Bloggarkiv

Människor ska inte sättas i skuld


29306-26_9vilgot_1293867l

Svenska Dagbladet rapporterar att LO och Socialdemokraterna inte längre förespråkar arbetsmarknadsprövning inför beviljande av arbetstillstånd. Däremot vidhåller parterna att man ska göra vad som behövs för att förhindra att människor luras till Sverige under falska förespeglingar.

Därför är man för att arbetsgivares anställningserbjudande ska vara rättsligt bindande. Karl-Petter Thorwaldsson säger till DN att …

Vårt mål är att människor inte ska sättas i skuld och komma till Sverige och bli lurade.

Det är klokt av LO och (S) att välja bort en arbetsmarknadsprövning. Det finns inga parlamentariska möjligheter att ett sådant förslag vinner riksdagens majoritet. Viktigare är då att fokusera på att de arbetstagare som kommer till Sverige får ett bättre rättsligt skydd.

Därför är det bättre att driva frågan om att arbetsgivarens anställningserbjudande blir rättsligt bindande.

Länkar: SvD, SvD

Synen på arbetskraftsinvandring


Carola Lemne börjar sitt VD-skap för Svenskt Näringsliv med att få en debattartikel om synen på arbetskraftsinvandring. I inlägget anför hon att i stort sett det enda problem som finns med dagens lagstiftning är att kan ta för lång tid att få ansökningar om arbetstillstånd beviljade. Carola skriver att …

Argumenten mot arbetskraftsinvandring är i grunden felaktiga. Alla seriösa granskningar visar att det inte finns några stora problem med arbetsgivare som missbrukar systemet. I de relativt få fall som det ändå förekommer är detta mot reglerna och ska beivras.

Med det som grund avfärdas sådana erfarenheter som framför allt Hotell och restaurangfacket (HRF) och Unionen har framfört. HRF har vid de tillfällen de genomfört granskningar av hur lagstiftningen fungerat funnit ett stor andel fel och brott mot lagstiftning och avtal.

HRF och Unionen har, bland annat, föreslagit att det arbetserbjudande som arbetsgivaren ger ska vara rättsligt bindande. Det finns idag inga som helst garantier för att den lön och anställningsvillkor i övrigt i verkligheten blir de som förespeglats i handlingarna till Migrationsverket.

HRF anser vidare att myndigheter som Migrationsverket och Skatteverket ges ökade befogenheter till uppföljning.

Jag anser därmed att det inte behövs någon arbetsmarknadsprövning. Kombinationen av rättsligt bindande arbetsvillkor och med hårdare krav på myndigheterna att göra uppföljningar borde räcka för att få en förbättring på arbetsmarknaden.

 

Det behövs ingen arbetsmarknadsprövning


Eva Nordmark

TCO:s ordförande Eva Nordmark har ett resonerande inlägg om den svenska lagstiftningen om arbetskraftsinvandring. Det Eva meddelar omvärlden är att TCO ställer upp bakom idén med dagens lagstiftning men att det behövs bättre regelverk för att kunna garantera att de som kommer till Sverige garanteras rimliga villkor. Det behövs ingen arbetsmarknadsprövning om reglerna i övrigt är relevanta. Eva Skriver att …

 … TCO stödjer grundtankarna i dagens svenska system som innebär att arbetsgivare kan rekrytera fritt från andra länder så länge löner och arbetsvillkor är i nivå med svenska kollektivavtal. TCO vill, till skillnad från till exempel LO och Socialdemokraterna, inte att någon form av arbetsmarknadsprövning återinförs. Samtidigt kräver vi effektiva kontroller av att reglerna följs, en rätt för migrantarbetare att få utlovade löner och villkor samt kännbara sanktioner för de arbetsgivare som inte följer reglerna. De förslag till skärpta kontroller som nu bereds i regeringskansliet (Ds 2013:57) är dock inte tillräckliga för att lösa problemen.

I denna fråga delar jag TCO:s inställning. Det är idag allt för enkelt för mindre seriösa arbetsgivare att kringgå regelverket. Det gäller bara att skriva ett arbetserbjudande som formellt uppfyller regelverket. Erbjudandet är inte på något sätt bindande för arbetsgivaren. Den arbetande som kommer till Sverige är i en stark beroendeställning till arbetsgivaren eftersom man saknar både språkkunskaper som kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Blir migranten inte medlem i en facklig organisation kan arbetsgivaren skita i det första erbjudandet och i efterhand ordna anställningen till helt andra villkor.

Flest arbetstillstånd godkänns till arbeten i branscher med redan hög arbetslöshet, låg formell kompetens och redan hårt lönenedpressade villkor. På det sättet bidrar gällande lagstiftning till att ytterligare pressa ned arbetsvillkoren i dessa branscher. Hotell- och restaurangfacket, som förmodligen har störst erfarenhet av detta, kräver som TCO att arbetserbjudandet blir juridiskt bindande och att Migrationsverket på ett bättre sätt kan följa upp vilka villkor som den arbetande faktiskt fick. De kräver heller inte någon arbetsmarknadsprövning i förskott.

Det skulle förmodligen bli lättare att få till en blocköverskridande överenskommelse kring lagstiftningen om Socialdemokraterna och LO släppte kravet om arbetsmarknadsprövning.

Länkar: SvD, SVT

Om det ens förekommer fusk i bärskogen


I en aktuell rapport från Svenskt Näringsliv (SN) hävdas att fusket i ”bärskogen” inte alls har den omfattning som mediarapportering kan ge sken utav. I rapporten påpekas att endast sju fall har tagits till centrala förhandlingar.

SN säger att de vill bidra till en mer balanserad debatt i denna fråga. Samtidigt är det alldeles sant att man vill behålla den ordning som råder idag och motsätter sig de mer långtgående förändringar av lagen som facken önskar.

Arbetsgivarnas slutsatser fick snart kritik från fackligt håll. Man menar att mörkertalen är betydligt större än vad Svenskt Näringslivs rapport antyder. I SN:s rapport anses fusk endast bestå i eventuellt brott mot de avtal som löntagaren eventuellt skrivit under – man jämför inte med det arbetserbjudande som Migrationsverket har att ta ställning till.

Vidare tillkommer luft i SN:s rapport genom att de fackliga organisationerna enbart företräder medlemmar och därmed har svårt att stödja personer som inte är organisaerade.

LO:s kritik på lagen om arbetskraftsinvandring grundas på erfarenheter från fler branscher än enbart bärplockande. Hotell- och Restaurangfacket har ju vid flera tillfällen upptäckt brott mot både lag och avtal. Dessa erfarenheter har fått dem att ta fram ett antal fullt rimliga krav på förändrad lagstiftning.

Länkar: Arbetet, da.se, Arbetet, Arbetet, ka.se, SVT, SVT, Arbetet

Fler som skrivit: Jimmy Jansson, Martin Moberg, Peter Johansson, Calle Fridén, Sonja Hallsten, Leine Johansson

Flirtar LO med mörka krafter?


20131215-154259.jpg
I våras presenterade LO en rapport ”Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen” om situationen på den svenska arbetsmarknaden. Rapporten ger inte en alldeles positiv bild av effekterna om den generösa svenska lagstiftningen om arbetskraftsinvandring.

Lagen skulle, sades det, innebära att svenska arbetsgivare skulle kunna anställa kvalificerad arbetskraft till yrken där det i Sverige råder brist på arbetssökande. Det var arbetsgivaren själv som skulle bedöma huruvida det fanns behov av att anställa eftersökt arbetskraft.

Verkligheten har snarare blivit att de flesta arbetstillstånden har tillkommit i branscher där jobben kräver lägre formell kompetens, där arbetslösheten är hög och med lågt löneläge. Som Dagens Nyheter skriver i en artikel så är resultatet …

… att två av tre arbetstillstånd för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES i dag återfinns i branscher där Sverige inte lider av någon allmän arbetskraftsbrist, till exempel i gatukök, pizzerior, krogar samt städföretag. För städare, köks- och restaurangpersonal råder tvärtom en mycket stor konkurrens om jobben på den svenska arbetsmarknaden.

LO har ett antal förslag för att få en bättre ordning på arbetskraften och för att minimera risken för att arbetstagare utnyttjas i sin utsatta situation. Man föreslog, bland annat, en förhandsprövning av behovet av arbetskraft i berörd bransch. Det är ett förslag som jag inte delar men som, av en del debattörer, tagits som bevis för att LO fiskar i grumligt vatten.

I ett aktuellt debattinlägg skriver Anna Kinberg Batra (med flera) att …

… Från fackligt håll ges också en bild av att utländsk arbetskraft hotar att ta svenska jobb och urholka svensk arbetsrätt.

Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv, säger för sin del i en artikel att …

Jag förstår inte syftet bakom att misstänkliggöra den här typen av arbetskraftsinvandring, annat än att det verkar vara något fiskande i grumligt vatten. Det tycker jag att man borde hålla sig för god för.

Det är uppenbart att debatten har spårat ur från visst håll. Fackliga organisationer (inte enbart från LO) ställer krav på ett bättre regelverk för att säkerställa att de som kommer till Sverige för att arbeta får rimliga villkor. Det handlar inte om att i grunden kasta gällande lagstiftning i skräpkorgen.

Ibland kan jag få misstanken att en del debattörer från borgerligt håll inte har något emot effekterna av lagstiftningen. Det finns en tydlig strävan från borgerligt håll att få en större låglönemarknad. Då är, förstås, fackliga krav om en bättre ordning något förgripligt och nästan oanständigt.

Länkar: di.se, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Helle Klein

Agera mot exploatering och människohandel


Igår kväll hittade jag ett intressant, några dagar gammalt, debattinlägg. Det är undertecknat av docent Charlotta Hedberg, forskare Anniina Jokinen och doktorand Louisa Vogiazides som resonerar om hur dagens migrationspolitik kan leda till exploatering och handel med utsatta människor.

Debattörerna skriver att i branscher där arbetare exploateras ligger det nära till hands att människohandel förekommer. De berättar att den Internationella arbetsorganisationen (ILO) har tagit fram ett antal kriterier för att definiera arbetsrelaterad människohandel. När forskarna applicerar dessa kriterier på den svenska bärbranschen och restaurangbranschen ser de tydligt hur de är karaktäriserade av exploatering, gränsande till människohandel.

De beskriver i sitt inlägg hur detta kan se ut i de berörda branscherna. De vill att man i Sverige agerar för att minimera ett exploaterande av migrerande arbetskraften. De säger …

Det är därför hög tid att svensk migrationspolitik som riktar sig till arbetskraftsinvandring tar situationen på allvar och agerar mot exploatering och människohandel. För att komma tillrätta med problemen är det viktigt att de diskussioner som förs på politiskt håll om efterkontroller av utfärdade arbetstillstånd genomförs och att utfärdade arbetserbjudanden bör vara juridiskt bindande. Myndigheter bör också få utökat mandat för att arbeta mot exploatering och ökad samverkan bör ske mellan myndigheter såväl på ett nationellt som på ett internationellt plan.

 Förslagen synes mig fullt rimliga att genomföra. Det som saknas är ju tyvärr politisk vilja nog att genomföra det som debattörerna föreslår.

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring


Igår meddelade representanter för regeringen och Miljöpartiet att man föreslår skärpta regler i den lagstiftning som reglerar arbetskraftsinvandring.

Lagen har ju från fackligt håll kritiserats för att inom många branscher bidra till lönedumping och i övrigt försämrade yrkesvillkor. Regeringspartierna har förhandlat om skärpt lagstiftning med MIljöpartiet. Migrationsverket ska enligt förslaget åläggas att hårdare granska och beivra fusk med de ansökningar som ligger till grund till beslut om arbetskraftsinvandring.

Från fackligt håll tar man emot förslagen till ändringar med kluvna känslor. De anser det förstås bra att bestämmelserna skärps men anser att förslaget inte är tillräckligt långtgående. De skulle vilja se att de anställningsvillkor som bifogas ansökan ska vara juridiskt bindande i det fall fusk skulle upptäckas.

Tobias Billström motsätter sig de fackliga kraven då han anser att det skulle vara ett brott emot den fria förhandlingsrätten. Problemet med detta resonemang är ju att många av de som kommer till Sverige för att arbeta befinner sig i ett kraftigt underläge gentemot arbetsgivaren. Bryter arbetstagaren anställningen har denne endast några månader på sig att finna ett nytt arbete.

Nu kommer ju förslagen att vinna riksdagens majoritet. De fackliga organisationerna får fortsätta granska effekterna av lagstiftningen och om de kommande förändringarna får någon verkan.

Länkar: Ekot, dn.se, SVT, SvD, Kollega, Arbetet

Fler som skrivit: Sonja Hallsten

Rädslan för att få sparken


Sverige har, enligt den borgerliga regeringens självbild, världens mest generösa lagstiftning för invandrande arbetskraft. Regeringen brukar merendels med stolthet framföra hur framgångsrik denna lagstiftning har varit för Sverige. Man målar upp en bild av hur kvalificerade indiska ingenjörer får arbete i svenska företag.

Den bild som regeringen vill ge är dock endast delvis sann. Det är säkert sant att det kommer högt kvalificerade människor till svenska företag och där gör dem stor nytta. Verkligheten är dock att en majoritet av arbetskraftsinvandrare hamnar i branscher som kräver låg formell kompetens och med redan hög arbetslöshet.

Fackliga organisationer har från början kritiserat hur lagstiftningen ser ut. Man har befarat att många arbetstagare skulle komma att utnyttjas. Hotell- och restaurangfacket (HRF), som är det fackförbund som mest målinriktat har granskat hur det gått för den migrerande arbetskraften, har funnit många fel. HRF har i de uppföljningar man gjort funnit omfattande brott mot både lagstiftning som kollektivavtal.

De fackliga organisationerna har dock vare sig tid eller tillräckliga medel för att systematiskt följa upp alla beviljade arbetstillstånd. Det kan knappast heller vara deras skyldighet att granska en av staten genomförd lagstiftning. Fackliga organisationer har lämnat flera förslag för att skärpa till lagstiftningen för att göra situationen bättre för den migrerande arbetskraften.

Man har föreslagit sådant som att göra det ursprungliga arbetserbjudandet med löne- och andra anställningsvillkor juridiskt bindande för arbetsgivaren. Man vill vidare att arbetare som begär hjälp av rättsväsendet inte ska riskera utvisning.

Den borgerliga regeringen väljer dock att inte se det omfattande missbruk som sker. Den har endast genomfört en kosmetisk justering av lagen. Det är nästan som om de är nöjda med hur det har blivit. Man kan tro att de gärna ser att låglönebranscher svämmas över av arbetstagare med låga löne- och anställningsvillkor.

Sker inget kommer bara fenomenet att sprida sig. Med den kostnadspress som kommunala och andra upphandlingar innebär för företagen finns stor risk att man börjar ta genvägar. Dagens Nyheter skriver idag om ett sådant exempel från Stockholm.

Tidningen har träffat ”Hassan”. I det arbetserbjudande som låg till grund för ansökan till Migrationsverket framgår att han ska arbeta heltid som undersköterska med en månadslön på 26.500 kronor. Men som han berättar …

Första tiden fick jag inget jobb alls. Sedan fick jag arbeta sju dagar i veckan. Företagets ägare satte hård press på mig. Men jag fick bara 8.000 kronor i månaden insatt på kontot.

Den borgerliga regeringens förgyllda bild av hur lagstiftningen fungerar börjar allt mer krackelera. Men man ska inte förvänta sig att den kommer att göra någonting åt detta.

Länkar: dn.se, dn.se, Ekot, TCO-tidningen

Andra som skrivit: Jörgen Danielsson

Sätt stopp för det brutala utnyttjandet av människor!


Stoppa den cyniska behandlingen av människor från andra länder

Företrädare för fem fackliga organisationer inom LO skriver i ett inlägg om behovet av att reformera lagstiftningen om arbetskraftsinvandring. De pekar på de missförhållanden som uppmärksammats i media och av fackliga företrädare. Det förekommer att arbetare luras att komma till Sverige under falska förespeglingar.

Den borgerliga regeringen har visat stor motvilja mot att vidta ens de minsta justeringar av lagstiftningen. Häromdagen meddelades av två ledamöter (M) av Sveriges Riksdag att den borgerliga regeringen avser att komma med förslag för att förbättra situationen. Dock gavs inga som helst ledtrådar om på vilket sätt man avser justera lagstiftningen.

Olika fackliga organisationer har återkommande presenterat förslag för att förändra gällande lagstiftning. I det aktuella inlägget presenteras fem förslag:

  • Förhindra lönedumpning
  • Stoppa fusk och brottslighet
  • Stärk rättssäkerheten
  • Inför huvudentreprenörsansvar
  • Förhindra utnyttjande

Borgerliga företrädare brukar hävda att fackliga och andra till lagstiftningen kritiska företrädare vill stänga gränserna. Det är ju sådant snömos som de brukar hävda i frågor där de saknar egna svar och/eller förslag.

Det finns ju ett ordspråk som säger att ”… som droppen urholkar stenen …”. Det lär komma att kräva rätt så mycket droppar från fackliga och andra organisationer innan regeringen överväger några som helst avgörande förändringar av lagstiftningen.

Vi kommer nog att få läsa fler artiklar om arbetare som luras till Sverige för att arbeta under falska villkor.

Länkar: Aftonbladet debatt, Kalla fakta

Moderater säger sig vilja stävja och motverka missbruk


Kommer att presentera nya förslag

Gunnar Axén och Mikael Cederbratt går i ett debattinlägg till försvar för den generösa lagstiftningen om arbetskraftsinvandring. Man förstår av herrarnas argumentation att lagen i stort sett fungerar alldeles utmärkt.

De meddelar dock oss läsare att det finns några svarta fläckar på den annars rena ytan. De medger att det finns arbetsgivare som utnyttjar de arbetare som beviljas arbetstillstånd. De säger därför att …

För att ytterligare motverka att människor som kommer till Sverige för att arbeta utnyttjas, kommer alliansregeringen därför under våren att presentera nya förslag som ytterligare avser stävja och motverka missbruk inom ramen för reformen.

De gör dock inga som helst antydningar om på vilket sätt eller vilka justeringar av lagen de avser att presentera. Inlägget känns mest som ett sätt att visa att man förstår situationen och att försöka visa någon sorts handlingskraft. Det enda tydliga besked de ger är att man minsann inte eftersträvar att stänga dörrar som de menar att facken och socialdemokrater vill. Deras påstående verkar något överdrivet men dock i stil med den typ av retorik som den borgerliga regeringen tillämpat.

Hotell och Restaurangfacket, som har störst erfarenhet av de negativa effekterna av lagstiftningen, föreslår några förändringar av lagen:

  • Migrationsverket måste ha ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut de fattar. Missbruk av systemet måste vara kopplat till tydliga sanktionsmöjligheter mot företagen som bryter mot regelverket.
  • Det anställningsavtal som arbetsgivaren lämnar in som underlag för ansökan hos Migrationsverket måste vara bindande. Idag sker ansökan på ett avtal medan den som blir anställd oftast får ett annat avtal med andra villkor och lönenivåer.
  • Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning. Istället ska de garanteras att stanna arbetstiden ut och ges möjlighet att söka nytt arbete.

HRF:s krav synes mig vara väldigt hovsamma och rimliga och handlar verkligen inte om att stänga dörrar. Snarare handlar det om att tillförsäkra de som kommer till Sverige rimliga villkor. Gunnars och Mikaels inlägg visar ganska tydligt att Moderaterna och regeringen inte vill göra några avgörande ändringar av lagen. Det kommer säkert att presenteras några kosmetiska förslag som kommer att presenteras som mer radikala än vad de egentligen avser att vara.

Detta Gunnars och Mikaels inlägg synes mest vara snömos

Länkar: SvD, dn.se

Andra som skrivit: Thord Ingesson

%d bloggare gillar detta: