Bloggarkiv

Tuffare regler för arbetslösa


Den förutvarande borgerliga regeringen genomdrev som en fundamental del av sin politik hårdare regler för de arbetslösa. De borgerliga partierna beslutade om lägre arbetslöshetsersättning för de ofrivilligt arbetslösa och andra åtstramande bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingens uppdrag har allt mer blivit att kontrollera att de arbetslösa uppfyller villkoren för att erhålla ersättning.

Som en del i denna politik genomfördes under förra året att arbetslösa månadsvis skulle lämna aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen. Samtidigt genomfördes en förändring av ”straffskalan” i de fall som den arbetslöse inte uppfyllde bestämmelserna i arbetslöshetsförsäkringen. Officiellt genomfördes detta med meningen att dessa rapporter skulle bli ett verktyg för den arbetslöse och dennes handläggare på Arbetsförmedlingen att diskutera jobbsökandet.

Det visade sig snart att myndighetens handläggare inte på långa vägar hann med att granska aktivitetsrapporterna. Det handlade snarare om att Arbetsförmedlingens administrativa system noterade om rapporten inkommit i tid. Därför innebar denna reform endast att ett ytterligare övervakningssystem infördes för att disciplinera de arbetslösa.

Den 1 mars 2015 införs en ny sanktionstrappa för arbetslösa som är inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program och får ersättning i form av aktivitetsstöd. Därmed ska alla inskrivna arbetslösa som erhåller någon typ av ersättning lämna in en månatlig aktivitetsrapport. Vad jag förstår kommer detta enbart innebära att Arbetsförmedlingens handläggare får än mindre tid att granska rapporterna i samtal med de arbetslösa.

Aktivitetsrapporterna har liten eller ingen som helst betydelse i att stödja de arbetslösas väg till ett arbete. De tjänar endast till att disciplinera och hålla dem under herrans tukt och förmaning.

Jag finner ingen som helst anledning att bibehålla detta system. Så länge inte Arbetsförmedlingens handläggare kan träffa de arbetslösa på mer regelbunden basis tjänar aktivitetsrapporterna ingen som helst betydelse.

Bort med dem!

Länkar: dagens arena, politism, Aftonbladet ledare, Arbetet

Regeringsförslag sågas


Riksdagen har i all sin visdom(?) beslutat att arbetslösa ska avlämna en månatlig aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Detta har orsakat en sådan ökad arbetsmängd att den statliga myndigheten inte har den minsta möjlighet att utföra vad som ålagts dem. Det var ju meningen att de arbetslösas handläggare skulle följa upp aktivitetsrapporten tillsammans med den arbetssökande.

Men då de enskilda handläggarna har ansvar för så många arbetssökande  har inte detta fungerat i praktiken. Mikael Sjöberg, den nyligen utsedde generaldirektören för Arbetsförmedlingen valde då att förändra rutinerna. Han sade i SVT den 20 mars att …

Det är alltså korrekt att vi har medarbetare som har mer arbetsuppgifter än vad de har arbetstid.

Regeringen utreder nu möjligheten att ålägga de arbetssökande att skriva aktivitetsrapport varannan vecka. Det skulle ju kraftigt öka arbetsbördan på Arbetsförmedlingen. Det skulle förmodligen endast innebära att arbetslösa tvingas producera en rapport som ingen kommer att läsa annat än i undantagsfall.

Men då rapporterna ändå kommer att registreras elektroniskt hos myndigheten kommer de att tjäna till att pressa de arbetslösa ytterligare. Att ej lämna in en rapport riskerar att leda till disciplinära åtgärder i form av minskad ersättning. Kvaliteten i den inlämnade rapporten kommer inte att bedömas, den kommer knappast att bedömas mot den handlingsplan som ska upprättas.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten inte kommer att minska av det skälet att fler rapporter ska skrivas av de arbetslösa. Enligt min mening handlar det enbart om att klämma åt de arbetslösa och att hålla dem i herrans tukt och förmaning.

Länkar: Östnytt

Fler som skrivit: Martin Moberg

Minskad entusiasm på arbetsmarknadsdepartementet


Sedan hösten 2013 har de arbetslösa krav på sig att en gång varje månad lämna en rapport till Arbetsförmedlingen hur de ”arbetat” för att få arbete. Tidningen Arbetet rapporterar att Arbetsförmedlingen senast den 1 april ska meddela regeringen vad som skulle hända om arbetslösa skulle tvingas att avge två aktivitetsrapporter i månaden.

SVT:s Östnytt har i ett reportage kunnat konstatera att den genomförda reformen inte fungerar. Handläggarna på Arbetsförmedlingen har inte den minsta möjlighet att på ett meningsfullt sätt följa upp de lämnade rapporterna.

Denna reform ligger väl i linje med regeringens strävan att misstänkliggöra de arbetslösa och sätta större press på dem. Regeringens teori bygger på att långvarigt arbetslösa valt att förbli arbetslösa. Därför måste samhället sätta större press på dem.

Tidningen misstänker med visst fog att regeringens intresse för att genomföra en ytterligare reformering av kravet på aktivitetsrapporter är lågt. Så här i valtider, med dåliga opinionssiffror, är de säkert mycket försiktiga med att föreslå åtgärder som ytterligare skulle försämra deras chanser att vinna val.

Länkar: Arbetet, dagens arena

Regeringens reform fungerar inte


Den 1 september 2013 sjösattes en av den borgerliga regeringens reformer. Alla arbetslösa skulle varje månad lämna in en aktivitetsrapport. I den skulle den arbetslöse meddela vilka åtgärder man vidtagit för att hitta en anställning. Vidare infördes ett nytt system för att beivra arbetslösas bristande handlingar.

Östnytt konstaterar i ett tydligt reportage att de möjliga goda avsikter som fanns i reformen har förfelats. Arbetsförmedlingens handläggare har inte den minsta möjlighet att följa upp de inlämnade aktivitetsrapporterna. De enskilda handläggarna har så många arbetslösa att handleda att tiden helt fysiskt inte räcker till. Håkan Karlsson, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Linköping, Åtvidaberg och Kinda, säger …

Ska vi ha ett bra besök så tar det en timme med förarbete och efterarbete. Om man har 300 sökande skulle det ta 300 timmar på en månad. Och det kan ju vem som helst räkna ut att jobbar man 160 timmar per månad så kan man inte lägga 300 timmar på att träffa alla. Så det är en ekvation som tyvärr inte… den går inte ihop.

I reportaget undrar en del handläggare över ”politikernas” bristande insikt och förståelse över Arbetsförmedlingens arbetssituation. Jag kan förstå deras undran. Men jag misstänker att regeringen bryr sig ganska litet över hur enskilda  handläggare upplever sitt arbete. Den borgerliga regeringen har valt att genomföra en arbetsmarknadspolitik byggd på misstänksamhet över arbetslösas drivkrafter.

För att stimulera människors intresse av att skaffa sig ett avlönat arbete har regeringen genomfört jobbskatteavdrag, försämrat förmåner och ökat kraven på arbetslösa. Genom att begära aktivitetsrapporter av de arbetslösa ökar man trycket på dem att acceptera vad arbete som helst. Huruvida Arbetsförmedlingens handläggare ska hinna med att använda rapporterna som ett verktyg eller icke är tämligen underordnat och knappast prioriterat.

Länkar: ÖstnyttÖstnyttÖstnytt

Fler som skrivit: Storstad

%d bloggare gillar detta: