Bloggarkiv

Regeringens utförsäkringspolitik har nått vägs ände


Allt är väl!

För drygt en vecka sedan meddelade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att allt är väl med sjukförsäkringen. Regeringens reformer har, vare sig mer eller mindre, varit framgångsrik. Enda grandet i sjukförsäkringen var att de korta sjukskrivningarna ökar. Det gäller att få bukt med den så att den inte smittar ner försäkringen så att den långa sjukfrånvaron ökar igen.

I fredags replikerade Tomas Eneroth (S) på Ulfs inlägg. Tomas påminner om att ett stort antal

Sverige behöver en mänsklig sjukförsäkring!

människor har blivit utförsäkrade, tillbringat några månader hos Arbetsförmedlingen och i hög grad återkommit till sjukskrivning. Tomas skriver vidare att …

Cirka 75000 personer har hittills utförsäkrats ur sjukförsäkringen och ”erbjudits” att skriva in sig på arbetsförmedlingen. Mer än hälften av dem var så sjuka att de snart fick komma tillbaka till sjukförsäkringen. Nu ser vi hur människor utförsäkras för andra gången, inte ett dugg friskare, snarast tvärtom. Drygt en tredjedel av Kommunals utförsäkrade medlemmar förlorade mer än 5000 kronor per månad i samband med utförsäkringen. Ytterligare nästan lika många förlorade 2500 kronor per månad. Den ekonomiska oro det för med sig bidrar inte heller till möjligheten att tillfriskna och komma tillbaka till arbete. Det är också bara några få procent som har ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

Tomas framhåller att vad de långvarigt sjukskrivna behöver för att komma åter i arbete inte är blinda administrativa tidsgränser. De behöver snarare riktiga rehabiliteringsinsatser och mindre av att skickas runt i systemet.

Gunvor G Ericsson (MP) trycker på tendenser i dagens ojämställda arbetsliv som viktig orsak till att sjuktalen åter ökar.

Gunvor och Tomas är överens om att regeringen har misslyckats med sjukförsäkringen.

Jag har ingen annan åsikt än dem! Det behövs verkligen en annan och bättre politik för att hjälpa människor tillbaka i arbete.

Länkar: SvD, SvD, SvD, TCO-tidningen, Arbetet, ArbetetTCO-tidningen

Fler som skrivit: Martin Moberg

Botemedel för sjukförsäkringen?


Socialdemokraterna aviserar en ekonomisk satsning om cirka tre miljarder på sjukförsäkringen. I paketet ingår att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort,  att ersättningen höjs och att arbetsgivarnas ansvar för den andra sjuklöneveckan slopas. Tomas Eneroth (S) säger till SVT att …

Det kommer att leda till att vi kan vända utvecklingen, att färre behöver skaffa privata försäkringar för att få ett skydd, att företagare vågar anställa människor med tidigare sjukdomshistorik, och att vi äntligen kan börja sätta igång med aktiva insatser i stället för att sortera ut folk som är sjuka.

Det är väl gott och väl att man tar bort de där absoluta tidsgänserna i rehabtrappan. Tidsgränserna är enbart enögda och bidrar knappast till en rimlig rehabiliteringsprocess. Det är rimligt att sjukpeningen värdesäkras och att taket höjs så att fler verkligen får en ersättning som motsvarar den teoretiska.

Det är säkert rimligt att ta bort arbetsgivarnas ansvar för den andra sjuklöneveckan. Det jag dock saknar är skarpare skrivningar om satsningar på verklig rehabilitering. Jag menar att som motprestation för att avskaffa den andra sjuklönevecka en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring borde införas.

Det är självklart kontraproduktivt att personer hamnar i en långvarig sjukperiod nästan utan möjlighet att komma ut ur den. Den kanske viktigaste orsaken till att människor fastnar i långvarit sjukfrånvaro handlar om att de inte får det stöd och de rehabiliteringsåtgärder som de behöver.

Jag väntar på att Socidaldemokraterna ska lägga de förslag som krävs för att åstadkomma rimliga rehabiliteringsåtgärder för de som behöver det.

Länkar: SVT, da.se

Besluten måste tas på rättsäker grund


20130505-122858.jpg
Försäkringskassan har av Justitieombudsmannen fått kritik för ett internt arbetssätt. Under arbetet med att förbereda beslut om sjukpenning och sjukersättning har man har en ordning där Försäkringskassans handläggare diskuterar fall med försäkringsmedicinska rådgivare. Dessa möten sker utan krav på att protokollföras.

En person som får avslag på sin ansökan får därmed ingen möjlighet att bemöta på vilka grunder den avslagits. Det är förstås ett rent otillständigt arbetssätt. JO:s yttrande är några månader gammalt. Försäkringskassan har dock ännu inte ändrat detta arbetssätt. De menar att de i grunden inte genomför några fel i processen fram till beslut. Myndigheten ser, trots sin åsikt, över hur de arbetar.

Tomas Eneroth (S) och Gunvor G Ericson (MP) framför i Ekot kritik över Försäkringskassan. Tomas säger att …

JO påpekat allvarliga brister i Försäkringskassans handläggning, det är klart att det måste korrigeras. Det är ju illa nog att vi har en dålig sjukförsäkring, men det är ju än värre om vi har en handläggning hos Försäkringskassan som åsidosätter rättsäkerheten.

De bägge slår väl upp öppna dörrar i frågan (de besvarar ju endast frågor ställda av journalisten). Men det är ju ändå bra att de tydliggör sin åsikt i frågan. Det borde väl ändå innebära att den ansvarige ministern behöver tydliggöra sin åsikt.

Om en sjuk sjukförsäkringUnder gårdagen var den statliga sjukförsäkringen uppmärksammad på olika sätt:

I en debattartikel kritiserar tre företrädare för den röd-gröna oppositionen försäkringen. De konstaterar i sitt inlägg hur långvarigt sjukskrivna snurrar runt i ett system som inte förmår att hjälpa dem. Det finns ett stort antal personer som har blivit utförsäkrade två gånger från försäkringen. De säger vidare att …

I dag är över 60000 människor utskrivna ur systemet. Ytterst få av dem har fått jobb. Försäkringskassan har ingen information om hur många som fått rehabilitering eller andra insatser för att komma tillbaka till arbetslivet.

De tre partierna har därför tagit initiativ till en regeländring för att råda bot på en av de värsta bristerna. De vill att sjukförsäkringen både ska ge inkomsttrygghet när man är sjuk som rehabilitering tillbaka till arbete. De har i riksdagen begärt att regeringen ska ta fram ett förslag på hur insatser, rehabilitering och uppföljning ska se ut.

En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar att Försäkringskassan inte förmår motivera avslag på ansökningar om sjukpenning på ett sätt som man kan förstå. Av rapporten framgår att endast ett av tio beslut tillräckligt väl formulerat. Dan Ljungberg, enhetschef på ISF, säger …

Det är ju väsentligt att förstå varför man fått ett nej, både för att kunna acceptera beslutet men också för att veta vad som ska läggas till för att få det omprövat.

Försäkringskassan har nu sex veckor på sig innan de ska lämna ett utförligt svar på rapporten till Regeringen.
Slutligen förhindrade en majoritet av justitieutskottet ett regeringsförslag att förkorta tiden för överklagande i socialförsäkringsmål och mål om arbetslöshetsförsäkringen. Utskottets mening är att det måste finnas tillräckligt med tid för att den försäkrade ska hinna med ett överklagande. Det är ett ställningstagande som det är svårt att argumentera emot.

Sjukförsäkringen har under den borgerliga regeringsperioden blivit till en experimentverkstad. Regeringen kritiserade hur förhållande var under den ”onda” socialdemokratiska tiden då människor kunde gå sjukskrivna i nästan oändlig tid. Försäkringens problem var snarare att ett hyfsat väl fungerande rehabiliteringssystem havererade i efterdyningarna av den ekonomiska krisen på 1990-talet. Det är ett förhållande som hela det politiska spektrat har att ta ansvar för.

Vi har fortfarande inte något fungerande rehabiliteringssystem. Vi har fått sjukskrivningsperioder enligt tidtabell som inte gör att människor blir friskare. De blir snabbare utförsäkrade men det har inte inneburit att människor har blivit friskare. Det behövs verkligen något annat.

Jag hoppas att socialdemokraterna kan förmå sig till att formulera en sjukförsäkring som är mer än enbart en återgång till det tidigare.

Det behövs mer än så!

Länkar: Aftonbladet debatt, dagens arena, da.se, ka.se, di.se, dn.se, SVT, Publikt, Publikt, ka.se

Andra som skrivit: Martin MobergMartin MobergKjell RautioErika Ejderhamn Roupe

Industribloggare: Leine Johansson

Huruvida PPM-pensionen ska vara kvar


Pensionspyramid

Jag har tagit mig igenom min RSS-läsare och har fångat upp ett antal debattinlägg och artiklar som skildrar och diskuterar det offentliga pensionssystemet.

Under de senaste veckorna har PPM-delen i den offentliga pensionen kommit att diskuteras. Det är företrädare för socialdemokraterna som öppnat för att göra förändringar i den. Även företrädare för de borgerliga regeringspartierna har insett att det krävs förändringar.

Anders Sundström (VD för Folksam) och Lars-Åke Vikberg (VD för KPA Pension) föreslår i ett inlägg i Dagens Industri att ”traditionell pensionsförsäkring” ska bli valbara i PPM-systemet. De motiverar sitt förslag, bland annat på följande sätt:

I dagtar den ­enskilda spararen all risk i sina placeringar i premiepensionen. Detta i motsats till en traditionell försäkring. Här kan varje sparare förutse sin pensionsnivå, vilket innebär en trygghet som inte finns i premiepensionssystemet. Där har vi under perioden 2000–2011 fått uppleva en riktig berg-och-dalbana i värdeutvecklingen. Skillnaden i avkastning mellan toppen och botten har varierat mer än 30 procentenheter, något som förklarar det högst mediokra årsgenomsnittet på 3,1 procent. Under samma tid har de traditionella pensionsförsäkringarna bland de ledande pensionsbolagen haft en genomsnittlig avkastning på 5,4 procent.

Sam Sandberg (förbundsordförande SKPF) är mer drastisk i ett inlägg i Svenska Dagbladet. Han sågar PPM-systemet jäms med fotknölarna och argumenterar för att systemet avskaffas och att de medel som finns där förs över till den offentliga pensionen (den enskilde spararens behållning ska dock ingå i dennes individuella pensionskonto). SKPF har skrivit en rapport som visar på svagheterna i pensionssystemet – specifikt PPM-delen. De pekar på följande svagheter:

  • Låg avkastning på investeringarna
  • Alltför många fondalternativ
  • För lite intresse och engagemang i fondval

TNS-Sifo har undersökt ett representativt urval av personer under 65 år vad de vet om sin premiepension och om de vill behålla systemet eller inte. Undersökningen visar på:

  • Stor kunskapsbrist om fonderna och fondbyten
  • Lågt förtroende för pensionsformen

Det känns som ett rimligt förslag att göra traditionell pensionsförsäkring valbart i PPM-systemet. Jag tror dock inte att det är politiskt möjligt att ta bort PPM-delen. Men Tomas Eneroth (S) har ju öppnat för att en mindre andel ska användas till PPM-delen än dagens 2,5 %. Det borde vara en rimlig väg att gå. Trots att ett par företrädare för Folkpartiet har anmält att de aldrig kommer att med på en sådan förändring som socialdemokraterna öppnat för borde det vara möjligt att nå en politisk kompromiss. Det har ju annars varit få reaktioner från övriga borgerliga partier på Tomas utspel.

Länkar: di.se, SvD Brännpunkt, Aftonbladet debatt, di.se, SvD, Arbetet, SvD, di.se, di.se

Kampen om PPM-systemet


I en intervju som Svenska Dagbladet gjort med Tomas Eneroth (S) – talesperson i pensionsfrågan – meddelar han att Socialdemokraterna vill diskutera hur mycket pengar som borde avsättas till premiepensionsdelen i det offentliga pensionssystemet. Tomas säger att …

Det finns två viktiga skäl. Det ena är premiepensionen i sig och den variation i utfall för olika pensionssparare som den leder till. Den andra är att en minskad nivå i premiepensionen innebär en möjlighet att stärka inkomstpensionen under en period då vi står inför påfrestningar på grund av stora demografiska förändringar.

Det han säger är att, beroende på hur man valt (eller inte valt), får de blivande pensionärerna olika mycket i pensionsutfall. För de flesta handlar det inte om medvetna val – snarare om slump och tur. Dessutom är det väldigt få människor som gör aktiva val när det gäller premiepensionsdelen. För det andra vill (S) minska den del som går till premiepensionen för att kunna avsätta mer pengar till den stora delen av pensionssystemet. Detta borde innebära att man värdesäkrar pensionerna bättre och minimerar risken för att minska värdet på densamma.

Jag tycker att Tomas (och Socialdemokraterna) är på rätt väg i denna fråga. PPM-konstruktionen var ju en kompromiss som (S) ingick med de borgerliga partierna för att säkra ett nytt pensionssystem. Nu har systemet prövats och funnits ointressant för de flesta medborgarna. Då borde det vara möjligt att sluta en ny överenskommelse innebärande att mer medel slussas från PPM till övriga delen av pensionssystemet. Tomas säger vidare att …

Det var en viktig poäng att man själv skulle kunna välja fonder men nu har vi erfarenhet av att de flesta inte är så intresserade av att göra den här typen av val. Det är också så att sedan PPM startade har vi fått en tjänstepension som omfattar allt fler på arbetsmarknaden och där kan en stor del av valfriheten tillgodoses.

Men den politiska världen är inte alltid så enkel. En rimlig kompromiss kan ju vara att tillgodose de borgerliga partiernas önskan att höja åldern för att kunna kvarstå i arbete från 67 till 69 år. Till det kommer sedan den svårare diskussionen att säkerställa ett arbetsliv som tillåter fler människor att faktiskt kunna arbeta längre.

Länkar: SvD, Arbetet, di.se, dn.se

Andra som skrivit: Johan Westerholm

Industribloggare: Carola Andersson

För få orkar jobba till 61


Ekot rapporterar att förhandlingarna inom ”pensionsgruppen” (dvs de partier som står bakom förändringarna av pensionssystemet) om att höja rätten att vara kvar i arbete från 67 års ålder till 69 ”gått i långbänk”. De borgerliga regeringspartierna driver ju denna fråga. Bakgrunden till detta är ju att den svenska befolkningen, som ett genomsnitt, lever allt längre. Det innebär att de inbetalda pensionspremierna ska räcka allt längre vilket innebär en lägre utbetald pension per månad. Socialdemokraterna stretar emot i denna fråga eftersom det finns så pass många människor som inte ens orkar arbeta fram till 61 års ålder, än mindre till 65 eller 67. (S) vill se andra reformer som gör att allt fler människor långsiktigt kan ta sig genom sitt yrkesliv i ett hälsosammare skick. Tomas Eneroth (S)-representant i gruppen säger …

För att överhuvudtaget diskutera förändrade åldersgränser så måste man också göra förändringar på arbetsmarknaden och förändringar i sjukersättningssystemet som gör att fler kan vara kvar på arbetsmarknaden och orka jobba.

Det finns ingen som helst anledning för Socialdemokraterna att sälja sig billigt i denna fråga. Fler människor måste ges möjligheten att få njuta frukterna av ett livs arbete.

Industribloggare: Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: