Bloggarkiv

Regeringsarbetet har börjat


Igår fick jag möjlighet att se Stefan Löfven avlämna sin regeringsförklaring på direktsänd TV. Min spontana känsla vid det tillfället var positiv. Det var många besked som lämnades som jag känslomässigt uppskattar och delar. Det fanns en tydlig skillnad i språkbruk och en återgång till socialdemokratisk politik, något kryddad med mer miljöpartistiska tankar. Det kändes kort sagt väldigt bra att få se Stefan i talarstolen. Jag uppskattar och gillar honom för den ledarstil som han representerar. Det är fantastiskt att han nu får möjligheten att i regeringsställning påverka Sveriges utveckling.

Idag på förmiddagen såg jag åter regeringsförklaringen på min dator. Denna gång gjorde jag det med tanke och mening att skriva detta blogginlägg. Det var en regeringsförklaring utan större överraskningar. Talet präglades av de frågor som socialdemokraterna drivit i valrörelsen. Skolan och jobben var de dominerande politiska frågorna – både direkt uttalat och som underliggande motiv på andra politikområden.

Det som kändes som en tydlig signal var att Stefan väldigt tidigt i sitt anförande gick in på bostadspolitiken. Regeringen avser att genomföra stora satsningar på ökat byggande (och investeringar i annan infrastruktur). Syftet är förstås att avhjälpa den växande bostadsbristen men även att stimulera fram fler arbetstillfällen.

Först härefter gick Stefan in mer direkt på arbetsmarknadspolitiken. Här gavs ett par viktiga besked om satsningar på ett nytt kunskapslyft och att Fas3 ska avskaffas till förmån för andra åtgärder att hjälpa långvarigt arbetslösa åter till arbete. Stefan markerade tydligt näringslivspolitiken som ett prioriterat område för satsningar. Bland annat avser regeringen att bilda ett innovationsråd under statsministerns ledning. Stefan markerade tydligt prioriteringar på regionala höskolor som ett sätt att underlätta för fler att delta i högre studier.

Stefan markerade tydligt att svenska löner ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Kopplat till det finns överenskommelsen med Miljöpartiet vari det sägs att man inte ska införa någon arbetsmarknadsprövning. Vidare kommer man att verka för att minska missbruket av visstidsanställningar. Det är en tydlig signal till EU-kommissionen som till arbetsmarknadens parter. Regeringen kommer därtill att återkomma med förslag för att reformera arbetslöshetsförsäkringen.

Regeringsförklaringen innehöll en längre del om den kommande utbildningspolitiken med en genomgång av vad regeringen önskar genomföra. Här angavs att skolor med de största utmaningarna ska ges mer stöd, att gymnasieutbildning skall vara obligatoriskt (upp till 18 års ålder) och att yrkesutbildningarna ska genomföras som yrkescollege (förebilden kan finnas hos Teknikcollege).

Klimatpolitiken kommer att få ett tydligare fokus genom den nya regeringen. Ett klimatpolitiskt ramverk kommer att tas fram. Regeringen kommer att föra blocköverskridande samtal om den kommande energiförsörjningen.

Stefan Löfven markerade att Sverige har fått en feministisk regering som kommer att genomföra ett antal åtgärder för att få ett mer jämställt Sverige. Man avser att se över lagstifningen för att få till stånd en ”samtyckeslag”, årliga lönekartläggningar ska genomföras i syfte att minska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och av föräldraledigheten kommer tre månader att garanteras respektive förälder.

Stefan talade i sitt tal om betydelsen av ”ordning och reda” inom den gemensamt finansierade välfärden. Man vill genomföra en mängd förslag för att minska vinstuttag och bibehålla eller förbättra kvaliteten. Man avser att avskaffa LOV. Det kan nog bli en rejäl utmaning att genomföra det förslaget då de borgerliga partierna samtliga är motståndare till det.

En annan fråga som säkert kommer att möta hårt motstånd är de reformer av sjukförsäkringen som regeringen vill genomföra. Regeringen vill ju ta bort flera av de tidsgränser som den borgerliga regeringen genomfört. Regeringen vill samtidigt få till ett tydligare rehabiliteringsfokus i försäkringen. Måhända att man här kan finna sätt till kompromisser?

Regeringen avser att starta ett arbete som ska leda till att bestämmelserna i FN:s barnkonvention blir till svensk lag. Stefan aviserade till det flera förslag när det gäller barns och ungas fritid. Man vill göra det enklare och billigare för barn och unga att delta i föreningsliv och att utföra kultur.

Stefans anförande avslutades med en tydlig vädjan till riksdagens ledamöter om ansvar och samarbete över blockgränserna. Han meddelade att regeringen kommer att verka för att få till stånd breda överenskommelser. Det kommer förstås att i många fall krävas hårt arbete och kompromissvilja för att kunna få till stånd den politik som regeringen vill genomföra. Man kommer säkert inte alltid att lyckas.

Jag ser dock med viss tillförsikt inför regeringens möjligheter att genomföra politik. Ibland kommer de att behöva backa tillbaka och plocka undan förslag som man riskerar att bli nedröstade i. En metod som man verkar vilja pröva är tillsättandet av kommissioner och andra organ där partierna får diskutera olika aspekter av regeringens förslag.

Många diskuterar att denna regering kommer att vara den svagaste på länge och att få verkligt strategiska politiska beslut kommer att tas under denna regerings mandatperiod. Det behöver ju inte bli så. Allt det beror på regeringens förmåga att formulera förslag och genomföra kompromisser som vinnen riksdagens majoritet.

Länkar: dn.se, Aftonbladet ledare, Aftonbladet ledare, dn.se, SVT, di.se, SvD, SvD, Ekot, Arbetsliv, SvD, SVT, dn.se, dn.se, Ekot, Ekot, dn.sedn.sedn.sedn.sedn.sedn.se, Kollega, Lag & Avtal, Arbetet, Arbetet, Arbetet, da.se, ArbetetArbetetArbetet, da.seArbetetArbetetArbetet, Lag & AvtalArbetet, SvD Kultur

Fler som skrivit: Ulf Bjereld, Johan Westerholm, Monica Green, Johan Westerholm, Lena Georgsson Wirkkala, Carin Hallerström, Loa Brynjulfsdottir, Helle Klein, Sjätte mannen, Kent Persson, Sjätte mannen

Stefan Löfven vill ta ansvar


Regeringsbildare

Igår eftermiddag blev det till slut klart att talmannen har gett socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i uppdrag att bilda en regering.

Det vi redan vet är att Stefan för samtal med Miljöpartiet om att bilda regering tillsammans med dem och att Vänsterpartiet kommer att hamna utanför en regeringsbildning. Däremot kommer V att vara en samtalspartner i specifika frågor.

Stefan kommer under fredagen att träffa representanter för de fyra partier som under åtta år bildat regering. Jag antar att samtalen syftar till att identifiera frågor i vilka blockövergripande samtal kan föras. Det är ju inte särskilt troligt att något av de borgerliga partierna kommer att vilja ingå i en blocköverskridande regering i detta läge.

De fyra partiledarna har ju bundit upp sig hårt för att hålla fast vid sin alliansbildning i vilken de avser att lägga ett gemensamt budgetförslag som svar på den kommande budgetpropositionen. Det är alldeles säkert ett budskap som Stefan kommer att höra från fyra olika parter under dagens samtal.

Men de fyra kommer alldeles säkert att säga att de inte kommer att vara främmande för överenskommelser i specifika frågor. Ansvaret för att hitta dessa frågor och att formulera förslagen kommer förstås att ligga på den kommande regeringen – inte på den borgerliga oppositionen.

Jag tillönskar Stefan Löfven all framgång i de kommande samtalen inför regeringsbildandet!

Länkar: dn.se, di.se, SvD, SvD, Aftonbladet ledare, ekuriren, SVT, dn.se, di.se, dagens arena, di.se, di.se, Arbetet

Fler som skrivit: Ola Möller, Peter Johansson, Kjell Rautio

(S) + (VP) = sant?


Igår presenterade Dagens Industri en matematisk sammanställning som visar att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ett nära sakpolitiskt samarbete i Riksdagen. Det finns knappast någon större anledning att betvivla dessa siffror.

Det tidningen gjorde var sedan att ställa siffrorna emot det officiella (S)-märkta språkbruket i diskussionen om regeringsbildande. (S) har ju framhållit Miljöpartiet som en naturlig kommande regeringspart men har hållit (VP) på något mer armslångt avstånd i frågan. Vänsterpartiet framhåller i sina officiella kommentarer att de ser sig själva som en naturlig tredje part i en kommande röd-grön regering.

Socialdemokraterna, för sin del, vill hålla fler dörrar öppna i sin strävan att inte skrämma bort potentiella väljare. Erfarenheten från valet 2010 visade på att den nära valsamverkan som skedde då skrämde bort väljare.

Vänsterpartiets ledning har nog, trots starka uttalanden, förstått att även de måste hålla fler dörrar öppna för att kunna vara regeringsfähiga. I den kommande kongressen vill man undvika allt får mycket av detaljrika beslut som hårt binder partiledningen i en eventuell förhandling om regeringsmedverkan.

Socialdemokraterna kommer nog, oavsett kongressbeslut, inte på något sätt binda upp sig för regeringsmedverkan med Vänsterpartiet i förtid. De röd-gröna partierna kommer att genomföra egna valrörelser med sina egna valprogram. Valresultatet kommer att avgöra tyngden i en eventuellt kommande ny regering.

Länkar: di.se, di.se, di.se, SVT, SvD, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Ola Möller, Kaj Raving

(V)ill inte kompromissa före valet


Kompisar?

Sveriges Television rapporterar att Vänsterpartiets (VP) medlemmar vill att partiet ingår i en trepartiregering tillsammans med Miljöpartiet (MP) och Socialdemokraterna (S).

Tydligen ska den enkät som partiledningen genomfört också säga att medlemmarna ska bedriva valrörelsen själva och inte ingå i någon valallians. Jonas Sjöstedt säger att …

Våra medlemmar vill att vi ska gå fram som ett eget parti. Man vill inte att vi ska kompromissa i alla frågor före valet.

Jag antar att partiledningen vill pejla läget bland Vänsterpartiets aktiva i frågan om en kommande regeringsbildning. Samtidigt får man ju en känsla av att partiet har valt att bekantgöra undersökningen som en signal till Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jonas Sjöstedt har ju i samband med de önskade regeringskamraternas partikongresser signalerat sin vilja att tillsammans med dem bilda regering.

Vänsterpartiets inviter känns dock något desperata och präglade av en viss övergivenhet. För socialdemokraterna är det uppenbart att det experiment som de tre röd-gröna partierna genomförde i valet 2010 inte kommer att återupprepas. Valmanskåren ratade väldigt tydligt den ”alliansen”. De tre partierna kommer alldeles säkert att gå fram med enbart egna valprogram.

Det som kan ske är att (S) och (MP) genomför gemensamma debattutspel. Inriktningen kan mycket väl vara att (MP) och (S) blir till ett informellt regeringsalternativ. Det är förmodligen ett samarbete som har större möjligheter att accepteras av opinionen. De två partierna har vidare större möjligheter att, i händelse av en valförlust för de borgerliga partierna, bilda regering – blocköverskridande eller ej.

(VP) har betydligt färre alternativ. Det enda de kan göra är att hota med/lova att man inte kommer att släppa fram ”borgerliga partier i regeringsställning.”

Länkar: SVT, dn.se , SvD, di.se, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg, Ola Möller

%d bloggare gillar detta: