Bloggarkiv

En statlig kassako


En kassako!

TCO konstaterar i en rapport att statens inkomster för arbetslöshetsförsäkringen är betydligt högre än utgifterna. Sedan 2007 har staten fått in omkring 93 miljarder kronor mer än vad som betalts ut i ersättningar till de arbetslösa. Det ser ut som om det var enbart 2009 (när arbetslösheten var som högst) som försäkringen gick med ett närmast obetydligt underskott.

Bland de första åtgärder som den nytillträdda borgerliga regeringen gjorde 2006 var att initiera ganska omfattande förändringar av arbetslöshetsförsäkringen. Dessa förändringar har gjort att allt fler arbetslösa över huvudtaget inte får ersättningar ur försäkringen, en allt större andel av arbetslösa får en ersättning som inte motsvarar 80 % av tidigare inkomst etc. Eva Nordmark, ordförande TCO, säger …

Arbetslöshetsförsäkringen har blivit allt sämre för löntagarna men en kassako för staten. Det finns pengar inom försäkringen för att rusta upp den. Det är inte rätt att dessa pengar systematiskt används för andra ändamål, samtidigt som försäkringen förfallit under en lång tid.

Försäkringen finansierats genom premier som arbetsgivarna betalar in till staten (premier som historiskt arbetstagarna avstått löneutrymme för). Under ett antal år betalade medlemmarna i de olika arbetslöshetskassorna en särskild arbetslöshetsavgift. Med tanke på de öveskott som arbetslöshetsförsäkringen genererat var det ju inte mer än rätt att den avgiften togs bort inför inkomståret 2014.

Men fortfarande har vi en försäkring som åstadkommer stora överskott till staten. Det är uppenbart att det finns stora utrymmen att förbättra försäkringen. Det är ju för det ändamålet som de premier som betalas till staten ska användas till.

Nu har dessa sociala avgifter blivit till en inkomst som staten kan använda till andra ändamål.

Länkar: tco.se, Tidningen Vision, ka.se

Fler som skrivit: Eva Nordmark, Ulrika Vedin

En mycket medveten effekt av regeringens politi


TCO:s förslag är väl värt att diskutera.

I ett debattinlägg (och som en kommentar till TCO:s ordförande Eva Nordmark) tydliggör Ylva Johansson socialdemokraternas syn på arbetslöshetsförsäkringen.

Ylva meddelar även, i det fall någon inte förstått det, att det inte är en slump att endast en av tio arbetslösa erhåller 80 % av tidigare inkomst i ersättning. Det är heller ingen slump att det blivit svårare att kvalificera sig till ersättning. Det handlar om en full medveten politik av den borgerliga regeringen. Ylva säger att …

… Så här formulerar sig arbetsmarknadsutskottets majoritet: ”Utskottet vill erinra om att förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen är den av regeringens arbetsmarknadsreformer som i högst grad bidrar till minskad arbetslöshet”. Att rasera arbetslöshetsförsäkringen är alltså den viktigaste arbetsmarknadsreformen i regeringens jobbpolitik.

Ylva informerar om att (S) har lagt fullt finansierade förslag för sänkta avgifter till a-kassorna och för att höja taket för den högsta ersättning en arbetslös kan få. Partiet vill vidare förändra regelverket på ett sådant sätt att fler ska omfattas av försäkringen. Partiet  motsatte sig regeringens stramare villkor för arbetsvillkoret eftersom det gör att många som jobbar halvtid hamnar utanför försäkringen och att enstaka sjukdagar kan göra att man helt går miste om ersättning. Ylva säger avslutningsvis att …

TCO har tidigare fört fram tanken att reglerna för att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning skulle kunna vara olika för den obligatoriska delen som ger grundersättningen och den frivilliga delen som borde ge en inkomstrelaterad ersättning. Det är ett förslag som är väl värt att diskutera.

Det är upp till Moderaterna att visa att de är beredda att diskutera fundamentala förändringar av arbetslöshetsförsäkringen. Men de har tidigare mycket tydligt markerat att de inte vill höja ersättningen en arbetslös kan få. De menar på fullt allvar att detta skulle leda till att fler arbetslösa skulle välja bort arbete.

Fler som skrivit: Martin Moberg

Det behövs en politik för klassresor i Sverige


De politiska ambitionerna lyser med sin frånvaro.

TCO:s ordförande Eva Nordmark skriver Aftonbladet debatt ett viktigt inlägg om betydelsen om en politik för att möjliggöra klassresor.

Eva konstaterar i sitt inlägg att många av medlemmarna inom TCO:s medlemsförbund har föräldrar med ”arbetarbakgrund”. Genom ett progressivt utbildningssystem har många getts möjlighet att studera på högskola och universitet. Men som Eva säger …

Men många tecken visar att Sverige är på fel väg. Likvärdigheten i skolan har minskat. Den som inte går i ”rätt” skola missar chanser. Införandet av läxrut går också i fel riktning då hjälp med läxor borde vara en självklarhet för alla, inte bara för dem med föräldrar som kan betala. Skillnaderna i studieval och studieresultat på gymnasieskolan är kända problem och många klarar inte skolan samtidigt som det blir allt svårare att få ”en andra chans”. Detta är en utveckling som måste brytas.

Det finns fler oroande tecken. Den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen fortsätter och bekräftas av siffror från SCB. Men de politiska ambitionerna lyser med sin frånvaro. TCO menar att regeringen har goda möjligheter att vända utvecklingen.

Idag ser jag tydligt en politik som gör det svårare för människor från studieovana miljöer att lyckas med sina studier. Vi har en utbildningsminister som främjar ”elitklasser” och som anser att vissa elever klarar sig med något års studier på gymnasiet. Det behövs snarare en politik som gör att alla som önskar det har chansen att studera på en högre nivå.

Jag har en god vän som mitt i sitt yrkesliv valde att säga upp sig från sitt goda arbete inom industrin för att studera till lärare. Han studerade ett år på komvux i Eskilstuna och sökte sedan till högskolan i Eskilstuna. Han nådde sitt mål och arbetar idag som lärare. I valrörelsen inför 2010 års val stod han på Fristadstorget och rev sina dåliga betyg från gymnasiet och berättade sedan om hur han som vuxen lyckats. Det är inte särskilt länge sedan – idag är den vägen betydligt svårare att gå.

Ja, det behövs verkligen en annan politik för att möjliggöra för fler människor att förverkliga sina drömmar!

Länkar: Aftonbladet debatt, dn.se, Arbetet, vlt, Ekot, dn.se, SvD, TCO-tidningen, Arbetet

TCO föreslår en modernare arbetslöshetsförsäkring


TCO har presenterat sitt förslag till en modernare arbetslöshetsförsäkring. På Aftonbladets debattsida presenterar Eva Nordmark, TCO:s ordförande, i korthet organisationens förslag:

  1. A-kassan ska ge inkomsttrygghet mellan två jobb.
    TCO föreslår att högsta dagpenningen höjs till 1000 kronor per dag, vilket motsvarar 80 % av en lön på ca 27.000 kronor/månad.
  2. För få är med a-kassan.
    Högsta månadsavgifterna ligger på över 400 kronor vilket gjort att många avstått från att vara med. Differentiering ger inte det resultat regeringen tänkte sig. TCO föreslår därför att a-kasseavgifterna högst blir 150 kronor per månad.
  3. Många arbetslösa får inget alls från försäkringen, även om man betalat sin avgift till a-kassa.
    TCO föreslår en skyldighet för staten att försäkra samtliga arbetslösa som trätt in på arbetsmarknaden så att de får rätt till grundersättningen (320 kronor/dag) i arbetslöshetsförsäkring. Det gör dem till försäkringstagare, inte bidragsberoende av kommunalt försörjningsstöd. Den som vill försäkra mer av sin inkomst gör det frivilligt genom att vara med i en a-kassa. Det blir inte obligatoriskt för individen att vara med i en a-kassa, det skulle bli som en skattehöjning.

Det är knappast något revolutionärt i dessa förslag. De är helt klart fullt rimliga och förtjänar att beaktas i det fortsatta arbetet i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Partierna har där konstaterat att det inte kommer att vara möjligt att bli överens innan det kommande riksdagsvalet. Man har därför valt att skjuta på arbetet för att kanske kunna presentera ett förslag i god tid efter de allmänna valen.

Den borgerliga regeringen har förvandlat en tidigare försäkring för inkomsttrygghet till att knappt vara en grundtrygghetsförsäkring. För stora grupper arbetstagare har det både blivit en dyrare som sämre försäkring. Detta har gjort att gruppen som valt att stå utanför arbetslöshetsförsäkringen har exploderat. Flera fackförbund, företrädesvis inom TCO och Saco, har ordnat inkomstförsäkringar för sina medlemmar.

Detta har gjort att borgerliga företrädare ibland ställer frågan varför inte vissa förbund (oftast inom LO) inte har ordnat en sådan förmån för sina medlemmar. Svaret är ju den att man redan betalar en högre arbetslöshetsavgift (eftersom arbetslösheten inom berörd a-kassa är hög) än andra grupper. Med en högre risk för arbetslöshet blir det förstås dyrare för sådana förbund att betala för en inkomstförsäkring. Frågan är om det är rimligt att, exempelvis, IF Metalls medlemmar ska betala dubbelt så mycket (eller mer) enbart av den anledningen att man arbetar i en bransch med större risk för arbetslöshet eftersom de är utsatta för internationell konkurrens.

TCO har presenterat ett utmärkt inlägg i denna debatt! Det behövs en annan försäkring än den som den borgerliga regeringen står för. Det behövs också en försäkring som garanterar en högre ersättning till de arbetslösa än vad de senaste 20 årens regeringar orkat med.

Länkar: Aftonbladet, TCO-tidningen, da.se, Publikt, ka.se. Tidningen Vision, dagens arena

Andra som skrivit: Thomas Böhlmark

Arbetslösheten blir inte lägre om de arbetslösa är fattiga


Eva Nordmark, TCO:s ordförande, har idag ett debattinlägg i Aftonbladet i anledning av Hr. statsrådet Anders Borgs påstående att höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen skulle innebära högre arbetslöshet. Eva menar att TCO:s bedömning är att påståendet inte är särskilt sannolikt. Om Anders Borgs påstående vore sannolikt skulle ju de inkomstförsäkringar som många fackförbund tecknat ha bidragit till att öka arbetslösheten. Jag har ännu inte hört något sådant påstående från den borgerliga regeringens företrädare. Snarare har ju, till exempel, statsministern framhållit sådana försäkringar som något föredömligt samt att han, något retoriskt, undrat över hur de förbund som inte skaffat sig sådana har funderat.

Eva säger i inlägget att …

Vi vet från forskningen att en bra a-kassa, i kombination med en aktiv arbetsmarknadspolitik, gör att matchningen på arbetsmarknaden mellan utbildning och jobb fungerar bättre. Arbetstagare som ser att ett jobbyte ökar risken för arbetslöshet och ekonomisk risk blir mindre benägen att röra sig på arbetsmarknaden. Rörligheten på arbetsmarknaden ökar om de individuella riskerna med arbetslöshet minskar. Det ger högre produktivitet och tillväxt.

Jag delar LO:s, TCO:s och Saco:s uppfattning att taket i arbetslöshetsförsäkringen ska höjas. Vidare anser jag att systemet med differentierade arbetslöshetsavgifter till olika a-kassor är djupt orättfärdig. Teorin bakom dessa avgifter var att medlemmar i branscher med högre arbetslöshet skulle betala en högre avgift. För att minska arbetslösheten (och därmed arbetslöshetsavgiften) skulle de fackliga organisationerna (inte arbetsgivarna förstås) förstå att de borde sänka kraven på höjda löner. Finanskrisen 2008/2009 visade ju ganska tydligt att det inte var för höga löner inom fordonsbranschen som skapade den djupa krisen. Det var snarare uppfinningsrika och giriga personer inom finansvärlden som lade grunden till den krisen. Därför anser jag att arbetslöshetsavgiften ska avvecklas. Den fyller ingen som helst roll annat än att straffa medlemmar i branscher med högre risk för arbetslöshet.

Länkar: Aftonbladet

Andra som skrivit: Kaj Raving, Leine Johansson, Peter AnderssonGöran ZettergrenAnders Larsson

Industribloggare: Camilla Wedin

%d bloggare gillar detta: