Bloggarkiv

Valet till Europaparlamentet – eftertankens kranka blekhet


20140526-123256-45176425.jpg
Så här dagen efter valet till Europaparlamentet är huvudet fullt av tankar och besvikelser. Jag är förstås besviken över det resultat som socialdemokraterna uppnådde. Jag hade ju hoppats på betydligt bättre resultat än det som blev. Samtidigt förstår jag att det mål som partistyrelsen satt upp var mer realistiskt än mina egna förhoppningar.

Det är ju uppenbart att många av socialdemokraternas sympatisörer väljer bort att rösta i valet till Europaparlamentet. Därför borde resultatet i de kommande valen i september innebära betydligt högre röstandel än vad detta val antyder.

Den största besvikelsen, om än inte helt överraskad, är det resultat som sverigedemokrater och likasinnade partier i övriga EU-länder uppnått. Jag är väl heller inte helt överraskad över Miljöpartiets uppenbara framgång i valet. De har all anledning att vara glada och nöjda över det arbete de lagt ned i sin valrörelse.

Mer överraskad är jag trots allt över Feministiskt Initiativs snabba uppgång. Nu är det ju inte första gången något sådant händer i valet till Europaparlamentet. Det verkar som om väljarna passar på att ge tydliga budskap till de partier man i ”vanliga” fall väljer att ge sin röst.

Knappt hälften av väljarna har gått till valurnorna i detta val. Det är synd med tanke på den betydelse som europaparlamentet har i EU:s beslutsfattande.

För Moderaterna måste valet vara en rejäl besvikelse när det gäller utfallet. Jag vet ju inte vilka förväntningar partiet hade inför valrörelsen. Officiellt är man ju glad över att samtliga allianspartier fick behålla sina mandat i parlamentet. Men trots det – väljarna har ordentligt åthutat Moderaterna i detta val. De känner sig därför säkert ordentligt nedtryckta i skorna.

Kristdemokraterna och Centern ska nog heller inte känna sig allt för säkra inför det kommande valet. Moderaternas låga siffror beror säkert i hög grad på att allmänborgerliga väljare sänt Moderaterna ett tydligt budskap.

Socialdemokraterna har också fått ett tydligt budskap i och med Feministiskt Initiativs framgång. Socialdemokraterna (och Vänsterpartiet) har för sent insett frågans betydelse och har inte lyckats fånga upp de frågor som (F!) driver. Det borde innebära en del funderande på partikansliet.

Länkar: Europaportalen, Politism, Ekot, Ekot, Expo, vlt, SvD, SvD, SvD, Östnytt, Ekot, Aftonbladet ledare, SvD, SvD, vlt, SvD, Ekot, SvD, dn.se, Ekot, di.se, SvD, dagens arena, Aftonbladet ledare, SvD, dn.se, SvD, SvD, di.se, di.se, dn.se, dn.se, dn.se, Ekot, SvD, dn.se, Ekot, dagens arena

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Peter Johansson, Peter Högberg, Johan Westerholm, Heléne Björklund

Om nazismens näring


Rainer Höss och Patrik Wikström

Rainer Höss och Gabriel Wikström publicerades igår med ett angeläget budskap. De skriver om hur nazister/fascister åter demonstrerar på gator och torg, de finns åter i beslutande församlingar. Denna framväxt har sin näring i ungdomars höga arbetslöshet och i att ländernas trygghetssystem trasats sönder.

Men de säger också hur viktigt det är att rösta i det kommande valet till Europaparlamentet. Det handlar om en möjlighet att välja ett annat Europa. Rainer och Gabriel skriver …

Vill vi ha ett som ser alla människor, eller ett som tillåter att länder och människor lämnas efter? Vill vi ha ett som gör något åt hopplöshetens orsaker eller ett som ignorerar dem?

De har bestämt sig för att göra något positivt för att vända den utveckling de och andra ser. De har därför valt att skapa kampanjen ”Never Forget. To Vote”.

På söndag kommer jag att gå till närmaste valurna och rösta för en mer progressiv utveckling för Europa!

Gör det du också!!

De politiska ledarna måste skydda arbetstagarna


Idag demonstrerar Europafacket i Bryssel till förmån för goda arbeten, jämlikhet och för demokrati. Demonstrationen ingår i en kampanj som de europeiska fackföreningarna bedriver inför det val som sker till Europaparlamentet i maj. De fackliga organisationerna vill se åtgärder som skapar goda arbeten och bättre sociala villkor för arbetstagarna.

De fackliga organisationerna har i skuggan av den ekonomiska krisen sett krav som slagit mot arbetstagarna i form av sänkta löner, försämrade pensioner och andra anställningsvillkor. Arbetstagarna har betalat priset för den ekonomiska krisen genom sänkta inkomster och ökad arbetslöshet. Den sociala oro som detta har skapat har varit god jordmån för rasistiska och högerextrema partier och rörelser.

De flesta av EU:s medlemsländer och en majoritet av Europaparlamentets ledamöter representerar partier till höger om politikens mittlinje. Det är därför ingen slump att politiken har gynnat en sådan politik som antytts i texten ovan. Det är de nationella regeringarna och parlamentets majoritet som påverkar politikutvecklingen.

På det sättet fungerar EU nästan som Sverige. Sverige har en borgerlig regering och en riksdagsmajoritet som oftast stödjer regeringens förslag. För att förändra politiken i Sverige (och EU) måste man få en annan politisk majoritet i regering och riksdag. Därför är det så viktigt att rösta både i valet till Europaparlamentet som till den svenska riksdagen.

Om du väljer att inte rösta i det kommande valet till Europaparlamentet riskerar du att stödja en fortsatt högerpolitik. Enda sättet att få en förändring i både EU som i Sverige är att gå till vallokalen både den 25 maj som den 14 september.

Länkar: Arbetet, Arbetet, fackligt.eu, fackligt.eu, TCO-tidningen

EU:s högerpolitik har misslyckats


För några dagar sedan presenterade Stefan Löfven socialdemokraternas prioriterade mål inför valet till Europaparlamentet den 25 maj. I ett debattinlägg presenterades de tre prioriterade punkterna i den valrörelse som (S) kommer att bedriva:

  • Fler jobb – i EU och i Sverige
  • Ordning och reda på arbetsmarknaden
  • En ansvarfull miljö- och klimatpolitik som skapar jobb

Debattinlägget pekar delvis på brister med det europeiska samarbetet. EU har prioriterat åtstramningar av ekonomin för de euroländer som nödgats komma till EU för ekonomiskt stöd. Det har förmodligen skapat högre arbetslöshet än nödvändigt.

Men valprogrammet tyder på, som de är formulerade, att målen är mer inriktade på den svenska opinionen än mål som är sampratade med de socialdemokratiska partierna inom EU.

Sverige ska, enligt min mening, vara en del av den Europeiska Unionen. Som ett land med en för internationell konkurrens utsatt industri är det viktigt att påverka EU:s politik. Det sker genom att välja nationella regeringar och genom att utse ledamöter i Europaparlamentet. Det val som sker den 25 maj är viktigare än en opinionsundersökning inför valet den 14 september.

Valet den 25 maj är inte ett nationellt val för att utse 20 svenska ledamöter i Europaparlamentet. Det är en del i att forma en politik för det europeiska samarbetet. Därför är det viktigt att de valprogram som de nationella partierna formar måste utgå från gemensamma mål och idéer.

Valet till Europaparlamentet handlar inte i första hand om att driva nationella krav – det handlar om att bedriva politik som går över nationsgränserna. Socialdemokraterna har ett viktigt ansvar för att höja blicken i det val som (i Sverige) sker den 25 maj. Det handlar om att bedriva pollitik som påverkar samtliga EU:s länder.

Länkar: di.se, SvD, SvD, TCO-tidningenTCO-tidningen

Fler röstande i Europaparlamentsvalet


Under gårdagen rapporterades det om en undersökning som opinionsinstitutet Novus gjort inför valet till Europaparlamentet.

Skulle deras resultat besannas så skulle valdeltagandet bli 55 %. Det vore verkligen ett fantastiskt resultat i detta nästan glömda val. Med tanke på den roll som Europaparlamentet har idag är det verkligen viktigt att fler väljer att delta i valet av ledamöter.

Annars visar Novus siffror att Miljöpartiet och Vänsterpartiet fått kraftigt ökade opinionssiffror. Anledningen är säkert den som många påpekar. De två partierna är tydligt EU-kritiska. Även om inte MP inte längre förespråkar ett svenskt utträde kan de gynnas av sitt tydliga ställningstagande.

Socialdemokraterna belönas med måttliga 27 % av de tillfrågades röster. Det innebär ändå att man skulle bli största parti bland de svenska väljarna. Men med tanke på att Socialdemokraterna har fått låga siffror i valen till detta parlament siffrorna ändå ganska positiva.

Men som vanligt ska man ju ta dessa siffror med en viss nypa salt. Jag vet inte hur stort urvalet av de tillfrågade är. Mycket kan fortfarande hända fram till valdagen i maj månad. Viktigast är nog att verka för ett högre valdeltagande.

Länkar: EkotEkotEkotEkotEkotEkot, SVT, SvD, dn.se, SVT, EuropaportalenEuropaportalen

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson

Har arbetarrörelsen har varit godtrogen om EU?


Johan Danielsson

I debattinlägg meddelar företrädare för de fackförbund som bildar 6F att de nu drar igång den (kanske) längsta valkampanjen inför ett Europaparlamentsval någonsin. Målet är att Johan Danielsson (S) ska få tillräckligt antal personkryss för att kunna bli ledamot av Europaparlamentet.

Vad jag förstår av inlägget hoppas de få in en röst som ska verka för garantier att svenska avtal ska värderas högre än idag. De vill att alla människor ska värderas lika (i Sverige?). De menar vidare att arbetarrörelsen kanske var något godtrogen inför medlemskapet av Europeiska Unionen. De säger att Sverige fick garantier för att den svenska kollektivavtalsmodellen inte skulle hotas. De skriver att …

Det borde också vara fullständigt glasklart att i Sverige ska svenska kollektivavtal och svenska löner gälla. Liksom svenska lagar. Vad är alternativet? Polska löner? Tyska lagar? Vi vill därför ge hela Sverige och Europa ett tydligt besked. Vi kommer aldrig att acceptera fortsatta ändringar av EU:s fördrag förrän vi har fått garantier om att vi fullt ut kan värna våra kollektivavtal och säkerställa att ingen på svensk arbetsmarknad diskrimineras på grund av sitt ursprung. Vi kommer att använda alla medel som demokratin känner för att blockera sådana beslut i riksdagen. Vi kommer att i Europaparlamentet kämpa för att få in garantier om likabehandling i all inremarknadslagstiftning.

Inför folkomröstningen om medlemskap i EU splittrades tydligt arbetarrörelsen (socialdemokrater och LO-medlemmar) mellan förespåkare och motståndare till medlemskap. Metall markerade tidigt att man var för ett medlemskap. Bakgrunden till det ligger i att förbundets medlemmar finns i den konkurrensutsatta industrin. Man såg betydelsen av att svensk industri kunde verka med samma regelverk som sina konkurrenter.

Det är möjligt att arbetarrörelsen var godtrogen när man lät intala sig att vi skulle kunna hävda den svenska modellen med kollektivavtal. Framför allt kanske det fanns något skrämmande att gå in i ett så institutionaliserat samarbete som EU. Det fanns en rädsla att förlora nationellt självbestämmande.

Men eftersom vi då redan var med i EES-sfären hade Sverige redan accepterat huvuddelen av EU:s regelverk. Vi hade att följa EU-regler utan den minsta möjlighet att påverka dem.

Det är självklart att svenska kollektivavtal måste få gälla i Sverige. Men det är litet bekymmerssamt om det är det enda fokus som man har med EU-medlemskapet. Idén om EU handlar om att stärka och utveckla hela EU-området. Jag har inget problem med att Sverige betalar en högre avgift för vårt medlemskap. Det viktiga är hur de medel som vi skjuter till används.

Jag anser att allt för mycket medel går till olika former av jordbruksstöd. Om än andelen har minskat något finns mycket kvar att göra. Jag vill att mer används för sociala projekt, för att utveckla landsändar, för att utveckla arbetsmarknader etc. Politiken inom EU handlar om så mycket mer än de frågor som uttrycks i debattinlägget.

Då är det viktigt vilka politiska företrädare som sitter i de nationella regeringarna, de nationella parlamenten och  i Europaparlamentet. Det handlar om vilken syn på politiken och möjligheterna däri som vi vill ska styra dagordningen. Därför är det viktigt att delta i valet av ledamöter i Europaparlamentet.

Jag kommer att kryssa för Olle Ludvigsson. Han har stor facklig erfarenhet och har kunskap om villkoren för de som verkar inom internationellt konkurrensutsatt verksamhet.

Kollektivavtal ska följas


Igår röstade Europaparlamentet om nya upphandlingsregler för länderna i EU. Utgången blev en framgång för fackligt intressanta krav när offentlig upphandling ska genomföras.

Beslutet innebär bland annat att det blir obligatoriskt att ställa sociala krav och miljökrav vid upphandlingar (kollektivavtal nämns som en källa för sådana krav). Det blir vidare möjligt att ställa krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder och olika typer av märkningar vid offentliga upphandlingar.

Beslutet innebär regler för underleverantörer och striktare bestämmelser angående ”onormalt låga anbud” som ska motverka social dumpning och säkerställa att arbetstagares rättigheter respekteras.

Parlamentets beslut har väckt delade känslor i Sverige. Det finns företrädare som är nöjda med beslutet och andra som är mindre entusiastiska inför framtidens upphandlingar.

Jag är glad över det beslut som fattats i Europaparlamentet. Beslutet innebär att samma regelverk ska gälla inom samtliga EU-länder. Medlemsländerna har två år på sig att implementera beslutet i sina nationella lagstiftningar. Gårdagens beslut visar hur viktigt det är att delta i utformandet av en för EU gemensam politik. Det går att påverka lagstiftningen i en för arbetstagarna positiv riktning.

Länkar: Arbetet, fackligt.eu, Europaportalen, Lag&Avtal, Publikt, Transportarbetaren, TCO-tidningen, dagens arena

Fler som skrivit: Oskar Taxén, Hanna Wallinder

Sverige kan göra skillnad i EU


För några dagar sedan publicerades ett gemensamt debattinlägg undertecknat av de främsta representanterna för LO, Saco, Svenskt Näringsliv och TCO. Inlägget, som är skrivet ur perspektivet minsta gemensamma nämnare, handlar om att det krävs ett starkt engagemang inför det kommande till till Europaparlamentet.

De skriver om hur det svenska medlemskapet i EU, trots problem, ändå har tjänat Sverige väl. De räknar upp de goda saker som kommit nationen till del. De är dock inte helt nöjda med det (svaga) engagemang som Sverige haft för medlemskapet.

De önskar att de som tar plats från Sverige i parlamentet ska få göra det med ett starkt mandat från väljarna. Jag antar att man med det menar ett högre valdeltagande än vad som har varit brukligt hittills. De skriver att …

På flera håll i Europa växer sig främlingsfientliga och isolationistiska krafter starka. De tar plats i såväl nationella parlament som i Europaparlamentet. Vi tror inte på deras strävan att vrida klockan tillbaka, så misstro mellan folk och resa murar mot omvärlden.

Jag delar parternas strävan om ökat engagemang för valet till Europaparlamentet. Huruvida en sådan gemensam debattartikel är rätt väg går ju att diskutera. Det är ju i grunden partierna som måste få till stånd ett ökat deltagande i debatt om den politik som ska föras i EU. Det handlar ju i grunden om samma frågor som engagerar i den nationella politiken.

Inte minst har Socialdemokraterna haft svårt att bli ledande i EU-debatten. Partiets aktiva och sympatisörer var delade i frågan om medlemskap och i frågan om svensk anslutning till den gemensamma valutan. Men samtidigt kan man inte lämna över EU-politiken till högern att föra. Politken inom EU handlar om samma frågor som de som förs i den svenska Riksdagen.

Länkar: europaportalen.seeuropaportalen.se, fackligt.eu, Arbetet, TCO-tidningeneuropaportalen.se, dagens arena, SvD

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: