Månadsarkiv: juni 2012

Fall om könstrakasserier på väg till Arbetsdomstolen


Jag har läst en stark artikel på Dagens Arbete hemsida. Den handlar om två unga tjejer som feriearbetat för Holmen. De träffade bägge två samma (manliga) arbetsledare. Lina, en av de berörda tjejerna, fick innan arbetet veta om mannen att han …

…  kunde vara ”rätt speciell” och ”grov i munnen” men också att Lina inte skulle bry sig om det för ”han är ju bara så rolig”.

Nu var väl ”rolig” det minsta han kunde vara. Av artikeln får man veta att mannen tog nästan varje tillfälle att kränka och trycka ned Lina. Tillsammans med en annan tjej som året innan Lina haft erfarenhet av arbetsledaren har de stämt företaget till Arbetsdomstolen (AD). Företaget har, i och för sig, omplacerat mannen, genomfört utbildningssatsningar och erbjudit tjejerna en ekonomisk förlikning. Flickorna vill dock att ärendet ska prövas i AD, vilket tydligen blir det första fall som kommer dit för prövning.

Det är bra att lagen nu prövas av domstolen. Det är uppenbart att mannens agerande har varit känt bland arbetskamrater och inom företaget. Tyvärr är det ju allt för vanligt att omgivningen tolererar sådana beteenden som beskrivs i artikeln och att man slätar över. Det är verkligen att göra dessa personer (och de som drabbas av olämpligt beteende) en otjänst. Det är alltid bättre att agera och säga ifrån (eller meddela uppåt).

Flickorna har fått en synnerligen otrevlig början på sitt yrkesliv. Men förhoppningsvis kan deras val att driva denna fråga rättsligt leda till att andra tjejer/flickor/kvinnor etc inte ska behöva utsättas för sådant. Artikeln avslutas med att Lina säger att …

Jag har fått skinn på näsan av det här. Något av det värsta som kan hända i arbetslivet har redan hänt så nu kan det väl bara bli bättre antar jag.

Annons

Det är inte bara skit med Eskilstuna


Tidningen MiljöAktuellt har utsett Eskilstuna till 2012 års bästa miljökommun. Va bra att denna industristad vuxit fram till att bli ett gott föredöme för praktiskt miljöarbete.

Det är inte bara skit med Eskilstuna!

Länkar: MiljöAktuellt, SVT, E-K, SVT, dn.se

Andra som skrivit: Ann-Sofie Wågström

Om systematisk diskriminering på svensk arbetsmarknad


Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) presenterar idag en ganska sorglig rapport. I ett experiment har ett antal rekryterare deltagit i ett experiment där deras uppgift var att välja mellan två påhittade sökande till arbete. Det visar sig att man systematiskt valde bort överviktiga (feta) och sådana personer som varit mycket sjuka. Judar, muslimer icke-européer valdes bort i något mindre grad. Den goda nyheten (den enda) var att man inte valde bort kvinnor systematiskt. Per Johansson, en av forskarna bakom rapporten, säger …

Effekterna är stora framför allt för dem med kraftig övervikt och dem som varit mycket sjuka, men även födelseland och religion spelar roll.

Det är milt sagt sorgligt att det finns sådana fördomar och antipatier mot vissa typer av människor på den svenska arbetsmarknaden. Det verkar som om det finns en hel del att göra om man vill att den svenska befolkningen ska arbeta längre för att klara en rimlig levnadsnivå som pensionär. Samuel Engblom redovisar några goda förslag för att komma till rätta med sådan diskriminering som rapporten antyder finns därute på arbetsmarknaden.

Länkar: Arbetet, dagens arena, SVT, SvD, ka.se

Andra som skrivit: Samuel Engblom, Claes Krantz

Industribloggare: Kaj Raving

120 000 ungdomar varken arbetade eller studerade 2010


Ett stort antal ungdomar i åldrarna 16 – 25 år varken studerar eller arbetar. Det är det resultat som Ungdomsstyrelsen visar i en aktuell rapport. Det är en allt ökande grupp av ungdomar som det handlar, dock med en topp precis efter den djupa lågkonjunkturen 2008/2009. Oscar Svensson, utredare på Ungdomsstyrelsen, säger …

Svårigheterna för ungdomar, till skillnad från äldre arbetssökande, kvarstår även i en högkonjunktur.

Han säger att man behöver arbeta med en stor verktygslåda även under goda tider för dessa grupper av ungdomar. Det man kan se är ju att arbetslösheten är som högst bland de ungdomar som lämnar skolan utan fullständiga betyg. Därför blir skolan och utbildningsfrågor väldigt viktiga att arbeta med när det gäller dessa unga människor.

Gruppen har ökat från cirka 85.000 ungdomar 2007 till cirka 120.000 ungdomar 2010. Det är väl frestande att med den sifferserien anlägga stor skuld på den borgerliga regeringens förda politik sedan de tillträdde. Jag misstänker dock att detta är en utveckling som pågått under en längre tid av år. Därför kan knappast några regeringar undandra sig ansvar för utvecklingen från 1990-talets första år och framåt. Det är oavsett ett fundamentalt misslyckande att så många ungdomar har hamnat på sidan om samhället.

Det kommer en fördjupad rapport under hösten. Låt oss hoppas att den kan ge kunskaper som man politiskt kan arbeta vidare med och dra rätta slutsatser.

Länkar: dn.se, SvD, Ekot, SVT, SVT, SVT, SVT

Gömda och papperslösa ska ha laglig rätt till subventionerad vård


Idag presenterade de fyra borgerliga regeringspartierna att man tillsammans med Miljöpartiet nåt en ramöverenskommelse om migrationspolitiken. Överenskommelsen innebär, bland annat, att papperslösa och gömda flyktingar ska få rätt till vård. Barn ska ha rätt till samma vård som alla barn i Sverige har. Vuxna papperslösa ska ha rätt till den vård som asylsökande har i dag. Enligt överenskommelsen ska det nya regelverket träda i kraft till sommaren 2013.

Det är väl bra att regeringen efter de senaste årens interna konvulsioner har nåt fram till enighet tillsammans med ett annat parti i denna fråga. Men som Fredrik Lundh Sammeli (S)-talesperson i dessa frågor säger

Det som fascinerar är väl att man ännu en gång håller pressträff för att berätta att man ska utreda frågan vidare.

Nu följer drygt ett års utredande av frågan innan ett riktigt förslag kommer under nästa vår.

Länkar: Ekot, dn.se, SVT, SvD, SvD, dagens arena, Ekot, Vårdfokus

TCO:s förslag till reformerad arbetslöshetsförsäkring


Mats Essemyr presenterar på ”Utredarnas” blogg TCO:s förslag/utkast till en reformerad arbetslöshetsförsäkring. Den innehåller följande delar:

 1. Höj taket i a-kassan till 7,5 prisbasbelopp (26 750 kronor per månad)
 2. Avskaffa de differentierade a-kasseavgifterna och sänk avgiften
 3. Gör den allmänna grundförsäkringen mer allmän
 4. Inför ett reformerat studerandevillkor

Som han säger behöver detaljerna bearbetas men inriktningen är klar. För mig synes detta vara en fullt rimlig väg att gå och diskutera. Som Mats säger …

Från TCO:s sida hoppas vi att den här inriktningen skall vara intressant när det gäller att komma förbi några av de låsningar som uppenbarligen finns när det gäller a-kassan. Det gäller t ex frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Ett obligatorium gör inte att fler arbetslösa får ersättning. Det styrs av de villkorsregler som vi tagit upp ovan. Genomförs våra förslag så behövs ingen obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Då slipper politikerna tvinga in folk i en försäkring som de kanske inte kan få någon ersättning från.

Den som lever lär väl få se … ?

En ansvarsfull politik för fler jobb kräver en aktiv närings- och forskningspolitik


Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) frågar idag den borgerliga regeringen om de är beredda att bredda framtagandet av den kommande forskningspolitiska propositionen till att omfatta fler än enbart de fyra regeringspartierna och om de är beredda att göra upp om forsknings- och innovationspolitiken. De säger bland annat att …

I detta ligger ett gemensamt ansvar för politiken, universiteten och näringslivet. Det finns givetvis skillnader i hur olika partier ser på vilka mekanismer som skapar innovationer och utveckling. Men i vårdandet av Sverige som kunskaps- och innovationsnation har vi ett ansvar att finna gemensam mark. Sverige behöver mer, inte mindre, av samarbete. Det gäller särskilt i de här grundläggande frågorna.

Magdalena och Per anger fyra frågeområden de vill diskutera med regeringen:

 1. Riskkapitalets betydelse
 2. Vikten av varierad forskning
 3. Starkare samverkan
 4. Rörlighet mellan akademi och övrig arbetsmarknad

De har en poäng i att det behövs breda överenskommelser på detta område. En blocköverskridande överenskommelse  innebär ju en större säkerhet på ett område som kräver långsiktighet och uthållighet. Frågan är bara om regeringens fyra partier orkar med att släppa in två ytterligare parter i förhandlingarna och diskussionerna på detta område.

Länkar: DN Debatt, Ekot

Tvingas arbeta till villkor och löner som är sämre än för andra


Ella Niia och Per Persson, bägge representerande Hotell och Restaurangfacket (HRF), skriver idag på SvD Brännpunkt om det faktum att många migrantarbetare som fått arbete på restauranger i Sverige luras hit under falska förespeglingar. HRF har upptäckt flera fall där lägre lön än utlovats betalas till de anställda, att de arbetar långa arbetsdagar, att de kallas in med kort varsel med flera oegentligheter. I 61 av 64 undersökta företag vars ansökningar godkänts av Migrationsverket har förbundet upptäckt felaktigheter. De skriver, bland annat, att …

Resultatet av vårt uppsökande är beklämmande. På 61 av de 64 företag vi besökte fanns det uppenbara fel och brister i utbetalningar av löner och ersättningar. I de flesta fall var lönen för låg i förhållande till arbetad tid. Vi träffade människor som hade en månadslön på 3000 – 4000 kronor. Det var också vanligt att ob-tillägg och andra ersättningar inte betalades ut. Ingen vi träffade arbetade under samma villkor och samma lön som de blivit erbjudna innan de kom till Sverige. På ett par restauranger betalades lönerna ut kontant. På de 36 ställen som vi fått se schemat fanns det direkta felaktigheter på samtliga.

HRF föreslår i sitt debattinlägg fyra konkreta åtgärder för att minimera det fusk och utnyttjande som sker:

 1. Anställningserbjudandet måste bli bindande.
 2. Det måste finnas tydliga sanktionsmöjligheter för de arbetsgivare som bryter mot reglerna.
 3. Regeringen måste också utse ansvarig myndighet som får i uppdrag att följa upp att de villkor Migrationsverket fattar beslut utifrån efterlevs.
 4. Arbetstagare ska inte riskera utvisning om deras anställning avbryts.

Den borgerliga regeringen har ju tidigare ansett att sådana åtgärder som föreslås ovan inte är aktuella. Man anser att de åtgärder man redan vidtagit räcker. Vidare anser man att det är fackets primära skyldighet att aktivt upptäcka och beivra eventuella felaktiga beteenden från arbetsgivare. Problemet är ju bara den att de fackliga organisationerna inte har möjlighet att följa upp alla de arbetsplatser som det berör. Det är otillständigt att arbetstagare ska hamna i en sådan situation beroende av bristande lagstiftning. Men det är kanske detta som den borgerliga regeringen vill se i denna bransch. De vill kanske att dessa migrantarbetare ska bidra till att pressa löneläget i branschen ned mot golvet.

Sålunda blir detta ett ytterligare sätt att påverka den svenska arbetsmarknadens funktionssätt i en riktning som man önskar. Lägre löner och försvagade fackföreningar.

Länkar: SvD Brännpunkt, Arbetet, Arbetet, Hotellrevyn, SVT, dn.se, Ekot, SvD, dagens arena

Andra som skrivit: Peter Johansson

Barnfattigdom – ett tidens tecken


Ekot rapporterar idag om hur läget förvärras – hur barnfattigdomen ökar i de kommuner som redan tidigare har haft en hög andel av fattiga barn. Statistiska Centralbyrån har tagit fram uppgifter på postnummernivå åt Ekot. I artikeln sägs att …

Ser man till alla landets alla kommuner sammantaget så är barnfattigdomen relativt oförändrad sedan 2005. Men risken för barnfattigdom har ökat i 187 kommuner och bara minskat i 101.

Det betyder att det blivit mycket bättre i de kommuner som redan hade lite barnfattigdom, och sämre i mer utsatta kommuner.

Tapio Salonen, professor i socialt arbete på Malmö högskola, menar att det finns flera förklaringar till denna utveckling. En är att inkomstklyftorna har ökat och att de som är ekonomiskt svaga har fått det sämre. Tapio säger vidare att …

Det handlar naturligtvis om att de ökade skillnaderna och att de invanda offentliga systemens förmåga att hjälpa och buffra och fungera som fattigdomsbekämpare har minskat över tid också.

Så drabbar den borgerliga regeringens politik. Det handlar inte om någon slump eller om otur. Det är fullt medveten politik som lett fram till dessa resultat.

Länkar: Ekot, Ekot, P4 Sörmland, dn.se, SVT, SVT, P4 Sörmland

Andra som skrivit: Mats Einarsson, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Markus Mattila, Veronica Palm

Legitimiteten försvinner


Liksom arbetslöshetsförsäkringen blir värdet av sjukförsäkringen allt mer urholkat. Allt större grupper har idag en inkomst som innebär att man vid längre sjukskrivning får en lägre inkomsttäckning. Det innebär att var tredje sjukskriven inte får ut 80 % (egentligen lägre) av lönen som sjukpenning. Samma resultat fick Kommunal i en undersökning som man presenterade för en tid sedan. Anna Hedborg, som skrev Kommunals rapport säger …

Risken när man går från ett socialförsäkringssystem där alla har ett egenintresse av att det ska fungera solidariskt, till ett grundförsäkringssystem som vi är på väg mot, är att legitimiteten försvinner. Stora grupper får inte ut den ersättning de betalar för, utan hänvisas istället till privata försäkringslösningar och betalar så att säga två gånger.

Idag har vi en utveckling där allt större grupper betalar till system som ger allt sämre förmåner till dem själva. Risken (chansen – skulle kanske regeringen säga) är ju att viljan till att bidra till sådana försäkringssystem försvinner. Här har vi bakgrunden till de fackliga organisationernas (och socialdemokraternas) krav på att höja ersättningstaken i socialförsäkringarna. Här finns också en nöt för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen att knäcka.

Länkar: SVT, SVT, dagens arena, SVT

Andra som skrivit: Olas tankar, Håkan Svärdman

%d bloggare gillar detta: