Bloggarkiv

Tidsbegränsade anställningar problem för individen


TCO:s chefsjurist Samuel Engblom publicerades igår med ett debattinlägg på DN Debatt. Han lyfter där fram frågan om att allt fler personer på den svenska arbetsmarknaden har otryggare anställningsformer. Såväl antalet korta anställningar som deltiderna har blivit fler på den svenska arbetsmarknaden.

Arbetsgivarna har fått större möjligheter till att stapla korta anställningar ovanpå varandra. Det innebär att allt fler människor går allt längre tid innan en fast anställning erbjuds.

Det är bakgrunden till att TCO har anmält svenska staten till EU-kommissionen för att bryta emot EU:s visstidsdirektiv. EU har efter utredning bedömt att Sverige bryter emot den gemensamma lagstiftningen och överväger därför att stämma Sverige inför EU-domstolen. Kommissionen har meddelat att den svenska regeringen att den …

…  senast den 22 juni ”vidta de åtgärder som är nödvändiga” för att leva upp till EU-rättens krav.

Det är knappast troligt att regeringen kommer att vidta några som helst åtgärder i anledning av TCO:s anmälan. Regeringen är ju av den övertygelsen (tron?) att det inte finns några som helst problem med den svenska lagstiftningen.

Regeringen kommer hellre att köra sin politik ända in i väggen än att vidta några som helst förändringar av svensk lagstiftning.

Länkar: DN DebattDN Debatt, dagens arena

Fler som skrivit: Samuel Engblom

Fasta anställningar ska vara grunden


EU-domstolen

DN Debatt har idag publicerat Samuel Engbloms slutreplik i debatten kring visstidsanställningar. Inlägget tillför väl egentligen inget nytt i denna diskussion annat än att regeringen inte verkar förneka att det sker ett missbruk av visstidsanställningar bland arbetsgivare. Samuel säger att …

Den enda rimliga tolkningen av statsrådets tystnad är att regeringen inte längre förnekar att missbruk av tidsbegränsade anställningar förekommer på den svenska arbetsmarknaden. EU-kommissionen har därför anledning att notera att den svenska regeringen har övergett ännu en del av sin argumentationslinje.

Det är tydligt att den borgerliga regeringen hellre ställer sig inför skranket i EU-domstolen i denna fråga. Det regeringen uppnår med detta är att frågan för en tid begravs i en juridisk process. Dessutom hoppas man väl att finna domstolens stöd för sin tolkning av EU:s visstidsdirektiv.

Den borgerliga regeringen uppför sig i denna fråga som en Don Quijote i kampen emot jättarna.

Sverige bryter mot EU:s visstidsdirektiv


Samuel Engblom, chefsjurist TCO

I ett debattinlägg på DN Debatt presenterar TCO ”bevis” för att Sverige bryter mot EU:s visstidsdirektiv. TCO har låtit opinionsinstitutet Novus fråga ett tusental personer hur länge de varit visstidsanställda.

Enligt det resultat som man fått fram har 11 % av de svarande arbetat över fem år som visstidsanställda. Det skulle motsvara omkring 65.000 personer på hela arbetsmarknaden.

TCO har ju sedan flera år kritiserat den svenska lagstiftningen för att tillåta arbetsgivare att stapla visstidsanställningar ovanpå varandra. Detta förfarande är, enligt TCO, ett brott mot EU:s visstidsdirektiv. Organisationen valde därför att anmäla Sverige till EU-kommissionen för detta. EU-kommissionen har efter att tillställt den svenska regeringen formella skrivningar och efter att själva utrett frågan funnit det troligt att Sverige bryter mot ”EU-lag”.

TCO har infogat sin undersökning i det yttrande som man tillställt kommissionen. Samuel säger därför att …

EU-kommissionen har nu fått statistiska bevis för att de möjligheter till missbruk som såväl TCO som kommissionen pekat på inte är teoretiska utan ett i allra högsta grad existerande problem på den svenska arbetsmarknaden. Sannolikheten att kommissionen senare i år kommer att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen har därmed ökat.

Det är möjligt att Samuel har rätt i att TCO:s ”statistiska bevis” gör att EU-kommissionen beslutar att stämma Sverige till EU-domstolen. Jag tycker att det var rätt av TCO att driva denna fråga på det sätt som man gjort. Det har verkligen satt den borgerliga regeringen under press och visat dess ovilja att se konsekvenserna av sin politik. I denna fråga har den borgerliga regeringen verkligen klätts av naken och utan sakliga argument.

Vi har en lagstiftning som gjort det möjligt för arbetsgivare att använda staplandet av korta anställningar. Det finns gott om exempel på personer som arbetat länge och därmed bevisat sitt värde men ändå inte erbjuds en fast anställning. TCO har rätt i att det behövs ett visst inslag av visstidsanställningar. Men de ska inte vara normen!

Länkar: DN Debatt, SVT

EU har haft stort tålamod med Sverige


Jag är inte beredd att gå till lagstiftning

Den 25 mars 2010 anmälde TCO den svenska staten till Europeiska kommissionen för brott mot EU:s visstidsdirektiv. Efter att det visat sig att den Europeiska kommissionen delade TCO:s uppfattning tillsatte den borgerliga en utredning för att anpassa lagen om anställningsskydd till visstidsdirektivet.

Regeringen har vid två tillfällen skickat ut olika förslag på remiss. Bägge dessa förslag har fått omfattande kritik.

Regeringen valde efter den andra remissomgången att inte lämna in en proposition till Riksdagen. I februari i år skickade därför EU-kommissionen en formell begäran till den svenska regeringen om att implementera direktivet i svensk lagstiftning. I ett pressmeddelande skriver kommissionen att …

… det nuvarande systemet i Sverige skiljer mellan flera typer av visstidsanställningar. Vissa är inte föremål för några begränsningar, medan det för andra typer visserligen finns begränsningar, men dessa tar inte hänsyn till varandra. Arbetsgivare kan därför kringgå begränsningarna genom att kombinera olika typer av visstidsanställningar för samma arbetstagare. Detta leder till att systemet inte omöjliggör att på varandra följande visstidsanställningar drar ut i det oändliga, vilket strider mot direktivet.

Under måndagen valde den svenska regeringen, genom Hillevi Engström, att meddela EU att man inte kommer att ta några som helst initiativ för att förändra gällande lagstiftning. Regeringen förnekar att det skulle finnas några som helst problem med den svenska lagstiftningen. Hillevi säger till media att …

Mig veterligen har det inte förekommit några prövningar i Arbetsdomstolen (AD) om ett omfattande missbruk. Sedan kan det alltid finnas bad guys.

Regeringen väljer i detta fall att driva sin tes ända in i betongväggen. Hillevi Engström säger att regeringen i sin inlaga till kommissionen ytterligare motiverar sitt ställningstagande. Men som TCO:s chefsjurist, Samuel Engblom, säger så har den svenska regeringen vid två tillfällen lovat att förändra lagstiftningen. Deras trovärdighet i frågan är därmed tämligen liten. Samuel säger dessutom att …

Regeringens möjligheter att blidka EU-kommissionen och den vägen undvika att frågan kommer upp i EU-domstolen får betraktas som begränsade. Kommissionen har under de snart fem år som gått sedan TCO skickade in sin anmälan grundligt utrett svensk rätt.

Att det skulle finnas något hittills okänt rättsligt argument som skulle kunna slå Kommissionen med sådan häpnad att de lägger ner ärendet är föga troligt. Arbetsmarknads-departementet har ju dessutom, så sent som i somras i Ds 2012:25, själva gjort bedömningen att svensk rätt måste ändras för att uppfylla direktivets krav. Ett uttalande som sannolikt kommer att ligga Sverige i fatet även vid en eventuell domstolsprövning. Varför regeringen nu gör en annan bedömning är en given fråga till Hillevi Engström.

Den borgerliga regeringens självförnekelse i denna fråga kommer att betalas av de svenska skattebetalarna. Fälls den borgerliga regeringen ger det möjlighet för människor att kräva skadestånd av den svenska staten.

Länkar: dn.se, Lag&Avtal, di.se, SVT, Ekot

Andra som skrivit: Samuel Engblom

Den svenska regeringens kamp emot visstidsdirektivet


En strid mot väderkvarnar och visstidsdirektiv.

I en pressinformation meddelas att …

Europeiska kommissionen har begärt att Sverige bringar sin lagstiftning i överensstämmelse med direktiv 1999/70/EG om visstidsarbete och förhindrar missbruk av på varandra följande visstidsanställningar.

Det nuvarande systemet i Sverige skiljer mellan flera typer av visstidsanställningar. Vissa är inte föremål för några begränsningar, medan det för andra typer visserligen finns begränsningar, men dessa tar inte hänsyn till varandra. Arbetsgivare kan därför kringgå begränsningarna genom att kombinera olika typer av visstidsanställningar för samma arbetstagare. Detta leder till att systemet inte omöjliggör att på varandra följande visstidsanställningar drar ut i det oändliga, vilket strider mot direktivet.

Problemet togs upp med Sverige redan 2007. Sveriges regering tog två lagstiftningsinitiativ för att uppfylla kraven enligt direktivet, men inget av dem gick igenom. Kommissionen kräver därför att Sverige intensifierar sina ansträngningar.

Begäran är utformad som ett motiverat yttrande i EU:s överträdelseförfarande. Sverige har nu två månader på sig att till kommissionen anmäla de åtgärder som vidtagits för att fullständigt genomföra direktivet. Annars kan kommissionen besluta att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström låter dock meddela att den svenska regeringens ståndpunkt är att man lever upp till EU:s lagstiftning. Hillevi säger till Ekot att …

Regerings uppfattning är att den svenska arbetsrätten står i samklang med EU-rätten, och den här frågan är ju inte avgjord än. Vi kommer lämna in våra ståndpunkter till EU-kommissionen och se på deras motivering, och sen får vi se vad fortsättningen blir.

Jag vill verkligen inte ändra reglerna!

I denna fråga liknar regeringen allt mer den kände riddaren Don Quijote i dennes strid mot de hemska, visade det sig, väderkvarnarna. Hillevi tror sig stå för det goda i motsats till den onda Europeiska Union som med tvingande regler ska orsaka ökad arbetslöshet i Sverige.

Den svenske ministern är övertygad om att obegränsade möjligheter för arbetsgivare att stapla korta anställningar innebär fler arbeten.

Genom sin kamp för att inte tvingas att ändra den svenska lagstiftningen kommer den borgerliga regeringen medverka till att anställda lever i otrygghet. Alltför många kommer att fastna i tidsbegränsade anställningar. Det finns branscher där arbetsgivare satt i system att ha en stor del av arbetsstyrkan på tidsbegränsade anställningar, trots att de egentligen har ett kontinuerligt behov av personal.

Länkar: fackligt.eu, SvD, Ekot, TCO-tidningen, Europaportalen, TCO, TCO, dn.se, TCO-tidningen, Fastighetsfolket

Industribloggare: Carola Andersson, Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: