Bloggarkiv

Kungen tänker inte abdikera


Rikets statschef

För en tid sedan meddelade H.K.H. att han inte har för avsikt att, likt några andra europeiska kungar/drottningar abdikera. Han sade till fransk press att …

Jag tror fortfarande att jag har saker att bidra med till mina medborgare – alltså kommer jag att fortsätta att arbeta för svenskarna. Bernadotterna brukar inte abdikera!

Det har ju från tid till annan argumenterats för att knugen borde abdikera till förmån för kronprinsessan. Den debatten synes mig tämligen meningslös och mer syfta till att sälja fler aftontidningars lösnummer.

Kungen får, för min del, gärna abdikera. Men då ska det handla om att det svenska folket bestämt sig för att avskaffa den sista resten av ett feodalt och odemokratiskt samhälle – monarkin.

Länkar: dn.se, SVT, di.se

Knugen har det litet jobbigt nu


I lördags fylldes SVT av det kungliga bröllopet mellan den svenska prinsessan och mannen av ”folket”. Den kungliga familjen fick leendes frottera sig inför medias kameror i en högtidlig manifestation av två personers kärlek. Men igår var de goda dagarna över för kungen.

SVT rapporterade att kungen har erhållit pengar från Statens fastighetsverk för att renovera Stenhammars slott trots att arrendatorn (kungen) ska bekosta allt underhåll och renoveringar, även sådant som i normala fall fastighetsägaren betalar.

Kungen arrenderar hela godset med slott, 150 byggnader och 2.200 hektar mark för endast 1.000 kronor per år. För en lekman låter ju detta som ett väldigt förmånligt avtal. Därför känns det heller inte orimligt att kungen själv, med sin egen privata förmögenhet, svarar för underhållskostnaderna.

Kungen och hovet hävdar att det avtal som finns inte omöjliggör att staten bidrar till vissa medel för åtgärder som inte tillhör ordinarie underhåll. Svenska Dagbladet har dock läst avtalet och har funnit följande formulering:

Kronan fritages från all byggnadsskyldighet beträffande den upplåtna egendomen. Med byggande avses i detta sammanhang icke blott ny- och ombyggnad av hus och därmed jämförliga objekt utan även utförande och förbättring av alla andra ifrågakommande fasta anläggningar samt täckdikning eller annan grundförbättring. Arrendatorn har följaktligen att på egen bekostnad låta utföra alla de arbeten av denna art, vilka kunna befinnas erforderliga för egendomens behöriga drift.

Det är uppenbart att kungen förfogar över statlig egendom till en väldigt låg arrendeavgift om endast 1.000 kr om året. Det är även möjligt att avtalet kan tolkas som att staten kan bidra till vissa insatser i den renovering som genomförts. Eftersom det handlar om statschefen har det säkert varit lättare att hitta sådana lösningar.

Kungen brukas ju i allmänhet smekas medhårs och bemötas med en högst förlåtande attityd i sina önskningar. Han är inte särskilt van vid att mötas av mer ifrågasättande attityder av representanter för media. Det syntes tydligt att han hellre flydde än illa fäktade när han fick obehagliga frågor.

Det är fullt rimligt att statschefen bevakas på ett mer kritiskt sätt än vad som är det normala. Statschefen finansieras genom allmänna medel. Det är fullt rimligt att staten ges ökade möjligheter att granska hur dessa medel används.

På något sätt är det litet synd om kungen. I ena ögonblicket bemöts han okritiskt och nästan beundrande för att i nästa ögonblick få obehagliga frågor riktade mot sin person. Han är uppfostrad att spela en roll han kanske inte ville ha men som han är tvungen till. Det är priset för den monarki vi lever med idag.

Det vore bättre om vi genom en allmän diskussion (och möjligen i allmänna val) kunde utse statschef på ett demokratiskt vis. Monarkin är en rest av ett odemokratiskt samhälle styrt av en elit av det svenska samhället.

Det är verkligen på tiden avskaffa monarkin!

Länkar: SVT, SvD, dn.se, SVT, SVT, Resumé, SVT, SVT, SVT, ekuriren, di.se, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg

Apanage är skattemedel som ska redovisas


Jag tycker nog det mesta är redovisat.

H.K.H Knugen anser att hovstaten redan redovisar tillräckligt mycket av hur den del av apanaget som används till kungahusets egna utgifter (bland annat för representation). Karl säger till SVT att …

Inte så att det ska stå hur många korvar jag har köpt i förrgår och så vidare.

Nu handlar det förstås inte om det. Det är som Peter Eriksson (MP), ordförande i Konstitutionsutskottet, säger som menar att det handlar om andra detaljer.

Det är definitivt inte fråga om några detaljer om vad de äter till lunch eller så som den här specificeringen och redovisningen handlar om. Utan det är på en betydligt mer övergripande nivåer. Det är helt enkelt fråga om att det är skattemedel som används och när man gör det bör man också har en hygglig redovisning av vad pengarna går till.

Det är bra att den röd-gröna oppositionen driver på i denna fråga. Det är inte alls orimligt att kungahuset redovisar hur de pengar används som kommer från staten. Det betyder inte att uppgifterna måste vara en allmän handling som vem som helst kan ta del utav. Men det går säkert att hitta en lösning som tillfredsställer både kungahuset som riksdagen.

För övrigt anser jag kungen mycket väl kan avgå i förtid. Men då handlar det om att monarkin har avvecklats i demokratisk ordning. Men det är dock mycket uppenbart att det återstår en hel del opinionsarbete för att få en majoritet bland befolkningen för det.

Länkar: Ekot, Aftonbladet, dn.se, di.se, Aftonbladet, Aftonbladet, dn.se, dn.se, di.se, SVT

All offentlig makt i Sverige borde utgå från folket


Jag har varit på resande fot under några dagar. Jag medföljde en kulturfrämjande förening på en resa till den belgiska huvudstaden Bryssel för att därstädes njuta frukterna av deras kulturella gärningar. Jag bodde på ett hotell med bra standard. Det fanns allt man behövde där – en säng, kylskåp, TV, fritt nätverk, ren toalett etc. Jag utnyttjade alla rummets goda gåvor förutom TV:n. Under fem dagar har jag inte sett på TV så mycket som en sekund ens. Det är riktig skönt.

Detta har förstås inneburit den stora fördelen att jag slapp drabbas av den vanliga kungliga yran då knugen fyller år. Jag såg förstås alla rubriker på de nyhetsmedia som jag bevakar via Google Reader. Det var en mångfald av insmickrande och ”gulle-pluttiga” rubriker. Det var endast Ekot som lyckades med att lyfta fram en viktigare nyhet än det faktum att en morfar fyllde år.

Republikanska föreningen presenterade sin egen utredning hur Sverige kan övergå till republik. Utredningens förslag överlämnades tydligen för kännedom till statschefen. Förslaget finns som en ”pdf” på föreningens hemsida. I korthet föreslås att:

  • Monarken ersätts av en demokratiskt val president.
  • Presidenten väljs av folket eller av riksdagen (båda alternativen ges i utredningen).
  • Ämbetsperioden ska vara sex år.
  • Komplett författningsförslag med ändringar i regeringsformen, riksdagsordningen och vallagen.
  • Relativt få förändringar krävs i den nuvarande författningen.
  • En republikansk författning innebär endast ändringar i 21 av regeringsformens 175 paragrafer.
  • Regeringsformens portalparagraf blir: ”All offentlig makt i republiken Sverige utgår från folket.”
  • Successionsordningen upphävs.
  • En övergång till republik bör föregås av en folkomröstning.

Det är bra att Republikanska föreningen har tagit fram ett konkret förslag på hur den svenska lagstiftningen skulle kunna förändras. Nu får medlemmar i föreningen möjlighet att i andra sammanhang driva konkreta förslag för att påverka i en riktning för ett helt demokratiskt politiskt system.

Länkar: Ekot, Rapport, dn.se, E-K, SvD, Rapport, Ekot, vlt

Riksdagen gillar knugen


Svenska Dagbladet gör idag en stor affär av en undersökning bland riksdagens ledamöter. Det visar sig, knappast överraskande, att en majoritet av de ledamöter som svarat hyser stort förtroende för kungen. Med tanke på den majoritet och de partier som ledamöterna representerar vore ett annat resultat något av en sensation. För min del har denna undersökning noll och intet värde gällande den stora frågan om huruvida monarkin ska bestå eller inte.

Jag är dock glad att man gav utrymme för Hillevi Larsson (S) att motivera sitt ställningstagande. Hon hyser inget förtroende för kungen. Hillevi har som långsiktigt mål att avskaffa monarkin. Som kortsiktigt mål och för att modernisera monarkin vill hon att den straffrättsliga immuniteten för kungen avskaffas, eftersom …

Kungen är statschef och därmed folkets främste företrädare. Att han står över lagen rimmar illa med grundläggande rättsprinciper, allas lika värde och allas likhet för lagen.

Sverige förtjänar en modernare författning med en folkvald statschef. Bli medlem i Republikanska föreningen och stöd den kampen!

Länkar: SvD, SvD, SvD, dn.se, Rapport

Beröringsskräck inför monarkin


Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet, hade i gårdagens SvD Brännpunkt ett inlägg där han resonerar kring politikens rädsla/ovilja att på något sätt diskutera en modernisering av den svenska monarkin. Han säger i sitt inlägg att det rent juridiskt och konstitutionellt inte har framkommit något som kan göra att regering och riksdag kan initiera kungens avgång. Han diskuterar kring kungens straffrättsliga immunitet. Kungen kan begå nästan vilka brott som helst utan att kunna straffas för det – utom att konvertera från den protestantiska läran. Han argumenterar för att man borde se över och modernisera monarkin.

Ledande politiker väljer att göra det enkelt för sig genom att hänvisa till 1971 års Torekovskompromiss om monarkins ställning, men tycks ha missuppfattat dennas innebörd, att monarkin ska bevaras men att statschefen ska sakna politiskt inflytande och endast ha representativa uppgifter. Denna överenskommelse hindrar naturligtvis inte att monarkin moderniseras, till exempel genom att den straffrättsliga immuniteten avskaffas eller begränsas eller genom att kungen inte längre är ordförande i Utrikesnämnden, samtidigt som de förlegade religionsvillkoren tas bort.

Men varför stanna vid en modernisering av monarkin – varför inte modernisera det svenska politiska systemet och avskaffa detta ålderdomliga system med en icke vald statschef, denna den sista resten av ett feodalt samhälle?

Länkar: SvD Brännpunkt, Aftonbladet, dn.se, SvD

Ökad insyn i hovstatens ekonomi


Då har Riksdagen glädjande nog, med knapp majoritet, beslutat att genomföra en översyn av den överenskommelse med riksmarskalkämbetet om redovisning som träffades 1996 och kompletterades 2005. Tydligen var debatten hård mellan moderaternas Andreas Norlén och Sven-Erik Österberg (S).  Andreas sade tydligen i debatten att socialdemokraterna utnyttjat drevet efter den famösa boken ”Den motvillige monarken” …

Den handlade inte om hovets ekonomi men gav upphov till ett mediedrev, som gjorde det legitimt att angripa kungen från alla håll och kanter. Den som både ville ha en plats i strålkastarljuset och försvaga monarkin fick ett gyllene tillfälle. Den chansen tog Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet väl vara på.

Sven-Erik förnekade visst att det skulle förhålla sig på det viset. Jag skiter faktiskt i vilket som gäller. Det vktiga är att Riksdagen har samlat sig till att kräva en bättre öppenhet om hur hovstaten använder skattebetalarnas pengar.

För övrigt anser jag att Sverige vore förtjänt av ett avskaffande av monarkin.

Länkar: Rapport, Ekot, SvD, dn.se, di.se

Andra som skrivit: Martin Moberg

Flyktig redovisning av hovets pengar


En majoritet av Konstitutionsutskottets ledamöter har idag beslutat att skärpa tillsynen av hur statens pengar till hovstaten används. Socialdemokraternas gruppledare i utskottet Sven-Erik Österberg menar att …

Hälften av de resurser som går till hovet redovisas bara väldigt flyktigt. Mer kan redovisas utan att man är inne på kungens kontokort. Det finns en gråzon utanför den rent privata sfären.

Det synes mig vara ett rimligt beslut som fattats idag. Det finns strikta krav på redovisning av hur statens pengar används i övrigt. Det finns ingen anledning att hovstaten ska undantas från den principen.

Länkar: Rapport, dn.se, di.se, vlt, Ekot

Kungen – en dålig representant för Sverige


Republikanska föreningens vice ordförande Magdalena Streijffert säger till ETC att:

För det första är kungen inte demokratiskt vald. Det gör honom till en dålig representant när han ska besöka andra länder. Till exempel kan han inte ta upp med kung Abdullah att denne inte är demokratiskt vald eftersom han själv inte är det. För det andra visar han återigen dåligt omdöme och är tafflig.

Det är dax för republik!

Större insyn i apanaget


Socialdemokraterna har i en motion till Riksdagen krävt större insyn i hur apanaget används. Motionen ska behandlas i Konstitutionsutskottet innan beslut fattas i kammaren. Sven-Erik Österberg (S), gruppledare i konstitutionsutskottet, säger:

Ungefär halva beloppet av det totala apanaget på ungefär 123 miljoner redovisas, resten gör det inte. Det är inte meningen att vi ska in på kungens kontokort och titta, men det finns en gråzon som mycket väl skulle kunna redovisas utan att man går in på kungafamiljens integritet.

Det känns som en rimlig åtgärd att det skapas ökade möjligheter att granska hur de offentliga medlen används i hovstaten.

Länkar: SvD, SvD, dn.se, Rapport, di.se, Ekot

%d bloggare gillar detta: