Bloggarkiv

Sverige lever inte upp till ILO:s konventioner


I ett pressmeddelande meddelar LO att man anser att Sverige som nation inte lever upp till ILO:s konventioner gällande arbetsmiljöarbete. I en skrivelse utvecklar LO de grunder varpå man är kritisk.

LO menar, bland annat, att de neddragningar som gjorts på Arbetsmiljöverket har medfört flera negativa effekter. Sverige lever inte längre upp till den konvention som anger att det borde finnas en arbetsmiljöinspektör per 10.000 arbetstagare. Situationen i dagens Sverige är att det finns 0,6 arbetstagare per 10.000 arbetstagare. Det är långt under den situation som finns i våra nordiska grannländer.

I skrivelsen till ILO skriver LO att …

LO anser att denna inriktning är felaktig. En rättsstat behöver en fungerande tillsynsmyndighet som genomför kvalitetssäkrade inspektioner på arbetsplatserna men som inte tar över den förebyggande företagshälsovårdens roll som vägledare och utbildare till arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare på arbetsplatserna.

LO önskar att ILO:s expertkommitté ska uttala kritik över Sveriges förebyggande arbetsmiljöarbete. Skulle detta ske är det förstås av viss betydelse. ILO är ju ändå en organisation kopplad till Förenta Nationerna (FN). Men det skulle inte innebära något krav på att förändra den svenska lagstiftningen.

Den sittande regeringen kan ju, om de vill det, ganska enkelt bortse från de synpunkter som ILO:s expertkommitté skulle kunna ha.

Men det är klart att LO ska använda alla de verktyg som står till buds för att kunna förändra arbetsmiljöpolitikens inriktning. Det behövs verkligen en bättre politik för förebyggande arbetsmiljöarbete. Fortfarande utsätts många i arbetslivet för onödiga risker och fortfarande ignoneras det förebyggande arbetsmiljöarbetet i många företag.

Länkar: Arbetet

Om att kräva sin rätt


Vi kräver en ursäkt och våra pengar tillbaka!

Tidigare i år uttalade sig ILO:s expertkommitté över lex Laval. De fann att den svenska lagstiftningen strider emot ILO:s kärnkonventioner om förenings- och förhandlingsrätt.

Expertkommitténs uppmanade den svenska regeringen att ändra lagstiftningen som begränsar fackliga organisationers möjligheter till stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal med utländska företag.

Kommittén slog fast att strejkrätten inte kan begränsas genom krav på proportionalitet samt att fackföreningar inte kan krävas på skadestånd för strejker som skyddas av internationella konventioner. ILO uppmanar därför den svenska regeringen att kompensera Byggnads ochElektrikerförbundet för de skadestånd de tvingades att betala till företaget Laval.

Från regeringshåll har det inte kommit särskilt många kommentarer kring ILO:s utslag. I ett debattinlägg anmäler Byggnads och Elektrikernas respektive förbundsordförande att de sammanställt en faktura om totalt tre miljoner kronor att sändas till den svenska regeringen. De har även skickat ett öppet brev till samtliga ledamöter i riksdagen.

Jag tror inte att de två förbundsordförandena på allvar inbillar sig att den borgerliga regeringen kommer att vidta de åtgärder som skulle krävas för att betala ”fakturan”. De lär heller inte få några ursäkter för den kritik de fick för sitt ställningstagande för att kräva kollektivavtal.

Det intressanta med ILO:s utslag är om det kommer att få någon som helst inverkan på gällande tolkning av EU:s lagstiftning. Det är trots allt EU-domstolens tolkning av lagstiftningen som ligger till grund för att de två LO-förbunden förlorade den juridiska prövningen.

Länkar: SvD, Lag & Avtal, Byggnadsarbetaren, dagens arena

Svensk rätt strider mot internationell rätt


Strejkrätten inte kan begränsas genom krav på proportionalitet

ILO:s expertkommitté har uttalat sig över lex Laval och har funnit att den svenska lagstiftningen strider emot ILO:s kärnkonventioner om förenings- och förhandlingsrätt.

I expertkommitténs yttrande uppmanar man den svenska regeringen att ändra lagstiftningen som begränsar fackliga organisationers möjligheter till stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal med utländska företag.

Kommittén slår även fast att strejkrätten inte kan begränsas genom krav på proportionalitet samt att fackföreningar inte kan krävas på skadestånd för strejker som skyddas av internationella konventioner.

Till detta kommer att ILO uppmanar den svenska regeringen att kompensera Byggnads och Elektrikerförbundet för de skadestånd de tvingades att betala till företaget Laval. De två förbunden har tillsammans betalat drygt tre miljoner i skadestånd.

Jag har ännu inte sett något officiellt uttalande från den svenska regeringen i denna fråga. Tidningen Publikt har dock fått ett mailsvar från Hillevi Engström. Ministern säger att …

Regeringen har tagit del av Expertkommitténs kommentar och vi ska nu analysera den noggrant. Kommittén har efterfrågat ytterligare information från Sveriges sida angående utstationering. På detta område har regeringen nyligen tagit flera initiativ – tillsatt en parlamentarisk utredning om utstationering på svensk arbetsmarknad och lämnat lagförslag till riksdagen om anmälningsskyldighet och kontaktperson vid utstationering. Kommentaren från Expertkommittén är ett led i en viktig och fortsatt dialog som regeringen har med ILO i denna fråga.

Uttalandet liknar mest snömos och säger ingenting om hur regeringen kommer att agera. Det låter mest som om regeringen just nu köper sig tid. Jag tror ju inte för en sekund att man har någon som helst lust att förändra lagstiftningen i den riktning som ILO önskar. Det återstår nu ändå att se vilka eventuella konsekvenser expertkommittén utslag kan få för svensk och EU-lagstiftning. Claes-Mikael Jonsson, LO-jurist, säger i ett uttalande att …

Yttrandet har också betydelse inom ramen för EU-rätten. Nu skärps konflikten mellan EU-rätten och ILO-rätten. Rättssäkerheten för fackföreningar i Europa måste stärkas. Men yttrandet innebär även att EUs proportionalitetsprincip underkänns, liksom de hårda begränsningar på vilka villkor som kan krävas vid utstationering. Detta är en förskjutning av det internationella rättsläget.

Även om det är ett viktigt uttalande som ILO har avgivit är det nog långt kvar till en eventuell förändring av svensk lag på detta område.

Länkar: Arbetet, dagens arena, Elektrikern, Arbetet, Fastighetsfolket, TCO-tidningen, ka.se, Lag & Avtal, Publikt, Byggnadsarbetaren, lo.se, lo.se, tco.se, fackligt.eu, europaportalen, Tidningen Vision, Transportarbetaren, Publikt

Andra som skriver: Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Peter Johansson, Ylva Johansson, Martin Moberg

Lönesänkningar kan skada den ekonomiska tillväxten


Det finns två partier i den borgerliga regeringen som driver frågan om att löner borde sänkas för ungdomar och i vissa branscher. De driver dessa krav, säger de, i omsorg om att ungdomar och andra lättare ska kunna erhålla ett avlönat arbete. Teorin bygger på att om det blir billigare att anställa kommer fler att få arbete. Detta system har ju redan prövats. Arbetsgivare som anställer personer som är 25 år och yngre erhåller rabatt på de sociala avgifterna (50 %). Vilken verkan detta har haft på ungdomarnas arbetslöshet är ju delad. Ingen kan väl knappast förneka att fortfarande är ungdomars arbetslöshet hög.

Jag tillhör de som inte anser det som eftersträvansvärt med att sänka löner för ungdomar. Jag tror inte på att detta skulle påverka arbetslösheten annat än på marginalen. Att International Labor Organization (ILO) har uttalat att sänkta löner kan vara skadlig för ekonomin stärker mig i min uppfattning. Patrick Belser, ekonom på ILO, säger att …

När lönesänkningar sänker den inhemska konsumtionen mer än vad de ökar export och investeringar har det en negativ effekt på ett lands ekonomiska tillväxt. Om lönesänkningar görs samtidigt i alla länder kommer konkurrensfördelarna att utebli och de negativa effekterna som dessa sänkningar har på konsumtionen skulle kunna leda till världsvid nedgång på efterfrågan och sysselsättning.

Jag misstänker dock att vare sig Folkpartiet eller Centerpartiet kommer att låta sig övertygas av ILO:s uttalande.

Länkar: fackligt.eu, Kollega

Det behövs en expansiv arbetsmarknadspolitik


International labour organization (ILO) har lämnat en ganska pessimistisk rapport om utvecklingen på den europeiska arbetsmarknaden. De tror att så många som 4,5 miljoner arbetstillfällen kommer att försvinna inom euro-området de kommande åren. ILO bedömer att en tredjedel av befolkningen i arbetsför ålder inom euroområdet är antingen arbetslös eller på annat sätt utesluten från arbetsmarknaden. En stor andel av dessa är unga och man föreslår därför ett antal åtgärder för att hjälpa dem. De förslår arbetsmarknadsprogram och utbildning för unga.

ILO:s rapport ligger i linje med de bedömningar som OECD gör. Angel Gurría, OECD, har sagt att …

Det är absolut nödvändigt att regeringar använder alla möjliga medel som de har till förfogande för att hjälpa arbetssökande, särskilt unga människor, genom att avlägsna hinder för ökad sysselsättning och genom att investera i utbildning och kunskap.

Det börjar bli tydligt att det inte räcker med att svälta den europeiska ekonomin till hälsa. Det kommer att krävas en del mer offensiva åtgärder á la Keynes för att, utöver mer smärtsamma åtgärder, komma till rätta med det finansiella läget.

Systemet för att övervaka arbetstagarnas rättigheter är i fara


Världsfacket” visar i en rapport att 76 personer mördades under 2011 för sitt fackliga engagemang. Vidare visar rapporten att fackligt aktiva förföljs, hotas, trakasseras och fängslas. Rapporten beskriver kränkningar av ILO:s konventioner 87 och 98 om förenings- och förhandlingsrätten.

Tidningen Arbetet rapporterar idag att företrädarna för arbetsgivarna under ILO:s årliga möte som just nu pågår i Genève blockerar behandlingen av kränkningar av ILO:s konventioner. Keth Tapper (representant för LO), som sitter i den kommitté som behandlar anmälningar om brott mot ILO-konventionerna, säger …

För första gången i ILO:s historia är det tvärstopp i det rättsliga systemet.

Enligt artikeln brukar denna kommitté behandla fall av fackliga kränkningar. Detta kan resultera i uttalanden mot de länder där arbetstagarnas rättigheter inte respekteras.

Arbetsgivarnas blockering av att hantera brott mot fackliga rättigheter grundas tydligen i en tolkning av ILO-konvention nummer 87. Rättspraxis och en oberoende panel av experter tolkar bestämmelserna som att konventionen innebär ett skydd för strejkrätten. Arbetsgivarna hävdar det motsatta och agerar tydligen på detta sätt för att pressa fram en förändring av tolkningen.

Det synes mig som ett väl cyniskt spel. På detta sätt accepterar arbetsgivarna indirekt att arbetstagares rättigheter kränks. Jag antar att Svenskt Näringsliv deltar i detta spel genom sin representant på plats. Är det så att man inte delar sina kollegors agerande vore det ju ett anständighetskrav att man offentligt deklarerar sin inställning i denna inför svenska media och representanter.

Mona Sahlin som generaldirektör


I media rapporteras idag att den borgerliga regeringen har nominerat Mona Sahlin till posten som generaldirektör för ILO. Enligt uppgift stöds denna nominering av de svenska arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) säger varför man valt att nominera Mona att …

Det är för att hon är en synnerligen gedigen politiker med en bred sakkunskap i de frågorna som ILO handhar.

Det låter ju som ett klokt beslut av den sittande regeringen. Låt oss hoppas att man menar allvar med nomineringen och vidtar de insatser som kan vara av nöden för att få stöd för kandidaturen. Det vore ju faktiskt väldigt trevligt att få en progressivare ledning av denna viktiga organisation än av den svenska arbetsmarknadspolitiken.

Länkar: Rapport, dn.se, di.se, SvD, Ekot

%d bloggare gillar detta: