Bloggarkiv

Socialstyrelsens stöd för beslut i sjukskrivnings­frågor har uppenbara brister


Idag är Kerstin Burman (förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB) och Mikael Klein (intressepolitisk chef Handikappförbunden) publicerade med ett gemensamt inlägg på DN Debatt. De kritiserar på två viktiga punkter Socialstyrelsens framtagande av de riktlinjer med kommentarer som ska tjäna som beslutsstöd i Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukpenning. Den första gäller att riktlinjerna är framtagna utan att ha varit i dialog med den grupp som berörs av dessa beslutsstöd. För det andra hävdar de att riktlinjerna inte är i enlighet med gällande rättsläge. I det sist nämnda fallet ger de några exempel (punkterna nedan är citerade ur inlägget):

  • I den nya kommentaren fastslår Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården har ett ansvar för att inte bidra till en glidning och vidgning av sjukdomsbegreppet. Men lagstiftaren har sagt att sjukdomsbegreppet ska vara ett öppet begrepp. Det ska följa medicinska rön och forskning, det kan innebära en vidgning, inskränkning eller glidning.
  • Enligt Socialstyrelsen ska läkarna eftersträva att sjukdomen/diagnosen ska kunna vara klinisk mätbar. Kravet strider mot hur sjukdomsbegreppet inom sjukförsäkringen ser ut. Det är besvären, symtomen som sådana och hur de tar sig uttryck hos individen som är det centrala.
  • När det gäller försäkrade som saknar arbete ska arbetsförmågan jämföras mot sådant arbete som är ”normalt förekommande” på arbetsmarknaden vid sjukskrivning. Socialstyrelsen skriver att det kan vara en svår uppgift att definiera de krav som dessa tänkbara arbeten ställer. Vi menar att gällande rätt är oerhört tydlig när det gäller vilka krav som kan ställas; Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att detta är arbeten med krav på normal prestation där ringa eller ingen anpassning behövs med hänsyn till funktionshinder eller medicinska besvär hos en arbetstagare. Det är detta läkaren har att utgå ifrån vid sjukskrivning. Det är anmärkningsvärt att detta inte finns med i Socialstyrelsens kommentar.

Kerstin och Mikael är tydligt kritiska till hur dessa reviderade beslutskriterier har kommit till och hur de formulerats. De säger i sin slutkläm att …

Kommentaren har dessutom kommit till på ett odemokratiskt sätt, utan samråd med någon representant för den målgrupp sjukförsäkringen är uppbyggd för; de försäkrade. Det finns en uppenbar risk att de kommer att drabbas av de brister som finns i kommentaren i dag. Socialstyrelsen måste skyndsamt se över kommentaren – denna gång i samråd med representanter för de försäkrade.

Debattinlägget har gett visst eko i dagens media. Representanter för Socialstyrelsen har då getts möjlighet att svara på den kritik som framförs i inlägget. Tydligast är man på att framöver ska ge möjlighet för de som påverkas av beslutsstödet ska ges möjlighet att yttra sig över detsamma. Däremot är svaren mer splittrade vad gäller den övriga delen av den kritik som framförs.

Det är viktigt hur dessa beslutsstöd är formulerade och hur de används i det löpande myndighetsarbetet. Det som skrivs däri kan avgöra om en person har rätt till sjukpenning eller inte. Till det kommer hur sjukskrivande läkare fyller i läkarutlåtandet för att ett fullständigt underlag för bedömning/beslut ska finnas.

Det är bra att inlägget fått ett sådant genomslag som det fått. Det berör en väsentlig fråga i dagens lagstiftning och tillämpning av sjukförsäkringen.

Länkar: DN Debatt, Arbetet, Ekot, dn.se, Ekot

Andra som skrivit: Rosemari Södergren, Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: