Bloggarkiv

Avtal ska rädda jobb i kristider


Riksdagen kommer den 22 november att fatta beslut om regeringens proposition om, så kallat, korttidsarbete. I händelse av en djupare ekonomisk kris är det meningen att staten ska kunna medverka till att finansiera korttidsarbete som ett alternativ till uppsägningar. Propositionen har sin bakgrund i ett förslag som parterna inom industrin gemensamt arbetade fram efter erfarenheter från den djupa finanskrisen 2008/2o09.

Det fanns system i flera viktiga konkurrentländer inom EU som minimerade behovet av att säga upp anställda. Företagen kunde minska de anställdas arbetstider. Den förlorade arbetsförtjänsten kompenserades delvis av de statliga arbetslöshetsförsäkringarna. Detta innebar en konkurrensfördel för dessa länder när konjunkturen sakta vände uppåt. De svenska industriföretagen hade en längre startsträcka eftersom man behövde dra igång anställningsprocesser.

IF Metall och Teknikföretagen har tecknat ett preliminärt avtal om korttidsarbete. Det måste finnas sådana branschavtal för att lagens bestämmelser ska kunna genomföras. Det preliminära avtalet har idag antagits av IF Metalls avtalsråd. Återstår för förbundsstyrelsen att fatta beslut i frågan.

IF Metall har åter visat att man är en ansvarstagande part som verkar för att utveckla den svenska industrin och de som arbetar där.

Länkar: dn.se, di.se, Arbetet, da.se, SVT, di.se, di.se, da.se

Fler som skrivit: Helle Klein, Helle Klein

Statligt stöd vid korttidsarbete


Så har den statliga utredningen lagt sitt förslag om korttidsarbete. Syftet med med denna åtgärd är att ge företag och fackliga organisationer ett alternativ till uppsägningar i en djupare lågkonjunktur. Med korttidsarbete kan företag sänka sina lönekostnader utan att behöva säga upp anställd personal.

Idén till korttidsarbete finns i ett förslag som fackliga och arbetsgivarorganisationer gemensamt arbetat fram och överlämnat till regeringen. I den senaste lågkonjunkturen 2008-2009 såg parterna hur man i flera EU-länder kunde låta anställd personal i konkurrentföretag gå ned i arbetstid. Den inkomstförlust som arbetstagarna gjorde kompenserades av nationella arbetslöshetsförsäkringar. De anställda bibehöll sina anställningar men arbetade kortare tid med en rimlig ersättning.

I Sverige fanns inte någon sådan möjlighet. Här gällde enbart möjligheten att säga upp personal för att snabbt minska kostnaderna och anpassa organisationen i företagen. IF Metall ingick ett avtal med flera av sina arbetsgivarmotparter med en möjlighet att minska arbetstiden (och därmed inkomsten). Denna inkomstförlust betalade arbetstagarna helt och hållet själva (ibland ingicks mer förmånliga lokala avtal). Någon kompensation via den svenska arbetslöshetsförsäkringen är inte möjlig med dagens lagstiftning.

Fördelen med detta system syntes tydligt när konjunkturen så sakteliga förbättrades igen. I våra konkurrentländer kunde företagen snabbare än de svenska öka sin produktion och återgå till mer normala förhållanden. Detta gjorde att arbetslösheten blev lägre i de länder som har sådana system.

Det är bra att Sverige nu är på god väg till en sådan möjlighet för de svenska företagen. Med korttidsarbete i en djup lågkonjunktur ges möjlighet till att minimera uppsägningar. I en stigande konjunktur kan de svenska företagen snabbare öka sin produktion genom att, helt enkelt, öka arbetstiderna igen.

Ser man till den svenska industrin är ett förslag om korttidsarbete väldigt bra. Dagens allt mer kunskapskrävande produktion gör att de anställda blir en allt mer viktig resurs att behålla. I ett läge där man tvingas att säga upp personal finns alltid risken att människor försvinner till andra branscher eller företag. Genom korttidsarbete kan man behålla denna personal och, till och med, utnyttja tiden till utbilda dem. Så denna gång håller jag med Anders Borg när han säger att …

Det är viktigt att det finns ett tydligt ramverk som anger riktlinjer för när det statliga stödet vid korttidsarbete ska aktiveras samtidigt som det vid varje kraftig nedgång bör finnas utrymme att göra en samlad bedömning av läget i ekonomin för att därigenom säkerställa att det statliga stödet används på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt.

Uppdatering

IF Metall kritiserar delar av förslaget tillkorttidsarbete. Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare, säger till tidningen Arbetet att det …

Det borde finnas en utbildningsstimulans i förslaget. Idén bakom den statliga subventionen för att låta bli att säga upp i kristider kanske inte blir så effektiv om staten snålar.

Länkar: Arbetet, da.se, Arbetet, di.se, SvD, da.se, Arbetet

Industribloggare: Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: