Bloggarkiv

Fas3-företagen gör bäst i att söka sig till andra marknader


Raimo Pärssinen (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, säger i ett uttalande att …

Jag tror att de företagen gör bäst i att söka sig till andra marknader. Det är svårt att säga när vi kan ändra i regelsystemet och lagstiftningen och företagen kör väl på så länge de kan. Men vi satsar på att ha något klart efter årsskiftet för att stoppa Fas 3.

Raimo tydliggör ambitionen att Fas3 ska förpassas till historiens skräphög som fort som det bara går. Fas3, eller sysselsättningsfasen, har varit en åtgärd för att i första hand sysselsätta de långvarigt arbetslösa. Det har varit ett klart underordnat mål eller ambition att hjälpa de placerade till nytt arbete.

Fas3 har i många fall blivit till en guldgruva för hugade entreprenörer och organisationer som önskat profitera på statens goda gåvor. Det har förstås funnits anordnare med andra och bättre ambitioner, men …

… jag kommer inte att sakna sysselsättningsfasen när den väl försvinner!

Länkar: etc.se, dagens arena

Annons

Arbetsförmedlingen – en vänthall för arbetslösa


Vänthallen

Igår kväll såg jag ett program som SVT producerat – ”Vägen till Fas3”. Programmet berättar hur Arbetsförmedlingen fungerar idag. Det jag såg gjorde mig bedrövad och nedstämd. Programmet ger en bild av en dysfunktionell statlig myndighet som inte längre klarar av sitt arbete. Programmets slutsats var att Arbetsförmedlingen har blivit till en arbetslösas vänthall på att bli klassad som långtidsarbetslös.

Som nyligen arbetslös har du inget att vänta av insatser från Arbetsförmedlingen. Först efter något år har du möjlighet av att få ta del av de åtgärder som myndigheten har att erbjuda. I flera fall får du delta i ”jobbsökaraktiviteter medelst coachning” vid flera tillfällen. Allt fler passerar de första faserna i arbetslöshetsperioden utan att få all det stöd som man har rätt till innan man hamnar i den tredje fasen (sysselsättningsfasen). Anders Forslund, professor vid forskningsinstitutet IFAU, säger att …

En del hamnar där säkert bara som en serie olyckliga omständigheter, det är personer som har haft otur tillräckligt många gånger i rad.

I programmet berättas om hur handläggare på Arbetsförmedlingen varnar arbetslösa för att hamna i den tredje fasen. Sysselsättningsfasen är ju inte konstruerad för att hjälpa människor att komma närmare arbete – den ska enbart hålla arbetslösa sysselsatta.

Det är den tidigare borgerliga regeringen som är ansvarig för denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd. De är även i hög grad ansvariga för införandet av all den sköns kontanstöd som arbetsgivare kan få för att anställa eller sysselsätta arbetslösa. Anders Forslund bedömer att dessa typer av anställningar trycker undan ett ordinarie arbete för varje kontantsubventionerat. Antalet personer med denna typ av anställning har på åtta år fördubblats till omkring 180.000. Arbeten som i många fall försvinner när stödet försvinner.

Till detta kommer att antalet handläggare på Arbetsförmedlingen med fler än 300 ”klienter” har fördubblats. Allt mindre av arbetstiden läggs på att träffa arbetslösa och arbetsgivare. Allt mer av arbetstiden läggs på kontroll av de arbetslösa och för dokumentation. Det blir som om Arbetsförmedlingen hanterar de arbetslösa enligt ”löpande-band-princip” för att i någon mån hinna med.

Hur har det blivit så här?

Genom politiska beslut förstås! Det är den borgerliga regeringen som har viljat få denna utveckling av Arbetsförmedlingen och av arbetsmarknadspolitiken.

Det innebär förstås att man genom politiska beslut kan förändra arbetsmarknadspolitiken och de verktyg och uppdrag som Arbetsförmedlingen ska ha. I programmet föreslog ett par handläggare att man ska borde ”vända på kuttingen”. Med det menade de att man ska sätta in åtgärder mycket tidigare. Även nyblivna arbetslösa behöver ibland stöd. Det kan handla om korta utbildningar som gör att de snabbare kan få ett arbete igen.

Det kan handla om andra åtgärder som gör att arbetslösa inte ska behöva vänta i ett år innan de kan komma ifråga för stöd och insatser. På så sätt kan man förhindra att fylla på skaran av långgtidsarbetslösa.

Jag hoppas att den kommande regeringen kan finna formler för att reformera Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken på så sätt att myndigheten blir till vad namnet säger att den ska vara.

Länkar: SVT, SVT, SVT

Regeringen uppvisar handlingskraft


687ed-fas3c3b6verlevnadI ett debattinlägg meddelar arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) tillsättandet av en utredning. I en lång debattartikel beskrivs att regeringen ska skapa en ny anställningsform – matchningsanställning.

Matchningsanställning förstår vi ska bli den nya lösningen på den fråga man misslyckats med under åtta år – att minska den långvariga arbetslösheten. Enligt debattartikeln ska Arbetsförmedlingen upphandla matchningstjänster för att möjliggöra för långvarigt arbetslösa att komma i arbete. Ministern meddelar stolt …

Därför tillsätter vi i dag en utredning som ska ta fram tydliga förslag hur matchningsanställningar ska utformas på svensk arbetsmarknad. Utredaren ska även lämna förslag till omfattning och genomförande av verksamheten och beräkna kostnader.

Det är möjligt att detta kan bli något bra. Men det är tydligt att regeringen är pressade av sin oförmåga att minska den långvariga arbetslösheten. Det är uppenbart att man saknar egna idéer. I en fåfäng strävan att manifestera handlingskraft tillsätter man nu en utredning som ska komma med både detaljer och kostnadsförslag.

Regeringen kan nu skryta över en ny kommande arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Hur den kommer att se ut och finansieras kommer ingen att få veta förräns långt efter valrörelsens slut.

Men man får väl se det goda i detta. Om inte annat så är det väl något slags erkännande av att Fas3 är ett misslyckande?

Länkar: DN Debatt, SvD, SvD, di.se, SVT

Fler som skrivit: Martin Moberg, Ylva Johansson, Peter Johansson

Så klart att Fas3 ska bort


b4a53-fas3c3b6verlevnadFas3 (Sysselsättningsfasen) är ju en del av den borgerliga regeringens arbetsmarknadespolitik. Det är en åtgärd där man parkerar långtidsarbetslösa som passerat förbi arbetslöshetsförsäkringen (i bästa fall) och den därpå följande jobb- och utvecklingsgarantin (fas 2).

Fas3 har i många fall blivit till en ekonomiskt lönsam kommersiell verksamhet. Det har varit mindre bra för de arbetslösa. Det är väldigt få av dem som kommit i ordinarie anställning. De negativa rapporterna om åtgärden har ökat. De enda som verkar anse Fas3 som varande något att ha är den borgerliga regeringen.

Socialdemokraterna har gjort stor affär av att man vill avskaffa Fas3. Det är gott och väl. Fas3 har inneburit undanträngning av ordinarie arbeten. Därför är det gott och riktigt att avskaffa åtgärden som den ser ut idag.

Svårigheten är ändå att det kommer att behövas olika åtgärder för de långvarigt arbetslösa. De är alla individer och har olika behov av åtgärder för att komma närmare ett arbete.

Enligt en rapport i SVT kommer (S) att behålla en ”Fas3-liknande” åtgärd för ideella föreningar. Det vore inget nytt eller annorlunda mot andra regeringar. Det viktiga är att formulera ett regelverk som minimerar risken för undanträngning av ordinarie arbete inom föreningslivet.

Även ideella föreningar måste vara beredda att finansiera vissa arbetsuppgifter med egna medel.

Länkar: SVT, dagens arena, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Martin Moberg

Om att utnyttja svaga människor för egen vinning


Sveriges Television rapporterade igår om den miljardindustri som växt fram i den ökande långtidsarbetslöshetens skugga. Fas3 (sysselsättningsfasen) är den arbetsmarknadspolitiska åtgärd som den borgerliga regeringen sjösatte 2009 när långtidsarbetslösa närmade sig utförsäkring ur jobb- och utvecklingsgarantin (det som idag är den andra fasen – efter utförsäkring från arbetslöshetsförsäkringen).

På samma sätt som den andra fasen blev detta ett hafsverk mer syftat till att sysselsätta långtidsarbetslösa till en rudimentär ersättning (i många fall försörjningsstöd). I fas3 skulle man inte delta i någon som helst utbildande verksamhet. Syftet var att sysselsättas och att inte tappa kontakt med arbetslivet.

Med allt ökande kritik från politisk opposition och andra genomförde den borgerliga regeringen vissa kosmetiska förändringar. Idag finns en möjlighet att få utbildning inom fas3. Samtidigt öppnade man upp för att få sysselsättning i mer arbetsliknande åtgärder (med därmed ökad risk/chans för undanträngning av ordinarie arbete).

Fas3 är fortfarande en högst ifrågasatt arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den synes inte ha hjälpt särskilt många långtidsarbetslösa till arbete. Diverse kommersiella utförare har snarare tjänat stora pengar genom det arrangörsbidrag som Arbetsförmedlingen betalar till de som tar emot deltare i denna tredje fas.

Sedan 2009 har Arbetsförmedlingen betalat ut 5,5 miljarder kronor i bidrag till ”arbetsgivare”. Pengarna borde ha använts till något bättre.

Länkar: SVT, dagens arena, Publikt

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Leine Johansson

Allt fler långtidsarbetslösa


Tidningen Arbetet rapporterar att allt fler arbetslösa befinner sig i arbetslöshet allt längre. Antalet deltagare i Fas3 (Sysselsättningsfasen) fortsätter att öka, antalet arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin ökar. En tredjedel av de arbetslösa kategoriseras idag som långtidsarbetslös.

Det blir allt mer tydligt att den borgerliga regeringens kamp emot ”utanförskapet” är ett totalt misslyckande.

Länkar: Arbetet, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Ylva Johansson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige

FAS3 – en guldgruva


Tidningen Arbetet rapporterar om hur företaget Jobbfabriken fortsätter att tjäna stora pengar på att ta emot och genomföra projekt inom ”sysselsättningsfasen”.

Tidningen meddelar att företaget gjorde en vinst om nio miljoner kronor för 2012. Det innebär att mer än var fjärde krona som omsattes blev till vinst. Företagets VD Ivan Daza ser inget konstigt med den höga lönsamhetsgraden. Han säger att …

Vi driver en seriös verksamhet och förbereder människor så att de faktiskt kan få jobb. Att vi tjänar pengar beror på att vi har trimmat lokalhyrorna hårt och att vi kan pressa priserna genom stora inköp. Större verksamheter har större möjligheter att skapa överskott. Så enkelt är det.

Det betyder inte att kvaliteten blir sämre, tvärtom. Vi har större möjligheter att hålla hög kvalitet. Vi har fler kompetenser tillgängliga, vi finns på flera orter och kan lära av varandra.

Det är möjligt att han har rätt och att man bedriver en i alla avseenden korrekt och seriös verksamhet. Problemet, som påpekas i artikeln, är att denna bransch är svår att granska eftersom avtalen är satta under sekretess.

Den borgerliga regeringen har målinriktat arbetat med att skruva åt livet för de arbetslösa. Från den 1 september ska arbetslösa skriftligt varje månad ange hur de har arbetat för att söka komma i arbete.

Men, som det skrivs i artikeln, så har det ännu inte kommit några förslag om hårdare koll av de företag som bedriver arbetsmarknadsåtgärder på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Länkar: Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Claes Krantz, Martin Moberg

Industribloggare: Carola Andersson, Erik Fransson, Leine Johansson, Carola Andersson

Om att pressa de arbetssökande


Mats Pejser beskriver i en analys i tidningen Arbetet hur de arbetslösas ersättningar (som ett genomsnitt) har sjunkit med 2.300 kronor på fem år. 2008 fick en arbetslös i genomsnitt drygt 11.000 kronor i månaden, 2012 knappt 8.700 kronor. Det handlar verkligen om en dramatisk och snabb sänkning av de ersättningar som betalas ut till de arbetslösa.

Utvecklingen har ju inte skett av en slump precis. Det handlar ju om en medveten politik för att förmå arbetslösa att snabbare söka sig ett arbete. Den borgerliga regeringen drivs ju av den ekonomiska teorin att om en arbetslös får för höga ”bidrag” så kommer man hellre att luta sig tillbaka i vilstolen än att söka arbete.

Arbetsförmedlingen är öppen med det syftet i de rapporter som de presenterade igår. Mats har läst formuleringar i myndighetens rapport till regeringen som säger att …

… ”enligt ekonomisk teori är arbetslöshetsförsäkringens utformning en viktig faktor” när det gäller hur ivrigt de arbetslösa söker jobb. Så när regeringen sänkte a-kassan 2007 kan  det ”enligt teorin både ha ökat sökaktiviteten och minskat kraven på de jobb som de arbetssökande är beredda att ta”.

Den borgerliga regeringen har prioriterat att jaga arbetslösa och sjukskrivna så att de inte överutnyttjar bidrag. Den har dock inte varit lika intresserad av att jaga företag som överutnyttjar eller missbrukar statens bidrag till dem.

FAS3 ska avskaffas


Dagens Nyheter rapporterar om att Socialdemokraterna i sin kommande budgetmotion kommer att presentera hur FAS3 (sysselsättningsfasen) ska avskaffas. Det är inte en nyhet att partiet vill ta bort denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd. Den låser in de långtidsarbetslösa i ett system som, i de flesta fall, inte innebär någon personlig utveckling och/eller väg till arbete.

Socialdemokraterna föreslår att de långtidsarbetslösa ska utföra enkla arbetsuppgifter i äldrevården eller åt föreningar. För att undvika att de långtidsarbetslösa inte utför arbetsuppgifter som tränger undan ordinarie arbeten vill man just att det är den offentliga sektorn och föreningslivet som tar ett större ansvar.

Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson, säger att arbetsuppgifterna kan handla om …

På ett äldreboende skulle det kunna handla om att gå bredvid den ordinarie personalen och hjälpa till med lyft så att de blir mindre tunga. Det skulle också kunna handla om att stanna kvar lite längre hos den äldre.

Jobben i välfärden ska inte vara på heltid, utan vara olika former av deltidstjänster. Meningen är att deltagarna ska kunna studera eller söka jobb under den tid då de inte arbetar. Till skillnad från i fas 3 kommer deltagarna att få en kollektivavtalsenlig lön.

Det vore verkligen en välgärning att få bort FAS3. Systemet synes mest ha blivit till en guldgruva för diverse utförare. Det finns företag som har som affärsidé att bedriva sådan verksamhet. Det finns förstås utförare som genomför en god verksamhet inom de ramar som regelverket ger. FAS3 har blivit till en av rikets största ”arbetsgivare” med över 30.000 deltagare.

Det behövs helt annan och mer meningsfull verksamhet för de långtidsarbetslösa. Det är människor som behöver olika och högt individanpassade åtgärder för att öka chansen att få arbete. Hur det socialdemokratiska upplägget kommer att se ut framgår ju inte av artikeln. Jag hoppas att man kompletterar arbetet med möjligheter att ge utbildning och annat stöd till de långtidsarbetslösa.

Välfärdsjobben får inte enbart bli till förvaring (om än betald med kollektivavtalsenlig lön). Svårigheten med det (S)-märkta upplägget är ju att sätta gränsen mellan ordinarie arbete och de välfärdstjänster som långtidsarbetslösa ska utföra. Det finns säkert fler problem inför ett sjösättande av denna åtgärd. Men som Magdalena säger till DN …

Hittar man inte vägar tillbaka till arbetsmarknaden så riskerar det att bli en tickande utgiftsbomb, att samhället över lång tid behöver försörja de här personerna. Att utföra extratjänster i välfärden bör innebära att de här människorna hamnar närmare arbetsmarknaden, särskilt om man kan kombi­nerar det med utbildning.

Länkar: dn.se, SVT, SvD

Andra som skrivit: Martin Moberg, Peter Högberg, Roger Jönsson

Om ett sysslolöst riksdagsutskott


Tidningen Arbetet skrev den 19 mars om att riksdagens Arbetsmarknadsutskott har ställt in 6 av 13 planerade sammanträden hittills i år. Ledamöter, representerande de röd-gröna partierna, föreslog att man skulle kalla den för arbetsmarknadsfrågor ansvariga ministern, Hillevi Engström, till utskottet. Man pekade på att Arbetsförmedlingen skickar tillbaka miljardbelopp till regeringen samtidigt som mer än 400.000 människor är arbetslösa. Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, säger att …

Det beror på att regeringen har satt upp ett alldeles för strikt regelverk för hur pengarna får användas. I princip måste man bli långtidsarbetslös innan man kan få några insatser från Arbetsförmedlingen.

Förslaget antogs av utskottet.

Jag misstänker dock att statsrådet kommer att meddela utskottet att allt står väl till i konungariket Sverige. Hon kommer på schlingmannskt manér säga att den borgerliga regeringen genom ansvarsfull politik har gett Sverige möjlighet att investera för framtiden.

Men som Ylva Johansson säger ,,,

Det är självklart inget egenvärde med fler sammanträden i Riksdagen men idag drabbas de arbetslösa, de rekryterande företagen och hela Sveriges ekonomi av att regeringen vägrar ta nya initiativ och ändra sin politik.

%d bloggare gillar detta: