Bloggarkiv

Om svaga finanser och problem med statsfinanserna


Ekonomistyrningsverket (ESV) visar i en prognos att statens finanser inte är i särdeles gott skick. Enligt ESV:s prognos så ökar underskotten i statens finanser till 81 miljarder kronor i år och blir 56 miljarder kronor nästa år. Det verkar som om Magdalena Anderssons kritik om ”tomma lador” efter den borgerliga regeringens politik inte var helt grundlös. Magdalena menar att …

Det har varit en intressant semantisk diskussion om vad som är en tom lada eller inte. Men att vi har svaga finanser och problem med statsfinanserna, det är helt uppenbart.

ESV menar att det antingen krävs minskade statliga utgifter och/eller skattehöjningar för att klara statens överskottsmål. Finansministern inser och utrycker att det är slut med ofinansierade skattesänkningar. Den prognos som ESV nu lämnat innebär förstås att regeringen får en del att fundera över. Den har ju ett antal förslag till statliga inkomstökningar. Dessa avvisade riksdagen i början av december när den röstade ned regeringens förslag.

På lång sikt behöver regeringen fundera över vilka inkomster som staten långsiktigt behöver garantera för att klara kommande viktiga behov inom skola och allmän välfärd.

En skatt som ekonomer anser som både stabil och inte skadlig vore att genomföra en fastighetsskatt. Problemet är att den frågan är brännhet för de politiska partierna. Det är därför inte särskilt troligt att inkomstskatten kommer att höjas. Det är ingen aktiv politiker som vill bli beslagen med att förespråka ett införande av en fastighetsskatt.

Det är synd! Jag hoppas att partierna på sikt kan komma ur dagens låsning i denna fråga.

Länkar: di.se, di.se, SvD, dn.se, SVT, di.se, di.se, di.se, SvD

Fler som skrivit: Peter Johansson

Det krävs skattehöjningar!


Anders Borg ser framåt

Ekonomistyrningsverket konstaterar i en prognos för den ekonomiska utvecklingen fram till 2018 att staten inte kommer att klara överskottsmålet. Man har då räknat på helt oförändrade förutsättningar för statens kostnader vilket ju i praktiken är helt osannolikt. Myndigheten konstaterar att det krävs skattehöjningar och/eller minskade utgifter för att nå målet om ett överskott på 1 % av BNP.

Till det kommer att den offentliga sektorn kommer att visa ett underskott på 2,3 % av BNP i år. Man räknar med ett minskande underskott för de kommande åren fram till 2018 då ett mindre överskott kan nås. Men, som sagt, det förutsätter ju oförändrade kostnader jämfört med dagens statsbudget.

Ekonomistyrningsverket skriver att de huvudsakliga orsakerna till det försämrade ekonomiska läget är de genomförda skattesänkningarna. Det är ju litet intressant minsann. Den borgerliga regeringen har väl menat att skattesänkningarna skulle finansiera sig själva genom att människors vilja att arbeta skulle öka. Så verkar då inte ha blivit fallet.

För att nå överskott i de offentliga finanserna kommer det att krävas antingen skattehöjningar, utgiftsminskningar eller en kombination av dessa.

Genom snacket om att finansiera kommande reformer ”krona för krona” försöker den borgerliga regeringen skapa nytta av en situation som de faktiskt själva försatt Sverige i. Deras förment ansvarsfulla ekonomiska politik är genomskådad.

Länkar: SvD, Ekot, dagens arena

Nu tar Anders Borg i!


Härom veckan meddelade finansminister Anders Borg sin bedömning om reformutrymmet för det kommande åren. För 2013 bedömdes detta till 23 miljarder kronor och för 2014 (valåret) bedömdes (knappast särskilt förvånande) utrymmet för reformer vara än högre. Med tanke på de utspel som skett de senaste dagarna verkar den borgerliga regeringen vara fullt besluten att fylla reformutrymmet för 2013.  Regeringen är väl pressad av sin opinionsmässiga nedgång under det senaste halvåret. Centerpartiet och Kristdemokraterna dansar lindans på Riksdagsspärrens 4 %. Så det är klart att man behöver ta på sig spenderbyxorna för att grunda för en ny valseger i de allmänna valen 2014.

Problemet är väl bara att, först, Konjunkturinstitutet inte delar finansministerns positiva syn på reformutrymmet. Idag meddelar Ekonomistyrningsverket (ESV) sin syn på det ekonomiska utrymme som finns. Håkan Jönsson, biträdande avdelningschef på ESV menar att regeringen inte har råd med de reformer som man aviserat. Han säger att …

Gör man de här reformerna blir underskottet ännu större och behovet att vid ett senare skede genomföra åtstramningar blir större framöver, efter de här åren.

ESV förutser att de offentliga finanserna kommer att visa ett underskott om 20 miljarder kronor för 2012 och med 12 miljarder nästa år. Sverige når inte upp till överskottsmålet som man låst sig fast vid, att sparandet ska övergå 1 % av BNP över en konjunkturcykel på flera års tid. Om regeringen genomför alla de aviserade reformerna ökar regeringen också avståndet till det målet.

Regeringen kommer säkert att hålla fast vid sin bedömning och färdplan för tiden fram till de kommande valen. Säkert kommer också oppositionspartierna att i sina budgetmotioner följa regeringens bedömning kring reformutrymmet. Något annat vore väl en smärre sensation. Fördelen med detta är att finansministerns gloria med detta hamnar något på snedden och gör det svårare för honom att raljera över, enligt honom, oansvariga oppositionspartiers än mer ansvarslösa förslag.

Länkar: Ekot, di.se, SvD, di.se, dn.se, dn.se, SVT

Andra som skrivit: Martin Moberg, Peter Andersson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige

%d bloggare gillar detta: