Bloggarkiv

Smått och gott från OECD


Industriländernas samarbetsorganisation, OECD, har lämnat sina rekommendationer för hur Sverige ska fortsätta utvecklas. OECD:s generalsekreterare Angel Gurria, menar att den svenska ekonomin är god, men …

… Men ni har inte så mycket draghjälp av omvärlden och då måste ni jobba hårdare.

Därför föreslår OECD vanliga borgerliga förslag som att ingångslönerna borde sänkas. OECD hoppas därmed att fler unga då ska ta sig in på arbetsmarknaden och öka sina kunskaper. Nu är ju detta ett experiment som den tidigare borgerliga regeringen har prövat. Genom rabatt på de sociala avgifterna och genom andra åtgärder för att hålla tillbaka de lägsta lönerna skulle arbetslösheten minska.

Resultaten synes högeligen nedslående. En nyligen publicerad rapport visar inte på att fler ungdomar beretts arbete inom handelns branscher. Andra undersökningar visar heller inte att de borgerliga reformerna bidragit till skapa fler arbeten för unga människor. Det synes som borgerligt tvärsäkra påståenden om det nödvändiga med lägre löner är just det – påståenden – inget annat.

Utöver detta finns det säkert i OECD:s rekommendationer goda förslag att ta till sig av.

Länkar: dn.se, Ekot, dagens arena, SvD, SvD, di.se, Arbetsvärlden

Annons

Gör upp med SD


I ett debattinlägg framför representanter för Kristdemokraterna och Centern sina tankar för att göra en uppgörelse med Sverigedemokraterna kring migrationspolitiken. De skriver i sitt inlägg att de …

… aldrig acceptera Sverigedemokraternas människosyn och fördomsfulla attityd mot invandrare.

De är dock beredda att ingå uppgörelser med detta parti och presenterar sina utgångspunkter för detta. Av rapporteringen kring inlägget framgår att berörda partiledningar inte är helt positiva till tankarna. Debattinlägget är trots det viktigt genom att det visar att det finns de som kan tänka sig att samarbeta med SD. De passar vidare på att presentera klassiskt borgerliga förslag kring arbetsrättsliga frågor.

Debattinlägget är förstås att förstå som en testballong för att bredda det borgerliga regeringsunderlaget. Det är tydligt att både Centern som Kristdemokraterna står SD nära i vissa frågor. Den gångna mandatperioden och spelet kring den sittande regeringens budget visar att SD oftast röstar på de borgerliga partiernas förslag. Man borde väl därför inte vara helt förvånad över de närmanden som sker mellan företrädare för alliansens partier och Sverigedemokraterna.

Länkar: dn.se, SVT, SvD, politism, dagens arena, di.se, Ekot, Aftonbladet kultur, Aftonbladet kultur, DN kultur

Fler som skrivit: Sjätte mannen, Kaj Raving

Har lägstalönerna betydelse för utanförskapet?


I en rapport som Konjunkturinstitutet (KI) presenterade för några dagar sedan hävdar de att sänkta ingångslöner (förmodligen) gör att vissa grupper av arbetslösa inte kommer in på arbetsmarknaden. Åsa Olli Segendorf som har tagit fram rapporten menar att …

… det finns många studier om lägsta löner och sysselsättning. Resultaten i dem spretar åt olika håll, enligt henne, och hon säger att sammantaget visar studierna att ett 10-procentig ökning av lägsta lönerna leder till en minskning av sysselsättningen med 2-3 procent. Men hon kan inte säga vad en sänkning av lägsta lönerna gör med sysselsättningen.

Trots det svaga underlaget är KI väldigt säkra på de, enligt dem, höga ingångslönerna negativt påverkar de svenska arbetslöshetstalen. Skulle man därför verka för att sänka de trösklar som man menar finns skulle fler lättare finna ett arbete. I tider av högre arbetslöshet finns det säkert en koppling mellan lönenivån och arbetsgivares beredvillighet till att erbjuda en anställning. Denna koppling är förmodligen tydligare i personalintensiva branscher med högre kostnadspress.

Men det är fortfarande högst osäkert om detta skapar fler arbetstillfällen. Den borgerliga regeringen förde en tydlig politik för att sänka arbetsgivares kostnader för att anställa unga personer. Denna politik har kostat staten mycket pengar till liten effekt.

Den borgerliga tesen om lägre ingångslöner som en väg in på arbetsmarknaden förutsätter att tiden i låglönearbete blir kort och att de flesta går vidare. KI:s rapport antyder snarare att låglönejobb innebär att man fastnar i tillfälliga anställningar i högre än att de är språngbräda in på arbetsmarknaden.

Länkar: Arbetet, Ekot, dn.se, di.se, SvD, dagens arena, Arbetet

Fler som skrivit: Mario Matteoni, Skiftet, Håkan Svärdman

Om det goda i att sänka löner


Arbetsgivarorganisationen Almega har presenterat en ny rapport som, enligt dem, visar att 346 000 personer i Sverige har en svag arbetsmarknadsförankring. Med stöd av rapportens slutsatser argumenterar man för att fler personer borde arbeta på en lägstalön och att man ska vara väldigt försiktiga med fortsatta höjningar av de lägsta lönerna. Sålunda borde fler personer kunna få en första anställning och därmed på sikt gå vidare till bättre betalda arbeten.

LO invänder, inte särskilt förvånande, emot Almegas uppfattning i frågan. Agneta Berge menar att det skulle drabba personer som redan lever på ganska små ekonomiska marginaler. Ett gott exempel på det är ju USA där väldigt många människor har fastnat i ett låglöneträsk och framlever sina liv som ”working poor”.

Det är litet intressant att just de lägsta lönerna röner sådant förhållande stort intresse bland makthavarna. Det finns ju politiskt stöd i regeringen för en utveckling med sänkta ingångslöner. Diskussionen om de allra högsta lönerna är ju motsatt en ickefråga. Arbetsgivarnas organisationer argumenterar mångordigt för det goda i att betala företagens högsta befattningshavare för deras hårda arbete. Man undanber sig å det bestämdaste andras råd och uppfattning i frågan.

Men det förstås lika intressant att diskutera värdet av att avlöna och premiera företagens högsta ledningar. Dagens Industri har tagit del av en undersökning som antyder att allt för höga ersättningar till de högsta cheferna kan vara direkt skadliga för företagets utveckling. Det finns ju vidare rapporter som visar på det negativa av att de anställdas andelar av företagens överskott minskat.

Nåväl – arbetsgivarna framhåller sina åsikter och intressen i denna fråga. Almega kommer att driva frågan om det goda i att hålla nere löner inom de verksamhetsområden vari de verkar.

De fackliga organisationerna förbehåller sig rätten att verka för bättre förhållanden för de anställda.

Länkar: SvD, di.se, SvD, dn.se

Fler som skrivit: Leine Johansson

Stärk yrkesutbildningen!


Yrkesutbildning pågår

Yrkesutbildning pågår

För några dagar sedan publicerades ett debattinlägg undertecknat av, bland andra, Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson. I debattinlägget presenterar LO och Socialdemokraterna en gemensam syn på hur yrkesutbildningen borde se och bedrivas.

Bakgrunden till debattinlägget finns i det faktum att trots hög arbetslöshet så har arbetsgivarna svårt att finna anställda med relevant kompetens. Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik har heller inte förmått råda bot på detta.

Debattörerna har flera förslag som synes mig både kloka och borde innebära en förbättring av utbildningarna till arbetsmarknaden.

Den borgerliga regeringen har valt att företrädesvis satsa på passiva (och dyra) åtgärder. Trots att man valt att hålla högt fokus på att minska arbetslösheten har man inte lyckats. I sitt kommande valprogram kommer man inte göra några större förändringar av sin arbetsmarknadspolitik.

Det är tydligt att det behövs ett skifte i Rosenbad.

Länkar: DN Debatt,, DN Debatt, Arbetet, Arbetet, Arbetet, SvD, di.se, SvD

Fler som skrivit: Nina Andersson Brynja, Leine Johansson

Behöver Sverige lägre lägstalöner?


Lars Calmfors anser tydligen att Sverige behöver lägre lägstalöner. Han menar visst att Sverige har bland de högsta lägstalönerna samtidigt som det råder hög arbetslöshet. Det är väl ett budskap som smakar mumma i de svenska arbetsgivarnas öron. De har ju länge drivit tesen att det krävs lägre löner för att okvalificerade och de med en annars svag anknytning till arbetsmarknaden ska få arbete.

I en rapport som organisationen Svenskt Näringsliv presenterat anförs att de höga svenska ingångslönerna i vissa fall utestänger människor från arbetsmarknaden och även skapar andra problem. Organisationen menar att höga lägstalöner skapar en mur till arbetsmarknaden och förhindrar en bättre lönespridning. Organisationen säger vidare att …

Det skapar i sin tur ytterligare en mur mot en ökad öppenhet på arbetsmarknaden eftersom det är så relativt billigt att anställa en person med högre utbildning istället för en person med låg utbildning eller annan bakgrund.

De allt för höga lönerna innebär vidare, enligt rapporten/arbetsgivarna, att det inte finns utrymme för högre löneökningar. Det i sin tur gör det mindre intressant för människor att vidareutbilda sig eftersom premien för detta blir för liten. En annan positiv effekt av lägre lägstalöner är, även det enligt rapporten, att yrkesuppgifter som idag försvunnit skulle kunna återskapas.

Det framgår inte av rapporteringen vilken nivå lägstalönerna borde ligga på. Jag misstänker väl att arbetsgivarna önskar låta marknaden styra den utvecklingen. I branscher med högre arbetslöshet och lägre formella yrkeskrav finns säkert utrymme för att pressa ned priset för de anställda.

Arbetsgivarna brukar ju framhålla USA som ett föredömligt exempel på hur man kan skapa en större låglönearbetsmarknad. Man säger att detta bidragit till att fler kommit i arbete. I rapporten nämns också Tyskland som ett mer nyblivet exempel på att skapa en större arbetsmarknad bestående av lägre/sämre betalda arbeten.

Arbetsgivarna brukar mena att lägre ingångslöner borde skapa fler arbetstillfällen och skapa en större dynamik på arbetsmarknaden. Om det vore en sanning borde ju de sänkta (rabatterade) sociala avgifterna för ungdomar inneburit att ungdomars arbetslöshet skulle ha minskat. En sådan effekt är ju svår att se. Göran Zettergren och Susanna Holzer (bägge utredare på TCO) har diskuterat den eventuella effekt som sänkta kostnader för att anställa unga har.

Frågan om det eventuellt goda eller inte goda med sänkta ingångslöner är en sådan fråga där många har uppfattningar men där ingen absolut sanning finnes. Men, för att citera Susanne Holzer …

…  vad hjälper det att vi sänker priset på okvalificerad ung arbetskraft –  om det är kvalificerad arbetskraft som marknaden vill ha …

Länkar: SvD, dn.se

Maud Olofsson blir ordförande


Arbetsgivarorganisationen Visita meddelar med viss förtjusning att förutvarande näringsministern (C), Maud Olofsson, har tackat ja till att kandidera som organisationens styrelseordförande. Jag förstår att Visita är nöjda med beskedet.

Maud är ju särskilt väl lämpad att driva organisationens symboliska frågor om rabatterad restaurangmoms och sociala avgifter. Om än dessa politiska reformers eventuella jobbskapande effekt är högst otydliga omhuldas de kärligt av arbetsgivarorganisationen. Till det kommer Mauds (och Centerpartiets) uppfattning om det goda i att sänka ingångslöner för ungdomar och andra personer med en ”svag” ställning på arbetsmarknaden.

Visita är att gratulera till detta sitt kap!

Jag förutsätter, trots detta, att Hotell- och Restaurangfacket framgångsrikt kommer att försvara sina fackliga krav och ingångna avtal. Om än Mauds politiska uppfattning i dessa avseenden passar som hand i handske med arbetsgivarnas innebär de ju inte någon absolut sanning.

Länkar: Arbetet, di.se, SvD

Om ungdomars arbetslöshet


I tidningen Arbetet finns i den senaste utgåvan två röster publicerade som diskuterar hur man kommer till rätta med den höga arbetslösheten bland unga.

Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom, argumenterar för mer utav utbildning för unga. Hon säger i sitt inläggs slutkläm att …

En gymnasieutbildning är i dag att betrakta som ett minimikrav för nytillträdande på arbetsmarknaden. Därför är det ett allvarligt problem att så många inte fullföljer gymnasiet. Frågan är om problemen ska lösas genom okvalificerade låglönejobb och hur de som i unga år, hjälpligt upplärda, börjar i ett okvalificerat jobb ska klara sig ett helt arbetsliv på en föränderlig arbetsmarknad. Vi förespråkar i stället att alla unga ges tillgång till bra utbildning.

På andra sidan har man ställt, Carl B Hamilton, riksdagsman och ekonomisk-politisk talesman för Folkpartiet. Han företräder den linje som förespråkar en lönesänkningslinje. Han skriver avslutningsvis i sitt inlägg …

Som ett medel mot arbetslöshet anser Folkpartiet att det finns ett behov av avtal för yngre till lägre lönekostnad. Det gäller även den offentliga sektorn. I ett antal kommuner och landsting lägger FP därför fram förslag som innebär att kommunen och landstinget bör anställa unga med sådana ungdomsavtal. Personer under 23 år ska kunna anställas till 75 procent av det reguljära kollektivavtalets ingångslön och få viss handledning. Full sysselsättning är målet!

Det känns väl inte som att dessa två står jättelångt ifrån varandra i synen på att kunna erbjuda en ingång till arbetslivet. Däremot känner jag en större skillnad i synen på utbildning. Anna-Kirsti framhåller utbildning som den viktiga vägen till att tillförsäkra ungdomar en plats i arbetslivet. Carl B verkar däremot villa välja mellan två alternativ – utbildning eller lägre ingångslöner.

De fackliga organisationerna har sedan länge omfattats av avtal som innebär att ungdomar har en lägre inkomst när man kombinerar arbete med utbildning. IF Metalls yrkesintroduktionsavtal är inget nytt. Inom byggbranschen finns lärlingssystem sedan länge. Så länge det finns en handledd och ett tydligt utbildnings- och introduktionsinnehåll är det inget konstigt med att utge en lägre inkomst. Däremot är de fackliga organisationerna motståndare till generellt lägre löner bara av den anledningen att man är under en viss ålder.

Det behövs satsningar på att ungdomar ska lämna gymnasiet med en fullvärdig utbildning och godkända betyg. Ungdomarna ska i den situationen kunna göra ett aktivt val mellan fortsatt utbildning eller att söka sig ut på arbetsmarknaden. Avtal, liknande IF Metalls yrkesintroduktionsavtal, kan vara den krydda som kan hjälpa arbetslösa ungdomar till ett arbete.

Länkar: Arbetet, Arbetet, Arbetet, SvD

Industribloggare: Leine Johansson

Som man frågar får man svar om ingångslöner


Dagens Nyheter har genom Ipsos låtit ett tusental svenskar ange sin inställning till följande frågeställning:

Som en åtgärd mot ungdoms­arbetslösheten diskuteras i dag möjligheten att införa avtal där nyanställda unga under en period får en lön motsvarande 75 procent av lägstalönen i kollektivavtalet, i kombination med viss utbildning.

Föga förvånande har ju en ganska stor andel ställt sig positiv till en sådan åtgärd. Jag har heller inget emot att en lägre lön utgår under en utbildningssituation. Det har heller inte de fackliga organisationerna gjort. Det finns gott om exempel på sådana branschöverenskommelser där de fackliga organisationerna och arbetsgivarna blivit överens om formerna för arbetsplatsförlagd utbildning.

Folkpartiet och Centerpartiet (tillsammans med Svenskt Näringsliv) anser ju att ingångslönerna generellt är alldeles för höga. De anser att lönerna borde sänkas för alla ungdomar – särskilt i branscher som kräver låg formell kompetens för arbetets utförande.

IF Metalls yrkesintroduktionsavtal är motsatsen till generellt sänkta ingångslöner.

Länkar: SvD, dn.se, dn.se, di.se

Andra som skrivit: Pia Bernthling (som rakt av kopierat DN-artikeln utan övriga egna kommentarer), Leine Johansson, Leine Johansson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige

Industribloggare: Patrik Renfors, Patrik Renfors

Industrins avtalsmärke håller


Parterna inom Handelns område nådde igår ett avtal som gjorde att varsel om strejk inte behövde verkställas. Parterna nådde kompromisser på flera områden som gjorde att vardera sidan kan känna att man fått något. Handels kan säga att man ordnade löneökningar (åtminstone i procent) som blev högre än de som arbetarna i industrin erhöll. Löneökningarna blir högre i detaljhandelsavtalet än i Partihandelsavtalet vilket väl gör att man fått i genom någon form av jämställdhetspott (lönerna är ju betydligt lägre inom butiker än de på lager). Priset för dessa högre löneökningar ”betalas” genom att lägstalönerna bara höjs med motsvarande 80 % av de garanterade nivåerna för de redan anställda. Detta, tillsammans med andra åtgärder, gör att den totala kostnadsökningen hamnar på 2,6 % på helårsbasis – vilket motsvarar löneökningarna inom industrin.

Att lägstalönerna höjs med ett lägre belopp än för övriga utgående löner innebär förstås en något vansklig väg för Handels att ta. Som Tommy Öberg säger

… de som börjar arbeta inom handeln får starta sin yrkesbana på en lägre lönenivå än vad som varit fallet om ingångslönen hängt med uppåt i samma takt som genomsnittslönerna.

Att i framtiden höja de här anställdas löner till den nivå som de redan anställda har kan skapa problem. Avgörande blir om pengarna för uppjustering ska tas från en gemensam pott eller om arbetsgivaren är beredd att betala uppjusteringen vid sidan om.

Min erfarenhet säger ju att vilken lön man startar på i hög grad styr löneläget inom hela företaget. På arbetsplatser där man blir anställd på avtalets lägsta löner där tenderar det totala löneläget att vara lägre än på arbetsplatser där ingångslönerna är högre. Det finns här en risk att Handelns totala löneläge på längre sikt sjunker relativt andra branscher.

Det ska bli intressant att se om de förbund som står i tur är beredda att välja samma väg som Handels gjort för att tillförsäkra högre löner för de anställda. Det är i vilket som helst tydligt att industrins norm för lönekostnadsökning fortfarande håller.

Länkar: Arbetet, Arbetet, da.se, Lag & Avtal, Arbetet, di.se, dagens arena, Ekot, dn.se, di.se, di.se, vlt, dn.se, Ekot, SvD, Rapport, di.se, Arbetet,  Lag & Avtal, ka.se, Kollega, Handelsnytt

Andra som skrivit: Löntagarbloggen, Peter Johansson, Martin Moberg, Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: