Bloggarkiv

Striden om riksdagsordningen – rond 2


Jag vägrar!

Riksdagens talman Per Westerberg (M) vägrade att ställa proposition om finansutskottets initiativ att ej låta Riksdagen höja brytpunkten för när statlig skatt ska betalas. Han följde den rekommendation som fanns i riksdagskansliets rättsutredning av frågan. Talmannen meddelade kammaren att …

Frågeställningen är komplex. Mot bakgrund av lagtextens lydelse, det grundläggande syftet bakom införandet av rambeslutsmodellen och sexton års praxis har jag, i enlighet med rättsutredningen, kommit fram till att övervägande skäl talar för att det av finansutskottet framlagda yrkandet strider mot bestämmelserna i femte kapitlet, tolfte paragrafen i riksdagsordningen. Jag är då enligt andra kapitlet, nionde paragrafen, i riksdagsordningen skyldig att vägra att ställa proposition på yrkandet.

Riksdagens majoritet svarade med att yrka på att frågan ska skickas till Konstitutionsutskottet (KU) för utredning. KU:s ordförande Peter Eriksson räknar med att omröstning kan ske om drygt en vecka igen. Det troliga, även om osvuret vore bäst, är väl att KU finner att frågan mycket väl kan behandlas av kammaren. Då skulle det innebära att regeringspartierna förlorar i frågan ändå.

Huruvida Per Westerberg agerade som regeringens handgångne man eller om han faktiskt var den i rollen opartiske talmannen är i grunden en ganska ointressant diskussion. Det viktiga är att frågan på något sätt kommer att avgöras. På vilket sätt vet vi nästa vecka.

Länkar: dn.se, dn.se, di.se, dn.se, SvD, Ekot, di.se, SvD, di.se, dagens arena, dn.se, Ekot, di.se, Ekot, SVT, dn.se, di.se, SvD, dagens arena, Ekot, SvD, SVT, SvD, di.se, Ekot

Fler som skrivit: Badlands Hyena, Martin Moberg, Johan Westerholm, Alliansfritt Sverige

Öga för öga, tand för tand


Under veckan kommer förmodligen frågan om höjd brytpunkt eller ej för statlig skatt att avgöras. De tre röd-gröna partiernas förslag om att stärka inkomsterna jämfört med den borgerliga regeringens budget har redan fått en majoritet i Riksdagens skatteutskott.

Öga för öga – tand för tand

Företrädare för de borgerliga regeringspartierna har tagit väldigt illa vid sig av att frågan är uppe till handling. De menar att det är emot riksdagsordningen att bryta ut enskilda förslag ur regeringens budget. Folkpartiets ekonomiske talesperson Carl B Hamilton har talat särskilt tydligt klarspråk. Han menar att socialdemokraterna kan drabbas av borgerliga partiers vrede i en framtid där de kan komma behöva stöd för sin ekonomiska politik.

Socialdemokraterna hävdar å sin sida för att den borgerliga regeringen själva har skapat ett prejudikat i samband med behandlingens av regeringens budget 2007. I ett yttrande skrev finansutskottet att …

På utgiftssidan är det tillåtet att reservera sig till förmån för förslag som leder till lägre utgifter än utgiftsramen, men inte till högre. På motsvarande sätt kan man betrakta inkomstbesluten. Det skulle med andra ord vara fullt möjligt att i utskottsbehandlingen reservera sig till förmån för ökade statsinkomster och ändå hålla fast vid intentionerna bakom rambeslutsmodellen.

De politiska partierna och ekonomiska experter tvistar om huruvida det är möjligt för oppositionen att agera som de gör. Det finns därför företrädare för de borgerliga partierna som menar att riksdagens talman ska vägra att låta kammaren rösta i frågan när den kommer dit efter utskottens behandling.

Det är tydligt att frågan har blivit till en fråga mer om princip än om politik. De röd-gröna partierna skulle hellre vilja rösta ned förslaget om ett femte jobbskatteavdrag. I den frågan fanns det dock inte någon majoritet att vinna. Däremot i frågan om höjd brytpunkt för när man ska betala statlig skatt. Den borgerliga regeringen bekämpar hellre oppositionens strävanden med huruvida de är i linje med riksdagens arbetsordning eller ej.

Samtidigt finns det faktiskt en poäng i att en minoritetsregering har ett ansvar för att lägga förslag som kan erhålla majoritet. De visste från början att i denna fråga fanns inte någon sådan majoritet. Carl B Hamilton må skälla såsom en bandhund men hans skällanden studsar bara tillbaka på honom själv.

Länkar: SvD, SvD, di.se, Aftonbladet ledare, di.se, SvD, di.se, dn.se, SvD, dn.se, di.se, SvD, SvD

%d bloggare gillar detta: