Bloggarkiv

De har det sämre än övriga anställda


Tjänar och har det sämre

Kommunal har presenterat en rapport som visar att visstidsanställda har lägre inkomst än fast anställda – även när de har samma arbetstid. Till det kommer att de som anställs på kort tid i övrigt har sämre utvecklingsmöjligheter än de fast anställda. Kommunal visar vidare att antalet korttidsanställda ökar kraftigt inom äldreomsorgen. 31 % av de som arbetar inom äldreomsorgen har en visstidsanställning.

Denna utveckling gör att Kommunal ställer krav på förändringar i lagstiftning samt att arbetsgivarna i högre grad ska erbjuda fasta anställningar till heltid samt att minska på antalet, så kallade, delade turer (då arbetsdagen delas upp i flera delar).

Det är uppenbart att det framför allt är kvinnor inom offentlig sektor och inom handel och annan servicebransch som arbetar på korta anställningar. Det är ett problem för kvinnor att man inte erbjuds fasta anställningar i lika hög grad som inom manligt dominerade branscher.

Det är knappast heller något konstigt att de som anställs på korta anställningar både har lägre löner och i högre grad har sämre arbetsvillkor i övrigt. Det är ganska lätt att förstå att de som har otrygga anställningar väljer sina strider. Det är vanligare att man härdar ut och håller tyst så länge man inte kan lita på att man känna trygghet i en fast anställning.

Det förhåller sig heller inte på så sätt att korta anställningar enbart är något som unga eller annars nya på arbetsmarknaden får stå ut med. Kommunal har tidigare visat att medelåldern bland de som har visstider är uppåt 35 år.

Det är fullt rimligt att Kommunal uppmärksammar denna fråga. Denna undersökning kommer ju dessutom ganska lägligt med de av SKL konstaterade behoven av framtida anställningar bland kommuner och landsting. Man säger i den utredningen att arbetsförhållandena är en sådan viktig faktor som kan avgöra arbetsgivarnas möjligheter att anställa.

Vad är det heter? Sent ska syndaren vakna …

Länkar: Ekot, SvD, SvD, dn.se, SVT, di.se, Arbetet, Arbetet, ka.se, Arbetet, Arbetet, Är det här OK?

Fler som skrivit: Martin Moberg

Fler deltidsarbetslösa har blivit arbetslösa på heltid


Riksrevisionsverket konstaterar i en aktuell undersökning att den borgerliga regeringens reform att begränsa ”fyllnadsstämplande” till endast 75 dagar inte gett det resultat som avsetts. Det var meningen att de arbetslösa genom denna begränsning skulle få arbetsgivarna att erbjuda heltidsarbeten. Enligt Riksrevisionen är resultatet kluvet.

Deltidsarbetslösa med högst halvtid har fått det svårare att hitta arbete och har därför i högre grad blivit heltidsarbetslösa. Anställda med långa deltider har slutat stämpla i högre grad än de med ”korta” deltider. I undersökningen föreslås att regeringen borde ta fram riktade insatser för denna grupp arbetslösa. Exempel visar att insatserna inte behöver kosta särskilt mycket pengar för att vara effektiva.

Tidningen Arbetet påpekar att begränsningsregeln framför allt drabbar arbetslösa i vissa typer av branscher (handeln, hotell- och restaurang, offentlig sektor). Begränsningsregeln verkar inte nämnvärt ha påverkat arbetsgivarna i de branscherna att erbjuda heltider.

Theres Andersson citeras i Arbetets artikel. Hon säger att …

Förr stod folk med mössan i hand. Nu står vi med mobilen i handen och hoppas på ett jobb-sms. Den som inte vet att lönen räcker till mat och hyra har inget val annat än försöka få extratimmar så att ekonomin ska gå ihop.

Det ligger mycket i det hon säger. Den som står sig svag på arbetsmarknaden har inget annat val än att acceptera de villkor som arbetsgivaren erbjuder. Den borgerliga regeringen har ju som uttryckt mål att det ska skapas fler arbeten inom branscher som kräver kort (eller ingen) formell utbildning. Trösklarna ska ju bli lägre. Då får man också räkna med att det skapas fler deltider och korta anställningar.

En begränsningsregel kommer då inte att ha den minsta påverkan för att minska sådana arbeten. Med dagens regler kommer ju många inte ens att kvalificera sig för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Länkar: Arbetet, SVT, SvD, dagens arena, Arbetet, Vision

Om en tryggare arbetsmarknad


Det växer fram en arbetsmarknad allt mer byggd på korta och otrygga anställningsformer. I många branscher är fasta anställningar och heltidstjänster allt mer en avlägsen och (i bästa fall) förhoppningsfull dröm.

De fackliga organisationerna försöker på olika sätt motverka denna utveckling. Det sker genom opinionsbildning och genom att sträva efter kollektivavtal som reglerar anställningarna. Arbetsgivarna, å andra sidan, ser inte alltid problem med korta och otrygga anställningar. De menar snarare att dessa anställningar är vägen in på arbetsmarknaden för unga och andra med liten yrkeserfarenhet.

De fackliga organisationerna har i hög grad förlorat i inflytande på grund av utvecklingen på arbetsmarknaden. Man har inte funnit de rätta nycklarna att organisera de personer som verkar i otryggare branscher. Därav intresset av att verka för tryggare och fastare former av anställningar. De agerar, dessutom, i de anställdas intressen. Frågar man människor om de önskar sig en fast anställning till heltid brukar svaret vara ganska givet.

LO:s medlemsförbund, främst de inom servicebranscher, har en högre andel som arbetar med korta anställningar och/eller deltider. LO-förbunden har tillsammans tecknat ett Bemanningsavtal för att bättre reglera denna bransch och därmed skapa tryggare villkor för de anställda.

Inom TCO:s verksamhetsområden förekommer det också otrygga anställningsformer. Det förekommer att korta anställningar staplas på varandra. TCO anmälde därför svenska staten till EU-kommissionen för brott mot visstidsdirektivet. Det kan leda till kommissionen anmäler Sverige till EU-domstolen.

Häromdagen presenterades en idéskrift ”Stoppa skitlivet” vari det argumenteras för förändring i lagstiftning. Man vill även att regeringen tar initiativ till att bilda en kommission för tryggare arbetsliv. I den skulle ingå representanter för arbetsmarknadens parter och politiken. En sådan kommission, menar debattörerna, har …

… möjlighet att ingående och med ett helhetsperspektiv studera problemen och finna lösningar som kan öka tryggheten på arbetsmarknaden.

Det är kanske en något naiv förhoppning att man i en sådan form skulle kunna överbrygga de motsättningar och olika syn parterna har på verkligheten. De fackliga organisationerna har dock en viktig uppgift i att bättre företräda medlemmar och arbetande i otrygga anställningar. Den viktigaste uppgiften är att kunna organisera de arbetande i bemanningsföretag och som annars arbetar i korta och otrygga anställningar.

Länkar: SvD, SvD, Aftonbladet ledare, da.se, dagens arena, dagens arena, SvD, ka.se, Arbetet, Arbetet, Kollega, Transportarbetaren, Tidningen Vision

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: