Bloggarkiv

Så blir arbetsmiljön bättre


Inför dagens debatt i Sveriges Riksdag om arbetsmiljön presenterade Ylva Johansson socialdemokraternas program för bättre arbetsmiljö. Programmet innehåller tio punkter:

 • Öka anslagen till Arbetsmiljöverket så att fler inspektioner kan utföras.
 • Nollvision för dödsolyckor.
 • Satsning på forskning om arbetsliv/arbetsmiljö.
 • Inventera förekomsten av hot och våld i arbetslivet.
 • Ett beställaransvar för att säkerställa god arbetsmiljö hos entreprenadföretagen.
 • Kartlägg och hitta strategier för att minska förekomsten av det obetalda övertidsarbetet.
 • Tillsvidareanställningar ska vara den huvudsakliga anställningsformen.
 • Stärk de regionala skyddsombuden.
 • Skyldighet för arbetsgivare att rapportera in tillbud och arbetsplatsolyckor.
 • Skapa en kvalitetssäkrad företagshälsovård.

Programmet präglas i någon mån av att återgå till en tidigare ordning. Den borgerliga regering som övertog regeringsmakten hösten 2006 valde att nedprioritera medel till arbetsmiljö. Den minskade anslagen till Arbetsmiljöverket och lade ned Arbetslivsinstitutet (som samlade den kvalificerade forskningen kring arbetslivet).

Jag gillar att Ylva sätter upp en nollvision för att få bort dödsolyckor på arbetet. Det finns de som kan hävda att detta är en naiv målsättning som man aldrig kan nå. Det kanske är så. Men samtidigt är det en mental inställning som handlar om att varje dödlig olycka innebär ett misslyckande.

Det kan inte finnas någon annan rimlig inställning till att förhindra allvarliga olyckor. Om man mentalt är beredd attt acceptera dödsfall kommer dessa även att komma.

Länkar: Aftonbladet debatt, Arbetet

Annonser

Döden på jobbet


Journalisten på tidningen Arbetarskydd, Elinor Torp, har skrivit en uppmärksammad bok ”Döden på jobbet”. Boken berättar om den allvarliga olycka som skedde på företaget Nordkalk i Luleå. En ung människa avled till följd av olyckan och en annan ung människa, Gustaf Seppelin Solli, fick allvarliga skador. Kristian Lundberg skriver i Aftonbladet om att Elinor skrivit

… en av de viktigaste reportageböcker som jag har läst på mycket länge, okonstlat och utan övertoner driver hon reportaget fram mot den obönhörliga slutsatsen: Det har skett ett ideologiskt skifte bakom ryggen på oss där vi förvandlats från arbetande människor till objekt där man kan räkna med att en eller annan går under eller förolyckas. Allt sker i namn av en valfrihet där vi aldrig givits mandat att välja.

Boken berättar om det nya arbetsliv där unga människor arbetar i entreprenadföretag där man inte alltid gör adekvata riskanalyser inför riskfulla arbeten. Arbetsmiljöverket har konstaterat att ungdomar som arbetar inom bemanningsbranschen oftare utsätts för olyckor på arbetsplatsen. Det finns också en tendens till fler allvarliga olyckor.

Vi har idag en arbetsmarknad med allt fler otrygga och korta anställningar. Ungdomar som lyckats få sig ett arbete accepterar väldigt mycket för att inte riskera att förlora det arbete man fått. Samtidigt med denna utveckling valde den borgerliga regeringen att lägga ned Arbetslivsinstitutet (som forskade om arbetsmarknadsfrågor) och att kraftigt minska de statliga anslagen till Arbetsmiljöverket.

Jag blir oerhört bedrövad att läsa om att det skett ytterligare allvarlig arbetsplatsolycka på SSAB:s område i Luleå. Två personer har avlidit i den olycka som skedde igår. Männen arbetade för ett företag som utförde arbete åt SSAB. Jag delar den åsikt som IF Metalls förbundsordförande ger uttryck för i media. Han säger att …

SSAB har det moraliska ansvaret, även om underentreprenörer är engagerade. Företaget har misslyckats med det förebyggande arbetsmiljöarbetet, som man har ansvar för enligt lag.

Den borgerliga regeringen kan inte längre gömma huvudet i sanden när det gäller förhållanden på de svenska arbetsplatserna. Det handlar inte bara om att antalet allvarliga olyckor har ökat. Det handlar även om att allt fler människor blir sjukskrivna. Det går inte att komma ifrån tanken att det handlar om att förhållandena på arbetsplatserna har blivit allt hårdare.

Länkar: Arbetet, Aftonbladet kultur, Aftonbladet ledare, Ekot, da.se, da.se, Arbetsliv, di.se, dn.se, SvD, di.se, Arbetarskydd, SvD, Aftonbladet ledare, Arbetet, SvD, di.se, Ekot

Fler som skrivit: Helle Klein, Leine Johansson

Sedan 2006 har 50 arbetare omkommit


Igår överlämnade företrädare för IF Metall 33.000 namnunderskrifter till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. De 33.000 undertecknarna kräver en nollvision för dödsolyckor på arbetsplatserna. En bakgrund till namninsamlingen är att 50 personer har avlidit i arbetsplatsolyckor inom IF Metalls verksamhetsområden.

IF Metall är kritiska till den borgerliga regeringens bristande intresse av att verka för säkrare arbetsplatser. Bland de första beslut som den regering som tillträdde efter valet 2006 tog var att lägga ned Arbetslivsinstitutet och att kraftigt sänka anslagen till Arbetsmiljöverket. I samband med att man överlämnade de insamlade namnskrifterna ställdes därför krav på politisk handling. Kraven presenteras i form av en debattartikel i Aftonbladet. Förbundet kräver av regeringen att …

 • Anta en nolltolerans mot dödsolyckor på arbetet.
 • Inrätta ett arbetslivs- och kunskapscentrum som ska ersätta det nedlagda Arbetslivsinstitutet.
 • Ge Arbetsmiljöverket ökade resurser för att kunna genomföra fler inspektioner samt utbildning.

IF Metall konstaterar i en undersökning man genomfört att antalet allvarliga olyckor på tre år har ökat med 38 % (1.566 personer skadades 2011). Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande, menar att ökningen av olyckorna beror, förutom bantningen av Arbetsmiljöverkets resurser, på en allt mer slimmad bemanning med allt fler korta anställningar. Han säger …

Inte minst sedan finanskrisen 2009 har arbetsmiljön satts på undantag. Att ställa krav på sin arbetsmiljö är inte det första man gör när man har en osäker anställning.

Det är högst allvarligt att antalet olyckor har ökat på arbetsplatserna de senaste åren. Anledningarna till detta är säkert komplexa och mångahanda. Det jag ser är att det blivit allt svårare att rekrytera skyddsombud på alla arbetsplatser. Det syns dock tydligast på de minsta arbetsplatserna. Därför ökar antalet arbetsplatser som helt saknar skyddsombud. När det blir svårare att hitta skyddsombud blir det även svårare att hitta de personer som kan ta på sig uppdrag som regionalt skyddsombud.

De politiska signalerna när det gäller arbetsmiljön är viktiga. Om man drar ned på antalet arbetsmiljöinspektörer kommer färre arbetsplatser att få besök. Det är endast de som har makten bakom sig att sätta press på arbetsgivare som inte fullgör sina arbetsmiljöplikter. Till det kommer att från visst politiskt håll arbetsmiljökrav enbart som ett sätt att göra det krångligare för små arbetsgivare.

Snarare borde åtgärder för att göra våra arbetsplatser säkrare för alla vara en politiskt prioriterad åtgärd. Inte minst med tanke på den debatt som förs om pensionssystemet och diskussionen att fler måste arbeta längre för att erhålla en rimlig nivå på sin pension.

Länkar: Aftonbladet, Arbetet, Ekot, SVT, E-K, Ekot, di.se, dn.se, Ekot, Ekot, Arbetet, da.se, ka.se, dagens arena, arbetsliv

Andra som skrivit: Carola Andersson, Martin Moberg

Industribloggare: Leine Johansson, Leine Johansson

Färre dör på jobbet


Tidningen Arbetet rapporterar att 2012 verkar bli ett historiskt år eftersom att antalet dödsfall på jobbet verkar bli det lägsta uppmätta. Det är onekligen glada nyheter. Annars verkade det ett tag som om trenden skulle ha vänt uppåt igen.

Det handlar om en påtaglig minskning av dödsolyckorna. Hittills i år har Arbetsmiljöverket fått in rapporter om 33 döda i olyckor på arbetsplatserna. Det motsvarar en minskning med 33 % jämfört med samma period 2011 och med 50 % jämfört med 2010.

Som bidragande orsaker till denna positiva utveckling bedöms lågkonjunkturen, riktad tillsyn och kampanjer från fack och arbetsgivarorganisationer vara de viktigaste. Dödsolyckorna har halverats i byggsektorn och bland lantbrukare men har dock ökat inom transportsektorn. Martin Miljeteig, arbetsmiljöombudsman på Transport, tror inte att det är av en slump att transportsektorn märker ut sig i detta avseende. Han ser ett tydligt samband mellan olyckorna och det faktum att nästan vart femte skyddsombud motarbetas av arbetsgivarna. Han säger …

Skyddsombuden är de främsta förebyggarna av olycksfall, särskilt i vår bransch där det finns arbetsgivare som uppmanar till fusk för att klara tidspressen.

Det känns väl inte helt bra att lågkonjunkturen verkar vara en av de viktigaste orsakerna till att döden minskar på arbetsplatserna. Det finns ju därför en oro i att kurvan vänder uppåt igen när tiderna ljusnar på arbetsmarknaden igen. Det gäller ju därför att fortsätta arbeta intensivt med det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Fortfarande är det ju många arbetsgivare som inte lägger tid på det systematiska arbetsmiljöarbetet. IF Metall har i en egen undersökning, på 1.186 arbetsplatser under oktober, fått fram ganska skrämmande resultat.

Därför är ju det initiativ som kommit från de 17 fack och arbetsgivarorganisationer inom industriavtalet väldigt bra. De har nämligen skrivit ett brev till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. I brevet konstateras …

… att Sverige varit föregångsland när det gäller god arbetsmiljö och att mycket forskning gjorts inom området genom åren. Det som saknas i dag är någon som samlar all den kunskap som finns spridd på olika universitet och högskolor och inom olika discipliner. Ett centrum som ska bevaka, registrera, sammanställa och vårda all kunskap om arbetsmiljö.

Parterna föreslår inte att en ny myndighet skapas, utan det räcker med att en oberoende forskningsinstitution får ansvaret. Parterna föreslår att det hela finansieras genom att outnyttjat bidrag till företagshälsan omdisponeras till detta ändamål.

Det är bra att både de fackliga som arbetsgivarnas organisationer framför detta önskemål om ett nationellt kunskapscentrum. Frågan är bara hur intresserade den borgerliga regeringen är av att tillmötesgå parternas hovsamt framförda önskan. Bland det första som den borgerliga regering som tillträdde efter valet 2006 gjorde var ju att avveckla Arbetslivsinstitutet.

Den som lever lär väl få se?

Länkar: Arbetet, SVT, Arbetet, Arbetet, Arbetet, TCO-tidningen, Publikt, da.se, Arbetet

Nolltolerans emot dödsolyckor


IF Metall har dragit igång en namninsamling för att uppmärksamma den borgerliga regeringen på den oroväckande utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden.

Arbetsplatsolyckorna är för många och en säker arbetsmiljö är i dag allt annat än självklar. Ingen ska behöva dö på sitt jobb. Ändå händer det. Vi tycker att en dödsolycka är en för mycket, två är en katastrof.

Vi inom IF Metall vill att regeringen tar arbetsmiljöproblemen på allvar. Just därför hoppas vi att du vill delta i den här namninsamlingen. Den kommer senare att överlämnas till regeringen. Din namnteckning hjälper oss att tillsammans få regeringen att inse allvaret och agera för att lösa problemen – innan en dödsolycka händer igen.

Läs mer!

Dödsolyckor på IF Metalls arbetsplatser.

Skriv under namninsamlingen här!

%d bloggare gillar detta: