Bloggarkiv

Om handel med arbetstillstånd


Jo, men det ska nog komma regler …

P1 Kaliber berättar i ett inslag om hur det förekommer handel med arbetstillstånd. Ett arbetstillstånd kan kosta upp till 100.000 kronor. De konstaterar vidare i programmet att det verkar vanligt att lönerna ligger långt under kollektivavtalsenlig nivå. Det verkar som om det är vanligt att lönen motsvarar 1.000 dollar.

Det är ju inte första gången som media rapporterar om liknande problem i andra branscher. Det verkar vara vanligast med sådant fusk i branscher som redan betraktas som låglönebranscher. Hotell och restaurangfacket har ju vid de uppföljningar de genomfört funnit en hel del oegentligheter.

Den borgerliga regeringens förmenta syfte med att förenkla utfärdandet av arbetstillstånd var att öka inflödet av kvalificerad arbetskraft (gärna ingenjörer). Reformen har väl delvis uppnått sitt syfte. Borgerliga ministrar kan stolt meddela att många kvalificerade ingenjörer har kommit till Sverige. Men de är en minoritet. De flesta arbetstillstånden har utfärdats till andra branscher. I våras skrev DN att …

… två av tre arbetstillstånd för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES i dag återfinns i branscher där Sverige inte lider av någon allmän arbetskraftsbrist, till exempel i gatukök, pizzerior, krogar samt städföretag. För städare, köks- och restaurangpersonal råder tvärtom en mycket stor konkurrens om jobben på den svenska arbetsmarknaden.

Regeringspartierna har tillsammans med Miljöpartiet förhandlat förhandlat fram vissa justeringar av lagen. Andreas Ollinen politiskt sakkunnig hos migrationsminister Tobias Billström, säger att det …

… är inte bara efterkontroller, det innebär också en möjlighet att få tillgång till andra myndigheters register. Det är också en straffsanktionerad skyldighet för arbetsgivare att anmäla arbetsvillkor. Det är också en utökad information till arbetstagaren.

Flera fackliga organisationer har föreslagit att anställningserbjudandet ska få bindande status. Men något sådant är inte regeringen beredd att föreslå. Det är synd!

Länkar: Ekot, Kaliber, di.se, SVT, Ekot

Staten tar inte ansvar för migranternas arbetsvillkor


Staten tar inte sitt ansvar!

Ella Niia (Hotel-l och Restaurangfacket), Eva Nordmark (TCO) och Cecilia Fahlberg (Unionen) har skrivit ett inlägg om att staten inte får undfly sitt ansvar för de arbetsvillkor som migrerande arbetare får i Sverige.

De konstaterar att de som får arbetstillstånd i Sverige inte alltid får de villkor som de förespeglats. Hotell- och restaurangfacket, som gjort flera uppföljande insatser, har kunnat konstatera att väldigt få har fått de villkor som angetts i de handlingar som Migrationsverket får.

Förutom att det förekommer rent fusk när det gäller arbetsvillkoren letar företag efter kryphål för att slippa betala avtalsenliga villkor. De fackliga organisationerna har att granska att de villkor som erbjuds är kollektivavtalsenliga. De fackliga organisationerna får dock ingen information om vilka beslut som Migrationsverket fattar. Det gör att facket har väldigt svårt att i efterhand följa upp villkoren för de arbetande.

Debattörerna menar att staten har ett ansvar för att följa upp de arbetsvillkor som de migrerande arbetarna får. Detta ansvar har dock staten rymt ifrån. I ett brev till migrationsminister Tobias Billström föreslår de sex punkter för att förbättra situationen:

 • Ge ansvariga myndigheter ett tydligt uppdrag att kontrollera att reglerna följs – utan att återinföra den gamla arbetsmarknadsprövningen.
 • Anställningserbjudandet som Migrationsverket bygger sina arbetstillstånd på måste bli bindande.
 • Inför tydliga sanktionsmöjligheter för arbetsgivare som bryter mot reglerna.
 • Ge ansvariga myndigheter i uppdrag att göra en tydligare seriositetsgallring av arbetserbjudandet.
 • Regeringen måste tillsätta en referensgrupp med representanter för arbetsmarknadens parter som får möjlighet att medverka i arbetet med att förändra regelverket för arbetskraftsmigration.
 • Migrationsverket bör ges ett tydligare uppdrag att samråda med arbetsmarknadens parter, såväl i form av återkoppling i enskilda tillståndsärenden som vad gäller myndighetens rutiner.

De fackliga förslagen känns inte på något sätt orimliga. Om viljan finns borde de inte vara särskilt svåra att införa i den gällande lagstiftningen. De tjänar endast till att stärka situationen för de människor som kommer till vårt land för att arbeta. Jag hoppas verkligen att den borgerliga regeringen och miljöpartiet tar till sig av förslagen i brevet.

Länkar: SvD, SVT, Arbetet, Arbetet

MP och regeringen kan inte längre låsa in sig


Sedan 2008 har Sverige en lagstiftning som gjort det väldigt enkelt för arbetsgivare att erhålla arbetskraft med arbetstillstånd. Det enda som behövs för att ordna ett arbetstillstånd är att visa att det erbjudna arbetet uppfyller avtalsenliga arbetsvillkor. Det förmenta syftet med den nya lagen var att svenska arbetsgivare skulle få lättare att anställa kompetent arbetskraft. Framför allt skulle branscher med arbetskraftsbrist lättare kunna fylla sitt behov av kompetent personal.

Den bild som målades upp var att välutbildade ingenjörer skulle anlända till Sverige i en strid ström. Nu blev inte verkligheten lika vacker som den av regeringen och Miljöpartiet tänkta. En stor majoritet av de som beviljas arbetstillstånd har fått arbeten i branscher med redan hög arbetslöshet och i arbeten som kräver låg formell kompetens. De fackliga organisationerna i de berörda branscherna har också kunnat konstatera att många av de migrerande arbetar till betydligt sämre villkor än vad som förespeglats Migrationsverket.

Hotell- och Restaurangfacket (HRF), som mest målinriktat följt upp beviljade arbetstillstånd, har funnit en hög andel av oegentligheter. HRF och andra fackliga organisationer har krävt förändringar i gällande lagstiftning för att stärka de migrerande arbetarnas situation. HRF föreslår tre enkla åtgärder som inte står i motsats till lagens syften:

 • Migrationsverket måste ha ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut de fattar.
 • Det anställningsavtal som arbetsgivaren lämnar in som underlag för ansökan hos Migrationsverket måste vara bindande.
 • Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning.

Den borgerliga regeringen har genomfört vissa justeringar i Migrationsverkets process för att bevilja arbetstillstånd. Företag i vissa namngivna branscher måste kunna visa att de har ekonomi nog att betala löner. Denna lilla justering har inte påverkat situationen nämnvärt. Den borgerliga regeringen och Miljöpartiet har därför inlett diskussioner för att komma åt de avarter av lagens tillämpning som sker.

Men, som TCO påpekar i ett inlägg, dessa diskussioner sker i slutna förhandlingsrum utan deltagande av arbetsmarknadens parter. Eva Nordmark, TCO:s ordförande, säger att …

Regeringen har dock valt att utöver rena artighetsvisiter inte föra några diskussioner med arbetsmarknadens parter. När regeringen och Miljöpartiet sent omsider nu ser över reglerna så sker det bakom stängda dörrar. Arbetsmarknadens parter har inte fått lämna bidrag till analysen eller diskutera olika tänkbara lösningar. Det innebär en risk såväl kvaliteten på de kommande förslagen som för deras möjlighet att finna acceptans hos arbetsmarknadens parter.

De krav om förändringar av lagen som de fackliga organisationerna ställt är inte orimliga. De bör heller inte vara särskilt kontroversiella (måhända med undantag av LO:s nyligen framförda förslag om en arbetsmarknadsprövning) eller innebära ett brott mot den svenska kollektivavtalsmodellen.

Jag delar TCO:s uppfattning i denna fråga. Det är verkligen synd att regeringspartierna och Miljöpartiet inte tar till sig de erfarenheter och idéer som finns bland parterna på arbetsmarknaden.

Länkar: Aftonbladet debatt, SVT Debatt, Arbetet, Arbetet, ka.se

Fritt fram att dumpa löner och villkor på arbetsmarknaden


Debatten kring LO:s rapport ”Fusk och utnyttjande” – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen rullar på. Den förs delvis i ett väldigt högt tonläge och i överdrivet braskande rubriker. Man väljer att bortse från LO:s huvudsakliga analys – att väldigt många människor lockas till Sverige under falska förespeglingar. Migrerande arbetare som hamnar i låglönebranscher får i praktiken arbeta under villkor som de flesta av oss aldrig skulle acceptera. Migrerande arbetare betalar på olika sätt får sina arbetstillstånd.

Fokus har hamnat på LO:s förslag att införa en oberoende arbetsmarknadsprövning. Av vissa debattörer har detta förklarats som att LO önskar införa ett fackligt veto. Förslaget handlar inte alls om det! Borgerliga tyckare kan genom överdriven kritik av förslaget om myndighetsprövning helt ignorera de övriga förslagen. Det har blivit viktigare att skandalisera LO än att föra en saklig debatt om baksidorna med den lagstiftning vi har idag.

Jag tycker inte att LO ska driva förslaget om myndighetsprövning. Bättre är då att hålla fast vid de övriga förslagen samt att ställa sig bakom de förslag som Hotell- och Restaurangfacket drivit. Det är heller ingen dålig idé att läsa vad TCO har föreslagit i denna sak. Rapporten är ett viktigt inslag i debatten vars förtjänster ligger i att beskriva en faktisk verklighet.

Trots allt säger sig även borgerliga företrädare vilja minimera missbruk och utnyttjande av migrerande arbetskraft. Kraftsamla därför kring krav som är möjliga att vinna politisk majoritet kring. Jenny Bengtsson (HRF) och Katja Ojanne (Fackligt Center för Papperslösa) sammanfattar väl vad denna diskussion handlar om när de säger att …

För oss är det fullständigt oväsentligt var folk kommer ifrån. Det enda väsentliga för oss är att alla som är på den svenska arbetsmarknaden ska ha likvärdiga villkor. Kritik mot en lagstiftning som skapar slavliknande förhållanden på arbetsmarknaden och osund konkurrens mellan företag är inte kritik mot arbetskraftsinvandring. Det är en fråga om villkor. Lika villkor.

Länkar: SvD, Arbetet, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg

Fusk och utnyttjande pågår


LO har idag presenterat en rapport om lagstiftningen kring arbetskraftsinvandring. De fackliga organisationerna är djupt kritiska till hur lagen har fungerat. Den borgerliga regeringen, tillsammans med Miljöpartiet, hoppades att detta skulle innebära att många högkvalificerade lättare skulle kunna komma till Sverige till välbetalda arbeten.

Verkligheten har ju inte riktigt blivit som det var tänkt. De flesta som kommer till Sverige är rekryterade till branscher där det inte råder brist och där lönenivån är lägre än genomsnittet. I många fall har de migrerande anställts till sämre villkor än vad som förespeglats till Migrationsverket och de fackliga organisationer som yttrat sig över dem.

Till det kommer LO:s bedömning att ett stort antal av de migrerande arbetarna tvingas att betala ersättningar till arbetsgivare och de som förmedlar dessa arbeten. Det kan handla om väldigt stora pengar. Det som händer är att branscher med redan hög arbetslöshet och lägre lönelägen utsätts för en lönepress nedåt. För att komma till rätta med avigsidorna av den liberaliserade lagstiftningen föreslår LO åtgärder sammanfattade under två rubriker:

 • En myndighetsbaserad opartisk arbetsmarknadsprövning
  Detta förslag har av många debattörer fått det påklistrade epitetet ”LO-veto”. Läser man i rapporten framgår att det inte handlar om att fackföreningar ska ges mandat att förhindra givande av arbetstillstånd. Man hänvisar till en statlig utredning som prövade under vilka villkor arbetstillstånd skulle beviljas. Utredningen lämnade sina förslag till regeringen hösten 2006. Utredningen föreslog att en statlig myndighet ska göra en arbetsmarknadsprövning innebärande att arbetskraftsinvandring skulle underlättas – men att ordning och reda skulle råda.
 • Riskdelning
  LO menar att det idag det är arbetstagaren som tar den största risken av komma till Sverige. Många migrerande arbetare får arbeta under sämre villkor än vad som framgår av ansökningshandlingarna till Migrationsverket. Därför vill man att risken ska delas av den migrerande arbetaren, arbetsgivaren och samhället. Denna riskfördelning når man genom ett antal olika förslag.

De förslag som samlas under rubriken ”Riskdelning” har jag inga problem med. De innehåller sådant som de fackliga organisationerna redan har föreslagit. De innebär ett snabbt sätt att reformera lagstiftningen för att komma till rätta med att migrerande arbetare luras till Sverige under falska förespeglingar.

En arbetsmarknadsprövning innebär dock en mer omfattande reformering av lagstiftningen som LO svårligen kan vinna majoritet för. Även om debatten kring detta förslag är betydligt överdriven känns den svår att hålla fast vid allt för hårt. Det borde vara enklare att vinna majoritet för LO:s övriga förslag.

Utredningen med dess förslag är presenterade. Jag tror dock att LO vinner mer på att driva förändringar av lagstiftningen av den art som Hotell- och Restaurangfacket föreslagit. Det finns idag ingen möjlighet att vinna en politisk majoritet för ett förslag om arbetsmarknadsprövning.

Länkar: dn.se, di.se, SVT, Ekot, dagens arena, dagens arena, di.se, SvD, dn.se, dagens arena, Ekot, di.se, di.se, Studio Ett, Arbetet, da.se, Byggnadsarbetaren, ka.se, Transportarbetaren, Hotellrevyn, Aftonbladet ledare, dagens arena

Fler som skrivit: Thord Ingesson, Martin Moberg, Peter JohanssonSamuel Engblom

Industribloggare: Leine Johansson, Leine Johansson

Det måste vara ordning och reda på arbetsmarknaden


Det måste vara ordning och reda!

Krister Örnfjäder, socialdemokratisk ledamot av Sveriges Riksdag, har ställt en interpellation till migrationsminister Tobias Billström. Krister vill att det arbetserbjudande som ligger till grund för ett arbetstillstånd ska vara rättsligt bindande. Det förekommer allt för ofta att de villkor som Migrationsverket grundar sina beslut på inte hedras av arbetsgivare. Krister säger att …

Det är inte acceptabelt att arbetsgivare utnyttjar människor som befinner sig i en utsatt situation. Det måste vara ordning och reda på arbetsmarknaden.

Ministern avvisade de krav på förändrad lagstiftning som Krister ville ha. Tobias menar att det skulle innebära ett allt för stort ingrepp i den svenska förhandlingsmodellen. Jag kan i motsats till ministern dela Kristers synpunkt om att den hitkommande arbetaren befinner sig i en utsatt situation. Som nyanländ i Sverige och utan större kännedom om hur det fungerar här befinner man sig i ett beroendeförhållande till sin arbetsgivare.

Det är bra att man i riksdagen fortsätter att driva opinion för en justerad lagstiftning. Det måste bli lättare att beivra missbruk av lagstiftningen och därmed utnyttjande av migrerade arbetare.

Länkar: Lag&AvtalLag&Avtal

Bekvämt för företag som vill utnyttja utländsk arbetskraft


Handel med arbetstillstånd är ytterst handel med människor

I en intervju meddelar Ylva Johansson,  arbetsmarknadspolitisk talesperson för (S), att hon avser att agera i Riksdagen för att göra handel med arbetstillstånd olagligt. Ylva säger att …

Detta är allvarligt och upprörande. Handel med arbetstillstånd är ytterst handel med människor och det är vad regeringen öppnat för med den här lagstiftningen.

Ylva kommer vidare att kräva en vandelsprövning av företag som ska anställa utländsk arbetskraft. Hon vill att arbetserbjudandet som ligger till grund för beslutet om arbetstillstånd ska vara rättsligt bindande. Ylva vill vidare att myndigheterna ska få resurser för att kontrollera att det faktiskt betalas ut löner.

Det är bra att Ylva tar detta initiativ. De fackliga organisationerna har upptäckt många fall där personer som fått arbetstillstånd arbetar till villkor sämre än fackliga avtal. Man har upptäckt många fall där man bryter mot svensk lag och motsvarande bestämmelser. Det är ovärdigt ett land som Sverige att omfattande och organiserat missbruk av den svenska lagstiftningen kan få ske.

Om att sko sig på arbetstillstånd


Det finns ingenting vi kan göra om de har giltiga arbetstillstånd.

Svenska Dagbladet skriver om den kommers som vissa skrupellösa människor ägnar sig åt. Det har i vissa kretsar uppstått handel kring att i praktiken sälja arbetstillstånd.

Den borgerliga regeringen initierade reformen om att förenkla beviljandet av arbetstillstånd. De trodde/hoppades att förenklingen skulle innebära att en majoritet av högt kvalificerade arbetare skulle få arbete i Sverige.

Verkligheten har blivit att en majoritet handlar om arbeten i traditionella låglönebranscher.

Artikelförfattaren har bland annat talat med gränspoliser om detta problem. Per-Uno Johansson, chef för gränspolisen i Stockholm, berättar om …

… några väldigt unga tjejer från Kina som kom till Arlanda, de var lättklädda och hade inte mycket packning med sig. I deras tillstånd stod det att de skulle arbeta som skogshuggare i Norrland, det kändes osannolikt. Men det var bara att släppa igenom dem.

Sören Clerton, chef för centrala gränskontrollenheten vid Rikskriminalen, berättar att …

… Vi har exempel på pizzerior som anställer hundra personer via arbetstillstånd. Det är klart att någonting inte stämmer men när vi ställer frågor till arbetsgivaren får vi svaret att de som skulle ha kommit och arbetat inte gjort det och då har man anställt andra.

Den borgerliga regeringen är inte omedveten om detta. För några särskilt utsatta branscher har man genomfört vissa kompletterande regler. Det är möjligt att detta till viss del har haft nytta.

Fackliga organisationer har, trots dessa förändringar, krävt att de löften om anställningsvillkor som arbetsgivare ställer ut inför prövningen av arbetstillstånd ska vara rättsligt bindande. Man vill också att efterkontroller genomförs för att beivra missbruk av lagens bestämmelser. Men som Nina Johansson, enhetschef på Migrationsverket, säger …

Vi följer regeringens uppdrag som är att pröva ansökningarna och se om villkoren är uppfyllda. Vi har fått kritik för att vi inte kräver ett anställningsavtal, men hur ska vi göra det när det enligt lag endast behövs ett erbjudande om anställning.

Regeringen vill inte ge Migrationsverket, eller några andra myndigheter, i uppgift att i efterhand kontrollera om arbetsgivare respekterat avgivna anställningslöften. Man kan faktiskt få uppfattningen att regeringen gärna bidrar till att pressa löne- och övriga anställningsvillkor i de berörda branscherna.

Länkar: SvD, SvD, dn.se, SVT

Sätt stopp för det brutala utnyttjandet av människor!


Stoppa den cyniska behandlingen av människor från andra länder

Företrädare för fem fackliga organisationer inom LO skriver i ett inlägg om behovet av att reformera lagstiftningen om arbetskraftsinvandring. De pekar på de missförhållanden som uppmärksammats i media och av fackliga företrädare. Det förekommer att arbetare luras att komma till Sverige under falska förespeglingar.

Den borgerliga regeringen har visat stor motvilja mot att vidta ens de minsta justeringar av lagstiftningen. Häromdagen meddelades av två ledamöter (M) av Sveriges Riksdag att den borgerliga regeringen avser att komma med förslag för att förbättra situationen. Dock gavs inga som helst ledtrådar om på vilket sätt man avser justera lagstiftningen.

Olika fackliga organisationer har återkommande presenterat förslag för att förändra gällande lagstiftning. I det aktuella inlägget presenteras fem förslag:

 • Förhindra lönedumpning
 • Stoppa fusk och brottslighet
 • Stärk rättssäkerheten
 • Inför huvudentreprenörsansvar
 • Förhindra utnyttjande

Borgerliga företrädare brukar hävda att fackliga och andra till lagstiftningen kritiska företrädare vill stänga gränserna. Det är ju sådant snömos som de brukar hävda i frågor där de saknar egna svar och/eller förslag.

Det finns ju ett ordspråk som säger att ”… som droppen urholkar stenen …”. Det lär komma att kräva rätt så mycket droppar från fackliga och andra organisationer innan regeringen överväger några som helst avgörande förändringar av lagstiftningen.

Vi kommer nog att få läsa fler artiklar om arbetare som luras till Sverige för att arbeta under falska villkor.

Länkar: Aftonbladet debatt, Kalla fakta

Stöd de lurade skogsarbetarna från Kamerun


Hjälp dem!

Aftonbladet Kultur genomför tillsammans med Olof Palmes Internationella Center en insamling för att hjälpa de arbetare från Kamerun som lurades till arbete i de svenska skogarna. Arbetarna lockades till Sverige med uppenbarligen sockrade löften om att få tjäna bra med pengar. När så inte skedde lyckades inte det svenska systemet att helt och hållet kompensera dem.

Det gör mig beklämd att det finns personer som inte tvekar att utnyttja andra människors önskan att tjäna pengar till sig själva och sina familjer.

Du kan bidra till att sudda bort denna negativa bild av Sverige. Stöd insamlingskampanjen med ett belopp som du bestämmer!

Länkar: Aftonbladet Kultur, Aftonbladet Kultur, Aftonbladet, Arbetet

%d bloggare gillar detta: