Bloggarkiv

Att lossa det förflutnas bojor


Igår meddelade USA:s president Barack Obama att han kommer att upphäva vissa reserestriktioner och ekonomiska sanktioner mot Kuba. Han säger i ett uttalande att …

Vi kommer att avsluta en policy som inte längre fungerar och att normalisera förhållandet mellan länderna och därmed inleda ett nytt kapitel i Amerikas historia. Embargot har gett Kuba en förevändning att göra livet sämre för sitt folk. Men förändring är inte lätt.

USA:s sanktioner mot Kuba infördes under 1950-talet efter den revolution som kastade bort den korrumperade diktatur som satt vid makten då. Det fanns dock starka amerikanska intressen som verkade för att få bort den nya regimen. Den blockad och övriga restriktoner som genomfördes tvingade nästan Kuba att söka sig till den sovjetiska sfären för ekonomiskt och annat stöd.

Det har därefter varit omöjligt för ledande politiker att ens andas uppluckring av den politik som USA bedrivit gentemot Kuba. Politiken har knappast gjort landet mer demokratiskt eller öppnare mot sin omvärld. Så det ligger mycket i presidentens uttalande ovan.

En öppnare politik gentemot Kuba borde snarare skynda på en demokratisk utveckling av landet.

Länkar: dn.se, SvD, di.se, dn.se, Ekot, di.se, SvD, Ekot, Ekot, SvD, SvD

Sverigedemokraterna utestänger media


Under valdagen blev det bekant att Sverigedemokraterna (SD) valt att utestänga representanter från olika media. Vad jag förstår handlar det om att berörda mediabolag valt att kritiskt granska Sverigedemokraterna och därmed funnit vissa för partiet generande fakta.

(SD) har valt att profilera sig som något slags sanningssägare och som därför drabbas av omvärldens förbannelse och osakliga pekpinnar. I verkligheten handlar det ju om att partiet granskas som vilket annat rikstäckande politiskt parti som helst. Det är en del av den svenska demokratin. Genom att partierna är medvetna om att fria och självständiga media löpande bevakar och undersöker dem stärks demokratin.

Det är förstås rimligt att även (SD) utsätts för sådan granskning. Det är ju nu ett parti som ställer krav på att deras frågor och politik beaktas.

Det är därför djupt oroväckande att detta parti väljer att försöka utestänga misshagliga media (missdådare i deras ögon). Man undrar över hur SD:s demokratiska sinnelag är i verkligheten. Vissa kommentarer tyder på att partiet, om de kunde, skulle vilja disciplinera svensk media till att vara lydiga knähundar tjänande SD:s högre politiska syften.

Länkar: dn.se, Resumé, JournalistenJournalistenJournalistenJournalistenJournalisten

Mona Sahlin på nytt uppdrag


Mona Sahlin

Igår meddelade demokratiminister Birgitta Ohlsson att hon utsett den tidigare partiordföranden för socialdemokraterna, Mona Sahlin, till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Monas uppdrag innebär att hon ska arbeta förebyggande mot extremism och värna demokratin.

Det är ett alldeles utmärkt val att utse Mona Sahlin till detta uppdrag. Det är knappast någon som betvivlar att hon brinner för frågan.

Länkar: SvD, dn.se, di.se

Fler som skrivit: Johan Westerholm

Om angrepp på demokratin


Birgitta Ohlsson

Chefsåklagare Torsten Angervåg har på regeringens uppdrag granskat samtliga domar om hot och våld mot politiker sedan år 2000. Han har funnit att brott mot politiskt förtroendevalda hanteras som vilka brott som helst. Perspektivet att hoten och det våld som riktats mot politiker som företrädare för den svenska demokratin har inte funnits i någon dom. Han skriver att …

… fokus på att gärningen inte enbart riktats mot den förtroendevalde som enskild person, utan även mot det demokratiska system som denne företräder.

Torsten menar att rättssystemet kan göra en del inom den lagstiftning vi har idag för att ta till vara den demokratiska dimensionen. Han föreslår, bland annat, att fall där förtroendevalda utsätts för brott ska hanteras av specialåklagare. Han föreslår också att polisen utarbetar en särskild checklista liknande den som används vid hat- och sexualbrott samt att en ny brottsrubricering införs.

Demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) är positiv till att införa en särskild lagparagraf om brott mot förtroendevalda. Hon säger att …

Argumenten blir allt tyngre för att gå vidare så att politiker får samma skydd som tjänstemän när de utsätts för brott i sin myndighetsutövning. Jag vill ha en straffskärpning.

Jag delar Birgittas uppfattning i denna fråga. Vår demokrati bygger på att många människor engagerar sig i de politiska partierna och tar på sig uppdrag i våra beslutande församlingar. De ska kunna fatta beslut trygga i förvissningen att man inte ska behöva utsättas för hot eller annan påtryckning inför eller efter att besluten fattas. Detta är särskilt viktigt eftersom de flesta politiker inte har sitt uppdrag på heltid. De utför det mesta av sin politiska tid på fritiden och har vanliga arbeten.

Länkar: dn.se, SvD, SVT, Ekot, SVT, Aftonbladet ledare, Folket ledare

Ingen ska behöva vara rädd för att vara politiskt aktiv


Demokratiminister Birgitta Ohlsson kommer att tillsätta en utredare för att granska hur domstolar dömer i fall med hot mot politiskt aktiva. Det finns gott om rapporter som visar att politiskt aktiva (på alla nivåer) utsätts för hot av olika slag. Som många säger är hot mot politiskt aktva ett hot mot demokratin.

Detta gör att människor tvekar inför att ta på sig politiska uppdrag och/eller lämnar det uppdrag man har. Att utsättas för hot kan innebära att människor undviker att säga sin mening eller undviker att delta i vissa sammanhang.

Det har under de senaste året diskuterats hur spåkbruket inom sociala media har förråats. Det verkar som om sådant man inte skulle säga till en person öga mot öga går bra när det skrivs på en skärm. Det har väl alltid förekommit att människor uttryckt hot och avsky i mörkret av anonymitet. Med framväxten av modern informationsteknik har denna möjlighet ökat.

Det är gott och väl att Birgitta Ohlsson tillsätter denna utredning. Hon hoppas att den ska bryta dödläget inom regeringen. Birgitta är nämligen förespråkare för att hot mot politiskt aktiva ska kunna bedömas hårdare.

Det är nog en nödvändig väg att gå om vi ska kunna behålla vår demokrati där människor genom sitt samhällsengagemang tar på sig offentliga uppdrag. Det är nog nödvändigt med en skärpt lagstiftning om vi ska kunna bibehålla den öppna demokrati vi faktiskt har. Det vore en högst olycklig utveckling om politiskt aktiva allt mer låser in sig bakom låsta och slutna rum.

Länkar: dn.se, SVT, Aftonbladet ledare, Ekot, SvD, SVT, dn.se

Fler som skrivit: Martin Moberg, Ola Möller

Nelson Mandela har lämnat jordelivet


Ett sorgens budskap går runt Jorden. Sydafrikas store man Nelson Mandela har gått bort. För mig har Nelson Mandela varit symbolen för en person som trots att han motarbetats och fängslats av en förtryckande makt lyckats bibehålla mänsklig värdighet.

Exemplen är allt för många där tidigare frihetskämpar ganska snart utvecklats till maktfullkomlighet och egenintresse.

Nelson Mandela kommer att vara en person – ett namn – som kommer att leva länge i den mänskliga historien. Han kommer att stå som föredöme för en person som vill omvandla sitt land åt ett demokratiskt och människovärdigare håll.

Världen är i sorg!

Länkar: di.se, E-K, dn.se, vlt, SvD, Ekot, dn.se, etc, SvD, Ekot, di.se, dagens arena, di.se, dagens arena

Fler som skrivit: Helle Klein, Kulturbloggen

Ett slag mot demokratin


Diskussion – demokratins grund

Natten till igår blev en fritidspolitiker, Liza Jonsson (ordförande för Barn- och utbildningsnämnden i Nordmalings kommun), uppsökt i sitt hem och blev där misshandlad. Bakgrunden till händelsen ska tydligen vara att kommunen måste dra ned på kostnaderna för skolan. Det är en fruktansvärd händelse – framför allt för Liza – men även för demokratin och det öppna samhälle vi vill ha.

Den svenska demokratin har byggt på att det ska vara nära mellan de politiskt aktiva och de medborgare som påverkas av de politiska besluten. Det får inte vara svårt för medborgarna att komma i kontakt med de politiska makthavarna för att till dem framföra sina åsikter och synpunkter.

Det är dock viktigt att debatten mellan beslutande och påverkade kan ske i en atmosfär av respekt för varandra. Man behöver dock inte tycka om de förslag som diskuteras. Men det verkar som om denna respekt håller på att försvinna. Allt fler politiskt aktiva utsätts för muntliga och skriftliga hot. Ibland sker som sådant som i Nordmaling.

Sådant försvårar förstås möjligheten att möta de politiskt aktiva. Många politiskt aktiva avstår från att besluta i frågor där de upplever att hot kan förekomma, många avstår helt och hållet från att engagera sig i politiska förtroendeuppdrag. Detta tillsammans innebär ett hot mot det demokratiska system som vi har i Sverige.

Jag känner med Liza Jonsson. Jag hoppas att hon kan få styrka och stöd av sin omgivning. Det behövs fler personer som hon – inte färre. Vi behöver människor som på sin fritid engagerar sig i sitt samhälles viktiga frågor. Det är viktigt att dessa människor kan göra detta i trygghet och i förvissning om att de kan möta andra människor för att diskutera och utbyta åsikter.

Länkar: vk.se, SvD, dn.se, dn.se, Ekot, SvD, dn.se, Västerbottens-nytt, Aftonbladet

Surt sa räven om 1 maj


20130501-102914.jpg

Pia Bernthling, (C)-märkt politiker i Eskilstuna , säger sin mening om 1 maj som en helgdag enbart för ”sossar och kommunister”. Man förstår av hennes inlägg att hon är upprörd intill sitt innersta över att 1 maj är en helgdag ägnad endast en liten del av den svenska befolkningen. Vad man i övrigt kan förstå av inlägget är att hon vill att 1 maj ska avskaffas som allmän helgdag till förmån för att återinföra annandag pingst som helgdag.

Det känns litet förvirrande att hon i ena ögonblicket vill avskaffa 1 maj eftersom den är ”förlegad” för att ersätta den med en nygammal helgdag. Ska man tolka hennes åsikt som att firande av annandag pingst är höjden av modernitet?

Pia får självklart tycka vad hon vill om att den svenska (och internationella) arbetarrörelsen väljer att demonstrera på och högtidlighålla den 1 maj. Pia kan ju välja att fira 1 maj på samma sätt som jag firar de kristna helgdagarna – genom att endast vara ledig.

Även om en allt minskande andel av den svenska befolkningen väljer bort att aktivt fira de kristna högtidsdagarna är det inga partier som driver ett avskaffande av sådana dagar.

Men det säger väl något om Pia Bernthling som vill avskaffa den enda helgdag som ska minna om hur människor en gång i tiden valde att engagera sig för allmän rösträtt och demokrati.

Om en hotad demokrati


På söndagen den 9 december handlade Agenda om ”Hotet mot demokratin”. Programmet utgick från en undersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort på uppdrag av regeringen.

Brå har vänt sig sig till de 13.845 ordinarie ledamöterna i kommuner, landsting, regioner och riksdag som fanns registrerade hos Valmyndigheten den 1 december 2011. Av dem har 9.427 svarat, vilket innebär en svarsprocent på 68 %. Det är inga trevliga siffror som kommer fram i undersökningen. Närmare 16 %(1.455 personer) uppger att de någon gång under 2011 har utsatts för brottsliga eller liknande obehagliga händelser som de sätter i samband med uppdraget som politiker. Var tredje rikspolitiker (36 %) anger att de har utsatts hot. Ungefär var femte händelse har polisanmälts.

Den allvarligaste konsekvensen för de politiker som utsatts är att flera har påverkats till att fatta ett annat beslut eller vidta en annan åtgärd än vad de ursprungligen hade tänkt. Den vanligaste konsekvensen var att man som politiker har undvikit att engagera sig eller uttala sig i en specifik fråga. Ett stort antal politiskt aktiva har övervägt att avsluta sina politiska uppdrag.

Birgitta Ohlsson, som är den för rapporten ansvarige ministern, intervjuas i programmet. Hon säger, bland annat, att …

Vi har redan för få som engagerar sig politiskt i dag. Det är farligt om vi hamnar på ett sluttande plan där vi börjar tillämpa självcensur. Många känner att de får sin rörelsefrihet begränsad, även tankemässigt.

Jag vill göra klart att var och en som vill engagera sig politiskt självklart ska få göra det utan att riskera att utsättas för hot eller andra kränkande handlingar. Den svenska demokratin bygger på att vanliga människor deltar i den politiska processen. Antingen som medlemmar i ett politiskt parti (enbart) och/eller företräda sitt parti i offentliga församlingar. Det politiska samtalet ska ske med respekt för människors olika åsikter och, självklart, i enlighet med den svenska lagstiftningen.

Det får inte bli så att politik blir något som enbart en slags elit sysselsätter sig med och försörjs genom. De allra flesta politikerna är ju också människor som utför uppdraget huvudsakligen (ofta enbart) på sin fritid. Politik handlar ibland om att läsa långa luntor och att hålla sig väl informerade i sitt uppdrag. Politiken behöver denna balans mellan de heltidsförtroendevalda och alla de människor som av intresse och på sin fritid utövar sitt samhällsintresse.

Birgitta Ohlsson sade i programmet att varje gång någon förtroendevald politiker lämnar sitt uppdrag på grund av hot om våld är det ett stort nederlag för demokratin. Det går inte annat än att hålla med om det. Jag kan inte påstå att jag har någon lösning på detta. Jag blir dock något beklämd över att läsa att endast en händelse av fem blir polisanmäld. Problemet är förmodligen att många hot framförs anonymt och att man därför inte kommer åt den person som framför hot. Birgitta sade också att …

Vi vill inte att det bara ska vara en viss typ av hårdhudade människor som vågar sig in i politiken. Det är viktigt att unga vågar engagera sig och det gäller att ta det här på stort allvar och att vi även följer upp det från mitt håll, som demokratiminister.

Men det är allas vårt ansvar som politiskt intresserade och aktiva att ta detta ansvar. Det är upp till oss alla att föra en respektfull debatt och diskussion.

Länkar: SVT, SVT, SVT, SvD, dn.se, Ekot, Ekot, E-K

Har Riksdagen erhållit sin makt från kungen?


Jag är medlem i det socialdemokratiska partiet. Jag tillhör måhända inte till de mest aktiva i det lokala partiarbetet och jag har i dagsläget heller inga offentliga politiska uppdrag. Jag är socialdemokrat eftersom jag delar de grundläggande värderingar som partiet står för. Det innebär att jag kommer att göra vad jag kan för att få en annan regering efter de allmänna val som sker 2014.

Förra veckan öppnades riksdagsarbetet under högtidliga former. I Sveriges Riksdag sitter representanter för de politiska partier som efter valet 2010 erhöll mer än fem procent av rösterna från valmanskåren. Om än jag inte delar inriktningen i den politik som bedrivs av den borgerliga regeringen har jag inget annat att göra än att respektera att svenska folket har valt ledamöter i riksdagen. En riksdag som i sin tur valt en statsminister som sedan getts i uppdrag att bilda en regering. Det jag kan göra är att verka för att efter nästa val Riksdagens majoritet ser ut på ett annat sätt.

Vi ska vara stolta över vårt demokratiska system. I Sverige kan människor faktiskt få uttrycka sig fritt och kan uttala sig kritiskt mot den sittande regeringens politik. Man kan dessutom aktivt verka för att förändra politiska förslag och ge uttryck för en annan åsikt än den rådande. Men detta är verkligen inte något som förekommer överallt på vår glob. Det finns gott om makthavare som gör allt man kan för att trycka ned andras åsikter och inte tvekar för att fängsla politiska och andra motståndare.

Därför delar jag den åsikt som framförs av Peter Althin och Mia Sydow Mölleby på DN Debatt den 18/9. De finner det något stötande att en representant för ett förflutet Sverige präglat av allt annat än demokrati är den som ska öppna Riksdagens arbetsår. De säger …

I denna symboliska form påverkar monarkin demokratin negativt, eftersom den bryter mot de ideal som i övrigt genomsyrar samhället. Kungahusets upphöjda position leder till fjäsk och nationell mystik, vilket i sin tur föder okritiska medborgare och lär människor att beundra individer som inte har uträttat något. Vi anser att offentliga ämbeten ska vara öppna för alla och att tillsättandet ska ske genom val och inte släkttillhörighet.

Det finns alltså många skäl till att kritisera monarkin som statsskick och för att fullborda demokratin genom att införa republik. Ett steg på vägen kan tas redan i dag. Ceremonin under riksmötets öppnande antyder att riksdagen har erhållit sin makt från kungen och inte från folket. Detta borde inte vara acceptabelt i ett land som värnar demokrati och mänskliga rättigheter.

Jag anser att Sveriges statschef ska utses i allmänna val. Genom att vara medlem i Republikanska föreningen stödjer du kampen för en fullständig demokrati.

Länkar: DN Debatt, DN Debatt, SVT Debatt, SVT Debatt, DN Debatt

%d bloggare gillar detta: