Månadsarkiv: januari 2011

Lönesänkningar för fler arbeten


Sverige ståtar bland Europas länder med en hög arbetslöshet bland ungdomar. Bland borgerliga och näringslivsföreträdare ges LAS turordningsregler och ”höga” ingångslöner skulden för detta beklagliga faktum. Nyligen fick de ny ammunition när OECD lämnade sin landrapport. Den svenska regeringen fick, i alla fall i media, högt betyg för hur man hanterat finanskrisen. Men OECD lämnade ju också kritik, framför allt för den höga ungdomsarbetslösheten.

OECD föreslår, bland annat, åtgärder som sänker minimilönerna, skärpta sanktioner mot arbetslösa, försämrat anställningsskydd. Förslagen kan sammanfattas som morot (för de som arbetar) och piska (för de arbetslösa och sjukskrivna). Förslagen ligger i linje med regeringspolitiken. Det är knappast någon slump eftersom mycket av underlaget till rapporten kommer från regeringen själv.

Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens tankesmedja, har tagit fram en snabbanalys om dessa frågor.

Det har skapats en myt om att Sverige skulle ha ett så starkt anställningsskydd. OECD har poängsatt anställningsskyddets omfattning i siffror. De länder som har de högsta siffrorna är Spanien, Grekland och Portugal. Det är svårt att påstå att dessa länder har särskilt låg tal för arbetslösheten. Det finns inget samband mellan förment stark lagstiftning och nivån på arbetslösheten. Nivån på arbetslösheten hänger ihop med det ekonomiska läget i ett land – inte anställningsskyddet.

Dagens arbetsmarknad kräver i visst mått möjlighet till att variera storleken på personalstyrkan och sammansättningen av den. Fler och fler anställs på viss tid och deltid, allt fler anställs inom bemanningsbranschen. Arbetsgivarna har utnyttjat möjligheten till ökad flexibilitet av personalstyrkan. Denna utveckling i kombination med de förändrade reglerna av a-kassan gör det svårare för ungdomar att kvalificera sig för att kunna få ersättning från a-kassan.

Fackföreningarna inom LO, som är närmast berörda, kommer knappast driva frågan om sänkta minimilöner. OECD föreslår därför, i likhet med en del borgerliga debattörer, att man ska införa en ”möjlighet” att välja bort avtalens lägsta löner för att få ett arbete. Dock är den viktiga frågan om detta kommer att leda till fler arbetstillfällen.

Arbetslösheten är högst bland de grupper som saknar kompetens, som saknar tillräcklig skolunderbyggnad, är nyanlända i Sverige eller av andra skäl står svagare på arbetsmarknaden. Det handlar knappast om nivån på lönen. För även om man sänker lönen för ungdomar kommer fortfarande dessa svagare grupper att konkurrera med de starkare. Regeringen har sänkt ”arbetsgivaravgiften” för ungdomar under 26 år. Detta kan ju också ses som en sänkning av ingångslönerna. Effekterna för ungdomars sysselsättning har varit minimal. Det enda som skett är att man sänkt kostnaderna för näringslivet utan att få något åter av denna åtgärd.

Problemen för arbetsmarknadens svaga grupper handlar om två saker. För det första har många av de enkla och mindre krävande arbeten som tidigare fanns försvunnit. För det andra handlar det om den ökade flexibiliteten som i hög grad bärs av ungdomar. De betalar priset för korta anställningar, deltider och allmänt osäkra anställningsförhållanden.

Ungdomar förtjänar en bredare och djupare analys kring orsakerna till problemen på arbetsmarknaden. Borgerliga företrädare driver sina teser i syfte att få acceptans för sina kortsiktiga politiska mål.

Annons

Malmö visar vägen


LO-tidningen rapporterar att Malmö kommun kommer att, som kommunalrådet Andreas Schönström (S) säger:

 … bygga upp arbetsmarknadspolitiska insatser så som vi vill ha dem i ett socialdemokratiskt styrt Sverige.

Man vill att 100 långtidsarbetslösa i Malmö ska erbjudas riktiga jobb med riktig lön som ett alternativ till FAS3. Tanken är att detta ska vara ett treårigt program. Det börjar med ett förberedande år med utbildning och hjälp att söka jobb. De som är kvar när året är slut erbjuds en visstidsanställning i kommunen i två år. Arbetet ska vara a-kassegrundande. Kommunen ska ta fram ett konkret förslag innan man påbörjar arbetet med nästa års budget i april.

Detta är ett alldeles utmärkt förslag från (S) i Malmö. Det är viktigt att arbetarrörelsen kan visa på alternativa och bättre sätt för att hjälpa långtidsarbetslösa till ett nytt arbete. De behöver inte generella och icke individuella program. Som  Andreas säger:

Regeringens arbetsmarknadspolitiska insatser är extremt dyra i förhållande till hur många jobb de ger. För samma pengar kan man låta människor göra värdigare saker. Regeringens politik verkar snarast bygga på avskräckning. Åtgärderna ska vara så dåliga och avskräckande att folk gör vad som helst för att undvika att hamna i dem. Vi har en annan människosyn.

Andra som skrivit: Ett hjärta rött, Martin Moberg, Ingvar Persson

Nytt från Industribloggare: Juhani Kulo, Kaj Raving

Hillevi Engström passar


Josefin Brink (V) har i anledning av en artikel som tidningen Dagens Arbete publicerat ställt frågor till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M). Artikeln handlade om hur Arbetsförmedlingens praktikanter skadas på arbetsplatser.

Josefin Brink frågade om ministern hade för avsikt att ändra regelverket så att olyckor med praktikanter inblandade syns i den officiella statistiken. En annan fråga handlade om ministern vill skärpa kraven för kontroller på arbetsgivare som tar emot praktikanter.
Hillevi Engström sade att hon inte tänker vidta några åtgärder.

Ministern meddelade dessutom att

Det pågår ett utarbetande av rutiner för kontroller av oseriösa anordnare.

Det känns ju tryggt att få veta att det arbetet startat ett par år efter att åtgärden infördes. Ibland skyndas det långsamt!

Andra som skrivit: Kaj Raving

Nytt från Industribloggare: Tobias Holmberg

Ökad andel utan a-kassa


Dagens Nyheter skriver i papperstidningen om att allt fler arbetslösa står utanför a-kassan. I oktober 2010 var det endast 35 % av de arbetslösa som fick ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen, gör bedömningen att en ännu större andel kommer att hamna utanför försäkringen när arbetslösheten sjunker. Han menar att det beror på att de nya arbetslösa främst är ungdomar, personer som flyttas över från sjukförsäkringen och nyanlända invandrare. Han säger vidare att

Om trenden fortsätter är det snart bara var fjärde arbetslös som får ersättning.

Det som nu sker är att många arbetslösa erhåller försörjning genom aktivitetsstöd och försörjningsstöd. Det betyder att staten genom de beslut man tagit övervältrar kostnader på kommunerna.

Regeringen har överlåtit till en parlamentariskt tillsatt utredning att se över sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Utredningen ska vara färdig 2013. Under tiden kommer arbetslöshetsförsäkringen att bli allt mindre värd.

Länkar: SvD, SVT

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Tord Oscarsson

Nytt från Industribloggare: Kaj Raving, Marios Blogg, Camilla Wedin, Leines Blogg

Färre fackliga medlemmar


LO-förbunden fortsätter att tappa medlemmar rapporteras av LO-tidningen. Det handlar om ett fortsatt ganska stort medlemstapp – 36.800 färre medlemmar. Av detta tapp står IF Metall för nästan hälften – 15.600 färre medlemmar.

Förklaringen till medlemstappet är delvis strukturellt – det blir färre arbetstillfällen inom LO:s förbundsområden och fler arbetstillfällen inom TCO:s och SACO:s områden. Men det handlar förstås om att allt fler personer inte anser det mödan värt att betala för det fackliga medlemskapet (inklusive a-kassan). Fortfarande är avgiften till flera av LO-förbundens a-kassor högre än för TCO:s och SACO:s a-kassor. Arbetslösheten är högre bland LO-förbundens medlemmar. Detta ger högre avgifter.

Men det är klart. Det handlar inte enbart om nivån på avgiften som gör att människor väljer bort facket. Det kanske bara gör trenden tydligare eftersom man når smärtgränsen snabbare. LO-förbundens organisationsgrad ligger nu på omkring 70 %. Inom IF Metall ligger organisationsgraden på 83-84 %.

Det är inte förvånande att förbund med den typen av förhållandevis stora och stabila arbetsplatser har lättare att organisera medlemmar än förbund med många små och lättflyktiga arbetsplatser.

LO-styrelsen som en reaktion på detta satt upp ett mål om att öka organisationsgraden till 75 % till maj 2012 då LO-kongressen samlas. Det är ett ambitiöst mål – om än inte särskilt realistiskt.

Johanna Kronlid skriver i LO-tidningen att unga människor inte vet varför de ska vara med i facket. Hon fortsätter:

Och de som är medlemmar blir ursinniga när deras fackliga organisation inte förmår hjälpa dem. På något sätt liknar de medlemskapet vid en försäkring – som ska funka hundraprocentigt vad som än händer. Facket ska antingen vara allsmäktigt – eller inte vara alls.

Vi kan inte skylla den borgerliga regeringen för att allt fler medlemmar lämnar facket eller väljer att stå utanför. Den har måhända bidragit till att trenden har förstärkts och att fler människor snabbare har nått smärtgränsen. Trenden har pågått under lång tid. Facken har inte klarat av att sälja in eller förklara det fackliga syftet.

Det är ju inte alldeles enkelt att sälja vårt fackliga syfte till presumtiva medlemmar. Det fackliga syftet (och styrkan) är att genom kollektiv förhandlingsstyrka kan vi uppnå förmåner som långsiktigt gynnar individen. Enskilda kan säkert i vissa fall ordna bättre förmåner och löner på egen hand. Men som kollektiv får fler det bättre än de annars skulle fått det.

Så hur säljer vi då in nyttan med att vara facklig medlem. Är det genom ideologiska argument eller att förklara vilka fantastiska förmåner som medlemmar har? Visst är det enklare att tala om de försäkringar vi ordnat för medlemmar och hur man kan få rabatter via sitt medlemskort. Vi bidrar därför själva till en kortsiktigare syn på nyttan med ett fackligt medlemskap.

Det finns bara en väg att gå för att stärka den kollektiva styrkan och nyttan. Genom att vara synliga på arbetsplatserna. Genom att argumentera och förklara, svara på kritiska frågor. Kort sagt – genom långsiktigt fotarbete. Då måste vi hjälpas åt. Frontlinjen går idag inom servicebranscherna och bemanningsbranschen. Här finns många ungdomar. De har korta påhugg och ofta otryggare anställningar.

Det verkar som om LO-styrelsen tror på att det finns en ”quick-fix”. Det gör det inte. Jag är rädd att styrelsens beslut blir ett slag i luften. Det känns mer som ett sätt att visa handlingskraft även om innehållet i beslutet mest är luft. Det är möjligt att LO kan nå ett mål om 75 % organisationsgrad till nästa kongress (inte 2012). Låt därför kongressen 2012 bli startpunkt för ett mer långsiktigt syftande fackligt arbete. Låt oss tillsammans skapa de muskler som behövs för att öka vår närvaro där presumtiva medlemmar finns.

(S) vann inte valet men kanske Reed awards


Tidningen Resumé meddelar att Socialdemokraternas valfilm är nominerad till ”Reed Award” i klassen ”Best non US-campaigns”.

Ja, nånting bra gjorde vi i alla fall!

Fyra frågor


Nu har IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfvén skickat ett brev till ett 20-tal industriföretags styrelser. Stefan önskar svar på följande fyra frågor:

  1. I vilken utsträckning har företaget det senaste året inventerat och aktiverat investeringsplaner i syfte att utveckla produktion och verksamhet i Sverige?
  2. Vilka regler för bonusar och andra ersättningar till företagsledningen gäller för närvarande och vilka beslut om dessa har fattats under den senaste tiden?
  3. Om dessa ökningar överstiger de ökningar ni anser att övriga anställda bör få i kommande avtalsrörelse, hur motiverar ni i så fall detta?
  4. Vilket ansvar har ert företag för att utveckla sysselsättningen och bidra till en stabil avtalsrörelse?

Det ska bli spännande att se de svar som kommer tillbaka till Stefan.

Länkar: DA

Fiatsjuka i Skellefteå


Di.se rapporterar att hisstillverkaren Alimak Hek i Skellefteå vill att de anställda ska sluta med fikaraster på arbetstider. Sker inte detta hotar företaget att flytta tillverkningen till något låglöneland. Företagets 300 anställda ska nú bli med de två dagliga pauserna à tio minuter. Allt som ett led i att spara på kostnader.

Jag vet inte hur mycket eller lite man sparar på att inte låta de anställda fika under arbetsdagen. Att ta bort sådan tid kan ju faktiskt bidra till att minska motivation och arbetstrivsel och därmed innebära sämre produktivitet.

Detta låter mest som en auktoritär VD:s sätt att visa handlingskraft genom att peka med hela handen och vara en manlig man.

Nytt från Industribloggarna: Ann-Sofie Wågström, Lisa Klaminder, Sebastian de Souza, Camilla Wedin, Leines Blogg, Carola Andersson

Bidragsfusk värre än annat fusk


En statlig utredning föreslår att en sanktionsavgift ska åläggas de som fuskar till sig bidrag. Det ska inte behövas något uppsåt eller oaktsamhet för att avgiften ska krävas in och föreslås omfatta i princip alla fall där någon lämnat felaktiga uppgifter eller inte anmält ändrade förhållanden. Avgiften ska motsvara 20 % av det utbetalda beloppet och minst 500 kronor.

Enligt utredaren, hovrättsrådet Sven Johannisson, har bidragsbrottslagen hittills fått dåligt genomslag. En förklaring är att det krävs uppsåt eller grov oaktsamhet för att dömas.

Med andra ord är avsikten med detta förslag att sänka beviskraven för att därför lättare kunna straffa människor.

Jag finner det ganska intressant att lagstiftarna lägger sådant stort fokus just mot bidragsfusk. Vore man skrockfull av sig skulle man ju lätt kunna förledas att tro att man vill få bort fokus från annat ekonomiskt fusk med samhälleliga medel.

Jag är på intet sätt godtrogen i dessa frågar. Det är klart att det förekommer fusk med våra socialförsäkringssystem. Men alla vet också att det förekommer att människor lurar till sig medel genom medvetet fusk för att minimera skatteinbetalningar och att erhålla högre skatterabatt för RUT och ROT. Borde det då inte vara läge att ha en samlad sådan lagstiftning för medvetet och medvetet fusk med allmänna medel. Oavsett om det handlar om bidrag, försäkringsförmåner, skatterabatter och skattefusk?

Å andra sidan kan man ju tycka att det rimmar illa med vår rättstradition att införa en lagstiftning sådan som den föreslås. Jag trodde att i Sverige gäller att man ska överbevisas om skuld innan straff utdöms.

Länkar: Svd, SVT

Nytt från Industribloggare: Ann-Sofie Wågström

Permitteringsförsäkring 2.0


Dagens Arbete rapporterar att IF Metall har bildat bildat en arbetsgrupp tillsammans med Teknikföretagen, Industri- och Kemigruppen och Stål- och Metallarbetsgivarna. Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare säger

Vi har börjat med att titta på andra länders lösningar. Bland annat Tyskland, Finland och Holland.

Tanken är att parternas arbetsgrupp ska komma fram till ett förslag som i bästa fall presenteras i slutet på 2010. Hur det blir med statlig finansiering är osäkert. Anders Weihe, Teknikföretagen

– Vi får vända oss till regeringen och se om vi får gehör. Jag har ingen uppfattning om det ännu.

Veli-Pekka hoppas att regeringen tar intryck om parterna gemensamt trycker på. Ja, det är ju en stilla nåd att hoppas på.

%d bloggare gillar detta: