Bloggarkiv

Regeringen har svarat EU-kommissionen


Visstiderna blir fler

… och svaret blev att Sverige minsann inte har några som helst problem med att arbetsgivare kan stapla visstider ovanpå varandra. Regeringen anser att Sverige lever upp till EU:s krav som det formulerats i visstidsdirektivet. Vidare anser man att det behövs en bättre bild av hur det ser ut i verkligheten. Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson säger till TT att …

För att skapa större klarhet i hur tidsbegränsade anställningar används, har jag gett SCB i uppdrag att göra en kartläggning. Och det är det som är det nya i det här svaret.

Det är högst uppenbart att den borgerliga regeringen fortsätter med att förhala denna fråga. Man anser det för gott att arbetsgivare ska kunna anställa på korta anställningar nästan hur länge som helst.

Om regeringen varit genuint intresserad av att utreda frågan hade ju detta skett för länge sedan.

Länkar: SvD, Publikt, Arbetet, Arbetet

Regeringens kamp emot EU


Igår, vid en pressträff inför den partiledardebatt som Stefan Löfven inte kan delta i, krävde han besked från Fredrik Reinfeldt om hur Sverige ska leva upp till EU:s visstidsdirektiv. Sverige riskerar ju att bli stämda inför EU-domstolen av EU-kommissionen för att inte på ett korrekt sätt ha implementerat EU:s ”lagstiftning” om visstidsanställningar.

EU-kommissionen menar att den svenska lagstiftningen ger arbetsgivare att stapla olika typer av korta anställningar på varandra. Detta gör att väldigt många människor anställs under flera år på olika former av visstidsanställningar. 65.000 personer har i dag arbetat hos samma arbetsgivare längre än fem på tillfälliga anställningar staplade på varandra. Många till och med gjort det längre än sju år.

Den borgerliga regeringen har som uttalat syfte att skapa en större låglönemarknad med osäkrare anställnings- och arbetsvillkor. Arbetstagare som enbart har att hoppas på korta påhugg kommer inte att bråka med potentiella arbetsgivare i onödan. Anställda med fasta anställningar har lättare att stå upp för bättre arbetsvillkor.

Den borgerliga regeringen kommer att gå till vägs ände för att inte införa hårdare krav på arbetsgivare. Regeringen tar hellre ”smäleken” av att hamna i EU-domstolen. Den anser ju nämligen att det inte finns något som helst fel med den svenska lagstiftningen.

Länkar: dn.se, SvD, dagens arena, di.se, Ekot, Arbetet, Kollega, dn.se, Aftonbladet kultur

Fler som skrivit: Martin Moberg, Ola Möller, Peter Johansson

Det bidde inga nystartzoner


Det rapporteras något i tysthet att den borgerliga regeringen valt att ta tillbaka sitt förslag om införande av ”nystartzoner”. Den formella grunden till det är krav från EUkommissionen om förändringar med hänvisning till reglerna om statsstöd. Men eftersom hurra-ropen varit få i Sverige kan det ju vara ganska bekvämt att tacka EU för att i detta fall kunna gå till hedervärd reträtt.

Då har åtminstone en dålig idé arkiverats i det runda arkivet.

Länkar: dn.se, SvD, di.se

Fler som skrivit: Martin Moberg

Sveriges lagstiftning bryter mot EU:s


I ett, så kallat, motiverat yttrande begär EU-kommissionen att Sverige måste se till så att vi följer direktivet om visstidsarbete. Det är möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra som är den huvudsakliga grunden för kritiken. Samuel Engblom, chefsjurist på TCO, säger att …

Den svenska regeringen har återigen misslyckats med att övertyga kommissionen om att Sverige lever upp till EU-rättens krav och risken att kommissionen väcker talan mot Sverige i EU-domstolen kvarstår. Det hela skulle dock kunna lösas genom att ändra några få ord i anställningsskyddslagen.

Om Sverige inom två månader inte lyckas presentera åtgärder som gör de svenska visstidsreglerna förenliga med EU:s väntar förmodligen en stämning inför EU-domstolen.

Den borgerliga regeringen har ju tidigare ansett att man mycket väl lever upp till EU:s lagstiftning. Man menar att det i praktiken inte finns några problem av den art som EU-kommissionen anför. Det troliga är väl att man kommer att fortsätta på denna väg.

Men jag skulle inte ha något emot att bli felspådd i detta avseende. För det är klart, med en stundande valrörelse har ju den röd-gröna oppositionen försetts med skarp ammunition i denna fråga. Det är vidare TCO som hårdast har drivit frågan. De organiserar väljargrupper som de borgerliga partierna gärna vill locka.

Så … vem vet?

Länkar: fackligt.eu, Europa-portalen, SvD, dagens arena, Ekot, ka.se, TCO-tidningen, Arbetet, Lag&Avtal, Publikt

Kvinnor arbetar gratis – 2.0


För ungefär en vecka sedan kom en rapport från EU som visar att kvinnors löner (som ett genomsnitt) är lägre än mäns. Det motsvarar att kvinnor arbetar 59 dagar gratis.

Av rapporten framgick att endast två länder – Nederländerna och Frankrike – ansågs något föredömliga i sitt förebyggande arbete. De har, åtminstone, genomfört hela jämställdhetsdirektivet i sin nationella lagstiftning.

Som Arbetet rapporterar så kommer EU-kommissionen vidta åtgärder emot de länder som inte uppfyller EU:s bestämmelser.

Häromdagen presenterade fackföreningen Vision en rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män. De har jämfört några yrkesgruppers löner i kvinno- respektive mansdominerade branscher. Rapporten konstaterar att löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher fortsätter att vara stora.

Det visar sig att det är lönsammare att arbeta i en mansdominerad bransch. De som arbetar i kvinnodominerade branscher – såväl kvinnor som män – har en inkomst som är genomsnittligt lägre än de i mansdominerade.

Det är helt uppenbart att det förekommer löneskillnader som inte kan förklaras på annat sätt än att de har med kön att göra. I ett debattinlägg argumenterar fyra (S)-märkta debattörer för några åtgärder för att på sikt minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner.

Det behövs onekligen målinriktat arbete för att komma åt de osakliga löneskillnader som finns.

Länkar: Aftonbladet debatt, dn.se, Arbetet, di.se, dn.se, di.se, SVT, SvD, Ekot, SvD, SVT, dagens arena, dagens arena, ka.se, ArbetetArbetetArbetetArbetetArbetet, da.se

Kvinnor arbetar gratis


EU har i en aktuell rapport konstaterat att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat något. Detta har inte skett genom att kvinnors löner har ökat – det har skett genom att mäns löner har minskat.

Lönegapet mellan mäns och kvinnors löner är 16,2 % (Sverige 15,8 %). Rapporten uttrycker det som att kvinnorna därmed arbetar gratis 59 dagar om året. I Sverige finns rörelsen kring klockan 15:51 som symboliskt motsvarar att kvinnor arbetar gratis efter det klockslaget.

Frankrike och Nederländerna är de enda som fullständigt har infört EU:s direktiv om jämställdhet i arbetslivet. Rapporten framhåller Belgien, Frankrike och Österrike som positiva exempel när det gäller att arbeta med frågan. I Belgien är det sedan 2012 lag på att alla företag ska göra lönekartläggningar vartannat år. I Frankrike måste arbetsgivare sedan 2006 varje år skriva en rapport om jämställdheten på arbetsplatsen.

EU-kommissionen kommer att granska de EU-länder som man anser inte uppfyller sina åligganden enligt jämställdhetsdirektivet. Man kan komma att inleda överträdelseförfaranden i de fall medlemsländerna inte uppfyller sina skyldigheter.

Det kan innebära i en ytterligare arbetsrättslig fråga riskerar att stämmas inför EU-domstolen.

Länkar: Arbetet, fackligt.eu, europaportalen

Mörkar regeringen om visstid?


Svenska Dagbladet skriver i en artikel om hur den svenska regeringen agerat i sina kontakter med EU-kommissionen gällande frågan om visstidsanställningar. TCO har ju anmält Sverige till EU för att inte korrekt ha infört EU:s visstidsdirektiv.

Regeringen gjorde efter påstötningar från EU-kommissionen ett par halvhjärtade försök att reformera den svenska lagstiftningen. Efter den andra rundan med remissvar valde regeringen att inte lägga något förslag om förändrad lagstiftning. Man valde hållningen att allt är väl med den svenska lagstiftningen och att det inte förekommer något missbruk med visstidsanställningar.

EU-kommissionen överväger nu att stämma den svenska staten inför EU-domstolen. Det är klart att det skulle innebära en prestigeförlust för den borgerliga regeringen. Särskilt under ett valår där flera regeringspartier har stora problem i opinionsundersökningarna. Denna fråga är viktig bland stora väljargrupper och skulle förstås försämra chanserna för regeringen att bli omvald.

Regeringen har genom Katarina Areskoug (Fredrik Reinfeldts statssekreterare) skickat ett mail till Europeiska kommissionens ordförande Manuel Barrosos stabschef Johannes Leitenberger. Hon skriver, bland annat, att …

… Arbetsmarknadsdepartementet tänker initiera en grundlig analys av frågan och involvera arbetsmarknadens parter.

Det är högst oklart vad det för analys man tänker sig att genomföra. Det finns heller inga formella besluta tagna i frågan.

Meddelandet, som skickades för ett par månader sedan, har besvarats av EU. Svaret har dock sekretessbelagts av hänsyn till att ”Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet om uppgifterna röjs.”

Artikelförfattaren frågar sig om inte regeringen verkar ägna sig åt att förhala behandlingen av denna fråga. Det känns verkligen som en rimlig fundering.

Fler som skrivit: Samuel Engblom

Sverige bryter mot EU:s visstidsdirektiv


Samuel Engblom, chefsjurist TCO

I ett debattinlägg på DN Debatt presenterar TCO ”bevis” för att Sverige bryter mot EU:s visstidsdirektiv. TCO har låtit opinionsinstitutet Novus fråga ett tusental personer hur länge de varit visstidsanställda.

Enligt det resultat som man fått fram har 11 % av de svarande arbetat över fem år som visstidsanställda. Det skulle motsvara omkring 65.000 personer på hela arbetsmarknaden.

TCO har ju sedan flera år kritiserat den svenska lagstiftningen för att tillåta arbetsgivare att stapla visstidsanställningar ovanpå varandra. Detta förfarande är, enligt TCO, ett brott mot EU:s visstidsdirektiv. Organisationen valde därför att anmäla Sverige till EU-kommissionen för detta. EU-kommissionen har efter att tillställt den svenska regeringen formella skrivningar och efter att själva utrett frågan funnit det troligt att Sverige bryter mot ”EU-lag”.

TCO har infogat sin undersökning i det yttrande som man tillställt kommissionen. Samuel säger därför att …

EU-kommissionen har nu fått statistiska bevis för att de möjligheter till missbruk som såväl TCO som kommissionen pekat på inte är teoretiska utan ett i allra högsta grad existerande problem på den svenska arbetsmarknaden. Sannolikheten att kommissionen senare i år kommer att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen har därmed ökat.

Det är möjligt att Samuel har rätt i att TCO:s ”statistiska bevis” gör att EU-kommissionen beslutar att stämma Sverige till EU-domstolen. Jag tycker att det var rätt av TCO att driva denna fråga på det sätt som man gjort. Det har verkligen satt den borgerliga regeringen under press och visat dess ovilja att se konsekvenserna av sin politik. I denna fråga har den borgerliga regeringen verkligen klätts av naken och utan sakliga argument.

Vi har en lagstiftning som gjort det möjligt för arbetsgivare att använda staplandet av korta anställningar. Det finns gott om exempel på personer som arbetat länge och därmed bevisat sitt värde men ändå inte erbjuds en fast anställning. TCO har rätt i att det behövs ett visst inslag av visstidsanställningar. Men de ska inte vara normen!

Länkar: DN Debatt, SVT

Ett regeringens perpetuum mobile – visstidsanställningar


SVT fortsätter att rapportera om Sverige som det land där arbetsgivare kan låta anställda arbeta på korttidskontrakt i nästan oändlig tid. I artikeln berättas om hur det i all tysthet skett en revolution på arbetsmarknaden för de yngsta. På 1990-talet var endast vart femte jobb en tillfällig anställning, nu är hälften alla jobb av en kort natur.

Sverige tillhör numera de länder inom EU som ligger i topp/botten (välj själv) när det gäller att kunna anställa på korta tillfälliga anställningar. Det finns de som menar att denna utveckling är till ekonomisk skada för Sverige. Per Skedinger, Institutet för Näringslivsforskning, säger …

Det kan öka arbetslösheten i ekonomin eftersom personer som har visstidsanställning har en högre uppsägningsrisk än fast anställda. Det kan också bidra till en försämrad produktivitetsutveckling eftersom visstidsanställda typiskt sett får mindre av arbetsplatsutbildning än fast anställda.

TCO, som anmälde den svenska regeringen till EU-kommissionen är inte särskilt nöjd över denna utveckling. De menar att det förslag till ändringar av Lagen om anställningsskydd som den borgerliga regeringen presenterade i somras inte gör mycket för att komma till rätta med detta. TCO menar också att det ökade användandet av tillfälliga anställningar börjar påverka hela arbetsmarknaden. TCO:s samhällspolitiske chef Roger Mörtvik säger …

Det här kommer att utveckla sig så att vi också ser det bland de äldre. Vi kan riskera en situation där personer som förlorar sitt jobb får väldigt mycket svårare att komma tillbaka till en tillsvidareanställning utan att det som erbjuds i  högre grad blir visstidsjobb.

Vi riskerar nu att få det två tredjedelssamhälle som forskare och debattörer pratat om i många år. Det ser vi växa fram i kölvattnet av osäkra anställningsförhållanden.

Hillevi Engström har meddelat att hon i detta läge inte vill yttra sig om SVT:s uppgifter. Hon vill nämligen, säger hon, sätta sig in i de många kritiska synpunkter som kommit på regeringens förslag.

Jag misstänker att Hillevi kommer att ta all den tid hon kan ta för att analysera situationen. Regeringen har ju verkligen inte visat någon större beredvillighet av att komma till rätta med visstidseländet. Det är nog så enkelt att regeringen inte har någon större lust att göra de förändringar som EU-kommissionen påtalat.

Länkar: SVT, SVT

Andra som skrivit: Samuel Engblom

Om EU-kommissionens övertramp


Olle Ludvigsson (S)-ledamot i Europaparlamentet (tidigare klubbordförande för Volvo verkstadsklubb i Göteborg) skriver idag på SvD Brännpunkt om fackliga rättigheter i skenet av den ekonomiska kris som EU-länderna är inne i. Olle skriver om den ovana som EU-kommissionen fått när det gäller de länder som hamnat i ekonomiska problem. Man har gett sig på att kräva regleringar som annars ska skötas av arbetsmarknadens parter. Han menar att denna ovana har förts vidare till kommissionens rådgivning till respektive medlemsnation. Olle ser ett antal problem med detta agerande:

  1. Det är oacceptabelt att kommissionen trotsar fundamentala fri- och rättigheter.
  2. Det är kontraproduktivt av kommissionen att försöka slå sönder fackliga organisationsstrukturer och mekanismer för dialog mellan parterna.
  3. Det är förödande att kommissionen så envetet försöker urholka tryggheten på nationella arbetsmarknader.

Olle är dock uppenbart nöjd med att Europaparlamentet sannolikt kommer att rösta för …

… skarpa skrivningar till försvar för fackliga fri- och rättigheter. I alla åtgärder gentemot enskilda euroländer som EU-kommissionen och rådet vidtar på basis av denna lagstiftning ska nationell lönebildning och nationella kollektivavtal respekteras. Inte ens i den mest närgångna kontrollprocessen – de makroekonomiska anpassningsprogram som Grekland, Irland och Portugal nu är inne i – ska det vara tillåtet att sätta parterna på den nationella arbetsmarknaden ur spel.

Olles inlägg pekar indirekt på betydelsen av vilka ombud EU-medborgarna utser till Europaparlamentet men även av vilka nationella regeringar som man väljer i de nationella valen. EU:s lagstiftning är en kombination av förhandlingar mellan regeringarnas representanter i Europeiska rådet samt av hur Europaparlamentet röstar i olika frågor. Det kan i sin tur leda till förhandlingar mellan kommissionen och representanter för parlamentet. Därför är det viktigt att rösta i såväl de nationella valen som i valet av nationella ledamöter till Europaparlamentet.

Det känns bra att det finns en person med fackliga erfarenheter bland de svenska ledamöterna i parlamentet.

%d bloggare gillar detta: