiserat många människor. De har setts som dumma och mindre intelligenta än andra. Det har lett till människor gjort allt de kan för att hemlighålla sitt handikapp. De har i många fall misslyckats i skolan och heller inte fått den hjälp de behöver. Människor med detta handikapp har i hög grad hamnat i arbeten som inte kräver aktivt läsande och skrivande. Jag träffar i mitt arbete ganska ofta människor som uppenbarligen har mindre och större problem med att ta till sig skriftlig information och att prestera skrivna rapporter. I den moderna industrin riskerar denna grupp att slås ut allt efter som datorer och liknande informationsmedia används allt mer.

Skolinspektionen riktar i dag hård kritik mot 20 av 21 skolor för att de på olika sätt inte hjälper eleverna på bästa sätt. Myndigheten har hårdgranskat 21 skolor hur de arbetar med detta. Ingen skola får godkänt i sitt arbete. I några skolor kan eleverna få vänta över ett år innan det utreds om en elev har dyslexi. Det är vanligt att skolutredningarna bara ser till elevens styrkor och svagheter och inte ser på brister i undervisning och lärarnas kompetens.

Vad jag förstår handlar detta inte i första hand om en resursfråga. Det handlar om kompetens bland lärare och andra som finns runt eleverna. Skolinspektionen fastslår i rapporten att lärarna behöver mer utbildning och kompetens för att hjälpa sina elever. Skolinspektionens projektledare Anna Löfström säger att:

Alla elever har rätt till en god utbildning och möjligheter att nå så bra resultat som möjligt. Skolorna har skyldighet att anpassa undervisningen efter elevernas olika förutsättningar och behov och de ska ha särskilt stöd om de behöver det.

Jag har inget att tillägga till det.

Länkar: Ekot, Rapport, Östnytt

Industribloggare: Leine skriver om KD

OECD skärper sina riktlinjer


OECD antog i onsdags nya riktlinjer. De omfattar inte bara företagen utan också dess underleverantörer. Företagens ansvar för hela produktionskedjan har därmed skärpts. Dessutom får inte inte företagen sälja vad som helst till vem som helst. Företag som omfattas av riktlinjerna ska se till så att de mänskliga rättigheterna respekteras. Anställda ska ha rätt att organisera sig fackligt, ingen får diskrimeras på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politiska åsikter, nationell härstamning eller socialt ursprung. Vidare ska företagen vara miljömedvetna, både när det gäller natur och människor, säga nej till mutor och betala skatt i enlighet med de lagar och regler som gäller i landet.

Erik Andersson, internationell sekreterare på IF Metall, tycker att de nya reglerna är bra och säger vidare att:

Det måste man faktiskt ge regeringen och OECD en eloge för. Men jag vill understryka att vi tycker att internationella ramavtal är de verktyg som främst ska användas, det är de som erbjuder facklig kontroll, facklig uppföljning och fackligt inflytande. OECD:s riktlinjer är ett bra komplement.

Riktlinjerna för multinationella företag är inte rättsligt bindande. De sanktionsmöjligheter som finns är att anmäla det företag som bryter mot riktlinjerna. Men det är trots allt bra att företagens ansvar ökar i dessa policydokument.

Anmälan skickas till:

Utrikesdepartementet
Enheten för internationell handelspolitik,
103 39 Stockholm
Tel: 08 – 405 10 00 Fax: 08 – 723 11 76
E-post: registrator@foreign.ministry.se

Aktuellt från Industribloggare: Erik skriver om Fredriks galna värld, Camilla skriver om Timbro, Leine skriver om att gravid inte får pengar, Camilla skriver om FAS3, Erik skriver om Reinfeldts jakt, Ann-Sofie skriver om några tankar

Slopa den kungliga immuniteten


Sven-Erik Österberg (S) öppnar för att Socialdemokraterna kommer att ta initiativ för att diskutera den kungliga straffrättsliga immuniteten. Han säger till DN att det är dags att se över den, så kallade, Torekovkompromissen. Sven-Erik vill att en parlamentarisk utredning får i uppgift att titta på frågan och också lägga förslag om en större öppenhet i fråga om kungahusets apanage.

– Jag tycker inte att borde ligga någon partipolitik i detta. (sic)

Om inte annat så kommer Socialdemokraterna att lägga en motion till Riksdagen i höst om detta.

Me like!!

Länkar: dn.se, dn.se, Ekot, LO-tidningen

Andra som skriviet: Johan Westerholm

Synen på välfärden


Jens Magnusson som är välfärdsekonom på SEB presenterar resultaten av SEB:s välfärdsindex. Sammanställt visar den att svenskarna är minst nöjda med sitt välfärdssystem. Enligt SEB:s definition är danskarna mest nöjda. Jens är tydlig med att detta inte visar att svenskarna har det sämsta välfärdssystemet. Det handlar om hur man uppfattar sitt egna system.

Jag kan dock se fyra punkter där svenskarnas samlade värde ligger lägst bland de nordiska länderna. De är:

  • sjukförsäkringen,
  • pensionen,
  • trygghet i att få socialbidrag,
  • trygghet i att få ersättning vid arbetslöshet.

När det gäller två av punkterna (sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen) har vi i Sverige en pågående debatt om de nyligen genomförda förändringar som den borgerliga regeringen genomfört. En mångfald exempel har visats i debatten av de negativa konsekvenserna av dessa förändringar. Det vore väldigt konstigt om inte denna debatt på något sätt påverkat inställningen till dessa försäkringssystem. Något liknande gäller även möjligheten att få försörjningsstöd (socialbidrag). I dessa tre system har den politiska debatten gått mot allt större restriktivitet i regeltillämpning för att kunna få ersättning.

När det gäller pensionssystemet har ju även den kommit i blickpunkten. Alla tillgängliga siffror visar ju att människor måste arbeta längre för att kunna bibehålla en rimlig nivå på sin pension den dag man väljer att bli pensionär. Så klart att även detta skapar en större oro bland svenskarna.

Håkan Svärdman säger i sitt blogginlägg att om varför danskarna upplever en större trygghet med sitt socialförsäkringssystem:

Hög tillgänglighet i vården, höga ersättningar i socialförsäkringssystemen  och en förhållandevis effektiv och rättsäker offentlig administration är sannolikt hemligheten bakom den danska lyckan.

Jag tror att den syn som svenskarna har om sitt socialförsäkringssystem har färgats av den i allt högre grad kritiska bild som ges i media och politik. I kombination med egna erfarenheter kan detta göra att svenskarna känner minst förtroende för vårt socialförsäkringssystem. Den politiska debatten har allt mer styrts mot en mer kritisk inställning till det sätt vi organiserat vårt system. Inget parti kan svära sig fri från detta, om än de borgerliga regeringspartierna har varit tydligast i att de vill ha en förändring.

Länkar: dn.se, Ekot, SvD

Andra som skrivit: Håkan Svärdman

Timbro: Sänk lönerna


Näringslivets tankesmedja Timbro går på i vanlig nyliberal stil. I anledning av dagens debatt kring nyanlända invandrarungdomars höga arbetslöshets har de fått chansen att tillkännage sin allt omfattande lösning på arbetslöshet. Sänk lönerna! är lösningen de anger i en nyutkommen rapport. Jenny von Bahr, nationalekonom på WSP Analys & Strategi, menar:

Fler hade fått jobb om det hade funnits arbeten med lägre löner än i dag.

Hon menar att det handlar om klassisk ekonomisk teori. Sänker man priset på en vara så ökar också efterfrågan.

Lasse Thörn som är enhetschef på LO delar inte Timbros förhoppningsfulla teori. Han menar att:

Sänks inkomsterna minskar köpkraften. Om arbetsgivaren har varor att producera klarar man det med de lägstalönerna som finns i dag.

Vi får väl se om regeringen väljer att lyssna till Timbros teser. Men det är ju knappast någon hemlighet eller överraskning att den borgerliga regeringen långsiktigt vill skapa en låglönemarknad av amerikansk och brittisk typ. Under tider med hög arbetslöshet brukar ju pressen på de lägsta lönerna öka. Det gäller att fackföreningsrörelsen försvarar sina löneprinciper och verkar för att organisera fler medlemmar.

Länkar: dn.se, Ekot, Rapport, dn.se, LO-tidningen

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Svensson, Alltid rött alltid rätt, Göran Pettersson, Thörneboms Hotspot, Den hälsosamme ekonomisten

En reformerad arbetslöshetsförsäkring


Bland det första som den borgerliga regering som tillträdde efter valet 2006 gjorde var att förändra arbetslöshetsförsäkringen på några punkter. Den högsta ersättning man kan få sänktes till maximalt 680 kr/dag i ersättning. Man ändrade sättet att räkna fram vilken ersättning man skulle få. A-kassan skulle räkna fram en genomsnittlig veckoarbetstid grundat på de senaste 12 månadernas arbete. Vidare begränsades ersättningsperioden till en enda period om 300 eller 450 ersättningsdagar. Den största förändringen var att man införde en arbetslöshetsavgift som skulle variera mellan de olika arbetslöshetskassorna. Ju högre arbetslöshet inom en a-kassa desto högre arbetslöshetsavgift. Teorin bakom detta var att fackföreningar som ”tvingade” fram för höga löneökningar också skulle få betala priset när arbetslösheten inom branschen ökade.

Konsekvenserna av dessa förändringar syntes tydligt i den finanskris som slog över världen under 2008 och 2009. IF Metalls a-kassa tvingades snabbt höja avgifterna för medlemmarna i sin a-kassa, väldigt få av de arbetslösa medlemmarna fick en ersättning som skulle motsvara den teoretiska nivån om  80 % av tidigare lön. Antalet människor som valde bort medlemskap i a-kassa och/eller fackförening ökade dramatiskt. Människor gjorde förmodligen ganska rationella val. De valde bort en försäkring med allt högre premier och med kraftigt försämrade förmåner.

Den första borgerliga regeringen utredde också möjligheten att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring för alla. Ganska snabbt lade de ned den ambitionen. Den nya regeringen har nu tillsatt en socialförsäkringsutredning som, bland annat, ska utreda en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring med fortsatt differentierade avgifter.

TCO-utredaren Mats Essemyr utvecklar sin syn på de alternativ som han ser till en reformerad arbetslöshetsförsäkring. Han ser fyra olika alternativ:

  1. Att fortsätta som idag – en frivillig försäkring. Om de differentierade avgifterna tas bort är detta det fackliga organisationerna förstahandsalternativ.
  2. Att göra om försäkringen till en allmän socialförsäkring. Detta skulle vara svårt att förena med differentierade avgifter som regeringen vill behålla.
  3. Att följa den så kallade Öhmanutredningens förslag från förra mandatperioden. De som inte är med frivilligt i en a-kassa påförs en skatt och får rätt till ersättning från exempelvis alfa-kassan. Den skatten måste då vara i paritet med de högsta a-kasseavgifterna.
  4. Att göra som med trafikförsäkringen. Den är obligatorisk för alla som har motorfordon men sköts av privata försäkringsbolag. Den medger differentierade premier som sätts efter hur bolagen bedömer risken.

Jag förordar det första alternativet men att dagens orättvisa differentierade arbetslöshetsavgifter avskaffas. A-kassorna har visat sig duktiga på att administrera och sköta försäkringen på ett rationellt och lyhört sätt för sina medlemmar. Genom god kunskap om de branscher som de verkar inom har de större möjligheter att implementera regelverket på ett klokt sätt.

Industribloggare: Carola skriver om ett sammanträffande

Kungahuset sjunker och monarkin med den


Enligt en aktuell undersökning från DN/Synovate sjunker förtroendet för både kungen som person och för kungahuset. Enligt undersökning önskar en majoritet av de tillfrågade att kungen ska abdikera till förmån för kroprinsessan. Men det syns också en tydlig trend att allt fler vill avskaffa monarkin som institution.

En minoritet (44 %) av de tillfrågade vill att kungen ska sitta kvar i stället för att abdikera till förmån för kronprinsessan. Denna fråga känns mest som ett mediautspel med liten förankring bland befolkningen. Det är en ickefråga. Det som är mer glädjande är att stödet för monarkin minskar fort. Fortfarande är det en majoritet som vill att monarkin ska finnas kvar. Men det finns nu en möjlighet för de partier som i sina grundstatuter är motståndare till monarkin att börja opinionsbilda och argumentera för en förändring.

Peter Althin, Republikanska föreningens ordförande, säger i en kommentar:

”– Det är uppmuntrande och positivt att kurvan för stödet för monarkin går nedåt. Fortsätter det i den här takten är snart en majoritet emot. I många år har monarkin varit en ickefråga, nu diskuterar folk om det är vettigt och rimligt med det här statsskicket.”

Sverige förtjänar republik!

Länkar: dn.se, dn.se, dn.se, Rapport, di.se, SvD, SvD, Ekot

Andra som skrivit: Röda Berget

De utslagnas skara


Arbetsförmedlingen har gått i genom hur verkligheten ser ut för de ca 38.000 personer som utförsäkrades från sjukförsäkringen över till Arbetslivsintroduktion förra året. Många av dem har varit borta väldigt långa perioder från arbetsmarknaden. För ca 30.000 som man kunnat följa under en 20-årsperiod bakåt har ungefär hälften bara arbetat under halva den tiden. Väldigt många var arbetslösa redan under 90-talskrisen. I slutet av 90-talet skenar utvecklingen i väg. Då övergår arbetslösheten till sjukskrivning eller i förtidspensionering i en mycket hög fart.

Nästan hälften av denna grupp har någon form av funktionshinder vilket gör att de har väldigt långt till att kunna få ett arbete. Studien säger att dagens arbetsmarknad är betydligt hårdare än den de lämnade. Det är en grupp som behöver mycket stöd om de någonsin ska kunna få ett arbete igen. Detta är en grupp som lever under små omständigheter med en ansträngd ekonomi. Rapportförfattarna är mycket tydliga med att konstatera att studien inte ger något svar på vilken effekt programmet arbetslivsintroduktion har.

Detta är en intressant studie. Den visar att det inte är så enkelt som den borgerliga regeringen trodde att det skulle vara. Ett system med fasta tidsgränser för sjukpenning, rehabkedja etc. har inte på något sätt hjälpt dessa människor. De har bara fortsatt att snurra runt i systemet. Det betyder dock inte att systemet fungerade särskilt bra tidigare heller. Den tidigare socialdemokratiska regeringen har även den ansvar för hur sjukförsäkringen utvecklades under dessa år.

Björn Johnsson visar i sin bok ”Kampen om sjukfrånvaron” hur ett tidigare fungerande rehabiliteringsarbete havererade i skuggan av 90-talskrisen och kommunala och andra sparkrav. Problemet var inte att den korta sjukfrånvaron ökade – det var att de långa sjukskrivningarna ökade dramatiskt. Om inte annat så visas detta nu av Arbetsförmedlingens studie.

Vi behöver en rehabiliteringsförsäkring värd namnet. Ingen mår bra av att bara snurra runt i ett ändlöst ekorrhjul. Här har (S) en viktig fråga att ta tag. Men det gäller också att orka ompröva tidigare politik och ta ansvar för tidigare missgrepp.

Länkar: dn.se

Industribloggare: Lisa skriver om HBTQ-festivalen, Kaj skriver om jämställdhet

Schyssta arbetsplatser


Schysta villkor

Hotell- och Restaurangfacket har sedan några år ett märke som kan sättas upp vid ingångar till restauranger och hotell som har tecknat kollektivavtal. Till det finns en lista som finns på nätet där konsumenter kan leta efter restauranger/kaféer etc som omfattas av kollektivavtal.

IF Metall har också tagit fram ett sådant märke för att sättas upp på arbetsplatser som har kollektivavtal. Jag har under de gångna veckor lämnat ett antal sådana märken på ett antal bilverkstäder. Nu har Handels kongress beslutat att även de ska ta fram ett sådant märke.

Det är ett bra beslut av kongressen. Jag har saknat information om vilka butiker som har respektive inte har kollektivavtal. Med ett sådant märke blir det lättare för mig att välja bort de företag som inte vill teckna kollektivavtal!

%d bloggare gillar detta: