Bloggarkiv

För frisk för Försäkringskassan – för sjuk för Arbetsförmedlingen


imageRepresentanter för LO-TCO Rättsskydd har skrivit en debattartikel kring dagens svenska sjukförsäkring. De beskriver en illa fungerande försäkring full av undantag och som är svår att ta till sig. De påpekar att sjuktalen är tillbaka på samma nivå som den dag 2008 som reformerna genomfördes.

Vad de framför allt kritiserar är att trots försäkringens rehabkedja finns det inga formella krav på myndigheter/samhälle att ordna med rehabilitering åt den sjuke. Det blir, som de skriver i sitt inlägg, att …

… de med ”snälla” arbetsgivare antingen erbjuds rehabilitering, eller få ha kvar sin anställning trots att arbetsgivaren drabbas av lönekostnader för arbete som den sjuke egentligen inte utför, medan ”elaka” arbetsgivare bara väntar ut rehabiliteringskedjans tidsgränser och sedan kan bli av med den sjuke arbetstagaren.

De menar att man bör överväga att införa sanktionsavgifter i de fall myndigheterna misslyckas med att tillförsäkra en sjukskriven de åtgärder som krävs. De föreslår:

  • Inför en enhetlig regel för undantag i rehabkedjan där fokus sätts på arbetsförmågan och en rimlig balans mellan krav på individen och dennes individuella förutsättningar.
  • Inför en generösare regel för de som ansökt om ersättning från sjukförsäkringen att vara anmäld och aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Inför möjligheter att utdöma sanktionsavgifter när ansvarig myndighet inte uppfyller sitt uppdrag gentemot de sjuka och/eller arbetslösa.

De avslutar sitt inlägg med följande fromma och angelägna förhoppningar:

En prioriterad uppgift för den regering som formeras efter den 14 september måste vara att återupprätta förtroendet för vår sjukförsäkring. Vi behöver en försäkring som är rättssäker, som bygger på inkomstbortfallsprincipen och som ger goda rehabiliteringsmöjligheter för den enskilde. Den oro som vi alla känner över att någon gång drabbas av sjukdom får inte förvärras av ett otryggt och rättsosäkert system. Det är dags för en mänskligare sjukförsäkring.

Jag har inga som helst problem med att instämma i det. Sedan går det ju förstås att diskutera huruvida sanktionsmöjligheter är den rätta vägen. Jag kan ju inse vissa problem med hur dessa ska tillämpas. Men jag antar att det skulle krävas en tydligare skriven rehabiliteringsplan där det tydligt framgår vad samtliga parter är skyldiga att göra för att hjälpa en sjukskriven åter till arbete.

Oavsett vilket så krävs det en reformering av sjukförsäkringen. Det behövs verkligen en bättre ordning vad gäller rehabilitering av sjukskrivna.

Socialstyrelsens stöd för beslut i sjukskrivnings­frågor har uppenbara brister


Idag är Kerstin Burman (förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB) och Mikael Klein (intressepolitisk chef Handikappförbunden) publicerade med ett gemensamt inlägg på DN Debatt. De kritiserar på två viktiga punkter Socialstyrelsens framtagande av de riktlinjer med kommentarer som ska tjäna som beslutsstöd i Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukpenning. Den första gäller att riktlinjerna är framtagna utan att ha varit i dialog med den grupp som berörs av dessa beslutsstöd. För det andra hävdar de att riktlinjerna inte är i enlighet med gällande rättsläge. I det sist nämnda fallet ger de några exempel (punkterna nedan är citerade ur inlägget):

  • I den nya kommentaren fastslår Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården har ett ansvar för att inte bidra till en glidning och vidgning av sjukdomsbegreppet. Men lagstiftaren har sagt att sjukdomsbegreppet ska vara ett öppet begrepp. Det ska följa medicinska rön och forskning, det kan innebära en vidgning, inskränkning eller glidning.
  • Enligt Socialstyrelsen ska läkarna eftersträva att sjukdomen/diagnosen ska kunna vara klinisk mätbar. Kravet strider mot hur sjukdomsbegreppet inom sjukförsäkringen ser ut. Det är besvären, symtomen som sådana och hur de tar sig uttryck hos individen som är det centrala.
  • När det gäller försäkrade som saknar arbete ska arbetsförmågan jämföras mot sådant arbete som är ”normalt förekommande” på arbetsmarknaden vid sjukskrivning. Socialstyrelsen skriver att det kan vara en svår uppgift att definiera de krav som dessa tänkbara arbeten ställer. Vi menar att gällande rätt är oerhört tydlig när det gäller vilka krav som kan ställas; Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att detta är arbeten med krav på normal prestation där ringa eller ingen anpassning behövs med hänsyn till funktionshinder eller medicinska besvär hos en arbetstagare. Det är detta läkaren har att utgå ifrån vid sjukskrivning. Det är anmärkningsvärt att detta inte finns med i Socialstyrelsens kommentar.

Kerstin och Mikael är tydligt kritiska till hur dessa reviderade beslutskriterier har kommit till och hur de formulerats. De säger i sin slutkläm att …

Kommentaren har dessutom kommit till på ett odemokratiskt sätt, utan samråd med någon representant för den målgrupp sjukförsäkringen är uppbyggd för; de försäkrade. Det finns en uppenbar risk att de kommer att drabbas av de brister som finns i kommentaren i dag. Socialstyrelsen måste skyndsamt se över kommentaren – denna gång i samråd med representanter för de försäkrade.

Debattinlägget har gett visst eko i dagens media. Representanter för Socialstyrelsen har då getts möjlighet att svara på den kritik som framförs i inlägget. Tydligast är man på att framöver ska ge möjlighet för de som påverkas av beslutsstödet ska ges möjlighet att yttra sig över detsamma. Däremot är svaren mer splittrade vad gäller den övriga delen av den kritik som framförs.

Det är viktigt hur dessa beslutsstöd är formulerade och hur de används i det löpande myndighetsarbetet. Det som skrivs däri kan avgöra om en person har rätt till sjukpenning eller inte. Till det kommer hur sjukskrivande läkare fyller i läkarutlåtandet för att ett fullständigt underlag för bedömning/beslut ska finnas.

Det är bra att inlägget fått ett sådant genomslag som det fått. Det berör en väsentlig fråga i dagens lagstiftning och tillämpning av sjukförsäkringen.

Länkar: DN Debatt, Arbetet, Ekot, dn.se, Ekot

Andra som skrivit: Rosemari Södergren, Kaj Raving

Den ”sköna” konsten att skylla ifrån sig


Förbundsjuristerna Claes Jansson, Kerstin Burman och Philip Eldon Vid LO-TCO Rättsskydd levererar idag på Newsmill en rediger drapa över Försäkringskassan. De meddelar där att man avser att anmäla myndighetens agerande till Justitieombudsmannen, JO.

Det råder alltså ingen tvekan om att Försäkringskassan i många ärenden ställt krav på livslång nedsättning av arbetsförmågan. I mer än tre års tid har Försäkringskassan avslagit många enskildas ansökningar om sjukersättning med hänvisning till detta felaktiga påstående. Det är anmärkningsvärt att Försäkringskassan nu inte står för detta. Än mer förvånande är Försäkringskassan påstående att HFD:s domar stödjer Försäkringskassan. Försäkringskassans egna beslutsfattare och processförare lär ha svårt att känna igen sig i den bilden, liksom enskilda och deras ombud samt domstolar.

Det är högeligen anmärkningsvärt när ledningen för Försäkringskassan hävdar att man inte företrätt den tolkning som bevisligen framförts av handläggare i ärenden gällande sjukersättning. Det innebär att ledningen skyller ifrån sig och överlämnar skulden med varm hand till sina lokalt anställda som driver dessa ärenden för Försäkringskassans räkning. Om än jag inte gillar dagens lagstiftning i denna fråga så har, som jag ser det, de enskilda handläggarna endast utfört det som Riksdagen beslutat. Det ger därför ett löjets skimmer över ansvariga statsråd och myndighetsledning när de försöker urskulda sig själva och låter de enskilda handläggarna löpa gatlopp och ensamma ta skiten.

Länkar: Newsmill, Kollega, LO-tidningen, Ekot, Ekot

Andra som skrivit: Håkan Svärdman

Industribloggare: Patrik Renfors, Kaj Raving, Fredrik

 

Kontakta facket direkt om lönen uteblir


TCO-tidningen följer upp sin artikel om att unga i högre grad drabbas av lönestölder från företag. Rådet som Agneta Bern, jurist på LO TCO Rättsskydd, ger är att kontakta facket snarast, även om arbetsgivaren lovar att pengarna snart ska komma. Vidare är det viktigt att få ett skriftligt anställningsbevis och att få skriftliga lönespecifikationer eftersom, som Agneta säger:

Vid en tvist måste man kunna visa att man verkligen har varit anställd och vilken lön som man har haft.

Det är alldeles för vanligt att ungdomar (och äldre) nöjer sig med muntliga överenskommelser om anställningsförhållandena och att man inte får några lönespecifikationer som tillräckligt tydligt anger vad man fått för ersättningar. Det kan betyda att det blir väldigt svårt att få den ersättning man har rätt till i efterhand.

Man ska aldrig nöja sig med enbart muntliga överenskommelser när det gäller lön och arbetsvillkor!

%d bloggare gillar detta: