Bloggarkiv

Unga arbetar otryggast


I en aktuell rapport visar LO att både antalet, som andelen, av de arbetande har otryggare anställningar. Sedan 1990 har antalet personer som har korta anställningar ökat från 378.000 personer till idag 618.000 anställda. Rapportens viktigaste resultat är de som visar att ungdomar som kvinnor är de som oftast arbetar under otrygga anställningsformer. Det finns även en tydlig skillnad mellan arbetaryrken inom LO och tjänstemannayrken som mellan olika branscher.

Inom hotell, restaurang och kultur, nöje och fritid är andelen med korta anställningar så hög som 43-45 %. LO visar i rapporten att antalet och hur länge man arbetar med korta anställningar har ökat sedan den borgerliga regeringen införde så kallad allmän visstidsanställning.

Sverige har kritiserats av EU-kommissionen för att bryta mot EU:s visstidsdirektiv. EU anser att den svenska lagstiftningen tillåter arbetsgivare att stapla korta anställningar ovanpå varandra väldigt länge. Den tidigare borgerliga regeringen ansåg å sin sida att det inte fanns några som helst problem med den svenska lagstiftningen. Den var därför inte beredd att genomföra någon som helst förändring av lagen om anställningsskydd.

Jag förnekar inte att det behövs ett visst mått av anställningsformer som medger kortare anställningar. Men det finns en tendens till att korta anställningar blir till normen i vissa branscher. Det är ett tydligt brott mot den lagstiftning som säger att tillsvidareanställning (fast) ska vara det normala. Det finns därför all anledning för den sittande regeringen att göra en översyn av den svenska lagstiftningen och ta EU:s kritik på allvar.

Länkar: SVT, SvD, dn.se, dagens arena, dagens arena, SVT, SVT, Aftonbladet ledare, politism, dagens arena, Aftonbladet ledare, Handelsnytt, Transportarbetaren, Arbetet

Fler som skrivit: Mats Larsson, Kaj Raving

De har det sämre än övriga anställda


Tjänar och har det sämre

Kommunal har presenterat en rapport som visar att visstidsanställda har lägre inkomst än fast anställda – även när de har samma arbetstid. Till det kommer att de som anställs på kort tid i övrigt har sämre utvecklingsmöjligheter än de fast anställda. Kommunal visar vidare att antalet korttidsanställda ökar kraftigt inom äldreomsorgen. 31 % av de som arbetar inom äldreomsorgen har en visstidsanställning.

Denna utveckling gör att Kommunal ställer krav på förändringar i lagstiftning samt att arbetsgivarna i högre grad ska erbjuda fasta anställningar till heltid samt att minska på antalet, så kallade, delade turer (då arbetsdagen delas upp i flera delar).

Det är uppenbart att det framför allt är kvinnor inom offentlig sektor och inom handel och annan servicebransch som arbetar på korta anställningar. Det är ett problem för kvinnor att man inte erbjuds fasta anställningar i lika hög grad som inom manligt dominerade branscher.

Det är knappast heller något konstigt att de som anställs på korta anställningar både har lägre löner och i högre grad har sämre arbetsvillkor i övrigt. Det är ganska lätt att förstå att de som har otrygga anställningar väljer sina strider. Det är vanligare att man härdar ut och håller tyst så länge man inte kan lita på att man känna trygghet i en fast anställning.

Det förhåller sig heller inte på så sätt att korta anställningar enbart är något som unga eller annars nya på arbetsmarknaden får stå ut med. Kommunal har tidigare visat att medelåldern bland de som har visstider är uppåt 35 år.

Det är fullt rimligt att Kommunal uppmärksammar denna fråga. Denna undersökning kommer ju dessutom ganska lägligt med de av SKL konstaterade behoven av framtida anställningar bland kommuner och landsting. Man säger i den utredningen att arbetsförhållandena är en sådan viktig faktor som kan avgöra arbetsgivarnas möjligheter att anställa.

Vad är det heter? Sent ska syndaren vakna …

Länkar: Ekot, SvD, SvD, dn.se, SVT, di.se, Arbetet, Arbetet, ka.se, Arbetet, Arbetet, Är det här OK?

Fler som skrivit: Martin Moberg

Om att trixa med olika anställningsformer


Tidningen Arbetet har granskat hur det ser ut med visstidsanställningar inom olika branscher och fackliga branschavtal. Det är tydligt att det ser väldigt olika ut. Förenklat verkar det vara så att de fackliga medlemmarna inom LO-förbunden har ett starkare skydd i sina kollektivavtal än vad medlemmar inom TCO-förbund har.

I en artikel skrivs att Handels i butiksavtalet, sitt största avtal, sannolikt har det starkaste skyddet för medlemmar med tidsbegränsade anställningar. Enligt avtalet ska man få fast jobb efter ett års anställning. I ”Teknikavtalet – IF Metall” (som är det största) är det tillåtet att visstidsanställa om det gäller minst en månad och det får fortgå i högst 12 månader (inom en 36-månadersperiod).

TCO har ju skickat en anmälan till EU-kommissionen gällande att Sverige inte korrekt har implementerat EU:s visstidsdirektiv. Det har lett till att kommissionen har skickat en formell skrivelse till den svenska regeringen. Den borgerliga regeringen menar dock att man inte gjort något ont och att Sverige inte bryter mot någon EU-lagstiftning.

TCO har inte nöjt sig med detta. Man har genomfört flera undersökningar vars resultat man tillställt kommissionen. TCO menar att undersökningarnas resultat visar att Sverige inte uppfyller gällande EU-lagstiftning. I de dokument man skickat till Bryssel så berättar man om den kvinna som jobbat i över åtta år på ett behandlingshem. Under dessa åtta år har hon haft totalt 225 anställningar som vikarie, visstidare och timanställd.

Efter att ha gått till sin fackliga organisation ST så gick det ut ett meddelande från arbetsgivaren om att man skulle sluta anlita kvinnan. ST:s förbundsjurist, Veera Littmarck, som hjälpte kvinnan att sammanställa alla sina 225 anställningar inför överläggningarna med arbetsgivaren säger att …

Fallet är ett typiskt exempel på missbruk av visstidstidsanställningar och en fruktansvärt dålig personalpolitik.

Bollen ligger nu hos EU-kommissionen som avgör om man kommer att anmäla Sverige till EU-domstolen.

Länkar: Arbetet, Arbetet, Arbetet, Publikt

EU har haft stort tålamod med Sverige


Jag är inte beredd att gå till lagstiftning

Den 25 mars 2010 anmälde TCO den svenska staten till Europeiska kommissionen för brott mot EU:s visstidsdirektiv. Efter att det visat sig att den Europeiska kommissionen delade TCO:s uppfattning tillsatte den borgerliga en utredning för att anpassa lagen om anställningsskydd till visstidsdirektivet.

Regeringen har vid två tillfällen skickat ut olika förslag på remiss. Bägge dessa förslag har fått omfattande kritik.

Regeringen valde efter den andra remissomgången att inte lämna in en proposition till Riksdagen. I februari i år skickade därför EU-kommissionen en formell begäran till den svenska regeringen om att implementera direktivet i svensk lagstiftning. I ett pressmeddelande skriver kommissionen att …

… det nuvarande systemet i Sverige skiljer mellan flera typer av visstidsanställningar. Vissa är inte föremål för några begränsningar, medan det för andra typer visserligen finns begränsningar, men dessa tar inte hänsyn till varandra. Arbetsgivare kan därför kringgå begränsningarna genom att kombinera olika typer av visstidsanställningar för samma arbetstagare. Detta leder till att systemet inte omöjliggör att på varandra följande visstidsanställningar drar ut i det oändliga, vilket strider mot direktivet.

Under måndagen valde den svenska regeringen, genom Hillevi Engström, att meddela EU att man inte kommer att ta några som helst initiativ för att förändra gällande lagstiftning. Regeringen förnekar att det skulle finnas några som helst problem med den svenska lagstiftningen. Hillevi säger till media att …

Mig veterligen har det inte förekommit några prövningar i Arbetsdomstolen (AD) om ett omfattande missbruk. Sedan kan det alltid finnas bad guys.

Regeringen väljer i detta fall att driva sin tes ända in i betongväggen. Hillevi Engström säger att regeringen i sin inlaga till kommissionen ytterligare motiverar sitt ställningstagande. Men som TCO:s chefsjurist, Samuel Engblom, säger så har den svenska regeringen vid två tillfällen lovat att förändra lagstiftningen. Deras trovärdighet i frågan är därmed tämligen liten. Samuel säger dessutom att …

Regeringens möjligheter att blidka EU-kommissionen och den vägen undvika att frågan kommer upp i EU-domstolen får betraktas som begränsade. Kommissionen har under de snart fem år som gått sedan TCO skickade in sin anmälan grundligt utrett svensk rätt.

Att det skulle finnas något hittills okänt rättsligt argument som skulle kunna slå Kommissionen med sådan häpnad att de lägger ner ärendet är föga troligt. Arbetsmarknads-departementet har ju dessutom, så sent som i somras i Ds 2012:25, själva gjort bedömningen att svensk rätt måste ändras för att uppfylla direktivets krav. Ett uttalande som sannolikt kommer att ligga Sverige i fatet även vid en eventuell domstolsprövning. Varför regeringen nu gör en annan bedömning är en given fråga till Hillevi Engström.

Den borgerliga regeringens självförnekelse i denna fråga kommer att betalas av de svenska skattebetalarna. Fälls den borgerliga regeringen ger det möjlighet för människor att kräva skadestånd av den svenska staten.

Länkar: dn.se, Lag&Avtal, di.se, SVT, Ekot

Andra som skrivit: Samuel Engblom

Hillevi Engströms misslyckande


TCO har dragit i härnad emot Hillevi Engströms bristande förmåga att lägga ett lagförslag för att förhindra osakligt staplande av visstidsanställningar på varandra.

TCO har gjort det till sin kamp att förhindra att människor hamnar i en oändlig cirkel av korta visstidsanställningar. Man anmälde den svenska staten till EU-kommissionen för att inte korrekt ha implementerat EU:s visstidsdirektiv.

När kommissionen gjorde en skrivelse till den svenska regeringen tvingades denna att reagera. Den borgerliga regeringen vill ju egentligen inte göra något alls åt detta. Den ser snarare med visst välbehag att arbetsgivare ska stora möjligheter till att anställa på kort tid. Gärna utan några begränsningar. Därför bestämde sig regeringen, genom ansvarig minister Hillevi Engström, sig för att avstå från att föreslå förändringar i lagen om anställningsskydd.

Hillevi anför att med den rådande lågkonjunkturen det vore oklokt att begränsa arbetsgivares möjligheter att anställa på viss tid. TCO:s chefsjurist Samuel Engblom säger i ett inlägg att …

Att argumentationen inte går ihop är inte så konstigt. Den är en efterhandskonstruktion för att dölja det faktum att regeringen trots att man har försökt i två års tid inte har lyckats prestera ett begripligt och fungerande förslag som uppfyller EU-rättens krav och kan få en parlamentarisk majoritet.

TCO sätter nu sin tilltro till oppositionspartierna i Sveriges Riksdag att agera för att pressa regeringen till handling. Det känns som en rimlig förhoppning.

Länkar: dagens arena, SVT Debatt, TCO-tidningen

Industribloggare: Leine Johansson

Hillevi Engström vill inte


Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har idag ett inlägg i Aftonbladet i diskussionen kring visstidsanställningar. TCO har ju anmält svenska staten till EU-kommissionen för att inte ha infört EU:s direktiv om visstidsarbete i svensk lagstiftning. TCO, tillsammans med den övriga fackliga världen, har länge hävdat att det är möjligt för arbetsgivare att stapla olika typer av korta anställningar ovanpå varandra.

Många ungdomar (och äldre) går från visstidsanställning till annan kort anställning (hos samma arbetsgivare eller hos olika). Det skapar en otryggare och osäkrare arbetsmarknad för de som försöker att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta ofog synes vara särskilt omfattande inom servicebranscher och inom den offentliga sektorn. Som visstidsanställd sitter man fast i ett beroende av att arbetsgivare ska ringa just mig. Det gäller att inte vara obekväm och/eller ställa ”dumma” frågor för att inte riskera att bli struken från listan över ”möjligt anställningsbara”.

Det är väl knappast en överdrift att påstå att den borgerliga regeringen inte varit särskilt villig att genomföra de förändringar som EU-kommissionen ställer på Sverige. Det känns ganska tydligt i den kommentar som Hillevi lämnat.

Alla jobb behövs och är viktiga. Svensk arbetsmarknad ska ha sin utgångspunkt i trygga anställningar och ordning och reda. I arbetet för full sysselsättning spelar tidsbegränsade anställningar en viktig roll för att sänka trösklar och ge fler personer möjligheter till ett arbete. Att begränsa möjligheten till tidsbegränsade anställningar är fel väg att gå. Vår politik går ut på att skapa fler arbeten, inte att hindra olika möjligheter till anställning.

Det känns inte troligt att det förslag som regeringen, i en okänd framtid, kommer att lägga lär knappast tillfredsställa de fackliga organisationernas krav på lagstiftning.

Sedan 2007 bryter Sverige mot EU:s direktiv om visstidsarbete


Samuel Engblom skriver idag en kommentar på det inlägg av Mia Mårtensson som publicerades i måndags. Samuel bekräftar den fackliga synen på ofoget med att kunna stapla visstidsanställningar ovanpå varandra och hur många inte kan få en fast anställning.

Som representant för TCO redovisar han ett praktiskt som enkelt förslag till att komma till rätta med problemet med att stapla visstidsanställningar. TCO  …

 … har därför tagit fram ett enkelt och lättbegripligt förslag som innebär att den som varit tidsbegränsad anställd hos samma arbetsgivare i tre år under en femårsperiod ska ha rätt till en tillsvidareanställning.

Detta hade kanske inte hjälp Mia som verkar ha haft många olika arbetsgivare. Men det är ju inte särskilt ovanligt att arbetsgivare staplar korta anställningar ovanpå varandra.

Det finns andra sätt att reglera denna fråga. I ”Teknikavtalet IF Metall” har man begränsat möjligheten att visstidsanställa till maximalt tolv månader (med en viss möjlighet att förlänga). Vidare har man i avtalet renodlat antalet anställningsformer till i praktiken endast visstids- respektive tillsvidareanställning.

Det är självklart bra att frågan i flera branscher har reglerats avtalsvägen. Det ger en möjlighet att anpassa bestämmelserna till den specifika branschen. Men ibland behövs det draghjälp genom att lagstiftarna signalerar hur det ska vara. Jag delar därför TCO:s, med flera fackliga organisationers, strävan att reglera denna fråga lagstiftningsvägen.

Länkar: Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt

%d bloggare gillar detta: