Bloggarkiv

Falsk matematik


I ett debattinlägg från i måndags beskrev arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson de fantastiska resultat som regeringens ”jobblinje” haft. Hon menar att det är tack vare deras reformer som 275.000 fler människor är i arbete idag. Samtidigt skickar hon en gliring till Socialdemokraterna att endast presentera uråldriga förslag.

Ylva Johansson, Arbetsmarknadspolitisk talesperson (S), replikerade snabbt på ministerns debattinlägg. Ylva menar att regeringen inte har någon anledning till att förhäva sig. Under regeringens tid vid makten har befolkningen ökat vilket, förstås, gjort att fler människor arbetar.

Som procentuell andel av befolkningen har inte arbetslösheten påverkats nämnvärt av den borgerliga regeringens politik. Det som hänt är att den långvariga arbetslösheten ökar snabbt. Antalet människor som parkerats i (o)sysselsättningsfasen (Fas 3) ökar. Trots att allt fler människor slagits ut från arbetsmarknaden har svårigheten för arbetsgivare ökat att hitta kompetent arbetskraft.

Regeringens reformer har i bästa fall skapat en del nya arbetstillfällen i de gynnade branscherna. Det är dyra arbeten i förhållande till de medel som staten kravlöst skänkt bort. De subventioner som regeringen använt gynnar ju lika gärna vissa branscher som de missgynnar andra.

Jag föredrar varje dag i veckan en aktivare arbetsmarknadspolitik av den sort som Socialdemokraterna fordom bedrivit.

Fler som skrivit: Martin Moberg, Martin Moberg, Roger Jönsson, Martin Moberg, Aftonbladet ledare

Tio punkter för en aktiv arbetsmarknadspolitik


I måndags skrevs i Svenska Dagbladet om statsrådet (M) som går till val utan egna lagda propositioner. I tidningens artikel får vi veta att Arbetsmarknadsdepartementet endast har producerat tre egna förslag under den gångna mandatperioden. Detta låga tempo i departementet har inneburit att Riksdagens arbetsmarknadsutskott har ställt ganska många sammanträden eftersom inget finns att diskutera.

Den borgerliga arbetsmarkadspolitiken har mest handlat om sänkta skatter och rabatterade avgifter. Till det kommer åtstramande regelverk för arbetslösa och sjuka. Det är uppenbart att regeringen har kommit till vägs ände vad gäller reformer för en bättre arbetsmarknad. Vad som återstår är endast litet finlir för att fullända systemet.

Socialdemokraterna delar ju inte riktigt den positiva synen på sakernas tillstånd. I tisdags presenterade därför Ylva Johansson tio förslag som borde omsättas till propositioner. De tio punkterna utgår från redan kända (S)-märkta initiativ när det gäller arbetsmarknadspolitiken.

Den regering som lutar sig tillbaka och finner allt väl riskerar snabbt att vakna upp när väljarna markerar sitt missnöje.

Måndagen den 15 september kan bli en sådan dag för arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Länkar: SvD, dagens arena, dagens arena, SvD

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Johan Ulvenlöv

Så blir arbetsmiljön bättre


Inför dagens debatt i Sveriges Riksdag om arbetsmiljön presenterade Ylva Johansson socialdemokraternas program för bättre arbetsmiljö. Programmet innehåller tio punkter:

 • Öka anslagen till Arbetsmiljöverket så att fler inspektioner kan utföras.
 • Nollvision för dödsolyckor.
 • Satsning på forskning om arbetsliv/arbetsmiljö.
 • Inventera förekomsten av hot och våld i arbetslivet.
 • Ett beställaransvar för att säkerställa god arbetsmiljö hos entreprenadföretagen.
 • Kartlägg och hitta strategier för att minska förekomsten av det obetalda övertidsarbetet.
 • Tillsvidareanställningar ska vara den huvudsakliga anställningsformen.
 • Stärk de regionala skyddsombuden.
 • Skyldighet för arbetsgivare att rapportera in tillbud och arbetsplatsolyckor.
 • Skapa en kvalitetssäkrad företagshälsovård.

Programmet präglas i någon mån av att återgå till en tidigare ordning. Den borgerliga regering som övertog regeringsmakten hösten 2006 valde att nedprioritera medel till arbetsmiljö. Den minskade anslagen till Arbetsmiljöverket och lade ned Arbetslivsinstitutet (som samlade den kvalificerade forskningen kring arbetslivet).

Jag gillar att Ylva sätter upp en nollvision för att få bort dödsolyckor på arbetet. Det finns de som kan hävda att detta är en naiv målsättning som man aldrig kan nå. Det kanske är så. Men samtidigt är det en mental inställning som handlar om att varje dödlig olycka innebär ett misslyckande.

Det kan inte finnas någon annan rimlig inställning till att förhindra allvarliga olyckor. Om man mentalt är beredd attt acceptera dödsfall kommer dessa även att komma.

Länkar: Aftonbladet debatt, Arbetet

En havererad arbetsmarknadspolitik


Dagens arena rapporterar om att Arbetsförmedlingen åter har fått slut på pengar till utbildningar för deltagare i sysselsättningsfasen (FAS 3). Myndigheten larmade bara för en kort tid sedan att pengarna för sådana insatser var på väg att ta slut. Den borgerliga regeringen beslutade då (den 24/10) att i all sin godhet avsätta ytterligare 18 miljoner kronor för utbildningsinsatser.

Bara några veckor efter regeringens beslut är pengarna åter på upphällningen och man tvärbromsar därför utbildningsinsatser i FAS 3. Arbetsförmedlingen kommer inte att äska några ytterligare medel. Det är alldeles för sent för det säger man.

Ylva Johansson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, säger att …

Det ger bilden av en havererad arbetsmarknadspolitik och att man tar beslut från dag till dag i viktiga frågor som handlar om utbildning för de som står längst från arbetsmarknaden.

Det har väl aldrig varit meningen att deltagare i FAS 3 skulle ägna sig särskilt mycket åt utbildning. Regeringen tvingades endast efter stark kritik införa en sådan möjlighet i det fall det kunde leda till en anställning.

Men visst har Ylva rätt i sitt uttalande. Denna grupp av arbetslösa – de som varit längst arbetslösa –  behöver mer stöd i form av utbildning för att kunna öka sina chanser till ett arbete.

Men eftersom de ändå varit arbetslösa så länge kanske det är rimligt att låta dem vänta ännu en tid? Eller hur tänker de ansvariga för arbetsmarknadspolitiken?

Jag tycker att det är rent för djävligt hur man hanterat denna fråga.

Länkar: dagens arenadagens arenadagens arenadagens arenadagens arenadagens arenadagens arena

Regeringen ska utreda lönekartläggning


I somras drev en majoritet av riksdagens ledamöter igenom ett beslut som kräver av regeringen att lönekartläggning ska genomföras varje år. Bakgrunden till detta ligger i att regeringen 2009 ändrade gällande lagstiftning. Arbetsgivare med 25 anställda och uppåt skulle genomföra en lönekartläggning vart tredje år.

Syftet med en kartläggning är att lyfta upp till ytan osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. En lönekartläggning ses bland många som den bästa metoden att komma åt osakliga löneskillnader.

I regeringens budgetproposition meddelas att frågan ska utredas med utgångspunkt från riksdagens beslut. Kritik förs fram att en sådan utredning bara är ett sätt att skjuta frågan framför sig. Det är ju nämligen inte särskilt många år sedan som lagen förändrades. Det vore ju bara att åter införa den lagtext som tidigare fanns. Ylva Johansson (S) säger …

Jag förstår inte vad det är man behöver utreda. Lönekartläggning har fungerat under många års tid innan regeringen tog bort det.

Men det är tydligt att regeringen huvudsakligen ser riksdagens beslut som ett sätt att lägga ytterligare sten på börda på arbetsgivarna. Nåväl, riksdagen får väl ligga på regeringen i denna fråga och bevaka vilken väg som utredningen kommer att ta.

För en tio dagar sedan beslutade EU-parlamentet om en resolution innebärande att EU 2020 ska ha helt jämställda löner. Det finns sedan 40 år tillbaka ett direktiv om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för lika eller likvärdigt arbete. Parlamentet har tidigare krävt att kommissionen ska se över direktivet för att göra det effektivare, men det har ännu inte skett. Parlamentet kräver att …

… kommissionen stödjer medlemsstaternas insatser för att minska löneklyftan mellan könen med minst 5 procentenheter per år, med målet att avskaffa denna löneklyfta till 2020.

Det är väl långt ifrån säkert att det blir något av EU-parlamentets beslut och det lär väl knappast påverka den svenska regeringens utredning. Men det är verkligen ett ambitiöst mål man satt upp. Så, vem vet vad framtiden kan bära med sig.

Länkar: Ekot, Lag&Avtal, Arbetet, dn.se, SvD, Tidningen Vision, Arbetet, Arbetet, Arbetet

En mycket medveten effekt av regeringens politi


TCO:s förslag är väl värt att diskutera.

I ett debattinlägg (och som en kommentar till TCO:s ordförande Eva Nordmark) tydliggör Ylva Johansson socialdemokraternas syn på arbetslöshetsförsäkringen.

Ylva meddelar även, i det fall någon inte förstått det, att det inte är en slump att endast en av tio arbetslösa erhåller 80 % av tidigare inkomst i ersättning. Det är heller ingen slump att det blivit svårare att kvalificera sig till ersättning. Det handlar om en full medveten politik av den borgerliga regeringen. Ylva säger att …

… Så här formulerar sig arbetsmarknadsutskottets majoritet: ”Utskottet vill erinra om att förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är den av regeringens arbetsmarknadsreformer som i högst grad bidrar till minskad arbetslöshet”. Att rasera arbetslöshetsförsäkringen är alltså den viktigaste arbetsmarknadsreformen i regeringens jobbpolitik.

Ylva informerar om att (S) har lagt fullt finansierade förslag för sänkta avgifter till a-kassorna och för att höja taket för den högsta ersättning en arbetslös kan få. Partiet vill vidare förändra regelverket på ett sådant sätt att fler ska omfattas av försäkringen. Partiet  motsatte sig regeringens stramare villkor för arbetsvillkoret eftersom det gör att många som jobbar halvtid hamnar utanför försäkringen och att enstaka sjukdagar kan göra att man helt går miste om ersättning. Ylva säger avslutningsvis att …

TCO har tidigare fört fram tanken att reglerna för att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning skulle kunna vara olika för den obligatoriska delen som ger grundersättningen och den frivilliga delen som borde ge en inkomstrelaterad ersättning. Det är ett förslag som är väl värt att diskutera.

Det är upp till Moderaterna att visa att de är beredda att diskutera fundamentala förändringar av arbetslöshetsförsäkringen. Men de har tidigare mycket tydligt markerat att de inte vill höja ersättningen en arbetslös kan få. De menar på fullt allvar att detta skulle leda till att fler arbetslösa skulle välja bort arbete.

Fler som skrivit: Martin Moberg

Havererad skolpolitik


Tomas Tobé svarar på Magdalena Anderssons inlägg om skolpolitiken med att mest glida undan hennes kritik. Hans huvudsakliga tes var att den borgerliga regeringen behövde återupprätta kunskapsskolan efter Ibrahim Baylan som skolminister.

Tomas räknar upp de åtgärder som den borgerliga regeringen genomfört för att vända utvecklingen. Han nämner förstås inte att dessa åtgärder till synes ännu inte verkar ha haft avsedd verkan.

Sverige har idag en skola där klassbakgrund börjat väga tyngre som förklaring över hur elever kommer att lyckas med skolan. Det behövs en skolpolitik som tar hänsyn till det. Jan Björklunds skolpolitik har nått vägs ände.

Socialdemokraterna gör rätt som bjuder in till samtal om den framtida skolan. Det behövs samling kring den kanske viktigaste framtidsfrågan.

Andra som skrivit: Martin Moberg, Ylva Johansson

Regeringen reviderar sina prognoser – men inte sin politik


Ungdomar ska jobba eller plugga – inte vara långtidsarbetslösa.

Under lördagen publicerades ett debattinlägg undertecknat av Magdalena Andersson, Stefan Löfven och Ylva Johansson.

I inlägget konstaterar de att den borgerliga regeringen verkar ha gett upp om den egna politikens saliggörande effekter på arbetslösheten. I vårpropositionen signalerar regeringen betydligt högre tal för den kommande arbetslösheten än vad de tidigare har gjort.

Debattörerna ställer de socialdemokratiska förslagen för en gynnsammare utveckling av arbetslösheten i motsats till den borgerliga regeringens fundamentala misslyckande. Den socialdemokratiska partikongressen satte som överordnat mål bekämpandet av arbetslösheten. Förslagen sammanfattas i inlägget i tre punkter:

 • Utbildningskontrakt
  Den som saknar gymnasieexamen ska fullfölja gymnasiet. Arbetslösa unga ska snarast erbjudas en utbildningsplan som leder till gymnasieexamen. Det kan handla om heltidsstudier, lärlingsutbildning eller studier som varvas med jobb eller yrkespraktik. Den som inte följer sin utbildningsplan får inte ersättning.
 • Yrkesintroduktionsjobb och utbildningsplatser
  Alla unga ska senast efter 90 dagar erbjudas jobb, utbildning som leder till jobb eller en kombination av utbildning och jobb. Det kräver att samhället kliver in och bereder vägen för jobb inom de områden där arbetsmarknadens parter slutit yrkesintroduktionsavtal – avtal där unga människor kan arbeta och lära sig yrket samtidigt. Det kräver också att samhället avsätter resurser för att de utbildningsplatser som behövs också finns tillgängliga.
 • Effektiva insatser för unga – inget Aktivitetsförbud
  Vi vill avskaffa Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen. Unga arbetslösa som behöver insatser ska kunna få dem från första dagen i arbetslöshet. Dessutom vill vi ändra i de regler som i dag försvårar för unga att få insatser som leder till jobb.

Den borgerliga regeringens standardlösning för att minska arbetslösheten har varit sänkta skatter och avgifter. Effekterna på dessa har i bästa fall varit högsta obestämda. Den huvudsakliga effekten av rabatterade sociala avgifter och halverad restaurangmoms har varit förbättrade resultatmarginaler för de företag som gynnats av dem. Ingen kan svara på om det skapats helt nya arbetstillfällen, om arbetstillfällen enbart har flyttats från mer missgynnade branscher till gynnade …

Det är verkligen dags för andra krafter att ta vid i Rosenbad.

Fler som skrivit: Martin Moberg, Martin Moberg, Thomas Böhlmark

Bekvämt för företag som vill utnyttja utländsk arbetskraft


Handel med arbetstillstånd är ytterst handel med människor

I en intervju meddelar Ylva Johansson,  arbetsmarknadspolitisk talesperson för (S), att hon avser att agera i Riksdagen för att göra handel med arbetstillstånd olagligt. Ylva säger att …

Detta är allvarligt och upprörande. Handel med arbetstillstånd är ytterst handel med människor och det är vad regeringen öppnat för med den här lagstiftningen.

Ylva kommer vidare att kräva en vandelsprövning av företag som ska anställa utländsk arbetskraft. Hon vill att arbetserbjudandet som ligger till grund för beslutet om arbetstillstånd ska vara rättsligt bindande. Ylva vill vidare att myndigheterna ska få resurser för att kontrollera att det faktiskt betalas ut löner.

Det är bra att Ylva tar detta initiativ. De fackliga organisationerna har upptäckt många fall där personer som fått arbetstillstånd arbetar till villkor sämre än fackliga avtal. Man har upptäckt många fall där man bryter mot svensk lag och motsvarande bestämmelser. Det är ovärdigt ett land som Sverige att omfattande och organiserat missbruk av den svenska lagstiftningen kan få ske.

Om ett sysslolöst riksdagsutskott


Tidningen Arbetet skrev den 19 mars om att riksdagens Arbetsmarknadsutskott har ställt in 6 av 13 planerade sammanträden hittills i år. Ledamöter, representerande de röd-gröna partierna, föreslog att man skulle kalla den för arbetsmarknadsfrågor ansvariga ministern, Hillevi Engström, till utskottet. Man pekade på att Arbetsförmedlingen skickar tillbaka miljardbelopp till regeringen samtidigt som mer än 400.000 människor är arbetslösa. Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, säger att …

Det beror på att regeringen har satt upp ett alldeles för strikt regelverk för hur pengarna får användas. I princip måste man bli långtidsarbetslös innan man kan få några insatser från Arbetsförmedlingen.

Förslaget antogs av utskottet.

Jag misstänker dock att statsrådet kommer att meddela utskottet att allt står väl till i konungariket Sverige. Hon kommer på schlingmannskt manér säga att den borgerliga regeringen genom ansvarsfull politik har gett Sverige möjlighet att investera för framtiden.

Men som Ylva Johansson säger ,,,

Det är självklart inget egenvärde med fler sammanträden i Riksdagen men idag drabbas de arbetslösa, de rekryterande företagen och hela Sveriges ekonomi av att regeringen vägrar ta nya initiativ och ändra sin politik.

%d bloggare gillar detta: