Bloggarkiv

Nyckeln till fungerande integration


Regeringens samordnare för förbättrat flyktingmottagande i kommunerna har överlämnat sin slutrapport. I den konstateras att de ”tre storstadslänen med hänsyn till arbetsmarknad och övriga resurser bör ha kapacitet att öka sitt mottagande.” Det är idag mycket tydligt att ansvaret för mottagandet är koncentrerat till ett antal kommuner medans många andra stretar emot att ta ett solidariskt ansvar. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger att …

Många storstadskommuner har goda förutsättningar att ta emot nyanlända, men i dag är det flera kommuner som tar emot oproportionerligt lite. Det är inte rimligt.

Regeringen arbetar med denna fråga. Det finns två alternativa metoder som de laborerar med. Antingen använder man det kommunala utjämningssystemet för att undandra medel från kommuner med relativt lågt mottande eller så genomförs en tvingande lagstiftning.

Oavsett vilken metod man fastnar för är det högst angeläget att verka för att fler kommuner ökar sitt mottagande av flyktningar.

Länkar: SvD, Ekot, SvD

Kommunalt ansvar för skolverksamheten


Ebba Östlin (S-märkt utbildningspolitiker) skrev för några dagar sedan om att det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att elever kan gå i en bra skola. Därför är det också rimligt, menar hon, att det är just kommunerna som har beslutsrätten över vilka skolor som etableras.

Ebba beskriver en situation där organisationer och företag står på kö för att etablera sig i mer välbärgade delar av ”hennes” kommun Botkyrka. När de kommunala företrädarna försöker få samma organisationer att i stället etablera sig i mindre välbärgade områden svalnar uppenbart intresset snabbt. Ebba skriver vidare att …

Till skillnad från de friskolor som startade på 1990-talet, där den pedagogiska ambitionen stod i centrum, har de senaste årens explosion av friskolor främst varit koncerner. Det har lett till en massiv överetablering av friskolor i storstadsområdena, framför allt i Stockholmsregionen.

Hon beskriver hur dagens system kan leda till en överetablering av skolor vilket drabbar den totala verksamheten. Kommunernas medel för skola räcker ju inte i all oändlighet vilket leder till att man gör prioriteringar och utarmning av skolors verksamhet.

Jag anser det vara fullt rimligt att kommunerna i sista hand äger beslutet om att tillåta etablering av en skola och dessutom får större möjligheter att styra var en etablering kan vara lämplig.

Erik Ullenhag ser rött


Ser rött!

I en artikel i Dagens Industri diskuteras frågan att vänsterstyrda kommuner tar emot nästan dubbelt så många flyktingar per tusen invånare som moderatledda. Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) känner sig, enligt artikeln, provocerad av denna motvilja från moderatstyrda kommuner.

Tidningen har även diskuterat frågan med finansminister Anders Borg. Han har tydligen noterat att fler moderata kommuner, folkpartikommuner och centerkommuner har visat beredskap att ta emot fler flyktingar. Detta mottagande ska förstås ske enligt lokala förutsättningar. Det är väl en vacker omskrivning för att inte vilja ställa större reella krav på berörda kommuner att skapa de rätta förutsättningarna för ett sådant mottagande. Erik säger dock att …

Ingen kommun ska kunna säga att vi har ingen infrastruktur för att ta emot flyktingar. Det bör vara en del av det kommunala uppdraget.

Det enda som finansministern kan tänka sig att göra är att något mer kompensera de kommuner som tar sitt ansvar för att ta emot människor som flyr. Han kommer knappast att ta någon större partiintern debatt om denna fråga.

Jag har ingen anledning att betvivla Folkpartiets engagemang i denna fråga. Men de kommer knappast att få något större reellt stöd från Moderaterna i denna fråga.

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige

 

Kontroll och insyn i privata utförare


I fredags presenterade den särskilde utredaren Johan Höök sina förslag på förändringar i Kommunallagen. Utredaren har haft i uppdrag att se över kommunallagens regler om kontroll och insyn i privata utförare hos kommuner och landsting. Förslagen sammanfattas i en artikel på DN Debatt.

Johan konstaterar att allt mer av kommunal verksamhet utförs av privata utförare. Men det är fortfarande kommuner och landsting som har det övergripande ansvaret gentemot medborgarna. Det innebär att man inte kan undandra sig sitt ansvar för hur arbetet utförts. Kommuner och landsting måste därför se till att verksamheten håller den kvalitet som anges i lagar och föreskrifter.

Utredningen konstaterar att det varierar mycket mellan kommunerna och landstingen hur (och om) man genomför uppföljning av de olika utförarnas arbete. Johan Höök menar därför att kommunerna måste avsätta tillräckliga resurser för en meningsfull uppföljning. Johan Höök har ett par förslag för att förbättra kommunernas styrning och medborgarnas insyn i de privata utförarnas verksamhet:

  • Utredningen föreslår att fullmäktige ska anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för verksamheter som lämnas över till privata utförare.
  • Utredningen föreslår att det i kommunallagen införs en uttrycklig skyldighet för kommuner och landsting att tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Johan säger avslutningsvis att …

Sammanfattningsvis kan konstateras att i en situation när allt mer kommunal verksamhet bedrivs av privata utförare behövs tydligare och bättre regler om kommunal insyn och kontroll.

Det går inte annat än att hålla med om att kommunerna måste ha en bättre uppföljning av de tjänster som de lämnar ut på entreprenad. De förslag som Johan har känns rätt rimliga med den situation vi har idag. Utan krav på vinstbegränsning eller andra begränsande åtgärder måste förstås kommuner och landsting vara mer aktiva i att kontrollera att skattepengarna inte förslösas.

Länkar: dn.se, Ekot, SVT, Ekot, dagens arena, Tidningen Vision, Vårdfokus, ka.se

Det måste bli mer solidaritet mellan landets kommuner


Barn som kommer till Sverige förtjänar ett värdigt mottagande

Under torsdagen presenterade regeringen ett förslag som skulle göra samtliga kommuner skyldiga att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

I dagsläget kommer det omkring 4.000 sådana barn till Sverige. Det är ett litet antal kommuner som tar emot huvuddelen av barnen. Ett 60-tal kommuner har valt att inte teckna avtal med Migrationsverket om att ta emot dessa ensamma barn.

Regeringsförslaget innebär att Migrationsverket utan speciella skäl ska kunna placera barn i vilken kommun som helst. Den aktuella kommunen ska inte kunna överklaga beslutet om placering.

Jag kan förstå att regeringen i detta fall har nått vägs ände med frivillighet. Det finns förstås problem med ett tvång av detta slag. En berörd och motvillig kommun kan ju välja att inte förbereda för mottagande och därmed försvåra för Migrationsverket att hitta placeringar som har någon kvalitet.

Förslaget har, vad det verkar, stöd från samtliga riksdagspartier förutom SD (inte helt förvånande). Förslaget kan vara rimligt. Det är trots allt den svenska staten som är mottagare av ensamkommande flyktingbarn. Då är det också rimligt att hela samhället och alla kommuner tar sin del av ansvaret i denna fråga.

Länkar: SVT, ekuriren, dn.se, SVT, Ekot, Östnytt, Tidningen Vision, Ekot, Ekot

Om att skapa heltidstjänster


Så här formulerar Socialdemokraterna synen på heltid kontra deltid på hemsidan:

Många människor, i synnerhet kvinnor, jobbar mindre än vad de skulle vilja göra. Av alla sysselsatta arbetar var fjärde deltid – vissa för att de inte vill jobba mer men många för att de inte får. Den ofrivilliga deltidsarbetslösheten kostar samhället mycket stora resurser. Den som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet till det. Vi vill att alla ska ha rätt till heltid, att deltid ska vara en möjlighet.

Onekligen har det blivit som så att kvinnor är de som oftast arbetar deltid. Grunden till det finns förstås i att kvinnor traditionellt har tagit störst ansvar för barnen och arbetet i hemmen (och fortfarande gör det). Eftersom kommuner och landsting är de arbetsmarknader där kvinnor dominerar har det skapats många lösningar för att organisera arbetet genom deltider. I en tid när kvinnor vill arbeta allt mer heltid finns det hårda strukturer att ta sig över och förbi.

Ska kommuner och landsting kunna bli attraktivare arbetsgivare måste man kunna erbjuda unga kvinnor och män heltidstjänster även för dem som arbetar i ”produktionen”. Det kommer att kräva politisk uthållighet och fasthet för att långsiktigt kunna organisera om arbetet för att möjliggöra heltid som det normala.

Att, som SVT rapporterar, bara var åttonde kommun erbjuder alla anställda rätt (eller planerar införa det 2013) till heltidsjobb om de vill gå upp från en deltidstjänst är alldeles för dåligt. Röd-gröna kommuner är endast marginellt bättre på att erbjuda heltider än borgerligt styrda. Jag håller med Carin Jämtin när hon säger att …

Det är alldeles för dåligt och vi jobbar hårt nu för att fler av våra rödgrönt styrda  kommuner faktiskt också ska införa heltid.

Ansvaret för att nå ända fram ligger hårt hos arbetsgivarna!

Länkar: SVT, SVT, Arbetet, Tidningen Vision, E-K, etc Örebro

Andra som skrivit: Ola Möller, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: