Bloggarkiv

Vänsterpartiet kräver mer!


Vill ha mer

Regeringen kommer att under året lägga ett förslag om en ytterligare reserverad månad för föräldraledighet. Det innebär att respektive förälder har tre månader föräldraledighet som den andre föräldern inte kan utnyttja.

Förslaget syftar till att öka uttaget av föräldraledighetsdagar av pappor och på längre sikt skynda på ett mer jämställt uttag av föräldraledighet.

Regeringen lägger förslaget både därför att de vill det och anser det vara ett långsiktigt bra förslag. Men regeringen ser också att det borde finnas en majoritet för ett sådant förslag. Folkpartiet har meddelat att de kommer att stödja en sådan reform. Kristdemokraterna och Centerpartiet motsätter sig det, vilket väl även Sverigedemokraterna gör.

Det är dock inte säkert att Vänsterpartiet kommer att stödja detta förslag. De vill nämligen ha mer. Rosanna Dinamarca, Vänsterpartiets feministiska talesperson, säger att …

En regering som gör anspråk på att kalla sig för feministisk måste ta betydligt större steg när det gäller föräldraförsäkringen än att införa en så kallad pappamånad till.

Vänstern menar vidare att det är upp till regeringen att förhandla med dem och om att finna den nödvändiga majoriteten för ett vidare syftande förslag. Det är enkelt att säga men med rådande parlamentariska situation betydligt svårare att genomföra. Rosanna låter litet som Annie Lööf innan decemberöverenskommelsen. Det är minsann regeringen som ska förhandla men vägrar samtidigt att ge minsta öppning för kompromiss.

Vänsterpartiet hemfaller från tid till annan åt att mer bedriva plakatpolitik. Det är förstås jätteenkelt att skriva jättestora plakat om att införa en helt jämställd föräldraförsäkring. Men det är sådant man kan göra på 1 maj. Med den riksdagsmajoritet som finns idag är ett sådant förslag inte möjligt att genomföra.

Politik handlar faktiskt om att kunna acceptera kompromisser. Det viktiga är att mer hålla kompassriktningen än att till synes förefalla ideologiskt omutbar. Med tanke med det tonläge de har i denna fråga spelar Vänsterpartiet högt i denna fråga. De riskerar verkligen att låsa fast sig i en helt ohållbar situation. Samtidigt …

Vill de verkligen hamna i en situation där det blir de som fäller ett förslag som syftar till ökat jämlikt uttag av föräldraförsäkringen?

Länkar: SvD, Ekot, dagens arena, dn.se, SvD

Vänstern spelar högt


Regeringen har skickat sitt förslag om förändrad föräldraförsäkring på remiss. Förslaget innebär att respektive förälder är garanterad tre månaders föräldraledighet som inte går att lämna över till den andre föräldern (ibland kallad ”pappamånad”). Folkpartiet har tydligen i denna fråga valt att spräcka alliansenmuren i det fall förslaget till riksdagen ser ut som det gör nu.

Eftersom denna fråga inte är en renodlad budgetfråga omfattas den inte av decemberöverenskommelsen. Det innebär att regeringen måste söka att få en majoritet av riksdagens ledamöter för att lagändringen ska kunna gå i genom. Häri ligger väl förklaringen till att Vänsterpartiet väljer att meddela att regeringen inte automatiskt kan få partiets stöd. Vänsterpartiets gruppledare (i riksdagen) Hans Linde säger att …

Regeringen har inte förhandlat eller kontaktat oss om den här propositionen. Vi kommer inte att ge vårt passiva stöd till en regeringsproposition om vi inte har varit med och förhandlat om den. Jag förutsätter att Vänsterpartiet i så fall kommer att gå fram med en egen motion med krav på en helt individualiserad föräldraförsäkring, för det är det som krävs om vi ska komma till rätta med de stora skillnaderna i inkomst, lön och pension mellan män och kvinnor.

Vänstern vill ha en helt jämställd föräldraförsäkring där förädrarna tar ut hälften var av ledigheten. Därför säger man sig inte vara beredd att utan förhandling med regeringen acceptera ett annat förslag. Vänstern faller litet tillbaka i plakatpolitik i denna fråga. Samtidigt vet de förstås att utan deras medverkan kommer inte regeringen att kunna genomföra det den önskar.

Samtidigt lär ändå Vänsterpartiet manövrera försiktigt. Det är inte troligt att Folkpartiet kommer att acceptera ett mer långtgående förslag än det som nu är på tapeten. Skulle då (V) välja att bidra till att fälla regeringens förslag riskerar de att bli måltavla för och anses skyldiga till att ett förslag som är inriktat på att långsiktigt förbättra jämlikheten avslås.

Långsiktigt måste målet vara att föräldrarna tar ut sin lagenliga rätt till ledighet mer jämställt. Men ibland är det inte möjligt att gå hela vägen i ett steg. Politik handlar ibland om att godta kompromisser som leder åt det önskade målet.

Jag utgår ifrån att Vänsterpartiet till slut kommer att acceptera förslaget. Regeringen får väl godta litet krumbuktande och kanske ge (V) nåt annat godis för att få till en parlamentarisk majoritet för tre garanterade föräldraledighetsmånader.

Länkar: Ekot, Ekot, SVT, SVT, di.se, SvD

Så får kvinnor lägre inkomst och pension


Delegationen för jämställdhet i arbetslivet presenterade under gårdagen en rapport som visar att både kvinnor och män är föräldralediga fler dagar än vad de tar ut som föräldrapenning. Men det är fortfarande kvinnor som tar ut lejonparten av ledigheten för att vara hemma med sitt/sina barn. Männen tar ut omkring 25 % av ledigheten för att vara hemma med sitt/sina barn. Det sägs i rapporteringen att …

Mammorna var i snitt lediga drygt 13 månader fram till att barnet fyllde två år men, de tog ut ersättning för 9, 5 månader. Papporna var hemma 3, 5 månader i snitt, och tog ut ersättning för två månader.

Rapporten visar vidare en ganska stor skillnad i hur man tar ut ledigheten. Det är framför allt de med högre inkomster som kan vara ledig längre tid än vad de tar ut som föräldrapenning. Följande fakta presenteras:

  • Både mammans och pappans inkomst spelar roll för hur länge föräldrarna är hemma,
  • Medelinkomsttagare tar ut mest föräldrapenning och är hemma längst,
  • I låginkomsthushåll tar mamman ut många dagar koncentrerat, i en kortare ledighet,
  • I höginkomsthushålltar mamman ut få dagar, men sprider ut dem till en längre föräldraledighet,
  • När mamman har hög inkomst tar pappan ut både fler dagar och längre ledighet, samt
  • Både mammor och pappor tar ut mer föräldrapenning om de arbetar i offentlig sektor och om de får extra föräldralön från arbetsgivaren.

Anna Hedborg menar att eftersom det fortfarande är kvinnor som är hemma längst med sina barn får de lägre inomster som framtida pension.

Det är tydligt att kvinnor är hemma längre med sina barn både för att det finns större förväntningar på det och därför att de i högre grad har en lägre inkomst än männen. Denna cirkel av bekräftelser kan brytas genom att dela upp föräldraledigheten mellan föräldrarna på ett bättre sätt. Ett första steg är ju att minst tre månader ska tas ut av männen/papporna. En sådan förändring av lagstiftningen borde innebära att männen tar ut mer av föräldraledigheten.

Länkar: Ekot, Ekot, dagens arena, dn.se, Arbetet, Arbetet, dn.se

Fler pappamånader!


TCO konstaterar i en undersökning att med nuvarande takt kommer det att ta 80 år innan pappor tar ut lika lång föräldraledighet som mammor.

Det är mycket som tyder på att det är denna skillnad i hur män och kvinnor är lediga med sina barn som påverkar löneskillnaderna på arbetsmarknaden.

TCO föreslår därför att politikerna påverkar denna utveckling genom att öronmärka fler månader för papporna (och mammorna). En tredje garanterad pappamånad borde innebära att fler pappor stimuleras att vara hemma längre med sina barn. Med tanke på att LO-förbunden har ordnat avtal om en försäkring om föräldrapenningtillägg (om 10 % av lönen) borde inte inkomstminskningen vara ett lika tydligt argument för att mamman ska ta huvudansvaret för ledigheten.

En tredje pappamånad är ett fullt rimligt krav att driva i den politiska debatten.

Länkar: SVT, SVT, politism, TCO-tidningen

Det behövs fler pappamånader


I ett SVT-reportage säger Erica Lindahl, forskare (IFAU), att …

Femton år efter första barnets ankomst har lönegapet mellan kvinnor och män ökat med tio procentenheter som en direkt följd av barn. Olika ansvar för barn kan alltså förklara en ganska stor del av lönegapet mellan kvinnor och män. Om vi får till en förändring kring familjeansvaret kommer vi nog få minskade skillnader mellan kvinnors och mäns löner.

Det innebär att en viktig åtgärd för att på sikt åstadkomma mer jämställda löner är att föräldraledigheten blir mer jämställd. En väg att gå är att införa fler garanterade pappamånader.

Idag är det mycket tydligt att det är mammorna som förväntas vara hemma längre med barnen. Det handlar om en kombination av förväntningar på kvinnorna och att mäns högre lön gör det mer ”kostsamt” om pappan är hemma. Genom att införa fler garanterade pappamånader kan man bidra till förändra detta samtidigt som det förhoppningsvis bidrar till att minska inkomstgapet mellan kvinnor och män.

Länkar: SVT, SvD, di.se, Arbetet

Dela på föräldraledigheten


För en vecka sedan skrev småföretagaren Agneta Johnér ett inlägg kring konsekvenserna av det ojämställda uttaget av föräldrapenning. Hennes erfarenhet är att det är kvinnor som främst tar ut föräldraledighet med föräldrapenning. Det gör att kvinnor har en betydligt högre frånvaro från arbetet än män.

Hon skriver att detta inneburit problem för henne. Vad jag förstår av hennes inlägg verkar hon i en bransch där många kvinnor arbetar. Då blir det problem för hennes företag då manliga branscher ”subventioneras” av det ojämställda uttaget av föräldraledighet.

Hon föreslår därför att föräldraledigheten ska delas mer jämställd. En sådan uppdelning gör att det blir enklare att anställa kvinnor. Agneta skriver att …

Något är fel när de med bäst studieresultat arbetar minst och mansdominerade företag ges konkurrensfördelar över kvinnodominerade. Tabun kring att föräldrapenningen, våra skattepengar, inte kan fördelas jämställt måste bort.

Att man vill fatta beslut vid köksbordet om ledighetsuttaget är förståeligt, men att finansiera ojämställda beslut med skattepengar är fel. Att dela lika på föräldrapenningen kan inte ses som kontroversiellt. Att styra ersättningen så att även ansvaret för barnens sjukdagar delas lika borde vara självklart.

Tillgänglig forskning visar att kvinnors stora uttag av föräldraledighet gör att kvinnor hamnar på efterkälken både lönemässigt som i sin yrkeskarriär. Om männen tog ett större ansvar för sina barn skulle detta förmodligen få positiva effekter på kvinnors löner och deras möjlighet att utvecklas i arbetet. Män tar, i och för sig, mer för sig när det gäller att vara hemma med sina barn. Men det går väldigt långsamt.

Agnetas inlägg skriver ur ett perspektiv som tidigare speglats dåligt. Men det finns många skäl till att lagstifta om en bättre uppdelad föräldraledighet. För min del stärks uppfattningen att lagstiftarna måste ta initiativ till att lagstifta kring denna fråga.

Länkar: di.se, SVT

Kvinnor hamnar på efterkälken


I en artikel visar tidningen Arbetet att kvinnor kommer på efterkälken lönemässigt som karriärmässigt eftersom de tar ut lejonparten av föräldraledigheten. För två år sedan räknade tidningen ut att kvinnor i genomsnitt tjänar 4.400 kronor i månaden mindre än männen. Det ger nästan svindlande summor när man räknar ut vad kvinnor förlorar i inkomst under ett helt arbetsliv.

Män tar idag ut ungefär 25 % av föräldraledigheten. Siffrorna är likadana när det gäller vilka som tar ut ”vab-dagar”. Eftersom kvinnor så mycket oftare är frånvarande från arbetet blir resultatet som Anders Ferbe påpekar att …

Vi ser inom industrin att kvinnor väljs bort i högre utsträckning än män just på grund av att de har en högre frånvaro. Uttaget av föräldradagar är därför en central fråga för att utjämna löneskillnader.

Tidningen konstaterar att med nuvarande takt kommer det att ta 28 år innan män och kvinnor delar lika på försäkringen. De fackliga organisationerna försöker påverka utvecklingen genom de fackliga krav man ställer. Men man kommer inte ifrån att det även krävs politiskt beslutsfattande. Kommunals ordförande, Annelie Nordström, säger att …

… det krävs insatser på alla plan för att lyckas. Opinionsbildning, facklig enighet om extrapengar till kvinnodominerade sektorer och ändrad föräldraförsäkring är tre viktiga pusselbitar.

Föredrar mammor vinter och kyla?


20130804-205637.jpg
Under söndagen fick en artikel från TT ganska stor spridning bland riks- som lokalpress. Det visar sig tydligen, enligt statistik från Försäkringskassan, att pappor hellre är föräldralediga på sommaren. Statistiken visar att i augusti står papporna för en tredjedel av uttagen av föräldradagar, i december 20 procent.

Jag har själv noterat att det verkar vara vanligare att pappor passar på att förlänga semesterperioden med att vara litet ”pappaledig” också. Det är väl litet grann som Ranjit Singh från Tumba säger till Ekot. Det är …

… roligare att vara ledig på sommaren och inte på vintern. Det kan jag säga. Man har lite tid med barnen, man kan leka med dem, gå ut på stranden och äta ute. Det är ett riktigt bra liv tycker jag.

Det blir inte som på riktigt tydligen.

SVT har pratat med pappaforskaren Roger Klinth. Han menar att kvinnor fortfarande har det huvudsakliga ansvaret för barnen i många familjer och att det framförallt är män som kan styra när de ska vara föräldralediga. Han säger vidare att …

Pappan är mer en bonusfigur som kommer in när det passar honom. Det speglar ett djupare mönster om vem som kan välja och vem som får ta det som blir över.

Med andra ord så är Försäkringskassans uppgifter ett ytterligare tecken på att det är långt kvar till ett mer jämställt uttag av föräldraledighetsdagar. När det sker kommer kanske även papporna att vara hemma med sitt/sina barn när mörker och elände råder utanför hemmets trygga vrå?

Länkar: Ekot, ekuriren, di.se, vlt, SvD, SVT

%d bloggare gillar detta: