Bloggarkiv

Det behövs en expansiv arbetsmarknadspolitik


International labour organization (ILO) har lämnat en ganska pessimistisk rapport om utvecklingen på den europeiska arbetsmarknaden. De tror att så många som 4,5 miljoner arbetstillfällen kommer att försvinna inom euro-området de kommande åren. ILO bedömer att en tredjedel av befolkningen i arbetsför ålder inom euroområdet är antingen arbetslös eller på annat sätt utesluten från arbetsmarknaden. En stor andel av dessa är unga och man föreslår därför ett antal åtgärder för att hjälpa dem. De förslår arbetsmarknadsprogram och utbildning för unga.

ILO:s rapport ligger i linje med de bedömningar som OECD gör. Angel Gurría, OECD, har sagt att …

Det är absolut nödvändigt att regeringar använder alla möjliga medel som de har till förfogande för att hjälpa arbetssökande, särskilt unga människor, genom att avlägsna hinder för ökad sysselsättning och genom att investera i utbildning och kunskap.

Det börjar bli tydligt att det inte räcker med att svälta den europeiska ekonomin till hälsa. Det kommer att krävas en del mer offensiva åtgärder á la Keynes för att, utöver mer smärtsamma åtgärder, komma till rätta med det finansiella läget.

OECD: Skärp kontrollen!


OECD har granskat den reform av arbetskraftsinvandringen som den borgerligt dominerade riksdagen beslutade om för några år sedan. De anser att reformen i stort har fungerat väl. De säger att det inte har blivit någon anstormning av arbetskraftsinvandrare till Sverige. Anställningar har skett i både högt kvalificerade yrken som i mindre kvalificerade. Men, säger OECD, andelen ökar som kommer till branscher med mindre kvalificerade arbeten och där det inte råder någon brist på arbetskraft.

Organisationen anger i sin rapport att kontrollen behöver förbättras för att säkerställa att de som kommer till Sverige får den lön och de villkor de blivit lovade. Hr. statsrådet Tobias Billström (M) synes dock måttligt intresserad av att efterkomma OECD:s råd i denna fråga. Han säger sig inte vilja ge fackliga organisationer inflytande över processen eller att lönelöften som ges ska vara bindande, eftersom …

Det går alltid att förhandla om villkoren efter det att en inställning har inletts.

Det är måhända riktigt när det gäller mer högt kvalificerade yrken, men inte fullt lika sant i branscher som kräver lägre formella kvalifikationer. Man kan ju ana att den borgerliga regeringen gärna vill bidra till en lönenedpressning i vissa branscher och med tillfredsställelse låter invandrad arbetskraft arbeta till lägsta möjliga löner.

Hotell och Restaurang Facket föreslår tre åtgärder för att komma till rätta med det utnyttjande som sker:

  1. Migrationsverket måste ha ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut de fattar. Missbruk av systemet måste vara kopplat till tydliga sanktionsmöjligheter mot företagen som bryter mot regelverket.
  2. Det anställningsavtal som arbetsgivaren lämnar in som underlag för ansökan hos Migrationsverket måste vara bindande. Idag sker ansökan på ett avtal medan den som blir anställd oftast får ett annat avtal med andra villkor och lönenivåer.
  3. Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning. Istället ska de garanteras att stanna arbetstiden ut och ges möjlighet att söka nytt arbete.

Fler som skrivit: Löntagarbloggen

Industribloggare: Kaj Raving, Patrik Renfors, Leine Johansson, Kaj Raving, Camilla Wedin

Det finns ingen kontroll 2.0


Tobias Billström kommenterar idag de uppgifter som Ekot presenterade igår. Ministern vill genom en satsning på att kontrollera inlämnade uppgifter identifiera olämpliga ansökningar.

Man måste nog hålla isär de här två sakerna. Det handlar om efterkontroll och det handlar om förkontroll. Vi tycker att det är viktigt att man också lägger krut på förkontrollen, därför att där kan man ju redan från början utesluta företag som till exempel då kommer med ofullständiga uppgifter och också när de inte kan betala löner när man slår i Skatteverkets dataregister osv. Allt det här gör det viktigt att man försöker arbeta systematiskt.

Samuel Engblom, jurist hos TCO, framhåller att man måste fokusera på efterkontroller för att se om den verkliga lönen stämmer överens med den utlovade. Hotell- och restaurangfacket vill, som Therese Guovelin, andre vice ordförande, säger:

Anställningsavtalet som arbetsgivaren lämnar in till Migrationsverket måste vara bindande.

Therese berättar för LO-tidningen om fall som man upptäckt inom sin bransch. Hon menar vidare att det är fler som lockas till städbranschen och till hotell- och restaurangbranschen. Samtidigt som antalet IT-specialister minskar som flyttar till jobb i Sverige. Det är med andra ord färre som tar jobb i bristyrken och fler som börjar i yrken med hög arbetslöshet.

Thord Pettersson, LO, levererar en ordentlig salva emot Billströms ställningstagande.

Jag utgår fortfarande ifrån att regeringen kommer att vidta de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med det missbruk som sker idag. Men det blir väl till att avvakta OECD:s kommande rapport för regeringens officiella svar.

Länkar: Ekot, LO-tidningen, Lag & Avtal, dagens arena

Andra som skrivit: Samuel Engblom, Thord Pettersson, Löntagarbloggen

Det finns ingen kontroll


Ekot har läst en ännu icke av OECD publicerad utvärdering av den svenska lagstiftningen för arbetskraftsinvandring. OECD konstaterar att det inte finns någon som helst kontroll av att de som kommer till Sverige verkligen anställs enligt de villkor som lovas i ansökningsunderlaget. Samuel Engblom, jurist på TCO, säger till Ekot:

När människor kommer till Sverige för att arbeta står det i ansökan att de ska få en vill lön och villkor, men i praktiken är det andra villkor; de får lägre lön, jobbar fler timmar och de försäkringar som skulle gälla är inte tecknade.

Regeringen rekommenderas att man förbättrar kontrollen av att löner och villkor verkligen blev de som utlovades i arbetstillståndet.

Migrationsverket, som är den myndighet som beviljar tillstånden, är medvetna om att det förekommer fusk. Jonas Lindgren, verksamhetschef för tillståndsfrågor, meddelar att störst problem med detta finns i:

Framförallt är det restaurangbranschen där vi till exempel kan se att vissa pizzerior har väl många pizzabagare. Men vi kan också se ganska raffinerade upplägg där svenska juridiska rådgivare jobbar precis inom lagens riktmärken, som en slags paketresor kan man säga.

Hotell och Restaurangfacket genomförde under våren 2011 en aktivitet där man besökte ett 50-tal arbetsplatser inom sitt verksamhetsområde. Det visade sig att ett eller flera allvarliga lag- eller avtalsbrott hittades hos 33 av de 54 företagen. 80 % av de fall man drev till förhandling handlade om lönedumpning och bristfälliga anställningsbevis och lönespecifikationer.

Förbundet föreslår några åtgärder, som ryms inom dagens lagstiftning, för att komma till rätta med detta.

  • Migrationsverket måste ha ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut de fattar. Missbruk av systemet måste vara kopplat till tydliga sanktionsmöjligheter mot företagen som bryter mot regelverket.
  • Det anställningsavtal som arbetsgivaren lämnar in som underlag för ansökan hos Migrationsverket måste vara bindande. Idag sker ansökan på ett avtal medan den som blir anställd oftast får ett annat avtal med andra villkor och lönenivåer.
  • Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning. Istället ska de garanteras att stanna arbetstiden ut och ges möjlighet att söka nytt arbete.

Jag utgår ifrån att regeringen kommer att vidta de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med de punkter som OECD kritiserar i sin kommande rapport.

Länkar: Ekot, dn.se, Rapport, Ekot, Rapport

Andra som skrivit: Löntagarbloggen, Röda Berget

Industribloggare: Camilla Wedin, Patrik Renfors, Carola Andersson, Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: