Bloggarkiv

Svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla


Vård för alla?

Riksrevisionsverket konstaterar i en aktuell rapport att vårdvalsreformen inneburit att vårdcentraler inte främst etableras där behoven är störst. Projektledaren Henrik Segerpalm säger att …

Vår analys visar att vårdcentralerna företrädesvis har etablerats där invånarna har högre medelinkomster, är bättre utbildade och är yngre än 70 år, samtidigt som nedläggningarna drabbat svagare områden i större utsträckning.

Verket konstaterar att ”När efterfrågan på vård fått styra har relativt friska individer från gynnade samhällsgrupper ökat sin vårdkonsumtion. De etiska principerna ska styra konsumtionen av primärvård till de patienter som har störst besvär och behov.”

Man borde kanske inte vara särskilt förvånad över dessa resultat. Liknande resultat kan man ju se på andra områden där den fria marknaden får bestämma. Det är klart att friskolor, apotek och ”what ever” helst etablerar sig där de kan lita till säkra inkomster och kan minimera kostnader man inte önskar sig.

Verket menar vidare att dessa reformer, i och för sig, förbättrat kontaktmöjligheterna med vården och fler vårdcentraler. Men detta har framför allt gynnat de med bättre betalningsförmåga (och mindre vårdbehov). Riksrevisor Jan Landahl säger i verkets pressmeddelande att …

Det är allvarligt att prioriteringarna inom primärvården idag i större utsträckning görs efter patienternas efterfrågan och inte efter vem som är i störst behov av vård. Detta är inte i enlighet med de etiska principer som ska styra vården.

Den sittande regeringen föreslår ju att denna princip om obligatoriskt vårdval för landstingen ska avskaffas. Detta motsätter sig de borgerliga partierna tämligen kraftfullt. Det är tydligt att de inte har några som helst skrupler i att låta den goda vinsten styra framför principen att offentlig vård ska tillkomma alla efter behov snarare än framför betalningsförmåga.

Det är skamligt!

Länkar: dn.se, SvD, dagens arena, Ekot, politism, dagens arena, SvD, SvD, dagens arena, SvD, Aftonbladet ledare, vårdfokus

Fler som skrivit: Ola Möller, Kjell Rautio

Låt aldrig de rika gå ifrån de fattiga


Under söndagkvällen läste jag en stark artikel skriven av Kinga Sandén, frilanskorrespondent i Buenos Aires. Artikeln utgår från hennes erfarenheter av att ha fött ett barn i Argentina.

Hennes berättelse beskriver hur ett land där de som har råd har skaffat sig privata sjukförsäkringar och hur sjukhus och vårdgivare har anpassat sig till det. Det är normalt att prioritera de som betalar för sig. De offentligt drivna sjukhusen får en allt minskande andel av resurserna.

Kinga skriver att …

De som förespråkar en parallell privat vårdmarknad brukar hävda att de privata försäkringstagarna frigör resurser i den offentliga vården. Men när det granskades i en OECD-rapport för tio år sedan konstaterades att effekten är liten. Försäkringstagarna fortsätter utnyttja det offentliga för det som är allra dyrast: komplexa sjukdomar och akutvård.

Dessutom tenderar efterfrågan på sjukvård att öka när många har en privat försäkring. Det ökar i sin tur kostnaderna även i den offentliga vården.

Hon skriver vidare att när en stor andel av befolkningen har skaffat sig egna försäkringar minskar deras intresse av att bidra till det allmänna eftersom de inte längre använder dess tjänster. Samtidigt med den utvecklingen minskar intresset av hur den gemensamt finansierade sjukvården fungerar. I Argentina diskuteras inte den illa skötta offentliga sjukvården. Det beror på att det endast är de fattigaste som utnyttjar den.

I Sverige är det fortfarande en väldigt liten andel av sjukvården som finansieras privat. Andelen av befolkningen som omfattas av privata försäkringar ökar dock. Den svenska lagstiftningen tillåter numera sjukvården att prioritera de med privata sjukförsäkringar. Man kan köpa sig före i sjukvårdskön.

När Kinga Sandén berättar för förlossningsläkaren Cecilia Varela om den artikel hon skriver får hon uppmaningen att säga till svenskarna …

Tala om för svenskarna att laga det som inte fungerar, men låt aldrig de rika gå ifrån de fattiga. När de en gång skilts åt går de inte att sätta ihop igen.

I en aktuell bok konstateras dock att den borgerliga sjukvårdspolitiken (Vårdval Stockholm) i Stockholms läns landsting medfört att fattigare invånare i högre grad söker sig till akutmottagningar. Den politiska reformen har nämligen inneburit att vårdcentraler i fattiga områden över en natt förlorade ungefär en tredjedel av sina intäkter. Karolinska folkhälsoakademin, som utvärderat Vårdval Stockholm, konstaterar att alla inkomstgrupper sedan vårdvalet infördes relativt sett fått minskade vårdresurser, förutom den rikaste och friskaste fjärdedelen som sett en dramatisk ökning.

Men – Sverige kan väl aldrig bli som Argentina?

Eller?

Länkar: SvD, dagens arena, dagens arena, Aftonbladet ledare, politism

Fler som skrivit: Leine Johansson, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter


Landstingen Sörmland beslutade i höstas att från och med den 1 januari 2012 att …

… ge asylsökande och papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland rätt till sjukvård, tandvård, samt habilitering och hjälpmedel, på lika villkor som för personer med medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Gruppledare för sex av de partier som finns representerade i landstingsfullmäktigen uppmanar i ett gemensamt inlägg den borgerliga regeringen att lägga de förslag som krävs för att samma rättigheter införs för samtliga papperslösa flyktingar i landet.

Det känns bra att bo i ett län vars landstingspolitiker driver på i denna fråga!

%d bloggare gillar detta: