Bloggarkiv

Unga arbetar otryggast


I en aktuell rapport visar LO att både antalet, som andelen, av de arbetande har otryggare anställningar. Sedan 1990 har antalet personer som har korta anställningar ökat från 378.000 personer till idag 618.000 anställda. Rapportens viktigaste resultat är de som visar att ungdomar som kvinnor är de som oftast arbetar under otrygga anställningsformer. Det finns även en tydlig skillnad mellan arbetaryrken inom LO och tjänstemannayrken som mellan olika branscher.

Inom hotell, restaurang och kultur, nöje och fritid är andelen med korta anställningar så hög som 43-45 %. LO visar i rapporten att antalet och hur länge man arbetar med korta anställningar har ökat sedan den borgerliga regeringen införde så kallad allmän visstidsanställning.

Sverige har kritiserats av EU-kommissionen för att bryta mot EU:s visstidsdirektiv. EU anser att den svenska lagstiftningen tillåter arbetsgivare att stapla korta anställningar ovanpå varandra väldigt länge. Den tidigare borgerliga regeringen ansåg å sin sida att det inte fanns några som helst problem med den svenska lagstiftningen. Den var därför inte beredd att genomföra någon som helst förändring av lagen om anställningsskydd.

Jag förnekar inte att det behövs ett visst mått av anställningsformer som medger kortare anställningar. Men det finns en tendens till att korta anställningar blir till normen i vissa branscher. Det är ett tydligt brott mot den lagstiftning som säger att tillsvidareanställning (fast) ska vara det normala. Det finns därför all anledning för den sittande regeringen att göra en översyn av den svenska lagstiftningen och ta EU:s kritik på allvar.

Länkar: SVT, SvD, dn.se, dagens arena, dagens arena, SVT, SVT, Aftonbladet ledare, politism, dagens arena, Aftonbladet ledare, Handelsnytt, Transportarbetaren, Arbetet

Fler som skrivit: Mats Larsson, Kaj Raving

EU har haft stort tålamod med Sverige


Jag är inte beredd att gå till lagstiftning

Den 25 mars 2010 anmälde TCO den svenska staten till Europeiska kommissionen för brott mot EU:s visstidsdirektiv. Efter att det visat sig att den Europeiska kommissionen delade TCO:s uppfattning tillsatte den borgerliga en utredning för att anpassa lagen om anställningsskydd till visstidsdirektivet.

Regeringen har vid två tillfällen skickat ut olika förslag på remiss. Bägge dessa förslag har fått omfattande kritik.

Regeringen valde efter den andra remissomgången att inte lämna in en proposition till Riksdagen. I februari i år skickade därför EU-kommissionen en formell begäran till den svenska regeringen om att implementera direktivet i svensk lagstiftning. I ett pressmeddelande skriver kommissionen att …

… det nuvarande systemet i Sverige skiljer mellan flera typer av visstidsanställningar. Vissa är inte föremål för några begränsningar, medan det för andra typer visserligen finns begränsningar, men dessa tar inte hänsyn till varandra. Arbetsgivare kan därför kringgå begränsningarna genom att kombinera olika typer av visstidsanställningar för samma arbetstagare. Detta leder till att systemet inte omöjliggör att på varandra följande visstidsanställningar drar ut i det oändliga, vilket strider mot direktivet.

Under måndagen valde den svenska regeringen, genom Hillevi Engström, att meddela EU att man inte kommer att ta några som helst initiativ för att förändra gällande lagstiftning. Regeringen förnekar att det skulle finnas några som helst problem med den svenska lagstiftningen. Hillevi säger till media att …

Mig veterligen har det inte förekommit några prövningar i Arbetsdomstolen (AD) om ett omfattande missbruk. Sedan kan det alltid finnas bad guys.

Regeringen väljer i detta fall att driva sin tes ända in i betongväggen. Hillevi Engström säger att regeringen i sin inlaga till kommissionen ytterligare motiverar sitt ställningstagande. Men som TCO:s chefsjurist, Samuel Engblom, säger så har den svenska regeringen vid två tillfällen lovat att förändra lagstiftningen. Deras trovärdighet i frågan är därmed tämligen liten. Samuel säger dessutom att …

Regeringens möjligheter att blidka EU-kommissionen och den vägen undvika att frågan kommer upp i EU-domstolen får betraktas som begränsade. Kommissionen har under de snart fem år som gått sedan TCO skickade in sin anmälan grundligt utrett svensk rätt.

Att det skulle finnas något hittills okänt rättsligt argument som skulle kunna slå Kommissionen med sådan häpnad att de lägger ner ärendet är föga troligt. Arbetsmarknads-departementet har ju dessutom, så sent som i somras i Ds 2012:25, själva gjort bedömningen att svensk rätt måste ändras för att uppfylla direktivets krav. Ett uttalande som sannolikt kommer att ligga Sverige i fatet även vid en eventuell domstolsprövning. Varför regeringen nu gör en annan bedömning är en given fråga till Hillevi Engström.

Den borgerliga regeringens självförnekelse i denna fråga kommer att betalas av de svenska skattebetalarna. Fälls den borgerliga regeringen ger det möjlighet för människor att kräva skadestånd av den svenska staten.

Länkar: dn.se, Lag&Avtal, di.se, SVT, Ekot

Andra som skrivit: Samuel Engblom

Så bryter Sverige mot EU:s lagstiftning


SVT rapporterar idag om Suzan som, trots att hon arbetat i samma företag i över fem år, inte har fått någon fast anställning. Hon har trott att hon så småningom skulle kunna bli fast anställd. Nyligen har hon fått besked att det kanske inte blir så. Suzan säger

Jag kände mig lurad. Jag ser inte något i det som gynnar oss som jobbar, det gynnar ju bara arbetsgivaren.

TCO har länge motsatt sig hur den svenska lagstiftningen fungerar när det gäller att kunna stapla korta anställningar på varandra nästan hur länge som helst. Det gjorde att organisationen 2007 anmälde Sverige till EU-kommissionen för brott mot gällande EU-lagstiftning. 2010 kom det en formell underrättelse till den svenska regeringen. I den konstaterar kommissionen att Sverige inte uppfyller de krav som EU:s visstidsdirektiv (1999/70/EG) ställer på åtgärder för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar. I underrättelsen står det att …

… avsaknaden av en tydlig övre tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar rörande allmän visstidsanställning och vikariat […] innebär att kravet att förhindra missbruk av på varandra följande visstidsanställningar inte har uppfyllts.

Den borgerliga regeringen har vid två tillfällen presenterat ett förslag till ny svensk lagstiftning för att reglera frågan. Men det har varit tydligt att regeringen inte vill detta, de är som en biskop Brask ”härtill nödd och tvungen”. I en intervju i Ekot den 25 juni säger ansvarig minister Hillevi Engström att …

Regeringens uppfattning är att det inte pågår något missbruk. Men det kan finnas en teoretisk möjlighet att missbruka de här reglerna och vi vill täppa till den här luckan.

Regeringens förslag har fått utstå en massiv kritik för att inte uppnå det förmenta syftet. Det är tydligt att regeringen kommer att skynda långsamt i denna fråga. Regeringen vill inte genomföra de förändringar som EU kräver. Det kommer att krävas hårdare påtryckningar på den ansvarige minister i denna fråga.

Länkar: SVT, SVT, SVT

Andra som skrivit: Martin Moberg, Leine Johansson

Om regeringens motvilliga vändning under galgen


EU har av Sverige krävt att man i lagstiftningen ska förhindra ett överutnyttjande av korta anställningar under lång tid. Kravet kom efter att TCO anmält Sverige till EU för brott mot gällande lagstiftning. Kommissionen har formellt underrättat den svenska regeringen att man dragit slutsatsen att Sverige inte uppfyller de krav som EU:s visstidsdirektiv (1999/70/EG) ställer på åtgärder för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar.

Den svenska borgerliga regeringen har därför motvilligt valt att krypa till korset i denna fråga och föreslår därför vissa justeringar i den svenska lagstiftningen. Samuel Engblom, chefsjurist hos TCO, är inte helt nöjd. Han anser att regeringen borde ha gått längre. Han säger

Det kommer fortfarande gå att ha folk två år på visstidsanställning, sen två år på vikariat. Möjligheten att ha folk på långa visstidsanställningar finns ändå kvar.

Man borde dock inte vara helt överraskad över att regeringen vrider och vänder på sig som den hala ål man är och att de gör minsta lilla när det gäller sådana här typer av frågor.

Länkar: SVT, dn.se, Ekot, Lag & Avtal, ka.se, europaportalen

Andra som skrivit: Samuel Engblom, Samuel Engblom (nytt inlägg)

Kvinnors arbetsvillkor


Det har under ett par dagar kommit rapporter som speglar hur kvinnor är överrepresenterade, jämfört med män, när det gäller anställningar på deltid och korta anställningar. Kommunal har som prioriterat mål att öka andelen heltidstjänster för sina medlemmar inom kommuner, landsting och privata vårdföretag. Offentliga arbetsgivare är tyvärr inte några föredömen när det gäller att kunna erbjuda heltidstjänster till de arbetargrupper som Kommunal organiserar. Kommunals ordförande Annelie Nordström, är trött på alla de kommuner som säger sig vilja erbjuda fler heltid …

De senaste åren har säkert hälften av landets kommuner lovat det, men mycket lite händer. Vi är trötta på alla löften, både från moderater och socialdemokrater. Vi tror det när vi ser det.

Göteborgs-Posten rapporterar om en kommande rapport från TCO ”Tjänstemännens arbetsliv”. Rapporten visar att kvinnor i åldern 20–34 år har svårare att få fast anställning än män. Eva Nordmark, TCO:s ordförande, säger …

Här ser vi tydligt att var fjärde kvinnlig tjänsteman i dag har tillfälligt jobb, bland männen är det bara var tionde.

Rapporten ger inte svar på om detta är lika vanligt i samtliga TCO:s branscher eller om det finns skillnader. Däremot är resultatet tydligt – kvinnor har oftare än män tillfälliga anställningar. Jonas Milton, ordförande i Almega, tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation, säger …

Jag är förvånad och skeptisk och vill läsa rapporten först.

Som lök på laxen kommer att många andra undersökningar visar att kvinnor ofta har ett sämre löneläge än motsvarande arbeten för män. Det borde, trots Jonas Miltons skeptiska kommentar,  vara tydligt att det förekommer ett systematiskt missgynnande av kvinnors arbetsvillkor.

Länkar: GP, di.se, LO-tidningen, dn.se, dn.se, dn.se

Andra som skrivit: Shadé Jalali, LO-bloggen

Industribloggare: Leine Johansson, Patrik Renfors

Ingen gillar regeringens förslag


Eu har kritiserat Sverige för att det är alldeles för enkelt att hålla personal anställda på visstid allt för länge. Efter att TCO anmält frågan till EU har nu den borgerliga regeringen lagt ett förslag till förändringar av lagen om anställningsskydd.

Det är dock ibland något otacksamt att vara regering. Ingen av parterna på arbetsmarknaden anser förändringsförslagen vara särskilt bra. Svenskt Näringsliv hade föredragit att regeringen hade stått fast vid den rådande ordningen. De fackliga organisationerna – å andra sidan – anser att regeringen inte går tillräckligt långt i sitt förslag.

Uppsala Universitet delar kritiken att lagförslaget inte går EU:s kritik till mötes – de skriver i sitt remissyttrande:

De svenska reglerna (paragraf 4-6 i anställningsskyddslagen) gör det möjligt att kombinera visstidsanställningar på ett sätt som inte är förenligt med EU-rätten.

I grunden delar jag den fackliga kritiken – men det är trots allt bättre att riksdagen får förslagen på sitt bord än att inget alls händer.

Ibland är världens lön otack minsann!

Länkar: Ekot, Ekot, LO-tidningen, Lag & Avtal, Lag & Avtal, LO-tidningen

Andra som skrivit: Martin Moberg, Lena Sommestad

Industribloggare: Kaj Raving

Låga löner, ofrivilliga deltider och otrygga anställningar hänger ihop


Landsorganisationen (LO) rapporterar att var fjärde nytt jobb i år var en tidsbegränsad anställning. Sett till hela arbetsmarknaden är vart sjunde jobb en kort anställning. De korta anställningarna är vanligast inom branscher med en högre andel kvinnor. Det är kvinnor och ungdomar som oftast anställs på begränsad tid. Fler än hälften av ungdomar upp till 25 års ålder har en kort anställning. Inom bemanningsbranschen sker anställningar nästan regelmässigt som en visstidsanställning trots att huvudanställningsformen ska vara tillsvidare (fast). Detta berör oftast ungdomar eftersom arbetsgivarna har rabatt på de sociala avgifterna när man har anställda ungdomar upp till just 25 års ålder. Kortare anställningar är vanligare inom arbetaryrken än bland tjänstemannajobb.

Det är därför inget att undras över att LO-förbunden kommer att driva denna fråga i de kommande avtalsförhandlingarna. Man vill minska möjligheterna för arbetsgivarna att stapla korta anställningar på varandra. Men denna fråga kommer förstås att möta hårt motstånd från arbetsgivarorganisationer som gärna vill frysa ingångslöner och inte ser några som helst problem med att kunna anställa på korta perioder.

Mycket rita, gissa, spring i regeringen


I Sverige är det mycket lätt att anställa människor på korta anställningar. Sverige hör till de länder som har flest personer anställda på viss tid. För några år sedan gjorde den borgerliga regeringen det lättare att visstidsanställa. Det förekommer därför idag att människor går flera år som visstidsanställd. Korta anställningar staplas på varandra.

EU har kritiserat den svenska regeringen i detta avseende. TCO anmälde i samband med de senaste regelförändringarna den svenska regeringen till EU-kommissionen. Detta har nu lett till att den svenska regeringen tvingats att komma med förslag till justering av lagen om anställningsskydd. Förändringarna ska bland annat ge den enskilde rätt att få sin visstidsanställning prövad i domstol.

Det kommer dock kritik mot de kommande regelförändringarna för att vara otillräckliga. Jonas Alberg, justitiesekreterare på Högsta domstolen, säger:

”Ett rent slag i luften, ett sätt att försöka styra undan kritiken.” Han tycker att regeringens hantering av EU-rättens krav präglas av okunnighet. ”Det förekommer mycket av rita, gissa, spring i regeringskansliet.” Han delar inte den borgerliga regeringens åsikt att denna fråga berör ett litet antal människor. Jonas menar snarare att detta berör väldigt många människor.

Industribloggare: Carola Andersson

Regeringen kryper till korset x 2


1. Regeringen kryper till korset

2007 ändrade riksdagen på förslag av regeringen lagen om anställningsskydd, LAS. En av konsekvenserna blev möjligheten att kunna lägga visstidsanställningar efter varandra i stort sett utan slut. TCO anmälde då regeringen till EU-kommissionen eftersom man ansåg att Sverige inte längre levde upp till EU:s visstidsdirektiv från 1999.

EU-kommissionen har hotat med att dra Sverige inför EU-domstolen. Kommissionen anser inte att den svenska lagstiftningen kan förhindra arbetsgivare från att stapla visstidsanställningar på varandra. Detta innebär att färre blir visstidsanställda. Regeringen kastar nu in handduken och föreslår att:

”… LAS ändras, så att den som i mer än två år har varvat allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete eller provanställning hos samma arbetsgivare kan begära hos domstol att anställningen ska förklaras som fast jobb. Det ska då vara avgörande om arbetsgivaren har varaktigt behov av arbetskraft men i stället använt sig av visstidsanställningar.”

Länkar: R&D, LO-tidningen

2. Regeringen kryper till korset igen

De tre fackliga centralorganisationerna (LO, TCO och Saco) har till regeringen framfört att utländska företag som utstationerar anställda i Sverige ska ha en behörig representant i landet. Orsaken är ju att det svenska systemet i grunden bygger på att fackliga organisationer tecknar avtal med arbetsgivare om löner och övriga arbetsvillkor. Med dagens lagstiftning finns inget krav på att utländska arbetsgivare måste ha en lokal representant. Detta försvårar ju förstås möjligheten att ordna löne- och övriga villkor som är i paritet med övriga arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur innebära en osund konkurrens.

Regeringen väljer nu att tillmötesgå de fackliga organisationerna i denna fråga:

”Arbetsmarknadsdepartementet har nu tagit fram ett lagförslag som innebär att utländska arbetsgivare som stationerar anställda i Sverige ska anmäla verksamheten till Arbetsmiljöverket och utse en kontaktperson här. Kontaktpersonen ska vara behörig att ta emot delgivning, exempelvis en förhandlingsframställan från facket. Kontaktpersonen ska också kunna tillhandahålla handlingar, till exempel anställningsavtal som visar att arbetstagarna har lön och andra förmåner som är minst lika bra som minimivillkoren i svenska kollektivavtal.”

Det är bra att regeringen tar detta steg!

Länkar: R&D, LO-tidningen

%d bloggare gillar detta: