Bloggarkiv

Folksam kräver kollektivavtal


Försäkringsbolaget Folksam har hamnat i medias sökarögon. Orsaken är att man valt att anlita företaget Taxi Kurir trots att de inte har tecknat kollektivavtal. Då en av Folksams stiftare är LO har ju detta agerande skapat visst uppseende.

Medias rapportering har föranlett Folksam att kalla företagsledningen för Taxi Kurir till möte. Vid det möte som har genomförts har försäkringsbolaget krävt att Taxi Kurir inom sex månader har ordnat ett kollektivavtal. Väljer taxiföretaget att inte göra så kommer Folksam att avsluta förbindelsen.

Det är gott att Folksam nu agerar i denna fråga. Fackförbunden inom LO driver ju hårt frågan om betydelsen av kollektivavtal. Folksam håller ju fanan högt vad gäller etiskt ägande och drivna företag. Det är därför naturligt att kravet om kollektivavtal nu ställs.

Så synd bara att det krävdes ett medialt avslöjande för att åstadkomma detta denna gång.

Länkar: Arbetet, politism, Transportarbetaren,

20–29-åringar litar inte på dagens offentliga välfärd


I dagens arena publicerades för några dagar sedan ett debattinlägg med Håkan Svärdman (Folksam) och Kjell Rautio (LO) som undertecknare. De kommenterar tillsammans Folksams rapport ”Välfärdstendens 2012”. Rapporten har denna gång som fokus unga människors (20-29 år) syn och förväntningar på det svenska välfärdssystemet. Den bild som ges i denna, inte särskilt uppmärksammade, intervjuundersökning är ganska negativ. Det verkar som dagens unga har en negativ syn på hur socialförsäkringssystemen kan vara ett stöd för dem i deras kommande liv. Håkan och Kjell skriver …

Bilden som växer fram är både nyansrik och tydlig. Unga vuxnas tillit till dagens välfärd är långt ifrån hundraprocentig. Nästan häften uppger att de känner ganska eller mycket stor oro för att deras föräldrar i framtiden inte får den vård de behöver och 40 procent känner samma grad av oro för att inte kunna försörja sig ifall de blir sjuka, arbetslösa eller skadar sig.

Skillnaden mellan män och kvinnor är påfallande. Gapet mellan könen är störst när det gäller pension. Andelen kvinnor som oroar sig för att pensionen inte ska räcka uppgår till 47 procent medan motsvarande andel bland männen är 27 procent. Hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen är oroliga för att inte kunna skaffa sig fast anställning och inte kunna försörja sig vid sjukdom, arbetslöshet och skada. TCO:s medlemmar uppvisar en betydligt högre grad av oro för framtiden än övriga fackliga medlemmar.

Det är tydligt att ungdomarna har påverkats av utvecklingen kring socialförsäkringssystemet. Av rapporten framgår också att ungdomarna tror att den sociala tryggheten kommer att vara ännu sämre än idag. Debattinlägget avslutas förhoppningsfullt (?) med att …

Sveriges fall i välfärdsligan har alltså inte gått dagens unga vuxna obemärkt förbi. Det finns starka skäl att fortsätta det fackliga förnyelsearbetet och sträva efter ökad facklig relevans och lyhördhet. Och ska riksdagspartierna upplevas som ett förtroendeingivande alternativ måste de presentera trovärdiga svar på de frågor som väcker de ungas oro inför framtiden. Först då kan en pallplats i välfärdsligan återigen vara inom räckhåll.

Det är uppenbart att de fackliga organisationerna har stora utmaningar att ta tag i när det gäller att locka de yngre till de fackliga leden. Facken måste bli en tydligare part i att ta till vara de yngres intressen och att förstå vad dessa är. Samtidigt måste det till politiska förändringar. Ungdomar har ju drabbats påtagligt av förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen. Det är ju unga människor som har svårast att kvalificeras sig till ersättning i systemet. Det är knappast något att förvåna sig över att ungdomar därmed hyser sådant litet förtroende för trygghetssystemen.

Andra som skrivit: Kjell Rautio

Jag gillar Folksam ännu mer idag!


… meddelar idag att man kommer att ”avinvestera” sitt innehav av aktier i Lundin Petroleum. Orsaken är, som Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande Folksam, säger …

Vi är engagerade i det som våra kunder bryr sig om och därför är en aktiv ägarstyrning central för Folksam. Vårt beslut att sälja grundar sig på hur Lundin Petroleums styrelse och ledning valt att hantera de allvarliga anklagelser som riktats mot bolaget.

Med en sådan aktiv inställning till hur man placerar sina pengar gör det enkelt för mig att fortsätta vara kund i Folksam.

Handels har meddelat att de följer Folksams ställningstagande och kommer därför att sälja av sitt innehav.

Länkar: di.se, SvD, dagens arena, SVT, dn.se, SvD, Ekot, Handelsnytt

Ansvarsfullt ägande


Carina Lundberg Markow, som arbetar med Corporate Governance på Folksam besökte IF Metall Mälardalens och Västra Mälardalens gemensamma försäkringsrådgivarkonferens för att prata om Folksams arbete med ansvarsfullt ägande.

Carina menar att konsumentmakten har blivit viktigare. Det syns på att mängden ekologiska (eller motsvarande) ökar. Genom sitt val kan man som konsument påverka producenterna. Den politiska makten har dock fått det svårare. Sverige är en del i en global värld. Sverige kan inte bortse ifrån vad som händer i omvärlden.

Svenskarna har genom det nya pensionssystemet blivit stora aktieägare. Folksam har frågat sina sparare i Folksam, KPA och Folksam-LO om hur de värderar ansvar gentemot avkastning. En stor andel av spararna svarade att de kan ta en något lägre avkastning som pris för ökat ansvarsfullt ägande av aktier. Det finns inga undersökningar som skulle visa att ansvarsfulla investeringar skulle visa lägre avkastning än att inte bry sig.

Folksam arbetar genom att påverka de företag som man investerar i. Man påverkar på tre olika områden:
– Miljöarbetet
– Mänskliga rättigheter – yttrandefrihet, internationella normer antagna av FN (Barnkonventionen, ILO-konventionen, Mänskliga rättigheter, Jämställdhet).
– Antikorruption.

Punkterna följer FN:s program ”The Global Compact”, ett program som Kofi Annan initierade. Företag ansöker om att ansluta sig genom att skriva ett brev till FN:s generalsekreterare. Man åtager sig då att följa ett antal principer. Idag är ca 150 svenska företag anslutna.

Folksam påverkar företagen genom följande fem kriterier:
– Miljöarbete
– Mänskliga rättigheter
– Antikorruption
– Jämställdhet, kvinnor och män, och mångfaldsfrågor
– Bonussystem och liknande. Folksam vill att belöningssystem ska vara kopplade en egen insats (och kanske innebära en egeninsats), de ska hålla sig inom rimlighetens ramar.

Folksam tittar mycket på företagens interna arbetssätt med dessa frågor. Vilka interna dokument har man, hur de är formulerade etc. Hur man rapporterar till företagens styrelse och företagsledningar. Det handlar om hur systematiskt företaget arbetar med frågorna.

Under detta år har Folksam 45 bolagsstämmor att besöka. Man är fyra personer som arbetar med dessa frågor. De arbetar mycket med att läsa på, räkna och annat praktiskt för att kunna motivera sina ställningstaganden. Man deltar på debatter, konferenser och i andra sammanhang för att prata om sin verksamhet. Man har besökt Mexikanska golfen för att se effekterna av BP:s oljeutsläpp.

Folksam har i ett antal fall sålt sina innehav eftersom man inte klarat av att leva upp till Folksams krav. Carina presenterar fallet ”Bridgestone” där det fanns tveksamheter i hur företaget arbetade med att motarbeta barnarbete. Folksam publicerar på sin hemsida de fall då man ger upp och ”avinvesterar” sina tillgodohavanden. Man har ett par fall varje år.

Man söker partners i sitt arbete och har funnit samarbetsparter internationellt. Det har dock varit svårare att finna ”vänner” i Sverige.

Carina presenterade ett antal framgångar för Folksams arbetssätt. Man lyckades bland uppnå att ”G4S” tecknade världens största kollektivavtal. Man har förmått ASSA Abloy att arbeta mer strukturerat med att inkorporera värderingar i företag man köper upp och med miljöfrågor. Carina redovisar hur man arbetat med Lundin Oil för att påverka dem. KPA Pension och de som är märkta som ”Bra miljöval” inom Folksam har aktivt tagit bort Lundin Oil. Folksam är dock kvar som ägare. Carina resonerar om hur man borde göra med sitt innehav. Hon säger att Lundin Oil har ett arbetssätt som går åt rätt håll. Så ska man stanna kvar som ägare (och påverka företaget i en viss riktning) eller ska man avyttra sina innehav (och inte längre kunna aktivt kunna påverka)? Samtliga AP-fonder äger aktier, samtliga stora pensionsförvaltare har innehav i Lundin Oil.

Folksam arbetar med dessa frågor eftersom …

Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Det skulle behövas fler företag som arbetar aktivt med dessa frågor. Det är tråkigt att Folksam ska behöva känna sig så ensamman när röstar på företagens stämmor.

%d bloggare gillar detta: