Bloggarkiv

Om det ens förekommer fusk i bärskogen


I en aktuell rapport från Svenskt Näringsliv (SN) hävdas att fusket i ”bärskogen” inte alls har den omfattning som mediarapportering kan ge sken utav. I rapporten påpekas att endast sju fall har tagits till centrala förhandlingar.

SN säger att de vill bidra till en mer balanserad debatt i denna fråga. Samtidigt är det alldeles sant att man vill behålla den ordning som råder idag och motsätter sig de mer långtgående förändringar av lagen som facken önskar.

Arbetsgivarnas slutsatser fick snart kritik från fackligt håll. Man menar att mörkertalen är betydligt större än vad Svenskt Näringslivs rapport antyder. I SN:s rapport anses fusk endast bestå i eventuellt brott mot de avtal som löntagaren eventuellt skrivit under – man jämför inte med det arbetserbjudande som Migrationsverket har att ta ställning till.

Vidare tillkommer luft i SN:s rapport genom att de fackliga organisationerna enbart företräder medlemmar och därmed har svårt att stödja personer som inte är organisaerade.

LO:s kritik på lagen om arbetskraftsinvandring grundas på erfarenheter från fler branscher än enbart bärplockande. Hotell- och Restaurangfacket har ju vid flera tillfällen upptäckt brott mot både lag och avtal. Dessa erfarenheter har fått dem att ta fram ett antal fullt rimliga krav på förändrad lagstiftning.

Länkar: Arbetet, da.se, Arbetet, Arbetet, ka.se, SVT, SVT, Arbetet

Fler som skrivit: Jimmy Jansson, Martin Moberg, Peter Johansson, Calle Fridén, Sonja Hallsten, Leine Johansson

En nutida slavhandel


Igår, i samband med ett seminarium om bärplockares arbetsvillkor, meddelade Kommunal att de skickat en formell hemställan till migrationsminister Tobias Billström. I sin skrivelse till ministern föreslår fackförbundet ett antal åtgärder för att komma till rätta med de utnyttjanden av människor som sker i den svenska skogen:

 • Arbetstagaren ska på förhand med säkerhet veta vilka anställningsvillkor som väntar i Sverige.
 • Det ska vara möjligt att överblicka inkomsterna och kostnaderna för arbetet i Sverige, så att man inte riskerar att åka hem med en livslång skuld.
 • Om det uppstår en tvist så måste den kunna prövas i svensk domstol.
 • Migrationsverket måste ha möjlighet att gallra bort oseriösa arbetsgivare eller arbetsgivare som saknar förutsättningar för att bedriva en seriös verksamhet.
 • Justitiedepartementet, Kommunal och migrationsminister Tobias Billström bör ta initiativ till en bärplockardelegation för att arbeta med frågan. Där kan alla berörda parter ingå, som Arbetsmiljöverket, Skatteverket och bärbranschen och arbetet ska pågå under flera år.

Kommunals ordförande Annelie Nordström samt förste viceordföranden Per Holmström skriver till Tobias Billström att …

Det är allt annat än acceptabelt att vi idag år 2013 har ett så pass bristfälligt system som genom de kryphål och brister som existerar, sanktionerar en nutida slavhandel.

Det är allt mer uppenbart att det, trots regelförändringar, fortfarande finns stora problem ute i bärskogen. Det finns arbetsgivare som utan att tveka får hit människor under falska förespeglingar. Därför behövs alla krafter och goda idéer för att minimera att redan fattiga människor lämnar Sverige än mer utblottade än de var när de kom hit. En bärplockardelegation känns som en tämligen rimlig hemställan. Det borde vara enkelt för ministern att bifalla en sådan önskan.

Frågan är ju bara om viljan finns.

Länkar: SvD, Ekot, ka.se

Regeringen är totalt handlingsförlamad


Man har i svensk media flera år i rad kunnat läsa om hur bärplockare som kommit till Sverige råkar illa ut pga hur oseriösa arbetsgivare agerat. Efterhand har svenska myndigheter försökt att anpassa och införa striktare bestämmelser för att komma till rätta med det utnyttjande som skett. Men detta synes inte ha påverkat situationen.

Annelie Nordström och Per Holmström skriver för Kommunals räkning ett starkt kritiskt inlägg kring situationen för de bärplockare som kommer till Sverige. De konstaterar att Kommunal satsar och har satsat stora medel på att granska branschen och hjälpa de bärplockare som råkar illa ut. Samtidigt säger de att det är regeringen som har huvudansvaret för den situation som uppkommit. De skriver att …

För trots att situationen upprepas år efter år händer inget. Migrationsverket accepterar undermåliga kontrakt och kontrollerar inte att det överenskomna verkligen fullföljs av företagen. Regeringen är totalt handlingsförlamad och tar inte tag i problemet på allvar. Svenskt Näringsliv gör samma sak. Att sticka huvudet i sanden hjälper inte. Nu måste något hända.

Kommunal kräver i sitt inlägg att regeringen genom Tobias Billström agerar. De kräver att:

 • Arbetstagaren ska på förhand med säkerhet veta vilka anställningsvillkor som väntar i Sverige.
 • Det ska vara möjligt att för arbetstagare som vistas tillfälligt i Sverige att överblicka inkomsterna och kostnaderna för arbetet i Sverige.
 • Om tvist uppstår måste den kunna prövas i Sverige.
 • Migrationsverket måste effektivt kunna gallra bort oseriösa arbetsgivare.
 • Migrationsverket ska ha befogenheter att kontrollera att de överenskomna villkoren efterlevs – under pågående bärsäsong och att även göra efterkontroller.

Utöver ovan nämnda krav vill man se regelförändringar och -anpassningar för för utstationering av arbetskrift och tillfälliga arbetsgivare. Detta ska föregås av en utredning.

Kommunal tar upp mycket angelägna frågor i sitt inlägg. Det länder knappast Sverige till heders att människor som kommer till vårt land inte får betalt för sin möda och har skuldsatts upp över öronen. Det handlar om människor som vill tjäna pengar och göra situationen bättre för dem själva och sina familjer. Det handlar därför om bristande respekt för dem om inte Sverige kan bidra till att göra situationen bättre för dem när de kommer till vårt land för att arbeta.

Kommunal ställer i inlägget fullt rimliga krav. Som Annelie och Per säger …

Tobias Billström, det är dags att vakna nu.

Länkar: SvD, SvD, Ekot, dn.se, Arbetet, Arbetet, Arbetet, Ekot, Ekot, SvD, dn.se, dn.se

Fler som skrivit: Thord Ingesson

Ökat ansvar för bärplockarnas villkor


Får de bättre villkor?

Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Svensk Handel har tagit fram en överenskommelse för att bättre komma till rätta med arbetsvillkoren i bärbranschen.

Arbetsförhållandena i skogen ska dokumenteras och granskas av en oberoende organisation. Grossistföretagen som säljer bären måste sedan kunna visa att arbetarna inte blivit utnyttjade genom att lämna en rapport till dagligvaruhandeln som kontrollerats av den oberoende organisationen.

Det kommer att göras fler kontroller av bärförsäljare i skogarna än tidigare. Grossisterna ska föra statistik över var bären har plockats och vem som köpt dem. Det har tagits fram ett utbildningsmaterial i svensk arbetsrätt på thailändska. Bärplockarna har sedan informerats på plats i Thailand.

Mats Wingborg, utredare för Swedwatch, är försiktigt positiv till branschens arbete och inriktningen i den överenskommelse som slutits. Han säger att …

Det är lite av ett genombrott kan man säga, att de tar på allvar att villkoren har varit så dåliga för de utländska bärplockarna, och har upprättat olika system och tagit fram handböcker. Ja, en rad olika initiativ för att inför sommaren 2013 förbättra villkoren för plockarna.

Det känns ju gott att branschen insett att de behöver agera för att bibehålla förtroendet bland konsumenterna för de svenska bären. Betyget för hur man lyckats kommer vi ju att se under hösten.

Länkar: swedwatch, dn.se, Ekot, di.se, SvD, SVT, SVT, Arbetet, ka.se, Arbetet

Om villkoren för bärplockare


Swedwatch har presenterat en ny rapport (Mors lilla Olle III) om hur det fungerade för bärplockare i de svenska skogarna den gångna hösten. Sammanfattningsvis visar rapporten att:

 • Det har skett en ökning av båda kategorier kommersiella bärplockare – plockare inhyrda från asiatiska bemanningsföretag samt de ”fria” plockare som inte omfattas av något anställningsförhållande.
 • En tidigare lagändring har lett till en överetablering av bärplockare säsongen 2012. Detta har drabbat de fria plockarna då det stora utbudet av arbetskraft pressade ner priset på bär. Ingen instans tar ansvar för att bedöma hur många bärplockare det finns behov av.
 • Bärgrossisterna har låga ambitioner när det gäller att kontrollera de fria plockarnas arbetsvillkor.
 • Det är ett stort framsteg att de asiatiska bemanningsföretagen nu måste följa det svenska bemanningsavtalet.  Villkoren för de anställda plockarna har blivit bättre. Detta har dock skapat en klyfta mellan dem som har en anställning och de fria plockarna.

Tidningen Arbetet rapporterar att omkring 6.000 bärplockare med arbetstillstånd kom till Sverige. Det är ungefär 2.000 fler än vad som behövs därute för att utföra arbetet. Till dessa kommer plockare från andra EU-länder som inte behöver arbetstillstånd. Vi minns väl alla rapporteringen om alla de östeuropeiska plockare som lockats hit under, i många fall, falska förespeglingar. Det har inneburit att vissa grossister kunnat utnyttja situationen till effektiv lönekonkurrens för de medborgare som kommit från EU-länder. För de som kommer hit med arbetstillstånd gäller andra villkor med garanterad inkomst.

Swedwatch föreslår att …

Bärplockarföretagen uppmanas att direktanställa asiatisk arbetskraft istället för att hyra in personal via bemanningsföretag. Ytterligare ett krav är att aktörerna i branschen bör arbeta för att göra gemensamma bedömningar med Migrationsverket om hur många bärplockare det finns behov av varje år.

Förslagen känns förstås rimliga. Vidare bör man ju stödja de krafter inom branschen som vill få till stånd en bättre tingens ordning.

Länkar: Swedwatch, Arbetet, Aftonbladet, SVT

Ge oss justa dyrare svenska bär!


Tidningen Arbetet har talat med Per Holmström, Kommunals förste vice ordförande. Kommunal är det svenska fackförbund som har på sin lott att arbeta för att teckna kollektivavtal inom den svenska bärbranschen. Han vill få till stånd ett system där alla tar sitt ansvar för att få justa villkor i branschen. Staten måste medverka på det sätt som den kan, villkoren inom branschen måste också bli bättre. Det finns ju uppköpare som har markerat att de vill få till stånd någon slags inhemsk märkning som visar att bären är plockade enligt etiskt goda villkor. Per Holmström vill se en utvecklad kravmärkning av bär och sylt, som visar att bären är plockade under justa förhållanden. Han säger till tidningen …

Jag tror inte att någon vill äta bär som plockats av människor som utnyttjats.

Om bättre villkor kommer på plats innebär det förstås att de bär som plockas i Sverige kommer att bli något dyrare. Ingenting är gratis! Vill man kunna äta svenska bär med gott samvete finns det ingen annan väg att gå.

Industribloggare: Kaj Raving

De är hitlurade


Igår träffade Bulgariens ambassadör i Sverige företrädare för LO och Kommunal. Han ville diskutera situationen för de bulgariska bärplockarna och om svensk arbetsmarknadspolitik. Han meddelade att det verkar som om det kommit omkring 1.500 bulgarer till Sverige. Han menade att de blivit hitlurade under falska förespeglingar, han liknade det vid trafficking. Den bulgariska regeringen har tillsatt en utredning i syfte att något liknande inte ska ske igen. Ambassadören informerade om att det mellan tyska och bulgariska fackföreningar finns ett samarbetsavtal, som innebär att bulgarer som arbetar i Tyskland kan få hjälp av det tyska facket.

De svenska fackliga företrädarna passade på att ge sin syn på det skedda och hur de anser att sådant ska förhindras i framtiden. Bland annat vill man reglera arbetskraftens fria rörlighet inom EU mer till arbetstagarnas fördel. LO visade, enligt artikeln i Arbetet, intresse av att ta upp diskussioner med de bulgariska fackliga organisationerna om ett liknande samarbetsavtal som man har med Tyskland. Leif Isaksson, ombudsman på LO:s internationella enhet, sade att …

Varken vi eller ambassadören vill ha ett sådant här problem igen. Och vi tycker inte att det ska vara möjligt för arbetstagare att använda låg lön som konkurrensmedel.

Det vore väl väldigt bra om de fackliga centralorganisationerna inom hela EU-området kunde upprätta samarbetsavtal så att fackliga medlemmar kan få stöd oavsett var de råkar arbeta. Det vore ju ett sätt att stärka värdet av ett fackligt medlemskap.

Länkar: Arbetet, Ekot

Industribloggare: Kaj Raving

Utländsk arbetskraft har reducerats till billig handelsvara


Torbjörn Johansson och Thord Ingesson, från LO, talar idag på Aftonbladets debattsida om hur ansvarig minister de senaste tio åren ”varje höst kallad till riksdagen för att förklara vad regeringen tänker göra åt missförhållanden och dåliga arbetsvillkor i de svenska bärskogarna.” De berättar att utländsk arbetskraft inom vissa branscher har blivit till en handelsvara vilken som helst. De säljs till lägsta möjliga pris.

Inlägget är ju skrivet i anledning av de skriverier som varit den senaste tiden kring, framför allt, bulgariska bärplockare. Till det kommer att omkring 6.000 thailändska bärplockare har beviljats arbetstillstånd. Det innebär en fördubbling jämfört med föregående år. Det finns därför en tydlig risk att det kommer att skrivas mycket om bärplockare ute i de svenska skogarna i höst. Herrarna ställer nu krav på att regeringen ska agera och presenterar förslag på tre områden där det behövs aktivitet:

 • Reglera EUs fria rörlighet till arbetstagarnas förmån
  Nuvarande regler gör det möjligt för arbetsgivare att spela ut arbetstagare mot varandra. Den arbetare som accepterar lägst lön får arbetet.
 • Arbetstillståndssystemet
  Det måste finnas en koppling mellan antalet beviljade arbetstillstånd och behovet av arbetskraft.
 • Bärbranschen
  Ett grunduppdrag för näringspolitiken är att upprätthålla gemensamma spelregler.

Det är uppenbart att branschen inte förmår att klara av detta själva. Det behövs en kombination av reglering genom lagstiftning, att branschen hittar former för att premiera seriösa företag och att konsumenterna efterfrågar bär som är plockade och bearbetade på ett etiskt bra sätt.

Berätta vad ni gör för att säkerställa att bären inte ger en besk bismak av oansvar


Per Grankvist, journalist och författare till boken ”CSR i praktiken”, uppmanar i dagens SvD Brännpunkt de svenska bärföretagen att tala om för oss konsumenter vad de gör för att säkerställa att verksamheten bedrivs under goda villkor. Han säger att fokus i skriverierna hittills mest har legat på alla utom de bärföretag som använder de svenska bären. Han menar att svenska företag i stort sett bara arbetar med CSR när det gäller att anlita verksamheter utanför Sveriges gränser.

Svenska konsumenter har all rätt att få veta under vilka förhållanden de varor som vi köper är producerade. Vi borde oftare fråga om detta och ställa krav på att de varor vi köper inte är producerade under sämre villkor än vad vi själva skulle acceptera.

Per avslutar sitt inlägg med denna rimliga uppmaning till svenska bärföretag:

Så Björnekulla, Bob, Findus, Ekströms, Finnerödja och Hemköp (och de företag som äger dessa varumärken), berätta gärna vad ni gör för att säkerställa att inte era bär ger oss konsumenter en besk bismak av oansvar.

Ordning och reda på svensk arbetsmarknad


Hillevi Engström argumenterar idag för ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Det är väl knappast att förvåna sig över att nyheter om, framför allt, bulgariska bärplockare som utnyttjats hänsynslöst har tvingat den borgerliga regeringen till att uttala sig. Hillevi meddelar i sitt inlägg den att den svenska regeringen förbereder ett antal förslag för att ”ytterligare stärka skyddet för personer från EU-länder som arbetar i Sverige”. Hon säger …

Regeringen avser därför att gå fram med ett lagförslag som innebär att samtliga företag som utstationerar arbetskraft till Sverige i mer än fem dagar måste anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Utöver information om var och när man arbetar ska också en kontaktperson utses på arbetsplatsen, liksom uppgifter till en avtalsslutande kontaktperson i hemlandet.

Regeringen föreslår en del övriga åtgärder som man hoppas ska förbättra situationen för arbetare som kommer från andra länder för att arbeta i Sverige.

Thord Ingesson, migrationspolitisk expert LO, argumenterar för att reglera den fria rörligheten till arbetstagares och fackliga organisationers fördel. Thord har en betydligt mer pessimistisk syn på detta än vad den ansvarige ministern uppvisar i sitt inlägg. Han skriver att …

De oseriösa har dock ännu några kort kvar att spela ut. Till att börja med kan dom syna det klena lagstödet som Migrationsverket har för de hårdare reglerna. Reglerna går nämligen helt på tvärs med intentionerna i avregleringen av arbetstillståndsregelverket som alliansregeringen genomförde i december 2008. Med 6000 thailändska plockare på väg in till de svenska skogarna för att delta i årets skörd, mer än dubbla antalet mot ifjol, misstänker vi att bedrövelserna för årets säsong inte ännu tagit slut.

Det finns en stor risk att skriverierna om bärplockares situation i de svenska skogarna bara har börjat. De lösningar som Hillevi skissar på ovan kommer ju inte att kunna ha någon som helst bäring på årets situation. Det enda som återstår är för konsumenter att börja ställa frågor om var bären är plockade, hur de har plockats etc. Vidare behöver man börja sätta strålkastarskenet mot de företag och individer som så gärna leker med fattiga människors desperation efter arbete.

Någonstans finns det människor som tjänar pengar på dessa människors olycka.

Länkar: SVT Debatt, SvD Brännpunkt, Arbetet, Arbetet, dn.se, SvD

Andra som skrivit: LO-bloggen, Ann-Sofie Wågström

%d bloggare gillar detta: