Bloggarkiv

Läsning, litteratur och kultur är viktiga demokratifrågor


Under torsdagen blev det klart att regeringen vill satsa medel på att främja mäns läsande. Vi har en utveckling där, framför allt män från arbetarklassen, läser allt mindre. Kvinnor tar del av litteratur i betydligt högre grad än vad män gör.

30 miljoner kronor öronmärks för att främja mäns och pojkars läsande. Till det kommer en årlig satsning om 15 miljoner för läsfrämjande åtgärder för barn och unga.

Det är klart att ansatsen är bra. Det är oerhört betydelsefullt att främja ett ökat läsande bland barn och unga. Det är som vice utbildningsminister Maria Arnholm säger

Frågor om läsning, litteratur och kultur är viktiga demokratifrågor.

Den svenska arbetarrörelsen har länge uppmärksammat problematiken att personer ur arbetaryrken läser böcker mer sällan än andra. Man har på olika sätt verkat för att göra böcker mer lättillgängliga för de fackliga medlemmarna. Fackliga organisationer var tidigt ute med att skapa egna bibliotek, ofta i samarbete med ABF. Här finns ursprungen till de folkbibliotek som sedermera kommunerna bildade och driver.

Fackliga organisationer verkar för att skapa och vidmakthålla arbetsplatsbibliotek och främja läsande bland sina medlemmar. Ett uppmärksammat läsfrämjandeprojekt har varit ”Läs för mig, pappa!”.

Om än tanken säkert är god från regeringens sida kommer det kritik för att denna ”satsning” inte är vad den synes vara. Helén Pettersson, förbundsordförande för ABF, menar att satsningen vare sig mer eller mindre är en bluff. Hon säger till SVT att …

De här pengarna som kulturministern hänvisar till finns redan i fortbildningsanslaget. Jag är oerhört kritisk till att man öronmärker våra pengar på det här sättet, vi är inte en beställartjänst för regeringen.

Det är viktigt att samhället avsätter medel för att främja ett ökat läsande bland Sveriges befolkning. Regeringen synes dock mest omfördela medel inom anslaget till folkbildningen. Det ingår redan i studieförbunds och folkhögskolors uppdrag att arbeta med dessa frågor. Det ligger därför mycket i ABF:s kritik.

Länkar: SVT, SVT, SVT, dn.se, Fokus, SVT Debatt, Aftonbladet kultur

Läs för mig, pappa!


Jag läser att den biträdande utbildningsministern Nyamko Sabuni vill att en satsning ska göras för att främja pojkars läsande. Hon vill använda en del av de medel som avsatts för att 2012 och 2013 främja ökad jämställdhet i skolan. Det är alldeles utmärkt att man gör den ”satsningen” även om jag inte vet hur mycket som kommer att gå till det. Det totala beloppet för två år handlar om 48,5 miljoner kronor. Men det är väl ändå något. Statsrådet har en teori om varför pojkar väljer bort att läsa böcker. Hon säger …

Vi vet från tidigare studier att tjejer som presterar bra och ser bra ut är populära, medan killar som är atleter och ser bra ut är populära. Det ger inga extrapoäng som kille att vara ”plugghäst”.

Det där känns ju något förenklat minst sagt. LO brukar ibland undersöka hur läsandet ser ut för olika grupper. Det man konstaterat är att gruppen ”arbetarmän” hör till de som läser minst. Vad detta beror på går väl att diskutera, men det är ju samma grupp som studerar kortast tid och i högre grad väljer bort högre studier. Jag tror inte det beror på att arbetarpojkar i högre grad än andra satsar mer på atletisk uppbyggnad än intellektuell.

Det finns en satsning som tidigare skedde genom ”En bok för alla”. Tidigare fick denna verksamhet statligt stöd för sitt arbete att ge ut kvalitetslitteratur till låga priser. Syftet med detta var i hög grad läsfrämjande. Inom denna verksamhet startades i samarbete med fackliga organisationer och ABF en verksamhet kallad ”Läs för mig pappa!” Syftet med denna verksamhet var att stimulera ”arbetarpappor” att läsa mer för sina barn. Genom att pappor fick upp ögonen för betydelsen av eget läsande skulle även barnen stimuleras till ett ökat läsande.

Det vore väl trevligt om denna verksamhet skulle få del av en ökad statlig satsning på läsfrämjande verksamhet.

%d bloggare gillar detta: