Bloggarkiv

Tydlig deltidsnorm inom kvinnodominerade yrken


Fackförbundet Kommunal har presenterat en rapport ”Halva arbetstiden, hela ansvaret” vari presenteras ett antal tydliga resultat. Förbundet har undersökt deltidsarbetets utbredning och sysselsättningsgradens förändring över tid bland anställda i arbetaryrken inom den kommunala sektorn.

Det visar sig att sysselsättningsgraden har ökat men att kvinnor fortfarande i hög grad arbetar både deltid som visstid. Utvecklingen går väldigt långsamt.

Bland andra framhålls följande resultat i undersökningen:

 • År 2013 arbetade knappt 90 procent av de visstidsanställda i arbetaryrken i kommunsektorn deltid. För tillsvidareanställda är siffran cirka 40 procent.
 • 23 procent av de anställda i Kommunals yrken i kommunsektorn arbetade 40 procent eller mindre under 2013.
 • Deltidsnormen inom Kommunals kvinnodominerade yrken i kommunsektorn drabbar både kvinnor och män, där 57 procent av kvinnorna och 53 procent av männen arbetar deltid.
 • I mansdominerade yrken arbetar kvinnor oftare heltid än i kvinnodominerade yrken. Skillnaden mellan män och kvinnors heltidsarbete är ändå påtaglig. I dessa yrken arbetar 84 procent av männen och 67 procent av kvinnorna heltid.
 • Heltidsarbetande har en högre medellön, beräknat på en heltidslön, än deltidsarbetande.

Den långsamma utvecklingen gör att Kommunal väljer att förändra sitt arbetssätt. Förbundet har under en tid försökt samarbeta med Socialdemokraterna för att få bättre anställningsformer för sina medlemmar. Detta har gett litet av positivt resultat. Därför väljer man nu att ”sluta gosa med socialdemokraterna”. Förbundets ordförande Annelie Nordström säger att …

Det är dags att sluta gosa med Socialdemokraterna. Att hålla på och jamsa med varandra på det sättet är passé. Nu har vi distanserat oss och ställer konkreta krav på partierna och vi känner redan att de lyssnar bättre.

I någon mån kan man ju se detta som ett misslyckande för det facklig-politiska samarbetet. Men i denna fråga gör nog Kommunal rätt. Arbetstider och arbetsmiljövillkor är trots allt en partsfråga där man som arbetstagare och arbetsgivare ibland har olika åsikter när det kommer till kritan. Samtidigt finns en tydlig utveckling där allt fler av Kommunals medlemmar arbetar i privat sektor.

Kommunal ska förstås driva på den politiska nivån för att få bättre villkor inom den offentligt finansierade sektorn – oavsett vilka som är arbetsgivare.

Länkar: dn.se, Arbetet

Annons

Heltid ska bli norm!


I lördags under Ekots lördagsintervju lovade Stefan Löfven att heltidsanställningar ska bli norm för anställningar inom vård och omsorg. Stefan sade …

Jag levererar nåt bättre än en lag. Jag levererar ett kollektivavtal. Vinner Socialdemokraterna valet i höst, också i våra kommuner och landsting och vi får majoritet i SKL, då kommer vi att sätta oss på arbetsgivarsidan. Där kommer vi rikta oss till Kommunal och säga: vi vill teckna ett nationellt kollektivavtal där heltid blir norm. Därför att det är dags för oss nu att visa välfärdsarbetarna, främst kvinnorna, att de har rätten till heltid. Det är mycket, mycket starkare än en lag.

Det är ett alldeles utmärkt löfte. Metoden är ju också intressant eftersom den kräver en överenskommelse mellan arbetstagarnas parter och arbetsgivaren. Det innebär ju att socialdemokraterna inte i detalj kan förklara hur man ska nå dit. Kollektivavtal förutsätter ju trots allt två parter med balanserade krav och önskemål.

Men ett kollektivavtal blir starkare och hållbarare än lag eftersom det är parterna som äger frågan. Med lagstiftning räcker det med förändrad majoritet i riksdagen för att förändra och ta bort oönskad lagstiftning.

Men det är förstås ett alldeles rimligt krav att de som blir anställda inom kommuner och landsting ska kunna få heltidstjänster och ett minimum av, så kallade, delade turer. Ska de offentliga arbetsgivarna i framtiden kunna locka motiverade och väl utbildade anställda kommer det inte att duga med att erbjuda korta anställningar till mindre än heltid.

Så synd bara att socialdemokraterna på det lokala planet inte alltid lyckats med att införa heltider. Men med ett centralt avtal i botten finns inget annat val.

Länkar: Ekot, SvD, dn.se, di.se, Ekot, ka.se

Fler som skrivit: Peter Johansson, Roger Jönsson, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige

De har det sämre än övriga anställda


Tjänar och har det sämre

Kommunal har presenterat en rapport som visar att visstidsanställda har lägre inkomst än fast anställda – även när de har samma arbetstid. Till det kommer att de som anställs på kort tid i övrigt har sämre utvecklingsmöjligheter än de fast anställda. Kommunal visar vidare att antalet korttidsanställda ökar kraftigt inom äldreomsorgen. 31 % av de som arbetar inom äldreomsorgen har en visstidsanställning.

Denna utveckling gör att Kommunal ställer krav på förändringar i lagstiftning samt att arbetsgivarna i högre grad ska erbjuda fasta anställningar till heltid samt att minska på antalet, så kallade, delade turer (då arbetsdagen delas upp i flera delar).

Det är uppenbart att det framför allt är kvinnor inom offentlig sektor och inom handel och annan servicebransch som arbetar på korta anställningar. Det är ett problem för kvinnor att man inte erbjuds fasta anställningar i lika hög grad som inom manligt dominerade branscher.

Det är knappast heller något konstigt att de som anställs på korta anställningar både har lägre löner och i högre grad har sämre arbetsvillkor i övrigt. Det är ganska lätt att förstå att de som har otrygga anställningar väljer sina strider. Det är vanligare att man härdar ut och håller tyst så länge man inte kan lita på att man känna trygghet i en fast anställning.

Det förhåller sig heller inte på så sätt att korta anställningar enbart är något som unga eller annars nya på arbetsmarknaden får stå ut med. Kommunal har tidigare visat att medelåldern bland de som har visstider är uppåt 35 år.

Det är fullt rimligt att Kommunal uppmärksammar denna fråga. Denna undersökning kommer ju dessutom ganska lägligt med de av SKL konstaterade behoven av framtida anställningar bland kommuner och landsting. Man säger i den utredningen att arbetsförhållandena är en sådan viktig faktor som kan avgöra arbetsgivarnas möjligheter att anställa.

Vad är det heter? Sent ska syndaren vakna …

Länkar: Ekot, SvD, SvD, dn.se, SVT, di.se, Arbetet, Arbetet, ka.se, Arbetet, Arbetet, Är det här OK?

Fler som skrivit: Martin Moberg

Att utesluta uppgifter som påverkar helhetsbilden


Cecilia Stenshammar

För några dagar sedan framförde Cecilia Stenshamn i en debattartikel rätt märklig kritik gentemot LO och Kommunal. Hennes tes är att de fackliga organisationerns genom kritik mot riskkapitalbolagsägande inom offentligt finansierad välfärd (specifikt Carema) nedsvärtat fackliga medlemmars arbete.

Vad jag förstått har Cecilia för Timbros räkning granskat mediebevakningen av Koppargården som Carema (idag Vardaga) då drev. Maria Ludvigsson skriver i ett inlägg att  …

Stenshamns granskning visar att DN:s och SVT:s rapportering om Carema och Koppargården systematiskt har saknat bredd och allsidighet. Genom att utesluta uppgifter och synpunkter som påverkar helhetsbilden har rapporteringen blivit skev och rent av vinklad. Den egna berättelsen verkar ha varit viktigare än vad som faktiskt hade hänt på Koppargården.

Det kan väl mycket väl vara så. Det har jag knappast någon möjlighet att bedöma. I någon mån är det väl så mediedrev ibland kan utvecklas. Det vore ju värdefullt att diskutera hur media fungerar och arbetar i en sådan situation. I stället väljer tydligen Cecilia att som megafon för Timbro välja att göra fackliga organisationer huvudansvariga för hur debatten utvecklats.

Det verkar som om Cecilia väljer att använda samma metoder som kritiseras i boken. Genom utesluta vissa uppgifter vill hon belägga den egna sanningen. Annelie Nordström och Kristina Mårtensson skriver i ett genmäle att …

I slutet av förra året gjorde Kommunal en stor medlemsundersökning. Bilden som framkommer är inte smickrande – varken för kommuner eller för privata företag.

I undersökningen framkom att en av tre i omsorgspersonalen dagligen upplever bemanningen som otillräcklig och lite mer än var fjärde undersköterska och vårdbiträde varnade för att bemanningen på deras arbetsplatser var så låg att risker för de äldre uppstod minst någon gång i veckan. Var tionde att menade att så var fallet varje dag. Var femte vittnade om att de dagligen hade svårt att hinna ta en rast.

LO och Kommunal har varit kritiska till inslag i den privatiseringsiver som sker i den offentligt finansierade välfärden. Kommuner upphandlar tjänster enligt principen ”lägsta pris” utan att se till de minsta sociala hänsyn. Det innebär att företag som väljer att teckna kollektivavtal får ett för högt kostnadsläge jämfört med företag som väljer bort sådant. Kommunala verksamheter blir jämförelsevis för dyra i förhållande till de avtalslösa företag.

Men det är klart att Timbro inte vill diskutera sådana aspekter. Deras uppdrag är att sjunga privatiseringens lov utan att behöva ta sociala hänsyn.

Länkar: SvD, SvD, SvD, SvD

Fler som skrivit: Peter Högberg, Annika Högberg, Peter Johansson

En nutida slavhandel


Igår, i samband med ett seminarium om bärplockares arbetsvillkor, meddelade Kommunal att de skickat en formell hemställan till migrationsminister Tobias Billström. I sin skrivelse till ministern föreslår fackförbundet ett antal åtgärder för att komma till rätta med de utnyttjanden av människor som sker i den svenska skogen:

 • Arbetstagaren ska på förhand med säkerhet veta vilka anställningsvillkor som väntar i Sverige.
 • Det ska vara möjligt att överblicka inkomsterna och kostnaderna för arbetet i Sverige, så att man inte riskerar att åka hem med en livslång skuld.
 • Om det uppstår en tvist så måste den kunna prövas i svensk domstol.
 • Migrationsverket måste ha möjlighet att gallra bort oseriösa arbetsgivare eller arbetsgivare som saknar förutsättningar för att bedriva en seriös verksamhet.
 • Justitiedepartementet, Kommunal och migrationsminister Tobias Billström bör ta initiativ till en bärplockardelegation för att arbeta med frågan. Där kan alla berörda parter ingå, som Arbetsmiljöverket, Skatteverket och bärbranschen och arbetet ska pågå under flera år.

Kommunals ordförande Annelie Nordström samt förste viceordföranden Per Holmström skriver till Tobias Billström att …

Det är allt annat än acceptabelt att vi idag år 2013 har ett så pass bristfälligt system som genom de kryphål och brister som existerar, sanktionerar en nutida slavhandel.

Det är allt mer uppenbart att det, trots regelförändringar, fortfarande finns stora problem ute i bärskogen. Det finns arbetsgivare som utan att tveka får hit människor under falska förespeglingar. Därför behövs alla krafter och goda idéer för att minimera att redan fattiga människor lämnar Sverige än mer utblottade än de var när de kom hit. En bärplockardelegation känns som en tämligen rimlig hemställan. Det borde vara enkelt för ministern att bifalla en sådan önskan.

Frågan är ju bara om viljan finns.

Länkar: SvD, Ekot, ka.se

Regeringen är totalt handlingsförlamad


Man har i svensk media flera år i rad kunnat läsa om hur bärplockare som kommit till Sverige råkar illa ut pga hur oseriösa arbetsgivare agerat. Efterhand har svenska myndigheter försökt att anpassa och införa striktare bestämmelser för att komma till rätta med det utnyttjande som skett. Men detta synes inte ha påverkat situationen.

Annelie Nordström och Per Holmström skriver för Kommunals räkning ett starkt kritiskt inlägg kring situationen för de bärplockare som kommer till Sverige. De konstaterar att Kommunal satsar och har satsat stora medel på att granska branschen och hjälpa de bärplockare som råkar illa ut. Samtidigt säger de att det är regeringen som har huvudansvaret för den situation som uppkommit. De skriver att …

För trots att situationen upprepas år efter år händer inget. Migrationsverket accepterar undermåliga kontrakt och kontrollerar inte att det överenskomna verkligen fullföljs av företagen. Regeringen är totalt handlingsförlamad och tar inte tag i problemet på allvar. Svenskt Näringsliv gör samma sak. Att sticka huvudet i sanden hjälper inte. Nu måste något hända.

Kommunal kräver i sitt inlägg att regeringen genom Tobias Billström agerar. De kräver att:

 • Arbetstagaren ska på förhand med säkerhet veta vilka anställningsvillkor som väntar i Sverige.
 • Det ska vara möjligt att för arbetstagare som vistas tillfälligt i Sverige att överblicka inkomsterna och kostnaderna för arbetet i Sverige.
 • Om tvist uppstår måste den kunna prövas i Sverige.
 • Migrationsverket måste effektivt kunna gallra bort oseriösa arbetsgivare.
 • Migrationsverket ska ha befogenheter att kontrollera att de överenskomna villkoren efterlevs – under pågående bärsäsong och att även göra efterkontroller.

Utöver ovan nämnda krav vill man se regelförändringar och -anpassningar för för utstationering av arbetskrift och tillfälliga arbetsgivare. Detta ska föregås av en utredning.

Kommunal tar upp mycket angelägna frågor i sitt inlägg. Det länder knappast Sverige till heders att människor som kommer till vårt land inte får betalt för sin möda och har skuldsatts upp över öronen. Det handlar om människor som vill tjäna pengar och göra situationen bättre för dem själva och sina familjer. Det handlar därför om bristande respekt för dem om inte Sverige kan bidra till att göra situationen bättre för dem när de kommer till vårt land för att arbeta.

Kommunal ställer i inlägget fullt rimliga krav. Som Annelie och Per säger …

Tobias Billström, det är dags att vakna nu.

Länkar: SvD, SvD, Ekot, dn.se, Arbetet, Arbetet, Arbetet, Ekot, Ekot, SvD, dn.se, dn.se

Fler som skrivit: Thord Ingesson

Bussarbetsgivarna urskuldar sig


Peter Jeppson urskuldar sig

I ett debattinlägg avfyrar Peter Jeppsson (vd Bussarbetsgivarna och TransportGruppen) en ordentlig bredsida emot Kommunal. Han hävdar i sitt inlägg att Kommunal valde att gå i strejk mer av internfackliga skäl än av något skäl att tvinga arbetsgivarna till förhandlingsbordet.

Han begår lustmord på Kommunals uppnådda förhandlingsframgång. Han menar att Kommunal, minsann, kunde ha uppnått avtalsskrivningarna utan att vidta strejk. Peter avslutar sitt inlägg med följande anklagelse:

Är det rimligt att utlösa en omfattande strejk – som i detta fall används av internpolitiska skäl – för att nå ett avtal som lika väl kunnat tas fram genom förhandling och medlarmedverkan? Det är ett oförsiktigt bruk av strejkvapnet som i förlängningen undergräver förtroendet både för den svenska modellen och för Kommunal.

Peter menar att Kommunals agerande är ett misslyckande för den svenska förhandlingsmodellen. Han får ju förstås tycka så. Å andra sidan handlar detta om en parts syn på frågan. Peter Jeppssons syn på verkligheten är inte den enda och rena sanningen. Man kan lika gärna påstå att arbetsgivarna agerat på ett sådant sätt att Kommunal inte annat kunde än sjösätta en strejk.

Arbetsgivarna visade från början liten vilja att göra upp kring de svåra frågorna kring arbets- och anställningsvillkoren i branschen. Inlägget visar på ett behov av Peter Jeppsson urskulda sig inför sina medlemmar i Bussarbetsgivarna.

Länkar: SvD Brännpunkt, Arbetet, ka.se, Arbetet, ka.seka.seka.seka.seka.se, SvD, SVT, di.se

Bussarna har börjat rulla igen


Kommunal och Bussarbetsgivarna nått en uppgörelse som gjort att konflikten kunna biläggas denna gång. Uppgörelsen innebär löneökningar i linje med LO-samordningens krav. Till det kommer konstruktioner för att förbättra det fackliga inflytandet över arbets- och anställningsvillkor.

Det är uppenbart att parterna har nått en kompromiss kring frågan om arbets- och anställningsfrågor när ett entreprenadskifte sker. Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund säger att i god tid innan det nya företaget ska ta över trafiken, ska förhandling ske med Kommunal om frågor som rör de anställda. I förhandlingen ska man titta på vilka behov det nya företaget har av att nyanställa. Lenita Granlund säger vidare att …

Därefter får man kolla på personalen som blir kvar från det överlämnande företaget. De ska i första hand erbjudas anställning.

Bussarbetsivarna väljer att å sin sida tona ned betydelsen av detta när de säger att …

Det nya avtalet innehåller inslag av ökad dialog i samband med upphandlingar i syfte att minska de anställdas oro för anställningstryggheten.

Det som avgör betydelsen av denna överenskommelse är ju hur den kommer att tillämpas i den kommande verkligheten. Det har varit bra att Kommunal tagit strid i denna fråga. Den fackliga organisationen har med sina medlemmars stöd markerat att man inte orkar acceptera vad som helst. Denna markering kan förhoppningsvis innebära att diskussionerna i samband med verksamhetsövergångar sker smidigare en tid framåt.

Överenskommelsen innebär alldeles säkert inte att frågan nu är avgjord. Det kommer att krävas fortsatt kamp i denna fråga.

Länkar: ka.se, SVT, di.se, ekuriren, ekuriren, vlt, SvD, dn.se, Ekot, Arbetet, ekuriren, SvD, SVT, ka.se, ka.se, Tidningen Vision, Lag&Avtal

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson

Inga genombrott i busskonflikten


Det rapporteras i media om att förhandlingarna mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna fortsätter. Det verkar inte ha skett något genombrott i diskussionerna. Strejken fortsätter tills vidare och utvidgas den 29 juni (på lördag) om inte parterna når en överenskommelse man kan leva med.

Det verkar uppenbart att arbetsgivarna är motvilliga till att skriva avtal om ökad anställningstrygghet i samband med byte av bussoperatör.

Tidningen Arbetet har i en artikel undersökt hur de större bussarbetsgivarna agerar i samband med att man tar över ny trafik. Det visar sig att det skiljer sig ganska mycket åt mellan olika företag. En del kräver utdrag ur belastningsregistret och erbjuder regelmässigt (oavsett hur lång erfarenhet man har av yrket) provanställningar till alla som klarar granskningen. Det förekommer att arbetsgivare mer regelbundet erbjuder fasta anställningar direkt och tillämpar provanställning efter samtal med den fackliga organisationen.

Men, som artikeln säger, det är kommunerna och landstingen som bestämmer villkoren för upphandlingarna. Det har inneburit att det endast är i Stockholms län som man tillämpar krav på bussföretagen att ta över anställda från den tidigare utföraren.

Det är litet spännande att behöva avvakta vilken lösning parterna kommer att nå för att avveckla strejken.

Länkar: Arbetet, SvD, SVT, di.se, SVT, ka.se, Arbetetka.seka.seka.se, SvD

Fler som skrivit: Carola Andersson

Industribloggare: Kaj Raving, Leine Johansson

Stockholm visar bussvägen!


Bo Lingestig säger att strejken måste lyckas!

Som jag tidigare har skrivit så handlar strejken inom den kommunala kollektivtrafiken till lika stor del om löner som arbets- och anställningsvillkor inom branschen.

Kommuner och landsting har sedan länge praktiserat metoden att upphandla kollektivtrafik i konkurrens. Det innebär för de anställda att deras anställningstrygghet står i fara i samband med upphandlingarna.

Det har inte alltid förekommit att anställda i företag som förlorat upphandlingen får anställning hos den nya utföraren. Får de arbete är det inte säkert att det är en fast anställning som de erhåller. Det är bussförarna som har fått betala priset för att pressa priserna inom kollektivtrafiken.

Tidningen Kommunalarbetaren rapporterar i en artikel att Stockholms Lokaltrafik (SL) i denna fråga har gått före. SL kräver sedan 1996 att företag som vinner upphandlingar ska ta över personal som så önskar från företag som förlorar trafiken.

Kommunal önskar att samma ordning som gäller inom SL ska gälla i hela landet. Det synes mig vara ett alldeles rimligt krav. Jag hoppas att Kommunal når framgång i denna fråga i diskussionerna med Bussarbetsgivarna.

Länkar: dn.se, ka.se, SvD, dn.se, ka.se, Arbetet, Arbetet, Arbetet, ka.se, Ekot, dn.se, SVT

Fler som skrivit: Martin Moberg, Johan Ulvenlöv

%d bloggare gillar detta: