Bloggarkiv

Om sänkt rot-avdrag


Regeringen aviserar en sänkning av, det så kallade, rot-avdraget från dagens 50 % till 30 %. De medel som staten därmed sparar avser man att använda till en satsning på byggande av hyresrätter.

För egen del har jag faktiskt inget som helst emot förslaget. Det behövs onekligen stimulanser för att öka byggandet i Sverige. Det känns faktiskt viktigare att något subventionera byggandet av nya bostäder i stället för privat ombyggnation av villor och bostadsrätter.

De borgerliga partierna förfasar sig och uttalar i stora ord att svartarbetet därmed kommer att öka. Utvärderingar visar väl snarare att branschen anpassar sig till rådande regelverk.

Sedan är det en annan sak om den stimulans för byggande av fler hyresrätter är den enda åtgärd som behövs. Dagens Nyheter pekar i en artikel på en del relevanta saker som påverkar viljan/möjligheten att öka byggandet av bostäder.

Men äntligen börjar jag se tecken på en begynnande bostadspolitik.

Länkar: dn.se, dn.se, SvD, di.se, ekuriren, Ekot, di.se, ekuriren, SvD, Ekot, SvD, di.se, dagens arena, dn.se, di.se, di.se, SvD, di.se, dagens arena, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Monica Green, Peter Johansson, Roger Jönsson, Den sjätte mannen

Se över rot-systemet


Marie Linder (förbundsordförande Hyresgästföreningen) och Johan Lindholm (förbundsordförande Byggnads) kritiserar i ett debattinlägg dagens konstruktion av skatteavdraget rot. De menar att avdraget kraftigt gynnar ett visst typ av boende (egenägda bostäder) och missgynnar övriga. De menar vidare att mycket tyder på att avdraget heller inte påverkat svartarbete inom branschen.

De önskar att man ser över systemet på så sätt att det blir möjligt att genomföra välbehövliga insatser för renovering av hyresrätter. De skriver att …

Avdraget måste breddas så att det kan användas för åtgärder i flerbostadshus i både hyres- och bostadsrätt. I dag kan bostadsrättsinnehavare använda det till åtgärder i den egna lägenheten, men inte till åtgärder i huset. Till hyresgäster eller de som äger hyreshus går inte en krona.

Rotavdrag användes tidigare som en metod att stödja branscher vid lågkonjunkturer. Avdraget medförde att man kunde hålla sysselsättningen uppe inom byggbranschen som inom industrin. Med den borgerliga regeringen har avdraget tappat sin funktion som utjämnare mellan låg- och högkonjunktur.

Det finns vidare en tydlig poäng i debattörernas resonemang. Rot kostar ca 14 miljarder kronor om året samtidigt som staten avsätter några hundra miljoner kronor på energieffektivisering i miljonprogramsområden.

Debattörernas önskan om en översyn synes mig fullt rimlig.

Ingen vet hur stort svartarbetet är i rutbranschen


Svart, vitt eller grått?

Många debattörer hävdar att det svarta arbetet i hemmen i stort sett har försvunnit med införandet av skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Men det finns även undersökningar som antyder att det svarta och vita arbetet lever i symbios med varandra och att det egentligen inte går att veta om det svarta arbetet vare sig minskat eller ökat efter införandet av rut-avdraget.

Den närmsta sanningen är förmodligen att ingen egentligen vet hur det förhåller sig. I en artikel som Kommunalarbetaren publicerat sägs att alla är överens om att svartarbete förekommer men att man är oense om omfattningen. Vesa Leppänen, som skrivit en rapport för högskolan i Kristianstad, säger att …

Det är möjligt att den svarta branschen har fått draghjälp av rut-reformen genom att det nu blivit mer socialt accepterat att anlita hushållstjänster.

I rapporten sägs att 22 % av 249 tillfrågade anställda i rut-företag fått en fråga från kunder om de vill städa svart. Elin Kvist,sociolog vid Umeå universitet, säger …

I rutbranschen finns en symbiotisk relation mellan formellt reglerat vitt arbete och det informella oreglerade svartarbetet.

Hon säger vidare att det svarta arbetet gar ökat i takt med vita delen av branschen har växt sig större. Elin säger att de höga andelen av deltidstjänster främjar en sådan utveckling. Tage Alaleto, kriminolog vid Umeå universitet, menar att det är människor med låga inkomster som i högre grad arbetar svart eftersom de är i behov pengar.

Almega, som företräder branschen, hävdar den ljusare synen kring utvecklingen av det svarta arbetet. De anser heller inte att arbetsvillkoren på något sätt skulle bidra till att människor skulle vilja arbeta svart. Skatteverket tror att det svarta arbetet åtminstone har minskat. Undersökningar om att människor är mer kritiska till att anlita svart arbete skulle tyda på det.

Det är uppenbart att sanningen inte är lätt att komma åt. Men en sak är dock klar – det svarta arbetet har inte försvunnit därför att människor får skatteavdrag för att köpa dessa tjänster. De som påstår något annat än detta lär antingen vara godtrogna intill blåögdhet eller vill inte ta till sig den sanning som ändå finns.

Länkar: ka.se, SvD

Är RUT/ROT nåt att ha?


Det verkar som om Moderaterna har startat nån slags offensiv, i frågor som man anser särskilt värdefulla, gentemot Socialdemokraterna. Igår publicerades en debattartikel undertecknad av de (M)-märkta ledamöterna i riksdagens skatteutskott. De omtalar att reformerna för skatteavdrag (rut och rot) minsann både har skapat en hel massa arbetstillfällen och minskat, nästan tillintetgjort, svartarbete i de berörda branscherna.

Jag tvekar inte om att det tillkommit ett antal arbetstillfällen i dessa skattesubventionerade branscher. Konstigt vore det väl annars. Frågan är väl snarare om det handlar om helt nya arbetstillfällen eller om arbetstillfällen har ”flyttats” från mindre gynnade branscher till de av staten gynnade. Den totala effekten på arbetsmarknaden verkar högst blygsam och ifrågasatt.

Det är vidare möjligt att en del av en tidigare svart ekonomi har blivit vitare med skattesubventionerna. Det är ju en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig subventionen. Men samtidigt visar en del undersökningar att det svarta arbetet lever kvar och i symbios med det vita och redovisade arbetet.

Sedan finns det onekligen något i den invändning som Leif Jakobsson (S), vice ordförande i Skatteutskottet, redogör för i en replik.

För egen del skulle jag hellre se att ROT används som en regulator i lågkonjunktur.  Men jag ser heller inget orimligt i att begränsa nivån på subventionen. När man ser vilka som i huvudsak kan utnyttja förmånen ser man ju att det handlar personer med goda inkomster som företrädesvis är bosatta i välmående och till våra storstäder näraliggande kommuner.

Svartjobben har inte minskat med ROT


Vad döljer sig bakom den vita fasaden?

Kaliber, P1:s program för undersökande journalistik, ger i ett aktuellt inslag en väldigt mörk bild av den del av byggbranschen verksam med ROT-arbeten.

Reportaget visar hur mindre seriösa företag använder svart arbetskraft till att utföra ROT-finansierade arbetsuppgifter. Det handlar om företag som har några ”vitt anställda” som en seriös front utåt. Sedan anställer man gärna personer från östeuropeiska eller andra länder.

Det som uppnåtts med ROT-reformen  är ett ökat vitt kassaflöde mellan kunderna och bolagen. Men, som det sägs i reportaget, hur mycket av det vita som egentligen är vitt, det vet man mycket litet om. I reportaget undersöks vilka verktyg som myndigheterna har att beivra svartarbete inom byggsektorn:

  • Gränspolisen får utföra arbetsplatskontroller på företag som har kontanthantering. Till byggarbetsplatser har de dock inte tillträde.
  • Skatteverkets kontrollanter får inte heller göra oanmälda kontroller på byggarbetsplatser. Tillsynen är begränsad till skrivbordskontroller.

Skatteverket önskar att det skulle införas personalliggare inom branschen (på samma sätt som för restauranger), rätt att göra oanmälda kontrollbesök och månadsrapportering av arbetsgivaravgifterna på individnivå. När det gäller det sist nämnda förslaget bereds förslaget inom regeringen. Den är dock splittrad i frågan och därför har regeringen tagit tillbaka förslaget tills vidare.

Det här är inte första gången jag läser om att rut/rot-reformen inte har lyckats undanröja det svarta arbetet. Det finns rapporter om att den vita och svarta sektorn lever i symbios med varandra. Det finns en vit och seriös front utåt. Men samtidigt används svart arbetskraft för att utföra stora delar av arbetet. Det man uppnått är möjligtvis att tjänsterna oftare betalas av vita pengar (vilket ju är en förutsättning för att erhålla skatteavdraget).

Den borgerliga regeringen vill gärna ge en bild av att man lyckats göra dessa branscher betydligt vitare än vad de kanske har varit. Men det verkar onekligen som att verkligheten är betydligt gråare än vad man vill sken av.

Länkar: Kaliber, Ekot, Ekot

Andra som skrivit: Martin Moberg

RUT, RUT, RUT bara RUT!


Gamla hjulspår

Dagens Industri rapporterar att en arbetsgrupp på finansdepartementet har startats för att ta fram nya former av RUT. En ”högt uppsatt källa” säger till tidningen att …

Det är det klokaste man kan göra just nu, att gå vidare på rutvägen. Det är något alliansen kan enas kring, det finns empiri som visar att det verkligen ger jobb. Dessutom skadar det Socialdemokratin, eftersom de rödgröna är djupt splittrade i frågan.

Det verkar som om skattesubventioner är den borgerliga regeringens lösning på all sköns samhällsproblem. Idag kan ett hushåll använda högst 50.000 kronor till sådana typer av skatteavdrag. Ju högre inkomst desto högre avdrag kan man utnyttja. Statistiken visar ju också att andelen som utnyttjar avdragen är högre i kommuner med högre genomsnittlig inkomst.

Det verkar som om enskilda regeringspartiers opinionsproblem innebär att man inte längre förmår förhandla fram en annan politik. Man fortsätter i gamla hjulspår för att inte riskera den interna sammanhållningen.

Allt som återstår av allianspolitik är taktiserande och idélöshet.

Länkar: di.se, dn.se, SvD, dagens arena

Rikemansbidraget


20130108-175720.jpg
Sveriges Television konstaterar i ett reportage att antalet köpare av hushållsnära tjänster ökade med 75.000 personer jämfört med 2011. Det motsvarar en ökning med 18 % till ungefär en halv miljon människor.

Jag förmodar att företrädare för de borgerliga regeringspartierna ser denna utveckling med viss tillfredsställelse. De hävdar ju att detta är en frihetsreform för många människor. Det har de väl också, i någon mening, rätt i. Men detta är ju inte reform för alla människor. Dagens Arena konstaterar att avdragen främst sker i de kommuner där de personer med de högsta inkomsterna återfinns.

Dagens Arena har granskat Skatteverkets statistik och jämfört de tio kommuner med högst medelinkomst med de tio med den lägsta. Det syns då en stor skillnad i hur stor andel av kommunens invånare som utnyttjat rut/rot-avdrag. Det är också tydligt att de yrkade avdragen är högre i de kommuner med en högre medelinkomst.

Detta syns väldigt tydligt i bilden nedan:

20130108-181438.jpg

I Sverige förs idag en politik för att minimera att ersättningar till sjuka och arbetslösa minimeras. Däremot syns inte någon sådan utveckling när det gäller bidrag till de med högsta inkomsterna.

Det kan man väl säga är en intressant utveckling?

Länkar: SVT, dagens arena, Östnytt, dagens arena, di.se, SvD, SVT

Pagrotskys skatteförslag


Dagens Nyheter skriver idag om den rapport som Leif Pagrotsky skriver om en framtida socialdemokratisk skattepolitik. Tydligen har DN:s journalist getts möjlighet att ”tjuvkika” på de förslag som Leif kommer att presentera för partiledningen inom kort. Huruvida det är helheten eller enbart valda delar som har presenterats för tidningen återstår ju att se. Men som tidningen, tillsammans med andra, presenterar det handlar det om att bibehålla rutavdrag och att acceptera de fyra jobbskatteavdragen.

Att (S) i efterhand har kommit att acceptera jobbskatteavdragen var ju knappast en nyhet. De har knappast bidragit särskilt mycket till att skapa arbetstillfällen. Däremot har ju många människor vant sig med de skattesänkningar som de faktiskt har gett. Det enda som Leif Pagrotsky vill är att undanröja den orättvisa i skattesystemet som innebär att arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer betalar en högre skatt än arbetande. Anders Borg reagerar på det förslaget och hävdar att detta kommer att göra arbetslösheten högre. Det är det vanliga påståendet att högre ersättningar till arbetslösa innebär att de inte kommer att söka arbete. Det är en tes som handlar mer om tro än vetenskap.

Jag är inte någon större anhängare av rut- och rotavdrag av den konstruktion som är den borgerliga regeringens. Denna reform gynnar framför allt högre medelklass i välbärgade kommuner runt de större städerna. (S) har tidigare markerat en vilja behålla rutavdraget men med avdrag för lägre belopp. Det vore ett sätt att markera att inte enbart de som redan har pengar att lägga ut ska gynnas av en sådan reform. Jag vill hellre se att man skattemässigt gynnar pensionärer så att de kan ordna med skötseln av sina hem.

Det är dock uppenbart att Leifs förslag är en anpassning till den rådande politiken innebärande en allt större trängsel i politikens mittfåra. Det är den växande medelklassen i de större städerna som alla vill hålla sig väl med. Genom höga boendekostnader och andra fördyrande levnadsomständigheter har det förstås varit ett lockande budskap att få sänkta skatter och ett borttagande av fastighetsskatten. Den har ersatts med en avgift som gjort det billigare för de med de dyraste bostäderna och i många fall gjort det dyrare för människor i glesbygd.

Jag inser problemen med att höja inkomstskatter i den värld vi lever i idag. Däremot tror jag på införandet av en reformerad fastighetsskatt. Där finns stöd från många ekonomer. Det är förstås svårt att skapa en politik för regeringsövertagande som enbart bygger på ett budskap som lyder ”Vi höjer skatten för Dig”. Samtidigt handlar det ju om vilket samhälle som socialdemokraterna vill skapa och vilka samhällsnyttigheter som samhället ska kunna leverera till medborgarna. Eftersom inget kommer gratis måste sådant betalas på något sätt. Socialdemokraterna måste ju vara ett tydligt alternativ till den politik som den borgerliga regeringen står för.

Jag är inte odelat positiv eller negativ till de Leif Pagrotskys tankar som DN delgett världen idag.  Jag vill ta del av helheten innan jag bestämmer mig för vad jag ska tycka. Tills dess får du nöja dig med vad jag skrivit ovan.

Länkar: dn.se, SvD, SvD, Ekot, SvD, SVT, di.se, dn.se, dn.se, dn.se, SvD, SvD

Andra som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg, Peter Högberg, Lena Sommestad, Leine Johansson

Allt måste bli billigare!


Miljöpartiet har idag presenterat ett antal idéer för att göra vissa typer av tjänster billigare. De hävdar att de vill genomföra detta i syfte av att främja aktiva miljöbil. De hoppas att, genom att subventionera, dessa typer av reparationstjänster fler ska välja dyrare produkter. I ett inlägg på SvD Brännpunkt säger Åsa Romson följande:

Är det billigare att slipa om golvet väljer fler golv i massiva material.

Är det billigare att laga barnkläder väljer fler att köpa kvalitetsjackor där det är värt att byta knappar och blixlås när de går sönder.

Är det billigare att laga cykeln köper fler stadiga kvalitetscyklar som kan köras både sommar och vinter.

Måste medge att denna fromma förhoppning känns mer än lovligt godtrogen. Det blir väl som det blivit med övriga subventionerade tjänster – det är de som redan har högst inkomster som flitigast kommer att utnyttja ett sådant system. Det känns som om de politiska partierna har hamnat i en tävlan om vem som kan subventionera flest tjänster potentiellt attraktiva för storstädernas medelklass. I denna strävan urholkas samhällets inkomster och dess möjligheter att leverera allmänna tjänster av god kvalitet.

Länkar: SvD Brännpunkt, Ekot, SvD, dn.se, SVT, Ekot, Ekot

Andra som skrivit: Martin Moberg, Liv Beckström

Ett myggstick på regeringspolitiken


En majoritet av skatteutskottet i Riksdagen röstade idag för att …

… bifalla förlaget att skatteavdrag endast ska lämnas för hushållsarbeten utförda i Sverige.

Nästa steg är att frågan kommer att behandlas i kammaren. Ett beslut där innebär att regeringen blir skyldiga att agera i enlighet med majoritetens önskan. Företrädare för den röd-gröna oppositionen är nöjda över att man nått en majoritet. Leif Jakobsson, Socialdemokraternas talesman i utskottet, säger …

Vi tycker att rut och rot är till för att skapa jobb i Sverige och inte på solkusten. Jag utgår från att regeringen nu behandlar detta med skyndsamhet.

Tydligen innebär ett slopat avdrag att staten sparar omkring 70 miljoner kronor. Penningamässigt är ju detta en ganska obetydligt i sammanhanget. Men principiellt känns det rimligt att sådana avdrag enbart ska kunna göras inom landets gränser. Men beslutet torde inte bli mer än en snabbt övergående olägenhet för den borgerliga regeringen.

Länkar: Arbetet, di.se, dn.se, SvD, Rapport, E24

%d bloggare gillar detta: