Bloggarkiv

Kompetens före anställningstid


Moderaternas ungdomsförbund skriver i en debattartikel att deras moderparti varit fega som inte vågat genomföra förändringar av grundläggande förändringar av arbetsrätten. De odlar myten att om bara ingångslönerna var lägre och lagen om anställningsskydd gjorde det lättare att premiera kompetens vore lyckan gjord. Då skulle ungdomar och till Sverige nyanlända lättare kunna komma in  på arbetsmarknaden. Muf skriver att …

En arbetsmarknad som förändras behöver vara öppen för alla. Förändra lagen om anställningsskydd så att den inte diskriminerar unga och utrikes födda. Kompetens behöver gå före anställningstid.

Jag vet inte på vilket sätt som lagen om anställningsskydd skulle diskriminera unga och utrikes födda. Det finns ju faktiskt inget som säger att unga automatiskt har högre kompetens än äldre. En förändring av det slag som Muf önskar kommer förmodligen att missgynna de som är helt nya på arbetsmarknaden och de äldre med försämrad hälsa och vars förmåga till fysisk prestation försämrats.

Tillämpningen av Las säger faktiskt att kompetens är en viktig faktor i samband med uppsägningar. Det som arbetsgivare kan finna något besvärligt är att de i förhandling måste utveckla grunderna till varför man behöver göra undantag från turordningen på grundval av bristande kompetens. Arbetsgivarna önskar förstås att de på egen hand skulle kunna avgöra vilka som ska vara kvar i händelse av uppsägningar på arbetsplatsen.

Sverige har ett välavvägt system för att hantera förändringar på arbetsplatserna. Jämfört med situationen i många av våra konkurrentländer går det både snabbt och är förhållandevis ”billigt” att säga upp anställda.

Men självklart finns det säkert anledning att diskutera hur lagstiftning och ingångna avtal fungerar. Men det ska vara en fråga som parterna bäst hanterar. Olika branscher har olika behov av att reglera förhållanden. Styrkan med den svenska lagstiftningen när det gäller arbetsmarknaden är just att den är dispositiv. Arbetsmarknadens parter kan därmed finna de för den aktuella branschen bästa lösningen (vilken över tid kan förändras och förfinas).

Men detta bygger på att parterna på arbetsmarknaden ses som jämbördiga. Muf:s förslag syftar enbart till att försvaga de anställdas möjligheter att påverka sina villkor.

Länkar: SvD, SvD, SvD, di.se, dn.se, SvD

Minskar Las viljan att anställa?


Lågprislandet

Företrädare för Teknikföretagen larmar i ett debattinlägg om den nästan katastrofala situation som råder i svenska företag gällande reglerna för anställning. Genom de, enligt debattörerna, gammalmodiga och stelbenta reglerna, förhindras viljan att anställa samt att arbetsgivare ställer högre krav på utbildning och erfarenhet än de annars skulle ha gjort. Hellre än att själva anställa så utnyttjar man bemaningsföretag.

De menar att lagen om anställningstrygghet behöver göras om från grunden. På vilket sätt antyds högst otydligt. Det som framgår är att arbetsgivarna behöver flexibla regler så att man snabbt kan ”korrigera sina misstag”. Vad det där betyder är ju högeligen oklart. Men jag antar att arbetsgivarna vill slippa att sätta sig i förhandlingar innan man genomför uppsägningar. I förhandlingarna med PTK framgick det ju att arbetsgivarna skulle kunna säga upp på egen hand.

Som motprestation verkar arbetsgivarna vara beredda att ge ”en bra omställnings­försäkring som underlättar att man kan hitta ny anställning.”

Förändringarna ska ske genom att lagen förändras. Därför måste förändringarna ske i samverkan med ”… politiken, företagen, arbetsgivar­organisationerna, facken och tankesmedjorna.”

Det verkar som om arbetsgivarna inte längre vill fortsätta förhandlingsvägen. För drygt ett år sedan tog parterna Svenskt Näringsliv och PTK ”time-out” i sina förhandlingar om lagens turordningsbestämmelser. IF Metall har för sin del öppnat upp för diskussioner kring turordningsbestämmelser. Grunden för dessa förhandlingar skulle handla om …

… arbetsgivarnas krav på flexibilitet och ändrade turordningsregler som står emot facket förhoppningar om nya regler för inhyrning av arbetskraft, visstidsanställningar, utbildning av anställda och omställningsstöd för dem som förlorar sina jobb.

Det finns säkert all anledning att diskutera tillämpningen av regelverket i LAS. Men samtidigt ska inte eventuella svårigheter överdrivas. Det finns en mytbildning om hur dyrt och komplicerat det är att säga upp personal i Sverige. Praktiken visar snarare att de svenska reglerna är ett under av flexibilitet och som gör det billigt, förhållandevis andra länder, att säga upp personal i Sverige.

Arbetsgivarnas larmande är en del av spelet och handlar om makten på arbetsplatsen.

Gör upp med SD


I ett debattinlägg framför representanter för Kristdemokraterna och Centern sina tankar för att göra en uppgörelse med Sverigedemokraterna kring migrationspolitiken. De skriver i sitt inlägg att de …

… aldrig acceptera Sverigedemokraternas människosyn och fördomsfulla attityd mot invandrare.

De är dock beredda att ingå uppgörelser med detta parti och presenterar sina utgångspunkter för detta. Av rapporteringen kring inlägget framgår att berörda partiledningar inte är helt positiva till tankarna. Debattinlägget är trots det viktigt genom att det visar att det finns de som kan tänka sig att samarbeta med SD. De passar vidare på att presentera klassiskt borgerliga förslag kring arbetsrättsliga frågor.

Debattinlägget är förstås att förstå som en testballong för att bredda det borgerliga regeringsunderlaget. Det är tydligt att både Centern som Kristdemokraterna står SD nära i vissa frågor. Den gångna mandatperioden och spelet kring den sittande regeringens budget visar att SD oftast röstar på de borgerliga partiernas förslag. Man borde väl därför inte vara helt förvånad över de närmanden som sker mellan företrädare för alliansens partier och Sverigedemokraterna.

Länkar: dn.se, SVT, SvD, politism, dagens arena, di.se, Ekot, Aftonbladet kultur, Aftonbladet kultur, DN kultur

Fler som skrivit: Sjätte mannen, Kaj Raving

Myten om anställningsskyddet


Under de senaste åren har debatten om lagen om anställningsskydd ökat. Vissa kretsar inom de borgerliga partierna driver som en prioriterad fråga att förändra lagen. Detta har samtidigt gjort att arbetsgivarnas organisationer har lagt ökat fokus på att kräva förändringar i en för arbetsgivarna gynnsam riktning.

Det kritikerna av LAS driver gemensamt är att turordningsreglerna måste förändras. De kräver att ”kompetens” måste få gå före anställningsår när man ska bestämma vilka som måste lämna företaget i samband med uppsägningar. De underblåser gemensamt myten om att det skulle vara omöjligt att behålla kompetent personal vid uppsägningar.

I onsdags skrev representanter för LO-TCO Rättsskydd ett inlägg om lagen. De menar, i motsats till kritikerna, att det visst är möjligt att behålla den kompetenta personalen när man behöver minska den. De menar vidare att ett antal domar snarare har gjort det lättare för arbetsgivare att kringgå lagens idé. De skriver att …

… Den som ska jobba kvar måste enligt Las klara de arbetsuppgifter som kommer att finnas kvar i företaget. Bland de arbetstagare som klarar jobbet ska arbetsgivaren låta den som arbetat längst vara kvar. Denna ordning ger uttryck för en rimlig intressebalans och stämmer väl överens med det allmänna rättsmedvetandet. Dessvärre har Arbetsdomstolen försämrat det skydd som turordningsreglerna ger genom ett par domar från 2009 och 2011. Domarna slår fast att det är möjligt för stora arbetsgivare att genom omplacering godtyckligt välja ut vilka som ska drabbas av arbetsbristuppsägningarna. Dessa arbetstagare skyddas då varken av kravet på saklig grund eller av turordningsreglerna.

Debattörerna säger vidare att, trots lagens syfte att tillsvidareanställning (fast …) ska vara normen, så ökar antalet som är visstidsanställda (tidsbegränsade …). Idag har omkring 700.000 personer en tidsbegränsad anställning. Den borgerliga regeringen har genom förändring av lagen gjort det möjligt för arbetsgivare att stapla korta anställningar ovanpå varandra. Det är detta som gjort att EU överväger att stämma Sverige inför EU-domstolen för att ej ha infört visstidsdirektivet på ett korrekt sätt.

De menar dessutom att bestämmelsen om företrädesrätt till återanställning har urholkats genom det sätt som Arbetsdomstolen har tolkat lagen. Det gör att arbetsgivare kan hyra in arbetstagare i stället för att anställa tidigare anställd personal. Det finns en myt om att Sverige har världens hårdaste regler för anställningsskydd och att det är osedvanligt dyrt att göra sig av med icke önskvärd personal.

Men som det sägs i debattinlägget – en undersökning av OECD från 2008 visar att Sveriges anställningsskydd hamnar först på 27 plats av 40 länder.

Det behövs verkligen en mer sansad debatt om det svenska anställningsskyddet!

Länkar: SvD, Arbetet

Teknikföretagens strid emot LAS


Anders Weihe är kritisk

Svenska Dagbladet rapporterar att arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen anser att Lagen om anställningsskydd ökar arbetslösheten och minskar sysselsättningen bland unga. Denna uppfattning förs fram i en, ännu ej publicerad, rapport. Anders Weihe, chefsjurist och förhandlingschef, säger att …

Det har varit svårt att få i gång en diskussion kring las. Det är närmast tabu att prata om det. Nu har vi valt att i stället börja titta på om det finns problem med lagen och vi anser att det finns tydliga bevis för det.

Teknikföretagen är förstås fria att anse vad de vill om gällande lagstiftning. De är dock konsekventa i sin ståndpunkt. Hösten 2012 kunde de meddela att deras medlemmar hellre fyller sitt anställningsbehov genom korta anställningar och bemanningsföretag.

Saco visar i en rapport att en stor del av debatten kring lagen om anställningsskydd förs i ett väl högljutt tonläge och (ibland) av okunskap. De säger i anslutning till en rapport om lagstiftningen att …

Den polariserade debatten om LAS kan till stor del förklaras med bristande kunskap. Både arbetsgivare och arbetstagare gör många gånger val som bygger på en felaktig uppfattning om gällande rätt. En lösning på problemet kan vara att göra arbetsrätten mer transparent genom att skriva in praxis i lagen. Det finns dock flera nackdelar. Flexibiliteten riskerar att gå förlorad samtidigt som det skulle vara svårt att undvika att åstadkomma ändringar i sak.

Det stora problemet med LAS är snarare att lagstiftarna har gjort det möjligt att stapla korta anställningar på varandra. Detta har gjort det allt svårare för unga att få en fast anställning. Häri ligger orsaken till att EU hotar med att dra Sverige inför domstolen för brott mot EU:s visstidsdirektiv.

På denna punkt förefaller inte arbetsgivarna ha någon större åsikt. Det är väl snarare som så att de med välbehag ser att de kan använda de anställda på ett mer flexibelt sätt.

Anställningsskyddet fungerar mycket bättre än sitt rykte


Debatten om las är överdriven

Saco:s ordförande Göran Arrius går på DN Debatt till försvar av Lagen om anställningsskydd. Han menar i korhet att lagen fungerar väl. Anställningstid har fått mindre betydelse och kompetenskrav har fått ökad betydelse då företag måste säga upp anställda.

Göran menar vidare att debatten har fått övertoner då vissa arbetsgivarföreträdare anser LAS vara roten till ont och en del fackliga företrädare inte erkänner vissa brister. Saco har låtit några utredare granska hur lagstiftningen fungerar. Undersökningen visar att:

  • Anställningstidens betydelse för anställningsskyddet har försvagats.
  • Arbetsgivarna kan i stor utsträckning behålla den kompetens som verksamheten kräver.
  • Möjligheterna att använda regelverken på ett smidigt sätt beror till stor del på vilka kunskaper och resurser arbetsgivaren har.
  • Slutsatsen är att anställningsskyddet funge­rar mycket bättre än sitt rykte.

Det finns dock problem med hur lagen tillämpas. Det handlar om hur arbetsgivare kan stapla korta anställningar på varandra. Det skapar bestående otrygghet i anställningen långt in i medelåldern. Jag kan dela Görans avslutande slutsats att …

… debatten om anställningstryggheten inte fastnar i ofruktbara ytterligheter. Jag tror att praxis och regler kring anställningsskyddet utvecklats i en riktning som är fruktbar både för verksamheterna och för den enskilde. Lösningen på frågorna om ungdomarnas möjligheter, staplandet av visstidsanställningar och de anställdas kompetens måste sökas i de sammanhang som omger anställningsskyddet, inte genom drastiska förändringar i lagen som sådan.

Det behövs verkligen en nyanserad debatt om den svenska arbetsrätten.

Länkar: DN Debatt, dagens arena

Om en besviken Urban Bäckström


LAS är ett dj – a skit som LO släpat hit!

Svenskt Näringslivs verkställande direktör Urban Bäckström genomförde under tisdagen en pressträff med riksdagsjournalisterna. Hans budskap var att LO måste vara beredda att gå med på att förändra turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.

Urban menar att dagens bestämmelser är omoderna och att kompetens måste gå före anställningsår. Urban medger att det redan är möjligt att göra undantag pga kompetensskäl men menar att det kostar för mycket idag. Av artikeln framgår inte på vilket sätt det skulle kosta så mycket.

Urban menade att om man inte kommer fram avtalsvägen i denna fråga måste lagstiftning till för att genomföra de förändringar som arbetsgivarna önskar. Som tidigare aktiv medlem i Moderaterna kan han konstatera att de borgerliga regeringsledamöterna visar liten entusiasm för att göra de förändringar som Svenskt Näringsliv önskar. Statsministern säger att …

Det är ansvarsbärande parter som ska göra upp om det. Det handlar om att balansera olika intressen, arbetsgivarnas vilja till ökad flexibilitet ska stå mot den helt legitima viljan att ha bästa möjliga anställningsskydd.

Nu ska ju inte Svenskt Näringsliv vara allt för ledsna. Regeringen avser ju att göra det billigare för arbetsgivare att säga upp icke önskvärda arbetstagare.

Länkar: di.se, dn.se

Ensidiga försämringar för de anställda


Ensidig försvagning för anställda

Den borgerliga regeringen har bestämt sig för att göra det enklare och billigare för arbetsgivare att säga upp anställda. Frågan blev till ett viktigt vallöfte i valrörelsen 2010. Så småningom tillsattes en utredare för att återkomma med de förslag till de förändringar i lagstiftningen regeringen önskade.

Den 27 september överlämnade utredaren sina förslag till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Med ett förnöjsamt leende tog hon emot luntan.

Utredningen föreslår följande ändringar i lagen om anställningsskydd:

  • Anställningen ska bestå i högst ett år om arbetsgivare och arbetstagare tvistar om en uppsägning är giltig.
  • Det ekonomiska skadeståndet för brott mot LAS ska reduceras för arbetsgivare med färre än 50 anställda.
  • Det ska inte gå att ogiltigförklara en arbetsbristsuppsägning för att arbetsgivaren har åsidosatt sin omplaceringsskyldighet.

Som brukligt är skickas förslaget ut på remiss. Yttranden med synpunkter på regeringens förslag har lämnats. Som man kan förvänta sig är det en blandning av ris och ros. De fackliga organisationer som svarat är måttligt imponerade och tilltalade av utredningens förslag. LO:s styrelse avvisar samtliga förslagen. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger att …

Regeringen har vid ett flertal tillfällen uttalat att den inte avser att genomföra några försämringar i arbetsrätten. Det vore mot bakgrund av detta oerhört provocerande och uppseendeväckande om regeringen väljer att gå vidare med dessa förslag. Det skulle inte bara försämra anställningstryggheten för drygt fyra miljoner arbetstagare utan också skada relationerna på svensk arbetsmarknad.

Även TCO avvisar förslagen till förändrad lagstiftning. De menar, bland annat, att utredaren med sina förslag gått utöver direktiven för utredningsuppdraget. Ingemar Hamskär, TCO:s seniorjurist, säger

Vi var emot direktiven från start. Men att utredaren dessutom på några punkter går längre än sitt uppdrag gör inte saken bättre.

Bland arbetsgivarna verkar meningen vara något delad om det kloka i förslagen. Svenskt Näringsliv menar att, trots allt, förslagen ska genomföras i lagstiftningen. Teknikföretagen anser att det behövs en större översyn av lagstiftningen.

Den borgerliga regeringen har bundit upp sig i denna fråga. De kommer därför knappast att avstå från att genomföra de förändringar i lagstiftningen de vill göra. Förslagen kommer säkert att hamna nära de synpunkter som Svenskt Näringsliv uttrycker. Det som kan komma att ske är att regeringen väljer att göra detta till en nedtonad fråga i valrörelsen. Regeringspartierna kommer att noga välja sina strider denna gång för att inte riskera en ny valseger.

Det blir därför viktigt att föra opinion kring denna fråga. Fördelen med regeringspartiernas opinionskris är att de blir försiktigare i vilka strider de väljer att föra. De har ju heller inte egen majoritet i riksdagen.

Länkar: Arbetet, TCO-tidningen, Publikt, Lag & Avtal

Andra som skrivit: Leine Johansson, Carola Andersson

Regeringen skyller på arbetslösheten


Ett lågvattenmärke!

Arbetsmarknadsministern har meddelat att den borgerliga regeringen inte kommer att lägga något förslag för att förhindra staplandet av korta anställningar på varandra. Hon menar att med det rådande arbetsmarknadsläget det vore oklokt att begränsa möjligheten för arbetsgivare att anställa. Hon säger till TT att …

Att minska möjligheten till visstidsanställningar skulle allvarligt försämra läget på arbetsmarknaden och riskera många jobb.

Det där påstående är ju inget annat än snömos. Regeringen har ju inte varit särskilt villiga att göra några förändringar över huvudtaget. Det var först sedan TCO anmälde den svenska staten till EU-kommissionen för att bryta mot gemensamma bestämmelser som något skedde. Regeringen tog, efter en skrivelse från kommissionen, fram ett remissförslag om förändringar i lagen om anställningsskydd. Förslaget har fått allmän kritik. Regeringen försöker nu ta den enkla vägen ut ur sitt dilemma och väljer att inte agera vidare i denna fråga.

TCO, genom sin ordförande, har signalerat sitt missnöje över regeringens (icke)handlande. TCO säger att ministerns uttalande är ett lågvattenmärke i diskussionen. Jag delar Eva Nordmarks uttalande att …

Eftersom det pågår ett fördragsbrottsärende måste Sverige agera. När nu regeringen inte tänker göra det ligger bollen hos riksdagens arbetsmarknadsutskott. Vår förhoppning är en bred parlamentarisk uppgörelse som ger stabila spelregler. Redan i höstas skickade TCO ett färdigt förslag till lösning till utskottet som vi gärna diskuterar vidare.

Jag utgår ifrån att den politiska oppositionen samlar sig till att agera i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott.

Länkar: Arbetet, P4 Sörmland, SVT, di.se, SvD, Arbetet, Ekot

Tänker regeringen göra det lättare att sparka folk?


LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är idag publicerad med ett debattinlägg i Svenska Dagbladet. Han skriver om en handlingsokraftig regering som inte agerar för att motverka den ökande arbetslösheten.

Den borgerliga regeringen verkar stå nästan handlingsförlamad inför den lågkonjunktur som slagit till mot Sverige och vår omvärld. Karl-Petter ger en eloge till regeringen som, åtminstone, har börjat prata med de fackliga organisationerna och att man därmed nått en överenskommelse om en jobbpakt.

Syftet med debattinlägget är dock att väcka opinion emot ”Uppsägningstvistutredningen”. Regeringen har beställt en utredning med förslag om förändringar i lagen om anställningsskydd som ska göra det billigare för arbetsgivare med färre än 50 anställda att göra sig av med anställda. Man tror att om det blir billigare att göra sig av med icke önskvärda så kommer benägenheten att anställa att öka. Jag vet inte på vilka grunder man har den tron. Det kanske kommer att visa hur resultatet blev. Det förutsätter förstås att någon gör en en utvärdering i efterhand av lagens effekter.

Som ”Kålle” formulerar det – den borgerliga regeringen verkar vara mer inriktad på att göra det lättare att säga upp anställda än att verka för fler jobb. Jag delar Kålles förhoppning i hans avslutsord.

När drömmar om en bättre framtid ersätts av oro och rädsla är vi som land riktigt farligt ute. Det är något varje beslutsfattare måste överväga noga när vi står inför ett nytt år som rymmer så mycket osäkerhet. För min del är detta glasklart. Det vore ett politiskt självmål av sällan skådat slag om regeringen inte meddelar hela svenska folket att detta utredningsförslag åker direkt i papperskorgen. Sverige behöver fler anställningar – inte fler uppsägningar och avsked.

%d bloggare gillar detta: