Bloggarkiv

Socialdemokratiska kvalitetskrav


Under gårdagen presenterade Carin Jämtin socialdemokraternas tankar för att uppnå bättre kvalitet i den privat utförda välfärdsproduktionen. Förslagen är i hög grad fokuserade kring bemanningen. Privata utförare som bedriver verksamhet med stöd av offentliga medel ska inte kunna ha en allt får låg bemanning jämfört med offentligt driven verksamhet.

Det är klart att det är rimligt med kvalitetskrav för den verksamhet som bedrivs med stöd av allmänna medel. Det är ju du och jag som ju finansierar detta genom de skatter vi betalar. Samtidigt finns det ju fog för den kritik som menar att samma krav ska ställas på alla – privata som offentliga utförare.

Socialdemokraternas förslag från igår är till största delen en idéskiss. Exakt hur kraven ska utformas ska utredas genom en ”… offentlig utredning som bör tillsättas så snart som möjligt.”

Utgångspunkten för de socialdemokratiska tankarna handlar om att förhindra att oskäligt höga vinster kan plockas ut ur verksamheten. Eftersom  välfärden till sin natur kräver många människor ligger det något i att vinster kan finnas genom att anställa något färre personer.

Det  handlar inte om något absolut vinstförbud. Det tycker jag känns som en alldeles rimlig utgångspunkt. Samtidigt måste det bli väldigt svårt att formulera rimliga bemanningskrav. Även kommuner och landsting har ju rimliga krav på sig att utforma verksamheten på ett rationellt vis. Även offentlig verksamhet har intresse av att bedriva verksamheten ekonomiskt rationellt och med god kvalitet.

Det ska bli intressant att se hur man kan formulera sådana kvalitetskrav som inte blir skrivna i sten och förhindrar en utveckling av verksamheten – oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi.

Länkar: dn.se, dagens arena, Ekot, Ekot, di.se

Om vinster i offentligt finansierad verksamhet


Det har de senaste dagarna dragit igång en debatt kring vinster i av offentligt finansierade välfärdstjänster. Svenska Dagbladet har beskrivit verkligheten inom den verksamhet som skapats genom LSS. Några socialdemokrater skrev i Aftonbladet kring denna fråga vilket efterföljdes av ett inlägg av Vidar Andersson. Bakgrunden till denna diskussion som startat inom socialdemokratin är det beslut som fattades på LO:s kongress i maj. Kongressens majoritet beslutade att ”LO ska verka för att en non profit-princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg”.

LO har nu att utreda frågan inför kommande debatt på den socialdemokratiska kongress som sker nästa år. Bakgrunden till LO:s beslut ligger väl förmodligen i den debatt som uppstod kring Carema. Stora pengar har slussats ut ur Sverige till skattegynnade konton i diverse skatteparadis. Mina, och alla andras, skattepengar kommer några enskilda vinstkapitalister till godo. Det känns verkligen inte tillfredsställande. Samtidigt lever vi nu i en verklighet där en mångfald av alternativt drivna verksamheter har växt fram under de senaste åren. Starkast är väl trenden i borgerligt styrda kommuner där man väl gjort nästan vad som helst för att avyttra kommunal verksamhet och tvinga fram annan verksamhet. Men även i (S)-styrda kommuner har vi denna verklighet (i högre eller mindre grad). Människor har blivit vana vid att kunna välja skola eller vad det nu gäller.

Frågan borde därför gälla på vilket sätt som politiker upphandlar dessa typer av tjänster. Ibland har man, som skrivits ovan, avyttrat kommunal verksamhet till lägre än reapriser. Det finns en diskussion om huruvida man kan ställa krav att företag som kan komma i fråga ska följa avtalsenliga löne- och andra villkor. Det finns kritik mot hur kommuner följer upp upphandlad verksamhet. LO-styrelsen skrev i sitt utlåtande till den motion som sedan vann kongressens majoritet att …

Styrelsen delar uppfattningen att välfärdstjänster inte är en vara som vilken annan på marknaden, utan att medborgarperspektivet ska vara rådande över kundperspektivet. Styrelsen anser att det ska finnas utrymme för olika typer av utförare inom välfärdstjänsterna, men att det politiska ledarskapet och den demokratiska insynen i välfärdsutförarnas verksamheter inte får kompromissas bort. Sociala krav och kvalitetskrav ska väga tungt i de etableringskrav som kommuner och landsting ställer, oavsett om det gäller upphandlingssystem eller kundvalsmodeller.

Ylva Johansson, som inte är en förespråkare skriver i ett inlägg att vi kommer att få hållas med alternativt hållna verksamhetsformer. Människor vill kunna välja mellan olika alternativ. Ylva utvecklar sedan i några punkter varför ett vinstintresse som enda drivkraft är olämpligt i vissa typer av offentligt finansierad verksamhet. Ylva skriver i sin avslutning att …

Att ”gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till vinstuttag” är alltså en mycket god princip som vi socialdemokrater bör hålla fast vid. Den svåra frågan, som vi bör diskutera, är hur detta skall uppnås. Att resurserna stannar i verksamheten är ju bara ett medel, inte ett mål i sig. Målet är högre och jämnare kvalitet i undervisningen, omsorgen och vården samtidigt som vi lägger grund för en utveckling som klarar morgondagens utmaningar.

Låt oss därför diskutera hur detta ska ske. Människor kommer att vilja kunna välja mellan olika typer av verksamheter styrda enligt olika idéer och ideal. Det har vi att förhålla oss till. Men ska det finnas en valfrihet måste denna vara verklig. Låter vi dagens utveckling fortgå riskerar vi att stå med ett antal stora privata monopol inom offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Då har vi knappas uppnått något annat än att förmera några privatkapitalisters förmögenheter. LO har getts ett uppdrag av kongressen som ska levereras. Uppdraget har genom kongressens beslut kanske blivit för snävt. Trots allt kan kanske detta bidra till en bra diskussion på kommande partikongress.

Länkar: Aftonbladet, DN Debatt, DN Debatt

Andra som skrivit: Ylva Johansson, Peter Johansson, Martin Moberg, Högbergs tankar, Thomas Böhlmark

%d bloggare gillar detta: