Om den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen


Det verkar som om det dröjer innan regeringen kan föreslå och finansiera avskaffandet av den ”bortre gränsen” i sjukförsäkringen. Även om det inte känns helt tillfredsställande känns det inte som en större katastrof. Jag menar att det vore viktigare att reformera rehabkedjan som innebär att många sjukskrivna förlorar sjukpenning i samband med den 180:e sjukskrivningsdagen.

Rehabkedjan slår blint och klumpigt mot de människor som är sjukskrivna. Jag möter ganska ofta fackliga medlemmar som står inför att förlora sjukpenning när de nått den 180:e dagen som sjukskriven. Genom att arbetsgivaren inte har inlett en rehabutredning eller genom att sjukskrivande läkare inte kunnat utveckla varför en person fortsatt borde erhålla sjukpenning förlorar många i onödan försörjning.

Det finns förstås ingen anledning till att människor ska vara sjukskrivna längre än nödvändigt. Men dagens lagstiftning bidrar inte till hjälpa långvarigt sjukskrivna tillbaka till avlönat arbete. De långvarigt sjukskrivna behöver bättre förutsättningar för att erhålla den rehabilitering som de behöver för att snabbare komma tillbaka till arbete.

Länkar: Ekot, SvD, di.se, dn.se, dagens arena, politism, Aftonbladet ledare, Arbetet

Ett skatte­system som håller på att haverera


Robert Boije, samhällspolitisk chef (Saco) och Ola Pettersson, chefsekonom (LO) står som undertecknare för ett debattinlägg. De föreslår tillsättandet av en parlamentarisk utredning för … ”att skissa på en skatte­reform”.

De argumenterar för att inkomstskatterna inte borde höjas. Samtidigt inser de att riket inte har råd att ytterligare sänka det totala skattetrycket med tanke på de många samhällsbehov som finns. De föreslår därför, bland annat, höjda kapitalskatter. Samtidigt menar de att, den så kallade, värnskatten kan avskaffas.

Onekligen finns det behov av att utreda framtidens skattesystem. Robert och Ola är inte de första som föreslår någon form av bred utredning kring framtida finansiering av de svenska välfärdssystemet.

Jag kan mycket väl tänka mig att avskaffa värnskatten som en motprestation i att genomföra andra åtgärder. Robert och Ola föreslå höjda kapitalskatter. Andra har argumenterat för ett införande av en fastighetsskatt. En bred parlamentarisk utredning vore ju ett utmärkt tillfälle att granska framtida finansiering av det svenska välfärdssystemet.

Jag väntar på det tillfälle när det politiskt blir möjligt att diskutera skattesystemet på ett sansat sätt. De borgerliga partierna har onekligen bidragit till att förhindra en bredare diskussion om de svenska skatterna.

Länkar: dn.se, Ekot, Ekot, di.se, Ekot

Fler som skriver: Samuel Engblom

Färre unga jobbar inom handeln


Den förutvarande borgerliga regeringens viktigaste reform för att minska arbetslösheten bland unga var den införda rabatten på de sociala avgifterna. Arbetsgivare som anställde en ung person fick en rabatt motsvarande 50 % av de sociala avgifterna. Det är en reform som de borgerliga partierna försvarar medelst näbbar och klor och som arbetsgivare i särskilt gynnade branscher för allt i världen vill behålla.

Om än reformens syfte var gott så verkar resultatet tämligen magert. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

utvärdering (IFAU) konstaterar i en utvärdering att reformen inte har lyckats med det som förutsattes. Fackförbundet Handels konstaterar i en nyligen presenterad rapport att andelen unga, såväl som arbetade timmar för unga, har minskat efter reformens genomförande. Handels chefsekonom Stefan Carlén konstaterar att …

Statistiken visar tydligt att subventionen inte haft någon som helst effekt på ungdomsarbetslösheten inom vår bransch. Visst har företagen fått mer pengar. Men det var inte för att öka lönsamheten i företagen utan för att motverka den allvarliga ungdomsarbetslösheten som subventionen infördes.

Handels säger att de 18 miljarder som reformen hittills kostat kunde ha använts till något mer meningsfullt som verkligen bidragit till att minska ungas arbetslöshet.

Det är litet förvånande att de borgerliga partierna så ihärdigt försvarar denna reform. De borde ju ha ögon att se med. Att arbetsgivarna gärna vill behålla subventionen är ju mindre förvånande. Det har ju förstås inneburit stora medel som ökat företagens ekonomiska marginaler och därmed bidragit till ökad lönsamhet.

Men vill nu samhället minska ungdomars arbetslöshet borde det vara ett billigt pris att avveckla reformen/rabatten.

Länkar: dagens arena, Arbetet, Handelsnytt

Det finns skrivningar som gnager för alla


LO-förbunden har blivit överens om ett antal (14 st) långsiktiga mål för kommande avtalsrörelser. Förbunden hoppas att kunna nå dessa mål fram till och med 2028. Det är, med andra ord, ganska långsiktiga mål som har satts upp.

LO-förbunden är överens om att löneskillnaden mellan kvinnor och män ska halveras under målperioden. Hur detta ska gå till anges däremot inte i måldokumentet. Metoden ska man arbeta fram under det kommande halva året (innan avtalskraven ska börja presenteras för motparter och fackliga organisationer inom TCO och Saco). Detta kan ju både bli en stötesten internt inom LO som i kontakter med tjänstemännens organisationer.

En annan sådan svårighet är förstås målet som LO satt upp att minska avståndet till tjänstemännens löner. Enligt LO:s beräkningar tjänar tjänstemännen i snitt 45 % bättre/högre än arbetarna. LO vill minska klyftan till 40 %. Detta är ju knappast ett mål som tjänstemannaorganisationerna kommer att slå glädjevolter över precis.

Det finns även del mindre kontroversiella frågor (åtminstone för facken) som att höja lägstalöner och att minska andelen anställda som arbetar under visstidsanställningar. Arbetsgivarna kommer ju förstås att motsätta sig sådana krav å det kraftigaste.

Ett spännande mål som satts upp är att LO-medlemmarnas totala pension ska vara 72 % den dagen man lämnar arbetslivet. Det är bra att LO engagerar sig i denna fråga. Frågan är bara hur det ska ske.

LO:s medlemmar riskerar ju att vara förlorarna i dagens pensionssystem. Det är ju LO:s medlemmar som i högre grad inte orkar arbeta så länge som behövs för att nå en rimlig pensionsnivå. Satsningar på en bättre arbetsmiljö lär ha högst begränsade effekter på pensionsnivån för den tidsperiod som LO:s mål ligger inom. Då handlar det om att få in mer pengar i systemet – antingen genom statens försorg eller genom kollektivavtal.

Jag antar därför att LO-förbunden kommer att ta fram ett antal gemensamma krav kring de olika avtal som finns om tjänstepension. Det finns ett antal skillnader mellan de privatanställda och de offentligt anställda i denna fråga.

Kraven och målen är både ganska många som omfattande. Det är ju inte att undra över att man satte målen så pass många år framåt.

Länkar: da.se, Arbetet, Arbetet, Arbetet, Arbetet, Arbetet, SvD, di.se

Fler som skrivit: Anders LarssonHelle Klein

Om huru minnet kan verka kort


Den sittande regeringen presenterade igår ett förslag om en budgetmässig satsning på det svenska försvaret. Omkring sex miljarder kronor extra ska gå till det militära försvaret 2016-2020. Detta innebär väl att Sverige svarar på oroande signaler i vår omvärld vari rikets största granne satsar allt mer medel för att modernisera sina styrkor.

De borgerliga partierna inom ”alliansen” verkar inte ha något principiellt emot denna ekonomiska satsning annat än att de anser den vara ”allt för litet allt för sent”.

Otvetydigt är det ibland enklare att vara opposition. Även om man kanske saknar att själv kunna sitta vid makten så är det ändå enklare att kunna driva med de som för tillfället har denna regerande makt. Det märks väldigt tydligt denna gång. De borgerliga partierna verkar inte äga den minsta skam till sitt egna försvar. De hade själva regeringsmakten under åtta år varunder de valde bort ekonomiska satsningar på det svenska försvaret.

Ja, det är oppositionens uppgift att kritisera sittande regering och samtidigt argumentera för den egna politiken. Men denna gång får de fyra partiernas uttalande något av ett löjets skimmer över sig.

De borgerliga partierna äger själva ett stort ansvar för den situation som det svenska försvaret befinner sig.

Länkar: dn.se, SvD, SvD, ekuriren, di.se, Aftonbladet ledare, Ekot, Ekot, dn.se, SVT, Ekot, SVT, di.se, dn.se, dn.se

Fler som skrivit: Sjätte mannen

En princip om krona-för-krona


LO-ekonomierna Ola Pettersson, Lars Ernsäter och Torbjörn Hållö föreslår en ekonomisk politik som möjliggör att utgiftsreformer genomförs i år (2015) och nästa år (2016). De anser samtidigt att huvuddelen av finansieringen ska ske när Sverige har nått ett balanserat konjunkturläge, enligt prognoser 2018. De tre menar att modellen med att finansiera reformer krona-för-krona i förväg har tre stora fördelar:

  • Modellen ger utrymme för att snabbt tillföra finanspolitiska stimulanser till ekonomin.
  • Modellen att skilja på tidpunkt för reformer och skattehöjningar är fullt förenlig med regeringens ambition att förstärka finanserna så att dessa kommer i balans.
  • Modellen är fullt förenlig med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

LO har ju tidigare presenterat ett program för omfattande investeringar som kan innebära att fler arbetstillfällen skapas och ger positiva effekter för svensk infrastruktur. De menar att …

Sverige har i dag ett gyllene tillfälle att genom kloka offentliga investeringar börja närma sig målet om EU:s lägsta arbetslöshet. Investeringar som genomförs nu när behoven är stora och räntorna är låga kommer vara till gagn när den europeiska ekonomin vänder.

LO-ekonomerna står traditionellt för en mer keynesiask ekonomisk politik. Det är idéer som jag omfattar och som jag sett har gjort Sverige (och andra länder) gott. Att enbart genomföra en åtstramande politik har visat sig inte lösa de akuta ekonomiska problemen.

LO-ekonomernas idéer förtjänar att lyssnas till!

Länkar: SvD, SvD, SvD, SvD, Ekot, SVT, di.se, Arbetet

Saudiarabien är en diktatur!


Från tid till annan har svenska ministrar haft väldigt svårt att besvara frågan huru de anser att Saudiarabien är en diktatur eller icke. Svårigheten att ge ett klart svar har förstås handlat om att man inte viljat stöta sig med ett land förfogande över en omfattande valutareserv. Saudiarabien har inga svårigheter att handla varor av de som är beredda att sälja till dem. Jag kan knappast beskylla (S)-märkta ministrar för att ha varit tydligare med sin åsikt än vissa borgerliga dito.

Men, det är tydligt att det blivit skillnad med Margot Wallström. Hon har inte tvekat att meddela makthavarna i Saudiarabien sin och därmed Sveriges officiella åsikt om hur man ska definiera Saudiarabien. Det är ett land som inte respekterar allmänna mänskliga rättigheter som att fritt få uttrycka sig. Det är ett land som förvägrar kvinnor grundläggande rättigheter att fritt få röra sig i det omgivande samhället.

Saudiarabien har i besvikelse (eller som en maktdemonstration) valt att ge Sveriges utrikesminister en rejäl diplomatisk käftsmäll. Margot var på plats, inbjuden, för att hålla ett tal inför Arabförbundet. Saudiarabien valde då att rycka i rätt antal trådar och säkerställde därmed att Sveriges utrikesminister inte fick hålla sitt tal.

Det är klart att man kan diskutera hur Sverige som nation ska förhålla sig till länder som väljer att förvägra människor sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Som ett litet land hyllandes mänskliga rättigheter i form av att fritt få uttala sin åsikt, jämlikhet mellan kvinnor och män etc är det viktigt att försvara dessa principer. Det är ren självbevarelsedrift att markera emot när andra länder kränker mänskliga rättigheter.

Saudi=demokrati?

Moderaterna genom deras utrikespolitiska talesperson, Karin Enström, försöker skapa inrikespolitik av det som skett. Den tidigare minister som inte kunde uttrycka huruvida Saudiarabien var odemokratiskt eller ej kan nu bestämt meddela att Margot Wallström bränner broar och närmast är en belastning för Sverige. Det får självklart stå för Moderaterna, men jag tycker att Expressens ledare väl uttrycker mina tankar när de skriver att …

Men diplomati är inte konsten att hålla alla på gott humör. Det högsta målet bör inte vara att neutralt medla i varje konflikt. Ibland finns det goda skäl att ta strid, att våga gå före och skapa dålig stämning i de fina salongerna.

Sveriges roll som hök gentemot Ryssland under Bildt är ett sådant exempel. Den rödgröna regeringens erkännande av Palestina är ett annat. På samma sätt kan man argumentera för att en diplomatisk träta med Saudiarabien är värt sitt pris.

Om man inte delar den uppfattningen bör man vara ärlig och erkänna vad alternativet är. Det är att fortsätta traditionen att slingra sig som en mask när man får frågan om huruvida Saudiarabien är en diktatur eller inte. Det är att undvika att kalla piskrapp mot bloggare för en medeltida form av bestraffning.

Om det är Moderaternas och Kristdemokraternas uppfattning bör de ärligt redogöra för det.

Karin Enströms uttalanden ger mer ett löjets skimmer över sig. De kommer snarare att slå tillbaka på dem själva än mot den person som de var riktade till.

Länkar: ekuriren, di.se, SvD, SvD, dn.se, SvD, Ekot, Ekot, SvD, Ekot, SvD, SvD, di.se, SvD, di.se, Ekot, SvD, SvD, SvD, di.se, ekuriren, Expressen ledare, Ekot, Expressen kultur

Fler som skrivit: Ulf Bjereld, Markus Mattila, Johan Westerholm, Peter Johansson, Peter Johansson

Saudiavtalet förlängs inte


En kung

Under en presskonferens i Kiev meddelade statsminister Stefan Löfven att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien inte kommer att förlängas. Stefan sade att …

Beslutet om Saudiavtalet har varit klart en tid. Det som har hänt de senaste dagarna har inte varit avgörande.

Oavsett sanningshalten i uttalandet känns det som ett klokt beslut. Regeringen har från början valt att hålla en hög profil. Man kallar sig för en feministisk regering innebärande en mängd olika åtgärder för förbättrad jämlikhet såväl inom statsförvaltning som i det omgivande samhället. Regeringspartierna har i många frågor en hög profil när det gäller mänskliga rättigheter, frihet att uttrycka sig fritt etc.

Det är klart att det med den bakgrunden hade varit svårt att rakryggat bara låtit förlänga det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Ett land som knappast kan skyllas för att vare sig hylla friheten att få uttrycka sig eller främja jämlikhet mellan kvinnor och män.

Det svenska beslutet kommer knappast att beröra de saudiska makthavarna särskilt mycket. De kommer väl mest att rycka på axlarna och vända sig till andra presumtiva säljare av militärteknisk expertis. De kanske till och med bestraffar Sverige med att försvåra annan svensk handel. Men det skulle ju säga mer om dem.

Länkar: dn.se, SVT, Ekot, di.se, SVT, di.se, SvD, Ekot, SvD, di.se, SvD, Ekot, SVT, di.se, di.se, di.se, SvD, di.se, di.se, ekuriren, SVT, SvD, Ekot, SVT, SVT, dagens arena, SVT, SvD, di.se, SvD, SVT

Fler som skrivit: Markus Mattila, Helle Klein

Vänsterpartiet kräver mer!


Vill ha mer

Regeringen kommer att under året lägga ett förslag om en ytterligare reserverad månad för föräldraledighet. Det innebär att respektive förälder har tre månader föräldraledighet som den andre föräldern inte kan utnyttja.

Förslaget syftar till att öka uttaget av föräldraledighetsdagar av pappor och på längre sikt skynda på ett mer jämställt uttag av föräldraledighet.

Regeringen lägger förslaget både därför att de vill det och anser det vara ett långsiktigt bra förslag. Men regeringen ser också att det borde finnas en majoritet för ett sådant förslag. Folkpartiet har meddelat att de kommer att stödja en sådan reform. Kristdemokraterna och Centerpartiet motsätter sig det, vilket väl även Sverigedemokraterna gör.

Det är dock inte säkert att Vänsterpartiet kommer att stödja detta förslag. De vill nämligen ha mer. Rosanna Dinamarca, Vänsterpartiets feministiska talesperson, säger att …

En regering som gör anspråk på att kalla sig för feministisk måste ta betydligt större steg när det gäller föräldraförsäkringen än att införa en så kallad pappamånad till.

Vänstern menar vidare att det är upp till regeringen att förhandla med dem och om att finna den nödvändiga majoriteten för ett vidare syftande förslag. Det är enkelt att säga men med rådande parlamentariska situation betydligt svårare att genomföra. Rosanna låter litet som Annie Lööf innan decemberöverenskommelsen. Det är minsann regeringen som ska förhandla men vägrar samtidigt att ge minsta öppning för kompromiss.

Vänsterpartiet hemfaller från tid till annan åt att mer bedriva plakatpolitik. Det är förstås jätteenkelt att skriva jättestora plakat om att införa en helt jämställd föräldraförsäkring. Men det är sådant man kan göra på 1 maj. Med den riksdagsmajoritet som finns idag är ett sådant förslag inte möjligt att genomföra.

Politik handlar faktiskt om att kunna acceptera kompromisser. Det viktiga är att mer hålla kompassriktningen än att till synes förefalla ideologiskt omutbar. Med tanke med det tonläge de har i denna fråga spelar Vänsterpartiet högt i denna fråga. De riskerar verkligen att låsa fast sig i en helt ohållbar situation. Samtidigt …

Vill de verkligen hamna i en situation där det blir de som fäller ett förslag som syftar till ökat jämlikt uttag av föräldraförsäkringen?

Länkar: SvD, Ekot, dagens arena, dn.se, SvD

Om Sveriges trovärdighet som handelspartner


En hög potentater inom svenskt näringsliv har i en debattartikel ryckt ut till försvar av ett svenskt bibehållande av försvarsavtalet med Saudiarabien. Försvaret utgår ifrån hur svensk frihandel har gynnat svensk industri och därmed sysselsättning. De säger att …

… Sverige och svenska företag har en hög trovärdighet som långsiktiga handels- och samarbetspartners. Det vi säger och gör betyder något i våra partnerländer.

De pekar på att svenska företag under lång tid bidragit till att bygga upp Saudiarabien. De hoppas(?) att genom fortsatt svensk handel med detta land vi ska bidra till ökad öppenhet och utvecklade mänskliga rättigheter. Det är en förhoppning som känns något ansträngd. Det verkar snarare som om svenska företag är beredda att acceptera väldigt mycket för att få ta del av affärsmöjligheter i landet.

På DN:s ledarsida kommenteras inlägget på ett väl avvägt sätt. De menar att man, förstås, ska hysa respekt för de synpunkter som framförs, men att …

Det folkliga stödet för militärt samarbete med Saudiarabien är högst begränsat. Och det finns handelsavtal som är oändligt mycket vettigare att försvara.

Jag är rädd att dessa höga företrädare för svenskt näringsliv hellre ser till förlorade affärsmöjligheter än till behovet av att förändra Saudiarabien. Det finns liten anledning för Sverige att handla med detta land. Det har liten respekt för mänskliga rättigheter såsom vi definierar dem. Landet understödjer krafter och ideologier som motsätter sig den typ av samhälle som Sverige representerar.

Länkar: dn.se, dn.se, dn.se, dn.se, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SVT, SVT, di.se, SvD, Ekot, Resumé, Ekot, dn.se, Ekot, Ekot, politism, dn.se, Ekot, SVT, Resumé, dagens arena, Ekot, di.se, dn.se, SVT, dn.se, Arbetet

Andra som skrivit: Skiftet, Ulf Bjereld, Mario Matteoni

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 834 andra följare

%d bloggare gillar detta: