Bloggarkiv

Regeringen har svarat EU-kommissionen


Visstiderna blir fler

… och svaret blev att Sverige minsann inte har några som helst problem med att arbetsgivare kan stapla visstider ovanpå varandra. Regeringen anser att Sverige lever upp till EU:s krav som det formulerats i visstidsdirektivet. Vidare anser man att det behövs en bättre bild av hur det ser ut i verkligheten. Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson säger till TT att …

För att skapa större klarhet i hur tidsbegränsade anställningar används, har jag gett SCB i uppdrag att göra en kartläggning. Och det är det som är det nya i det här svaret.

Det är högst uppenbart att den borgerliga regeringen fortsätter med att förhala denna fråga. Man anser det för gott att arbetsgivare ska kunna anställa på korta anställningar nästan hur länge som helst.

Om regeringen varit genuint intresserad av att utreda frågan hade ju detta skett för länge sedan.

Länkar: SvD, Publikt, Arbetet, Arbetet

Det moderna arbetslivets daglönare


Fackförbundet Handels har presenterat en rapport varur det framgår att ett stort antal av deras medlemmar både har otrygga anställningar som arbetar deltider.

Framförallt är det förbundets kvinnliga medlemmar som drabbas av dessa anställningar.

I rapporten konstateras även att fler män har otrygga och korta anställningar inom förbundets verksamhetsområden. Susanna Gideonsson, Handels förste vice ordförande, konstaterar att …

Konsekvensen blir att allt fler lever liv där det är omöjligt att planera för framtiden, att de blir ett slags moderna daglönare där varje dag är en jakt på fler timmar – ett missat sms från arbetsgivaren betyder förlorad inkomst. Och arbetstagaren får inte bara en osäker ekonomisk tillvaro utan också arbetsuppgifter som kräver mindre, något som bidrar till att skapa ett A- och B-lag på arbetsmarknaden.

Det framgår tydligt av rapporten att anställda med upprepat korta anställningar uppfattar sin position som otryggare än de som har fasta anställningar. Denna känsla påverkar förstås hur man uppfattar sin position på arbetsmarknaden. Som otrygg blir man mer benägen att acceptera sämre villkor i, den ibland fåfänga, förhoppningen att få ett fast arbete.

Det märks tydligt att den ökande flexibiliteten inom arbetslivet framför allt skett på de anställdas bekostnad. Det är de anställda som ska vara flexibla på arbetsgivarnas villkor och initiativ. Frontlinjen i denna utveckling går huvudsakligen inom de kvinnligt dominerade servicebranscherna. Men utvecklingen sprider sig till allt fler områden.

Det behövs därför en tydligare facklig samsyn på detta område för att vända den utveckling som sker.

Länkar: dagens arena, handels.se

Regeringens kamp emot EU


Igår, vid en pressträff inför den partiledardebatt som Stefan Löfven inte kan delta i, krävde han besked från Fredrik Reinfeldt om hur Sverige ska leva upp till EU:s visstidsdirektiv. Sverige riskerar ju att bli stämda inför EU-domstolen av EU-kommissionen för att inte på ett korrekt sätt ha implementerat EU:s ”lagstiftning” om visstidsanställningar.

EU-kommissionen menar att den svenska lagstiftningen ger arbetsgivare att stapla olika typer av korta anställningar på varandra. Detta gör att väldigt många människor anställs under flera år på olika former av visstidsanställningar. 65.000 personer har i dag arbetat hos samma arbetsgivare längre än fem på tillfälliga anställningar staplade på varandra. Många till och med gjort det längre än sju år.

Den borgerliga regeringen har som uttalat syfte att skapa en större låglönemarknad med osäkrare anställnings- och arbetsvillkor. Arbetstagare som enbart har att hoppas på korta påhugg kommer inte att bråka med potentiella arbetsgivare i onödan. Anställda med fasta anställningar har lättare att stå upp för bättre arbetsvillkor.

Den borgerliga regeringen kommer att gå till vägs ände för att inte införa hårdare krav på arbetsgivare. Regeringen tar hellre ”smäleken” av att hamna i EU-domstolen. Den anser ju nämligen att det inte finns något som helst fel med den svenska lagstiftningen.

Länkar: dn.se, SvD, dagens arena, di.se, Ekot, Arbetet, Kollega, dn.se, Aftonbladet kultur

Fler som skrivit: Martin Moberg, Ola Möller, Peter Johansson

Visstidsanställningar ger inte fler arbete


Enligt en avhandling som den norske forskaren Jörgen Svalund skrivit skapar inte generösa möjligheter till visstidsanställningar fler arbeten. Jörgen har jämfört förhållandena i de fyra största nordiska länderna. Sverige och Finland som har fler former av tidsbegränsade anställningar har högre arbetslöshet än de restriktivare länderna Norge och Danmark.

Jörgen delar inte synen att fler möjligheter till visstidsanställningar skulle underlätta för arbetslösa att få arbete. Han säger att …

Det kan kanske vara sant i enstaka fall men det sker till priset av att allt fler arbetstagare fastnar i dåliga jobb med dåliga villkor utan möjlighet att utveckla sig. I Norge, som har en striktare syn på visstidanställningar är det långt större chans för en arbetslös att få ett fast jobb än för en svensk som kommer från en tidsbegränsad anställning.

Den borgerliga regeringen i Sverige menar tvärtemot denna norska studie att det inte finns några som helst problem med visstidsanställningar. EU-kommissionen delar inte denna den borgerliga regeringens positiva syn på sakernas förhållanden. Trots påpekanden från EU kommer inte regeringen att vidta några som helst initiativ till att uppfylla visstidsdirektivet.

EU-kommissionen överväger nu att stämma den svenska staten till EU-domstolen.

Länkar: dn.se, Ingenjören, kollega

Fler som skrivit: Martin Moberg, Alliansfritt Sverige

Mörkar regeringen om visstid?


Svenska Dagbladet skriver i en artikel om hur den svenska regeringen agerat i sina kontakter med EU-kommissionen gällande frågan om visstidsanställningar. TCO har ju anmält Sverige till EU för att inte korrekt ha infört EU:s visstidsdirektiv.

Regeringen gjorde efter påstötningar från EU-kommissionen ett par halvhjärtade försök att reformera den svenska lagstiftningen. Efter den andra rundan med remissvar valde regeringen att inte lägga något förslag om förändrad lagstiftning. Man valde hållningen att allt är väl med den svenska lagstiftningen och att det inte förekommer något missbruk med visstidsanställningar.

EU-kommissionen överväger nu att stämma den svenska staten inför EU-domstolen. Det är klart att det skulle innebära en prestigeförlust för den borgerliga regeringen. Särskilt under ett valår där flera regeringspartier har stora problem i opinionsundersökningarna. Denna fråga är viktig bland stora väljargrupper och skulle förstås försämra chanserna för regeringen att bli omvald.

Regeringen har genom Katarina Areskoug (Fredrik Reinfeldts statssekreterare) skickat ett mail till Europeiska kommissionens ordförande Manuel Barrosos stabschef Johannes Leitenberger. Hon skriver, bland annat, att …

… Arbetsmarknadsdepartementet tänker initiera en grundlig analys av frågan och involvera arbetsmarknadens parter.

Det är högst oklart vad det för analys man tänker sig att genomföra. Det finns heller inga formella besluta tagna i frågan.

Meddelandet, som skickades för ett par månader sedan, har besvarats av EU. Svaret har dock sekretessbelagts av hänsyn till att ”Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet om uppgifterna röjs.”

Artikelförfattaren frågar sig om inte regeringen verkar ägna sig åt att förhala behandlingen av denna fråga. Det känns verkligen som en rimlig fundering.

Fler som skrivit: Samuel Engblom

Om en tryggare arbetsmarknad


Det växer fram en arbetsmarknad allt mer byggd på korta och otrygga anställningsformer. I många branscher är fasta anställningar och heltidstjänster allt mer en avlägsen och (i bästa fall) förhoppningsfull dröm.

De fackliga organisationerna försöker på olika sätt motverka denna utveckling. Det sker genom opinionsbildning och genom att sträva efter kollektivavtal som reglerar anställningarna. Arbetsgivarna, å andra sidan, ser inte alltid problem med korta och otrygga anställningar. De menar snarare att dessa anställningar är vägen in på arbetsmarknaden för unga och andra med liten yrkeserfarenhet.

De fackliga organisationerna har i hög grad förlorat i inflytande på grund av utvecklingen på arbetsmarknaden. Man har inte funnit de rätta nycklarna att organisera de personer som verkar i otryggare branscher. Därav intresset av att verka för tryggare och fastare former av anställningar. De agerar, dessutom, i de anställdas intressen. Frågar man människor om de önskar sig en fast anställning till heltid brukar svaret vara ganska givet.

LO:s medlemsförbund, främst de inom servicebranscher, har en högre andel som arbetar med korta anställningar och/eller deltider. LO-förbunden har tillsammans tecknat ett Bemanningsavtal för att bättre reglera denna bransch och därmed skapa tryggare villkor för de anställda.

Inom TCO:s verksamhetsområden förekommer det också otrygga anställningsformer. Det förekommer att korta anställningar staplas på varandra. TCO anmälde därför svenska staten till EU-kommissionen för brott mot visstidsdirektivet. Det kan leda till kommissionen anmäler Sverige till EU-domstolen.

Häromdagen presenterades en idéskrift ”Stoppa skitlivet” vari det argumenteras för förändring i lagstiftning. Man vill även att regeringen tar initiativ till att bilda en kommission för tryggare arbetsliv. I den skulle ingå representanter för arbetsmarknadens parter och politiken. En sådan kommission, menar debattörerna, har …

… möjlighet att ingående och med ett helhetsperspektiv studera problemen och finna lösningar som kan öka tryggheten på arbetsmarknaden.

Det är kanske en något naiv förhoppning att man i en sådan form skulle kunna överbrygga de motsättningar och olika syn parterna har på verkligheten. De fackliga organisationerna har dock en viktig uppgift i att bättre företräda medlemmar och arbetande i otrygga anställningar. Den viktigaste uppgiften är att kunna organisera de arbetande i bemanningsföretag och som annars arbetar i korta och otrygga anställningar.

Länkar: SvD, SvD, Aftonbladet ledare, da.se, dagens arena, dagens arena, SvD, ka.se, Arbetet, Arbetet, Kollega, Transportarbetaren, Tidningen Vision

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Leine Johansson

Arbetsmarknaden ska präglas av ordning och reda


Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström ger replik på TCO:s debattinlägg kring visstidsanställningar. Hillevi meddelar kategoriskt att den borgerliga regeringen inte kommer att vidta några som helst initiativ för att förändra dagens lagstiftning. Hon säger att …

… ställerkonjunktursvängningar och oroligheter i vår omvärld krav på arbetsgivares möjligheter att anpassa sina verksamheter efter nya förutsättningar, såväl bättre som sämre. Möjligheter som jag inte är beredd att begränsa.

Regeringen har ju tidigare hävdat att det inte förekommer något som helst missbruk av lagstiftningen. Denna gång väljer hon endast att hävda att lagstiftningen redan nu ger tillräckligt skydd för visstidsanställda.

Regeringens budskap är klart och tydligt. Den kommer hellre att pröva den svenska lagstiftningen gentemot EU:s i EU-domstolen. Någon frivillig förändring av lagstiftningen blir det inte tal om!

Länkar: DN Debatt, Arbetet, Tidningen Vision, Europaportalen

Om en begränsning av visstidsanställningar


Samuel Engblom (chefsjurist, TCO) och Karin Pilsäter (omvärldsanalytiker, TCO) argumenterar på SVT Debatt för en enkel reglering i svensk lagstiftning av EU:s direktiv om visstidsarbete. Samuel och Karin föreslår att …

… dagens fyra former av visstidsanställningar allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och tidsbegränsad anställning för personer över 67 år – behålls, men att de tre första formerna förses med ett gemensamt tak om max tre år under en femårsperiod. Då blir det tydligt och enkelt vad som gäller, både för arbetsgivare och anställda, samtidigt som det inte går att kringgå reglerna genom att kalla olika korta anställningar för olika saker.

Det innebär verkligen en förenkling av tillämpningen av bestämmelserna i lagen om anställningsskydd. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström svarar på Samuels och Karins inlägg vari hon säger vare sig ”bu” eller ”bä” om TCO:s förslag. Det var kanske heller inte att vänta sig. Det man däremot förstår är att Moderaterna är djupt ovilligt att genomföra någon reglering av denna fråga. Hillevis säger, bland annat, att …

Att begränsa möjligheten till tidsbegränsade anställningar skulle inte per automatik leda till att anställda får fast anställning. Istället skulle det riskera många arbetstillfällen för ungdomar och andra personer som har svårt att finna en plats på arbetsmarknaden. Alternativet till en tidsbegränsad anställning är ofta arbetslöshet, vilket skapar en långt mer otrygg tillvaro för den enskilde.

Nåväl, eftersom den borgerliga regeringen nu bereder ett lagförslag måste det ju någon gång presenteras ett slutgiltigt förslag. Det ska bli intressant om man på något sätt tagit intryck av TCO:s tankar.

Länkar: SVT debatt, SVT debatt

Låt hen stiga upp ur visstidsträsket och bli torr om fötterna


Denna gång lånar jag rubriken på mitt inlägg från Mia Mårtensson som skriver om hur det varit att arbeta som visstidsanställd. Hon skriver litet uppgivet att hon inte ”firar” tio år sedan hennes första, och senaste, tillsvidareanställning. Efter det har hon haft korta perioder med arbete och arbetslöshet. Hon skriver om hur hon blivit till en kameolont som anpassar sig till de krav arbetsgivaren ställer just då. Hon skriver att …

Vid det här laget har jag nästan helt förlorat kontakten med min egen yrkesidentitet. Det går nämligen inte att identifiera sig med sitt yrke när det ändras hela tiden och i praktiken innebär att sälja sig själv till nästan vad som helst för vilket pris som helst. Jag har inga fasta arbetsuppgifter, inga långsiktiga mål eller något sammanhang. Jag är en kameleont som omformar sig själv till det som just den här arbetsgivaren behöver just nu och tacksamt tar emot den lön som erbjuds.

Frågan är hur länge jag ska orka. Hur länge orkar man leva helt utan trygghet? Hur många gånger orkar man börja om?

Det är en ganska sorglig bild av den svenska arbetsmarknaden som Mia berättar självupplevt om. Det är också den typ av arbetsmarknad som den borgerliga regeringen, enligt mig, gärna ser växa fram. De vill ha en kader av människor som springer runt bland osäkra och korta anställningar. Deras funktion blir att bidra till att hålla löner och arbetsvillkor på en miniminivå. Men det går förstås att få till en förändring av detta. Kan man inte lyckas den politiska vägen så kan man genom facklig kamp och organisering verka för att förbättra de arbetandes villkor.

Ingenting sker av en slump. Det finns alltid en vilja bakom det som sker. Därför kan man få till en förändring. Som Mia säger avslutningsvis …

… Organisera er, protestera och ta tillbaka kontrollen över er arbetssituation. Ingen mår bra av att det ser ut som det gör nu, vare sig ni som är på insidan eller vi som står utanför. I längden leder underbemanning till fler sjukskrivningar, fler vikariat och högre kostnader även för arbetsgivarna. Så välkomna en nomad in i värmen, låt hen stiga upp ur visstidsträsket och bli torr om fötterna.

Länkar: Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt

Ett regeringens perpetuum mobile – visstidsanställningar


SVT fortsätter att rapportera om Sverige som det land där arbetsgivare kan låta anställda arbeta på korttidskontrakt i nästan oändlig tid. I artikeln berättas om hur det i all tysthet skett en revolution på arbetsmarknaden för de yngsta. På 1990-talet var endast vart femte jobb en tillfällig anställning, nu är hälften alla jobb av en kort natur.

Sverige tillhör numera de länder inom EU som ligger i topp/botten (välj själv) när det gäller att kunna anställa på korta tillfälliga anställningar. Det finns de som menar att denna utveckling är till ekonomisk skada för Sverige. Per Skedinger, Institutet för Näringslivsforskning, säger …

Det kan öka arbetslösheten i ekonomin eftersom personer som har visstidsanställning har en högre uppsägningsrisk än fast anställda. Det kan också bidra till en försämrad produktivitetsutveckling eftersom visstidsanställda typiskt sett får mindre av arbetsplatsutbildning än fast anställda.

TCO, som anmälde den svenska regeringen till EU-kommissionen är inte särskilt nöjd över denna utveckling. De menar att det förslag till ändringar av Lagen om anställningsskydd som den borgerliga regeringen presenterade i somras inte gör mycket för att komma till rätta med detta. TCO menar också att det ökade användandet av tillfälliga anställningar börjar påverka hela arbetsmarknaden. TCO:s samhällspolitiske chef Roger Mörtvik säger …

Det här kommer att utveckla sig så att vi också ser det bland de äldre. Vi kan riskera en situation där personer som förlorar sitt jobb får väldigt mycket svårare att komma tillbaka till en tillsvidareanställning utan att det som erbjuds i  högre grad blir visstidsjobb.

Vi riskerar nu att få det två tredjedelssamhälle som forskare och debattörer pratat om i många år. Det ser vi växa fram i kölvattnet av osäkra anställningsförhållanden.

Hillevi Engström har meddelat att hon i detta läge inte vill yttra sig om SVT:s uppgifter. Hon vill nämligen, säger hon, sätta sig in i de många kritiska synpunkter som kommit på regeringens förslag.

Jag misstänker att Hillevi kommer att ta all den tid hon kan ta för att analysera situationen. Regeringen har ju verkligen inte visat någon större beredvillighet av att komma till rätta med visstidseländet. Det är nog så enkelt att regeringen inte har någon större lust att göra de förändringar som EU-kommissionen påtalat.

Länkar: SVT, SVT

Andra som skrivit: Samuel Engblom

%d bloggare gillar detta: