Bloggarkiv

Kungen tänker inte abdikera


Rikets statschef

För en tid sedan meddelade H.K.H. att han inte har för avsikt att, likt några andra europeiska kungar/drottningar abdikera. Han sade till fransk press att …

Jag tror fortfarande att jag har saker att bidra med till mina medborgare – alltså kommer jag att fortsätta att arbeta för svenskarna. Bernadotterna brukar inte abdikera!

Det har ju från tid till annan argumenterats för att knugen borde abdikera till förmån för kronprinsessan. Den debatten synes mig tämligen meningslös och mer syfta till att sälja fler aftontidningars lösnummer.

Kungen får, för min del, gärna abdikera. Men då ska det handla om att det svenska folket bestämt sig för att avskaffa den sista resten av ett feodalt och odemokratiskt samhälle – monarkin.

Länkar: dn.se, SVT, di.se

Kunglig abdikation


Det har kommit ytterligare en undersökning där man undersökt svenska folkets uppfattning huruvida kungen borde abdikera i förmån för kronprinsessan. Expressen gör en ganska stor affär av detta då ett flertal (48 %) angett att kungen borde abdikera. Å andra sidan anser 47 % att  han inte ska abdikera.

Jag vet inte vad denna undersökning är värd då man faktiskt bara verkar ha ställt en fråga:

Kung Carl Gustaf fyller 68 år dem 30 april. Anser du att han bör pensionera sig, det vill säga avsäga sig tronen och överlåta den till Victoria?

Jag skulle vilja att kungen väljer att abdikera. Inte för att lämna över rollen som statschef till kronprinsessan – utan för att monarkin som politiskt system avskaffats i Sverige. Monarkin är den sista resten av ett odemokratiskt fåtalsvälde.

Monarkin är vare sig modern eller tillför riket några värden och/eller fördelar.

Länkar: Expressen, dn.se, di.se, SVT, Aftonbladet

Pensionera monarkin!


Dagens Nyheter har låtit opinionsinstitutet Ipsos ställa två frågor till det svenska folket (eller ca 1.100 av dem):

  1. Ska monarkin behållas eller avskaffas?
  2. Ska kungen lämna tronen till förmån för kronprinsessan?

Svaren på den första frågan antyder att allt fler vill se att monarkin avskaffas. Svaret på den andra frågan visar att en majoritet önskar att kungen ska lämna tronen så att kronprinsessan kan ta över densamma.

Svaren på frågorna antyder att förtroendet för den sittande kungen minskar. Huruvida förtroendet för monarkin som sådan skulle öka om kungen lämnade tronen i förtid får väl vara en öppen fråga. Jag hoppas på att allt fler, oavsett ett skifte på tronen eller ej, önskar se ett avskaffande av monarin.

Undersökningen visar tydligen att yngre människor i högre grad är motståndare till monarkin. Det inger ju verkligen förhoppningar inför framtiden. En utveckling där en allt större andel av befolkningen är motståndare mot monarkin borde kunna sätta fart på den politiska debatten. De partier som i partiprogram uttalar sig om monarkins avskaffande borde få litet mer råg i ryggen.

Länkar: dn.se, SvD, di.se, SVT

Att urskulda ett kungligt förflutet


Johan Åsard

Det har under ett par års tid debatterats kring släktingar till den kungliga familjen och deras mindre smickrande inställning till den tyska nazismen. Det är ingen hemlighet att kungens förfader Gustav V var tydligt positiv till Tyskland under 1930- och 1940-talen. Även andra släktingar inom kungens tyska släkt har beslagits med sympatier för den rådande politiska ledningen i Nazityskland.

I en nyutkommen bok diskuteras hur drottningen utrett sin fars agerande under nazisttiden i Tyskland. Särskilt granskas huruvida han utnyttjade situationen när de tyska judarna avlövades inflytande och förmögenheter.

Såväl kungen som drottningen har agerat på ett sådant sätt att man viljat förminska sina släktingars agerande och motiv. Det är måhända mänskligt att agera på ett sådant sätt. I boken blottlägger Johan Åsard ”spelet bakom kulisserna, när Sveriges drottning utnyttjar allt sitt inflytande för att bekämpa den journalistiska granskningen av hennes faders affärer.”

I en krönika skriver Henrik Arnstad om hur kungen och drottningen agerat när det gäller deras släktingar. I stället för att göra upp med deras släktingars förflutna väljer de att förminska och nästan förneka deras ställningstaganden. Eftersom det handlar om statschefens familj kommer de nästan undan med detta.

Det är klart att kungen och drottningen inte har någon skuld för hur deras nära släktingar agerat och vilka ställningstaganden de har tagit. Men de har ansvar för hur de hanterat den sanning som kommit fram i efterhand. Henrik menar att kungens agerande är värre än det som drottningen visat upp när det gäller hans morfar – hertig Karl Edvard av Sachsen-Coburg-­Gotha. Han var en hängiven nazist som tidigt deklarerade sina domäner ”judenfrei”. Henrik skriver att …

… kungen kommer undan med det, i skuggan av Silvia, och det är upp­rörande. Fast historien bakom kungens otäcka historiesyn utgör en helt annan bok än den som Åsard har skrivit. ­Sammantaget visar dock alltihop vilken antidemokratisk kvarleva vårt land obegripligt nog fortfarande dras med; en fläck på Sveriges banér som stavas arvkungadöme.

Nu är det ju gott och väl att det finns journalister som väljer att gräva i historien och samtidigt diskutera hur rikets statschef hanterar det som framkommit. Annars är ju det vanliga att kungafamiljen hanteras med silkesvantar och föräras en högst insmickrande relation.

Länkar: Aftonbladet kultur, dn.se, SvD

Något öppnare kunglig redovisning


Skål för öppenhet!

Svenska Dagbladet rapporterar om att hovet ska redovisa sin ekonomi mer som ett företag med balans- och resultaträkning med därtill hörande noter. Staten och hovet har nämligen nått en överenskommelse om hur den kungliga ekonomin ska redovisas på ett något mer öppet sätt.

Dessa förändringar kommer efter att en majoritet av riksdagen fått i genom kravet på ökad öppenhet om hovets ekonomi.  Jan Lindman, ekonomichef på hovet, säger till tidningen att …

Uppdraget från Konstitutionsutskottet är att öka insynen. Men samtidigt finns två viktiga villkor: dels att respektera den privata sfären, dels att inte göra konstitutionella förändringar.

Kungens och kungafamiljens privata ekonomi omfattas förstås inte av denna överenskommelse.

Det är väl gott och väl att redovisningen förändras i en något mer öppen riktning. Hur stora förändringarna blir i praktiken lär väl komma att visa sig. Det kommer säkert att fortsättningsvis förekomma dragkamp inom riksdagen kring hur stor öppenhet man kan kräva av hovets ekonomi.

Den enda långsiktiga lösningen på denna diskussion är ju att Sverige går från monarki till att införa republik med en demokratiskt vald/utsedd statschef.

Länkar: SvD, Ekot, dn.se, di.se, SVT

Avskaffa monarkin!


Granskningsnämnden har beslutat att fälla ett inslag om monarkin i programmet ”Dagens motion”. I inslaget läser en person upp texten i en riksdagsmotion som Sara Karlsson (S) skrivit. Granskningsnämnden anser att, genom det sätt som motionen presenterades på, det verkade som om SVT tagit ställning för monarkins avskaffande. I beslutet sägs att …

Inslaget framstod som ett ställningstagande av SVT och strider därför enligt nämnden mot kravet på opartiskhet.

Ibland vet jag inte om man ska skratta eller gråta. Granskningsnämndens beslut får ett löjets skimmer över sig när man betänker SVT:s okritiska och insmickrande bevakning av de senaste årens kungliga bröllop. Till det kan läggas de helt okritiska skildringarna av kungafamiljens år som sänds i juletider.

Visste man inte bättre skulle ju dessa TV-sändningar ses som klara och tydliga ställningstaganden för monarkin.

Länkar: SvD, SVT, SVT, Journalisten

Knugen har det litet jobbigt nu


I lördags fylldes SVT av det kungliga bröllopet mellan den svenska prinsessan och mannen av ”folket”. Den kungliga familjen fick leendes frottera sig inför medias kameror i en högtidlig manifestation av två personers kärlek. Men igår var de goda dagarna över för kungen.

SVT rapporterade att kungen har erhållit pengar från Statens fastighetsverk för att renovera Stenhammars slott trots att arrendatorn (kungen) ska bekosta allt underhåll och renoveringar, även sådant som i normala fall fastighetsägaren betalar.

Kungen arrenderar hela godset med slott, 150 byggnader och 2.200 hektar mark för endast 1.000 kronor per år. För en lekman låter ju detta som ett väldigt förmånligt avtal. Därför känns det heller inte orimligt att kungen själv, med sin egen privata förmögenhet, svarar för underhållskostnaderna.

Kungen och hovet hävdar att det avtal som finns inte omöjliggör att staten bidrar till vissa medel för åtgärder som inte tillhör ordinarie underhåll. Svenska Dagbladet har dock läst avtalet och har funnit följande formulering:

Kronan fritages från all byggnadsskyldighet beträffande den upplåtna egendomen. Med byggande avses i detta sammanhang icke blott ny- och ombyggnad av hus och därmed jämförliga objekt utan även utförande och förbättring av alla andra ifrågakommande fasta anläggningar samt täckdikning eller annan grundförbättring. Arrendatorn har följaktligen att på egen bekostnad låta utföra alla de arbeten av denna art, vilka kunna befinnas erforderliga för egendomens behöriga drift.

Det är uppenbart att kungen förfogar över statlig egendom till en väldigt låg arrendeavgift om endast 1.000 kr om året. Det är även möjligt att avtalet kan tolkas som att staten kan bidra till vissa insatser i den renovering som genomförts. Eftersom det handlar om statschefen har det säkert varit lättare att hitta sådana lösningar.

Kungen brukas ju i allmänhet smekas medhårs och bemötas med en högst förlåtande attityd i sina önskningar. Han är inte särskilt van vid att mötas av mer ifrågasättande attityder av representanter för media. Det syntes tydligt att han hellre flydde än illa fäktade när han fick obehagliga frågor.

Det är fullt rimligt att statschefen bevakas på ett mer kritiskt sätt än vad som är det normala. Statschefen finansieras genom allmänna medel. Det är fullt rimligt att staten ges ökade möjligheter att granska hur dessa medel används.

På något sätt är det litet synd om kungen. I ena ögonblicket bemöts han okritiskt och nästan beundrande för att i nästa ögonblick få obehagliga frågor riktade mot sin person. Han är uppfostrad att spela en roll han kanske inte ville ha men som han är tvungen till. Det är priset för den monarki vi lever med idag.

Det vore bättre om vi genom en allmän diskussion (och möjligen i allmänna val) kunde utse statschef på ett demokratiskt vis. Monarkin är en rest av ett odemokratiskt samhälle styrt av en elit av det svenska samhället.

Det är verkligen på tiden avskaffa monarkin!

Länkar: SVT, SvD, dn.se, SVT, SVT, Resumé, SVT, SVT, SVT, ekuriren, di.se, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg

Idag, den 8 juni, är det SVT-fri dag


Jag har ju tidigare anmält att jag avser att hålla en SVT-fri dag idag. Orsaken är förstås TV-företagets okritiska och insmickrande rapportering om det bröllop som sker idag. Jag anser inte att SVT i denna fråga uppfyller sitt uppdrag att bevakningen av bröllopet ”… sker med måtta och sans, kritisk granskning samt med opartiskhet.”

Jag delar den ståndpunkt som Mia Sydow Mölleby och Anna Steele (ordförande respektive vice ordförande Republikanska föreningen) ger uttryck för på SVT debatt:

… Kungen och hans familj har idag begränsad formell makt, men en stor informell och reell politisk makt som framträdande mediegestalter.

För att behålla maktpositionen som statschef, med apanagets ekonomiska fördelar och de inflytelserika nätverk som följer med ämbetet, måste kungafamiljen göra sina privata tillställningar till offentliga högtider.

Eftersom jag inte har någon formell möjlighet att påverka SVT:s val av programsättning protesterar jag på det sätt jag kan. Mitt TV-tittande idag kommer att tillägnas andra kanaler.

Jag kommer att avstå från samtliga SVT:s kanaler idag!

Monarkin är förlegad


En kung symboliserar i vår tid motsatsen till demokrati.

Peter Althin har efter att ha gjort goda tjänster för den republikanska föreningen avgått som dess ordförande. Vid helgens genomförda kongress med Republikanska föreningen har Mia Sydow Mölleby valts som ny ordförande. I demokratisk ordning har föreningen som önskar en övergång till republik valt en ordförande.

Denna ordning är ett gott exempel på hur den svenska demokratin fungerar. Det är genom offentlig diskussion som vi väljer de personer som ska representera vår förening, organisation och land. Så fungerar Sverige i stort. Genom allmänna och öppna val väljer vi företrädare som ska representera den allmänna viljan som lagstiftare i Sveriges Riksdag.

Dock har vi ingen som helst möjlighet att utse rikets statschef.

Peter Althin har tagit initiativ till att bilda ett nätverk där personer som är medlemmar inom regeringsalliansens partier kan verka för införandet av republik. Det är ett bra initiativ. Införandet av republik är inte ett parti- eller blockskiljande politiskt mål. Vi är många inom de olika riksdagspartierna som önskar se en mer demokratisk ordning för att utse Sveriges statschef. Peter säger det bra varför republik är att föredra framför monarki i ett inlägg på SVT debatt:

Att alla medborgare ska vara lika inför lagen måste gälla oavsett släktskap. En utvald familj kan inte få prenumerera på vårt lands högsta offentliga ämbete. Sveriges statschef väljs inte, varken direkt eller indirekt. Att inneha ett offentligt ämbete på livstid är inte förenligt med demokratin.

Länkar: SVT debatt, dn.se, SVT

Monarkin är en skamfläck för Sverige


Monarkin är ett föråldrat styrelseskick och ska avskaffas på demokratisk väg

Peter Althin (KD), Inga-Lill Larsson (M), Tobias Samuelsson (C) och Anna Steele (FP) meddelade för några dagar sedan att de tagit initiativ till ett nätverk där aktiva inom alliansens partier motståndare till monarkin kan samlas. De säger, bland annat, att …

Demokratin och principen om likhet inför lagen kräver att rikets högsta ämbete tillsätts efter förtjänst och inte av genetisk slump. Inga offentliga ämbeten ska någonsin kunna ärvas.

Det är ett alldeles utmärkt initiativ de tar. Frågan om republik behöver inte vara en partipolitiskt blockskiljande fråga. Det handlar snarare om synen på demokratin. De argumenterar för att republik vore att föredra monarki. Inom vissa delar av alliansen verkar en positiv syn på republik vara väldigt utmanande.

På samma sätt som socialdemokrater och liberaler var de ledande i kampen om allmän och lika rösträtt krävs en bred samsyn om att införa republik.

Länkar: SVT debatt, SVT debatt

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige

%d bloggare gillar detta: