Bloggarkiv

En nutida slavhandel


Igår, i samband med ett seminarium om bärplockares arbetsvillkor, meddelade Kommunal att de skickat en formell hemställan till migrationsminister Tobias Billström. I sin skrivelse till ministern föreslår fackförbundet ett antal åtgärder för att komma till rätta med de utnyttjanden av människor som sker i den svenska skogen:

 • Arbetstagaren ska på förhand med säkerhet veta vilka anställningsvillkor som väntar i Sverige.
 • Det ska vara möjligt att överblicka inkomsterna och kostnaderna för arbetet i Sverige, så att man inte riskerar att åka hem med en livslång skuld.
 • Om det uppstår en tvist så måste den kunna prövas i svensk domstol.
 • Migrationsverket måste ha möjlighet att gallra bort oseriösa arbetsgivare eller arbetsgivare som saknar förutsättningar för att bedriva en seriös verksamhet.
 • Justitiedepartementet, Kommunal och migrationsminister Tobias Billström bör ta initiativ till en bärplockardelegation för att arbeta med frågan. Där kan alla berörda parter ingå, som Arbetsmiljöverket, Skatteverket och bärbranschen och arbetet ska pågå under flera år.

Kommunals ordförande Annelie Nordström samt förste viceordföranden Per Holmström skriver till Tobias Billström att …

Det är allt annat än acceptabelt att vi idag år 2013 har ett så pass bristfälligt system som genom de kryphål och brister som existerar, sanktionerar en nutida slavhandel.

Det är allt mer uppenbart att det, trots regelförändringar, fortfarande finns stora problem ute i bärskogen. Det finns arbetsgivare som utan att tveka får hit människor under falska förespeglingar. Därför behövs alla krafter och goda idéer för att minimera att redan fattiga människor lämnar Sverige än mer utblottade än de var när de kom hit. En bärplockardelegation känns som en tämligen rimlig hemställan. Det borde vara enkelt för ministern att bifalla en sådan önskan.

Frågan är ju bara om viljan finns.

Länkar: SvD, Ekot, ka.se

Om handel med arbetstillstånd


Jo, men det ska nog komma regler …

P1 Kaliber berättar i ett inslag om hur det förekommer handel med arbetstillstånd. Ett arbetstillstånd kan kosta upp till 100.000 kronor. De konstaterar vidare i programmet att det verkar vanligt att lönerna ligger långt under kollektivavtalsenlig nivå. Det verkar som om det är vanligt att lönen motsvarar 1.000 dollar.

Det är ju inte första gången som media rapporterar om liknande problem i andra branscher. Det verkar vara vanligast med sådant fusk i branscher som redan betraktas som låglönebranscher. Hotell och restaurangfacket har ju vid de uppföljningar de genomfört funnit en hel del oegentligheter.

Den borgerliga regeringens förmenta syfte med att förenkla utfärdandet av arbetstillstånd var att öka inflödet av kvalificerad arbetskraft (gärna ingenjörer). Reformen har väl delvis uppnått sitt syfte. Borgerliga ministrar kan stolt meddela att många kvalificerade ingenjörer har kommit till Sverige. Men de är en minoritet. De flesta arbetstillstånden har utfärdats till andra branscher. I våras skrev DN att …

… två av tre arbetstillstånd för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES i dag återfinns i branscher där Sverige inte lider av någon allmän arbetskraftsbrist, till exempel i gatukök, pizzerior, krogar samt städföretag. För städare, köks- och restaurangpersonal råder tvärtom en mycket stor konkurrens om jobben på den svenska arbetsmarknaden.

Regeringspartierna har tillsammans med Miljöpartiet förhandlat förhandlat fram vissa justeringar av lagen. Andreas Ollinen politiskt sakkunnig hos migrationsminister Tobias Billström, säger att det …

… är inte bara efterkontroller, det innebär också en möjlighet att få tillgång till andra myndigheters register. Det är också en straffsanktionerad skyldighet för arbetsgivare att anmäla arbetsvillkor. Det är också en utökad information till arbetstagaren.

Flera fackliga organisationer har föreslagit att anställningserbjudandet ska få bindande status. Men något sådant är inte regeringen beredd att föreslå. Det är synd!

Länkar: Ekot, Kaliber, di.se, SVT, Ekot

Tobias Billströms efterklokhet


Efterklokhetens kranka blekhet

TV4 rapporterar att statsrådet Tobias Billström handlade 30.000 aktier i det då krisande gruvbolaget Northland endast fem dagar efter att regeringskansliet informerats om en pågående räddningsplan.

Enligt tidigare uppgifter från finansmarknadsminister Peter Norman var det endast han och fem tjänstemän som var informerade om räddningsplanen. Men han kan inte garantera att informationen ändå hamnat hos fler personer.

Jag har ingen om hur det förhåller sig med denna sak. Det kan mycket väl vara som så att Tobias inte hade någon som helst aning om vad som pågick. Men det kan förstås ha förekommit rykten inom regeringskansliet som kommit Tobias till del. Det är trots allt en ganska liten värld som ministrarna och de högre tjänstemännen rör sig i. Tobias skriver i en skriftlig kommentar att han …

… förstår att frågan ställs och att det kan se märkligt ut, men det är viktigt för mig att vara tydlig med att jag inte vid något tillfälle då jag köpt aktier i Northland Resources har uppfattat mig ha någon annan kunskap än den som marknaden i övrigt eller andra sparare haft.

Tobias Billströr har till Expressen låtit meddela att han framöver (så länge han är minister) kommer att avstå från aktiehandel. Han har låtit en utomstående förvaltare ta över denna uppgift. Med tanke på att han är en av konungens ministrar är det väl en lämplig handling. Som minister har man ju tillgång till information som de flesta inte har.

Tobias borde förstås ha fattat ett sådant beslut i samma ögonblick som han blev statsråd. Så även om han var ovetande om räddningspaketet så förtjänar han kritik för hur man hanterat sina privata aktieaffärer.

Om detta blåser upp till en storm kan ju statsministern ändå bli tvungen till en regeringsombildning. Fredrik Reinfeldt kommer säkert vara mer känslig för affärer som kan försämra regeringspartiernas möjlighet till att vinna nästa års val.

Länkar: TV4, SvD, SVT, di.se, dn.se, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige

Staten tar inte ansvar för migranternas arbetsvillkor


Staten tar inte sitt ansvar!

Ella Niia (Hotel-l och Restaurangfacket), Eva Nordmark (TCO) och Cecilia Fahlberg (Unionen) har skrivit ett inlägg om att staten inte får undfly sitt ansvar för de arbetsvillkor som migrerande arbetare får i Sverige.

De konstaterar att de som får arbetstillstånd i Sverige inte alltid får de villkor som de förespeglats. Hotell- och restaurangfacket, som gjort flera uppföljande insatser, har kunnat konstatera att väldigt få har fått de villkor som angetts i de handlingar som Migrationsverket får.

Förutom att det förekommer rent fusk när det gäller arbetsvillkoren letar företag efter kryphål för att slippa betala avtalsenliga villkor. De fackliga organisationerna har att granska att de villkor som erbjuds är kollektivavtalsenliga. De fackliga organisationerna får dock ingen information om vilka beslut som Migrationsverket fattar. Det gör att facket har väldigt svårt att i efterhand följa upp villkoren för de arbetande.

Debattörerna menar att staten har ett ansvar för att följa upp de arbetsvillkor som de migrerande arbetarna får. Detta ansvar har dock staten rymt ifrån. I ett brev till migrationsminister Tobias Billström föreslår de sex punkter för att förbättra situationen:

 • Ge ansvariga myndigheter ett tydligt uppdrag att kontrollera att reglerna följs – utan att återinföra den gamla arbetsmarknadsprövningen.
 • Anställningserbjudandet som Migrationsverket bygger sina arbetstillstånd på måste bli bindande.
 • Inför tydliga sanktionsmöjligheter för arbetsgivare som bryter mot reglerna.
 • Ge ansvariga myndigheter i uppdrag att göra en tydligare seriositetsgallring av arbetserbjudandet.
 • Regeringen måste tillsätta en referensgrupp med representanter för arbetsmarknadens parter som får möjlighet att medverka i arbetet med att förändra regelverket för arbetskraftsmigration.
 • Migrationsverket bör ges ett tydligare uppdrag att samråda med arbetsmarknadens parter, såväl i form av återkoppling i enskilda tillståndsärenden som vad gäller myndighetens rutiner.

De fackliga förslagen känns inte på något sätt orimliga. Om viljan finns borde de inte vara särskilt svåra att införa i den gällande lagstiftningen. De tjänar endast till att stärka situationen för de människor som kommer till vårt land för att arbeta. Jag hoppas verkligen att den borgerliga regeringen och miljöpartiet tar till sig av förslagen i brevet.

Länkar: SvD, SVT, Arbetet, Arbetet

Det måste vara ordning och reda på arbetsmarknaden


Det måste vara ordning och reda!

Krister Örnfjäder, socialdemokratisk ledamot av Sveriges Riksdag, har ställt en interpellation till migrationsminister Tobias Billström. Krister vill att det arbetserbjudande som ligger till grund för ett arbetstillstånd ska vara rättsligt bindande. Det förekommer allt för ofta att de villkor som Migrationsverket grundar sina beslut på inte hedras av arbetsgivare. Krister säger att …

Det är inte acceptabelt att arbetsgivare utnyttjar människor som befinner sig i en utsatt situation. Det måste vara ordning och reda på arbetsmarknaden.

Ministern avvisade de krav på förändrad lagstiftning som Krister ville ha. Tobias menar att det skulle innebära ett allt för stort ingrepp i den svenska förhandlingsmodellen. Jag kan i motsats till ministern dela Kristers synpunkt om att den hitkommande arbetaren befinner sig i en utsatt situation. Som nyanländ i Sverige och utan större kännedom om hur det fungerar här befinner man sig i ett beroendeförhållande till sin arbetsgivare.

Det är bra att man i riksdagen fortsätter att driva opinion för en justerad lagstiftning. Det måste bli lättare att beivra missbruk av lagstiftningen och därmed utnyttjande av migrerade arbetare.

Länkar: Lag&AvtalLag&Avtal

Det måste bli mer solidaritet mellan landets kommuner


Barn som kommer till Sverige förtjänar ett värdigt mottagande

Under torsdagen presenterade regeringen ett förslag som skulle göra samtliga kommuner skyldiga att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

I dagsläget kommer det omkring 4.000 sådana barn till Sverige. Det är ett litet antal kommuner som tar emot huvuddelen av barnen. Ett 60-tal kommuner har valt att inte teckna avtal med Migrationsverket om att ta emot dessa ensamma barn.

Regeringsförslaget innebär att Migrationsverket utan speciella skäl ska kunna placera barn i vilken kommun som helst. Den aktuella kommunen ska inte kunna överklaga beslutet om placering.

Jag kan förstå att regeringen i detta fall har nått vägs ände med frivillighet. Det finns förstås problem med ett tvång av detta slag. En berörd och motvillig kommun kan ju välja att inte förbereda för mottagande och därmed försvåra för Migrationsverket att hitta placeringar som har någon kvalitet.

Förslaget har, vad det verkar, stöd från samtliga riksdagspartier förutom SD (inte helt förvånande). Förslaget kan vara rimligt. Det är trots allt den svenska staten som är mottagare av ensamkommande flyktingbarn. Då är det också rimligt att hela samhället och alla kommuner tar sin del av ansvaret i denna fråga.

Länkar: SVT, ekuriren, dn.se, SVT, Ekot, Östnytt, Tidningen Vision, Ekot, Ekot

Vi behöver inte jobbtrafficking och lönedumpning


Vem protesterar mot taskiga arbetsvillkor och utebliven lön?

Under torsdagen debatterade riksdagen reglerna för arbetskraftsinvandring. Debatten hade kommit till efter begäran från Sverigedemokraterna (SD). SD:s tes är tydligen att arbetskraftsinvandrarna är ena otäcka själar som enbart vill utnyttja det svenska systemet.

Nu är ju inte verkligheten av den art som SD tror/hävdar. Sanningen är snarare att väldigt många av de personer som kommer till arbeten i Sverige gör det under falska förespeglingar. Hotell- och restaurangfacket har funnit flera fall av utnyttjade arbetare vid de gånger de följt upp ansökningar till Migrationsverket. Deras erfarenheter har gjort att de sammanställt ett antal krav på en förändrad lagstiftning.

Miljöpartiet (MP), som tillsammans med den borgerliga regeringen står bakom den gällande lagen för arbetskraftsinvandring, skrev inför debatten ett inlägg i Aftonbladet. Partiet har kommit till insikten att det behövs ett antal skärpningar av gällande lagstiftning. MP avser att ta upp en diskussion om dessa förslag med regeringen. Vänsterpartiet (VP) presenterade även de ett inlägg i Aftonbladet i denna fråga. VP synes ha läst på mer vad de fackliga organisationerna kräver i denna fråga.

Det är väl gott och väl att Miljöpartiet har kommit till någon slags insikt om att regelverket behöver skruvas åt för att säkerställa rimliga villkor för arbetskraftsinvandrare. Men om inte de borgerliga regeringspartierna delar denna Miljöpartiets nya förståelse lär inte mycket hända av förändrat regelverk. Men tydligen uttryckte migrationsminister Tobias Billström i debatten att …

Om man vid en kontroll av Migrationsverket upptäcker att det förekommer en situation där löner och försäkringsvillkor inte är i linje med vad man erbjudit, så ska man kunna återkalla tillståndet.

Jag vet inte vad detta besked är värt och hur det ska implementeras. Om inte den granskande myndigheten ges möjligheter att just granska blir ju förslaget enbart ett slag i luften. Jag tillåter mig att ha en ganska tvivlande syn på regeringens vilja i denna fråga. De anser att lagstiftningen i grunden är i stort sett fulländad. De har inte tidigare visat någon som helst vilja att genomföra eller diskutera några som helst förändringar. Tobias besked känns därför mest som taktik i syfte att till synes tillmötesgå en allt mer kritisk opinion.

Framtiden lär väl visa vad det blir av detta.

Länkar: Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt, Arbetet, dn.se, SVT, dn.se, dn.se, Expo, Hotellrevyn

Om att säkra schysta villkor för alla arbetskraftsinvandrare


Dagens Nyheter rapporterar om reformen som skulle förenkla utomeuropeisk arbetskraftsinvandring. När integrationsminister Tobias  Billström presenterade lagen var det förmenta syftet med förändringen att underlätta för svenska företag att ta hit utländska specialister.

Det gällde att få hit personer med kompetens som saknades i Sverige. I stället visar det sig att en stor majoritet (2/3 av 60.000 arbetstillstånd) av de som får/fått arbetstillstånd har fått det till yrken med redan hög arbetslöshet.

65 % av beviljade arbetstillstånd har skett till yrken inom LO:s förbundsområden (främst inom städ, restaurang och bygg). Till branscher där det verkligen finns stor brist på kompetens kommer det allt färre personer. Thord Ingesson, utredare på LO, säger till tidningen att …

Många arbetsgivare söker låga kostnader och underdånig arbetskraft, inte unik kompetens.

LO har låtit SCB ta fram siffror på vad som skett med de som kommit till Sverige. Man har funnit att en av sex arbetskraftsinvandrare som folkbokfört sig i Sverige efter ett år helt saknar deklarerad inkomst. And­ra har haft lägre vita inkomster än den lön som angivits till Migrationsverket. Thord bedömer vidare att minst hälften av de som fått sitt arbetstillstånd har fått betala för det. Priset varierar från 30.000-40.000 kronor och upp till 100.000 kronor. Thord säger …

En del köper sitt arbetstillstånd kontant, och får en säkrare väg in i Schengenområdet, men inte nödvändigtvis något jobb. Eller så sker köpet på ”avbetalning”: invandraren får arbeta för slavlön, vilket dumpar arbetsmarknaden för arbetslösa i Sverige.

Det är möjligt att regeringen verkligen trodde på att fler eftertraktade och välutbildade specialister skulle lockas till Sverige. I praktiken har det blivit att massor av människor lockats till Sverige till lågbetalda arbeten inom branscher där det redan råder hög arbetslöshet och där löneläget redan är pressat. De undersökningar som de fackliga organisationerna orkat med visar dessutom att avgivna löften ofta inte uppfylls. De fackliga organisationerna har därför lämnat flera förslag för att göra processen med att bevilja arbetstillstånd mer rättssäker. Hotell och restaurangfacket har förslag, GS-facket lämnade förslag för några dagar sedan etc.

Den ansvarige ministern har dock valt att bortse från de fackliga farhågorna i denna fråga. Han verkar snarare mena att lagstiftningen har varit lyckad och är ett föredöme för andra. Det verkar som om man ser med visst välbehag hur allt fler människor lockas till arbeten med dåliga arbetsvillkor. Det verkar som om den borgerliga regeringen gärna sätter en press nedåt på lönerna i de branscher som tar emot många arbetare.

Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven säger i ett uttalande att partiet ska verka för att lagen kraftigt skrivs om för att stävja lönefusk och handel med tillstånd. Han säger till DN att …

När man hör sådant som att människor tvingas bo i källare och själva betala in sina sociala avgifter förstår man att det handlar om social dumpning av löner och villkor på ett sätt som förr eller senare skapar ett tryck nedåt på hela arbetsmarknaden, det är horribelt att det kan gå till på det sättet.

Det ligger nära till hands att tro att det handlar om en medveten försämring, ett skott i ryggen på den svenska modellen, i syfte att öka utbudet av kompromissvillig arbetskraft.

Det är inte utan att jag håller med Stefan i denna fråga.

Länkar: dn.se, dn.se, di.se, dn.se, SvD, di.se

Andra som skrivit: Leine Johansson, Peter Johansson, Martin Moberg, Johan Westerholm

Om att utnyttja papperslösa


SVT rapporterar att den borgerliga regeringen slutbereder ett förslag till lag som ska göra det svårare och kostsammare att anställa/utnyttja papperslösa. Sverige har, trots att EU-kommissionen skickat en varning, ännu inte infört en sådan lagstiftning. Syftet med en sådan lag är att förhindra illegal invandring till EU-länderna.

En arbetsgivare som anställt papperslösa riskerar, enligt förslaget, att betala avskräckande böter, att offentliga stöd, förmåner och bidrag dras in i fem år. Arbetsgivaren blir skyldig att betala ut minst tre månaders lön till den anställde enligt kollektivavtal för den aktuella branschen. Dessutom måste arbetsgivaren betala hemresan för den papperslöse. Migrationsminister Tobias Billström (M) säger …

Det är ingen liten fråga att människor lever i ett skuggsamhälle. Det är ingen liten fråga att arbetsgivare kan utnyttja människor på ett ganska brutalt sätt ibland bara för att de saknar tillstånd att vistas i Sverige.

Jag delar, i och för sig, ministerns uttalande. Frågan är bara om denna lagstiftning kan komma åt det grundläggande problemet. Syftet med lagstiftningen synes mer vara att sända en signal till illegalt hitkommande (oftast fattiga) människor. De ska få veta att det krävs arbets- och andra tillstånd för att få arbeta i Sverige (och övriga EU-länder). De är på intet vis välkomna till vår del av världen. Jag vet inte om lagen kan komma åt alla samvetslösa potentiella arbetsgivare som inte tvekar att utnyttja dessa försvarslösa människor. Det finns en risk att dessa aktiviteter sjunker än djupare in i skuggan och/eller mer kriminell verksamhet tar över.

Jag vill, naturligtvis, att man ska kunna lagföra personer som utnyttjar de papperslösas situation. Men däremot tror jag inte på att en sådan lag kommer åt det grundläggande problemet. Det är att fattiga människor tvingas av omständigheterna att ta sig till andra länder i förhoppningen om att kunna försörja sig och sina anhöriga. Vi kan se dem som bärplockare i de svenska skogarna, som arbetande i Qatar och över hela världen. Det är de som är de verkliga globala arbetarna. Det är samtidigt de som utför de arbeten inga andra vill utföra. De gör det dessutom till skamligt dåliga löner.

Ja till att införa en lagstiftning som skisseras ovan. Men glöm inte att det behövs många andra initiativ för att få en rättvisare och rimligare värld.

Länkar: SVT, Ekot, Fastighetsfolket

Det finns ingen kontroll 2.0


Tobias Billström kommenterar idag de uppgifter som Ekot presenterade igår. Ministern vill genom en satsning på att kontrollera inlämnade uppgifter identifiera olämpliga ansökningar.

Man måste nog hålla isär de här två sakerna. Det handlar om efterkontroll och det handlar om förkontroll. Vi tycker att det är viktigt att man också lägger krut på förkontrollen, därför att där kan man ju redan från början utesluta företag som till exempel då kommer med ofullständiga uppgifter och också när de inte kan betala löner när man slår i Skatteverkets dataregister osv. Allt det här gör det viktigt att man försöker arbeta systematiskt.

Samuel Engblom, jurist hos TCO, framhåller att man måste fokusera på efterkontroller för att se om den verkliga lönen stämmer överens med den utlovade. Hotell- och restaurangfacket vill, som Therese Guovelin, andre vice ordförande, säger:

Anställningsavtalet som arbetsgivaren lämnar in till Migrationsverket måste vara bindande.

Therese berättar för LO-tidningen om fall som man upptäckt inom sin bransch. Hon menar vidare att det är fler som lockas till städbranschen och till hotell- och restaurangbranschen. Samtidigt som antalet IT-specialister minskar som flyttar till jobb i Sverige. Det är med andra ord färre som tar jobb i bristyrken och fler som börjar i yrken med hög arbetslöshet.

Thord Pettersson, LO, levererar en ordentlig salva emot Billströms ställningstagande.

Jag utgår fortfarande ifrån att regeringen kommer att vidta de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med det missbruk som sker idag. Men det blir väl till att avvakta OECD:s kommande rapport för regeringens officiella svar.

Länkar: Ekot, LO-tidningen, Lag & Avtal, dagens arena

Andra som skrivit: Samuel Engblom, Thord Pettersson, Löntagarbloggen

%d bloggare gillar detta: