Kategoriarkiv: Republik

Idag, den 8 juni, är det SVT-fri dag


Jag har ju tidigare anmält att jag avser att hålla en SVT-fri dag idag. Orsaken är förstås TV-företagets okritiska och insmickrande rapportering om det bröllop som sker idag. Jag anser inte att SVT i denna fråga uppfyller sitt uppdrag att bevakningen av bröllopet ”… sker med måtta och sans, kritisk granskning samt med opartiskhet.”

Jag delar den ståndpunkt som Mia Sydow Mölleby och Anna Steele (ordförande respektive vice ordförande Republikanska föreningen) ger uttryck för på SVT debatt:

… Kungen och hans familj har idag begränsad formell makt, men en stor informell och reell politisk makt som framträdande mediegestalter.

För att behålla maktpositionen som statschef, med apanagets ekonomiska fördelar och de inflytelserika nätverk som följer med ämbetet, måste kungafamiljen göra sina privata tillställningar till offentliga högtider.

Eftersom jag inte har någon formell möjlighet att påverka SVT:s val av programsättning protesterar jag på det sätt jag kan. Mitt TV-tittande idag kommer att tillägnas andra kanaler.

Jag kommer att avstå från samtliga SVT:s kanaler idag!

Monarkin ”bör avskaffas”


Ekot rapporterar att en majoritet av ombuden på Miljöpartiets kongress emot sin partistyrelses vilja skärpte skrivningen kring införande av republik. Nu är partiets vilja att monarkin på sikt ”bör avskaffas”. Den nya skrivningen kompletterar tidigare om att …

… MP har svårt att se monarkins plats i ett modernt demokratiskt samhälle och att ingen ska kunna födas till ett ämbete.

Det är alldeles utmärkt att Miljöpartiets kongress röstat på så vis.

Monarkin är förlegad


En kung symboliserar i vår tid motsatsen till demokrati.

Peter Althin har efter att ha gjort goda tjänster för den republikanska föreningen avgått som dess ordförande. Vid helgens genomförda kongress med Republikanska föreningen har Mia Sydow Mölleby valts som ny ordförande. I demokratisk ordning har föreningen som önskar en övergång till republik valt en ordförande.

Denna ordning är ett gott exempel på hur den svenska demokratin fungerar. Det är genom offentlig diskussion som vi väljer de personer som ska representera vår förening, organisation och land. Så fungerar Sverige i stort. Genom allmänna och öppna val väljer vi företrädare som ska representera den allmänna viljan som lagstiftare i Sveriges Riksdag.

Dock har vi ingen som helst möjlighet att utse rikets statschef.

Peter Althin har tagit initiativ till att bilda ett nätverk där personer som är medlemmar inom regeringsalliansens partier kan verka för införandet av republik. Det är ett bra initiativ. Införandet av republik är inte ett parti- eller blockskiljande politiskt mål. Vi är många inom de olika riksdagspartierna som önskar se en mer demokratisk ordning för att utse Sveriges statschef. Peter säger det bra varför republik är att föredra framför monarki i ett inlägg på SVT debatt:

Att alla medborgare ska vara lika inför lagen måste gälla oavsett släktskap. En utvald familj kan inte få prenumerera på vårt lands högsta offentliga ämbete. Sveriges statschef väljs inte, varken direkt eller indirekt. Att inneha ett offentligt ämbete på livstid är inte förenligt med demokratin.

Länkar: SVT debatt, dn.se, SVT

Den 8 juni en SVT-fri dag


Sveriges Television kunde under tisdagen med stolthet meddela att de kommer att TV-sända det kungliga bröllop som sker i sommar. Studiesamtal kommer att ske före och efter den högtidliga akten. Det hela kompletteras med en timmes sammandrag under kvällen.

Jag kommer inte att aktivt följa de unga tus förmälning eller deras förberedelser ledande fram till det lyckliga ögonblicket då de vigs samman. Jag kommer för min del att helt och hållet avhålla mig från att följa någon som helst av SVT:s kanaler denna dag.

Jag utlyser för min del en SVT-fri dag.

Länkar: dn.se, Resumé, Ekot, SVT, di.se, SvD

Monarkin är en skamfläck för Sverige


Monarkin är ett föråldrat styrelseskick och ska avskaffas på demokratisk väg

Peter Althin (KD), Inga-Lill Larsson (M), Tobias Samuelsson (C) och Anna Steele (FP) meddelade för några dagar sedan att de tagit initiativ till ett nätverk där aktiva inom alliansens partier motståndare till monarkin kan samlas. De säger, bland annat, att …

Demokratin och principen om likhet inför lagen kräver att rikets högsta ämbete tillsätts efter förtjänst och inte av genetisk slump. Inga offentliga ämbeten ska någonsin kunna ärvas.

Det är ett alldeles utmärkt initiativ de tar. Frågan om republik behöver inte vara en partipolitiskt blockskiljande fråga. Det handlar snarare om synen på demokratin. De argumenterar för att republik vore att föredra monarki. Inom vissa delar av alliansen verkar en positiv syn på republik vara väldigt utmanande.

På samma sätt som socialdemokrater och liberaler var de ledande i kampen om allmän och lika rösträtt krävs en bred samsyn om att införa republik.

Länkar: SVT debatt, SVT debatt

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige

Apanage är skattemedel som ska redovisas


Jag tycker nog det mesta är redovisat.

H.K.H Knugen anser att hovstaten redan redovisar tillräckligt mycket av hur den del av apanaget som används till kungahusets egna utgifter (bland annat för representation). Karl säger till SVT att …

Inte så att det ska stå hur många korvar jag har köpt i förrgår och så vidare.

Nu handlar det förstås inte om det. Det är som Peter Eriksson (MP), ordförande i Konstitutionsutskottet, säger som menar att det handlar om andra detaljer.

Det är definitivt inte fråga om några detaljer om vad de äter till lunch eller så som den här specificeringen och redovisningen handlar om. Utan det är på en betydligt mer övergripande nivåer. Det är helt enkelt fråga om att det är skattemedel som används och när man gör det bör man också har en hygglig redovisning av vad pengarna går till.

Det är bra att den röd-gröna oppositionen driver på i denna fråga. Det är inte alls orimligt att kungahuset redovisar hur de pengar används som kommer från staten. Det betyder inte att uppgifterna måste vara en allmän handling som vem som helst kan ta del utav. Men det går säkert att hitta en lösning som tillfredsställer både kungahuset som riksdagen.

För övrigt anser jag kungen mycket väl kan avgå i förtid. Men då handlar det om att monarkin har avvecklats i demokratisk ordning. Men det är dock mycket uppenbart att det återstår en hel del opinionsarbete för att få en majoritet bland befolkningen för det.

Länkar: Ekot, Aftonbladet, dn.se, di.se, Aftonbladet, Aftonbladet, dn.se, dn.se, di.se, SVT

Knugen betalar bröllopet!


Expressen meddelar idag att skattebetalarna slipper stå för notan när prinsessan Madeleine gifter sig i sommar. Hovets informationschef Bertil Ternert, säger …

Det är inte skattebetalarna, utan kung Carl Gustaf som betalar bröllopet med pengar från den privata förmögenheten.

Det var ju verkligen ett högeligen tacknämligt budskap som presenterades oss likaledes tacksamma menighet!

Länkar: Expressen, di.se

Kunglig förmögenhetstillväxt


20121030-173852.jpgDagens Nyheter rapporterar i ett par artiklar om att kungens/kungafamiljens privata förmögenhet har haft en tillfredsställande tillväxt de senaste åren. Tidningen beräknar kungens privata förmögenhet till omkring 300 miljoner kronor. Till detta kommer ytterligare omkring 45 miljoner i bolaget Bensor AB. Det är med andra ord inga småpengar som de kungliga samlat ihop under åren.

Jag vet inte hur stor eller liten den svenska kungafamiljens förmögenhet är i förhållande till andra kungahus. Jag misstänker att det finns de som har samlat på sig betydligt större summor än så. Såsom rikets statsbärande familj har det säkert funnits rikliga tillfällen till att under historiens lopp åtnjuta förmånliga ekonomiska villkor för att därmed förmera sitt egna kapital.

En viktigare diskussion än den kring kungahusets privata förmögenhet är den om apanagets storlek och hur det används. För 2012 erhåller kungahuset 122 miljoner kronor i apanage. 62 miljoner kronor går till hovstaten för att täcka kungens kostnader för officiella uppdrag med representation, resor, personal och kungafamiljens leverne. När det gäller dessa pengar finns det inga formella krav på redovisning hur de används eller någon insyn. Lena Westin, ämnesråd på regeringskansliet, säger att …

Han har den här uppgiften som statschef och för det får han ett apanage som han får råda över. Han får själv skapa sin organisation och sköta sitt jobb. En del av det måste naturligtvis vara det som du och jag skulle betrakta som lön. Han måste äta mat, han måste ju leva.

Jag kan acceptera att statschefen erhåller ett rimligt understöd från staten för att utföra det uppdrag som förväntas av denne. Vi har nu valt att bibehålla denna typ av monarki som vi har. Däremot har jag svårare att acceptera att det inte finns något som helst formellt krav på redovisning av de medel som staten överlämnar till denna ”myndighet”.

Vi lever i ett annars demokratiskt styrt politiskt samhälle med omfattande revision och granskning av dess verksamhet. Det borde vara rimligt att även kungahuset omfattas av detta krav. Regeringschefens ”lön” är offentlig, ministrarnas och ledamöternas i Sveriges Riksdag är även de offentliga. Det borde inte vara orimligt att endast den del av statschefens apanage som är (ska vi kalla det) lön är det enda som undantas från offentlig granskning och insyn.

Det vore bättre om vi hade en statschef som utses, inte genom födsel, utan genom en demokratisk process! Det är dags att avveckla den svenska monarkin!

Länkar: dn.se, dn.se, SVT, di.se, dn.se, SvD, SVT

Andra som skrivit: Peter Högberg, Johan Westerholm, Martin Moberg

Har Riksdagen erhållit sin makt från kungen?


Jag är medlem i det socialdemokratiska partiet. Jag tillhör måhända inte till de mest aktiva i det lokala partiarbetet och jag har i dagsläget heller inga offentliga politiska uppdrag. Jag är socialdemokrat eftersom jag delar de grundläggande värderingar som partiet står för. Det innebär att jag kommer att göra vad jag kan för att få en annan regering efter de allmänna val som sker 2014.

Förra veckan öppnades riksdagsarbetet under högtidliga former. I Sveriges Riksdag sitter representanter för de politiska partier som efter valet 2010 erhöll mer än fem procent av rösterna från valmanskåren. Om än jag inte delar inriktningen i den politik som bedrivs av den borgerliga regeringen har jag inget annat att göra än att respektera att svenska folket har valt ledamöter i riksdagen. En riksdag som i sin tur valt en statsminister som sedan getts i uppdrag att bilda en regering. Det jag kan göra är att verka för att efter nästa val Riksdagens majoritet ser ut på ett annat sätt.

Vi ska vara stolta över vårt demokratiska system. I Sverige kan människor faktiskt få uttrycka sig fritt och kan uttala sig kritiskt mot den sittande regeringens politik. Man kan dessutom aktivt verka för att förändra politiska förslag och ge uttryck för en annan åsikt än den rådande. Men detta är verkligen inte något som förekommer överallt på vår glob. Det finns gott om makthavare som gör allt man kan för att trycka ned andras åsikter och inte tvekar för att fängsla politiska och andra motståndare.

Därför delar jag den åsikt som framförs av Peter Althin och Mia Sydow Mölleby på DN Debatt den 18/9. De finner det något stötande att en representant för ett förflutet Sverige präglat av allt annat än demokrati är den som ska öppna Riksdagens arbetsår. De säger …

I denna symboliska form påverkar monarkin demokratin negativt, eftersom den bryter mot de ideal som i övrigt genomsyrar samhället. Kungahusets upphöjda position leder till fjäsk och nationell mystik, vilket i sin tur föder okritiska medborgare och lär människor att beundra individer som inte har uträttat något. Vi anser att offentliga ämbeten ska vara öppna för alla och att tillsättandet ska ske genom val och inte släkttillhörighet.

Det finns alltså många skäl till att kritisera monarkin som statsskick och för att fullborda demokratin genom att införa republik. Ett steg på vägen kan tas redan i dag. Ceremonin under riksmötets öppnande antyder att riksdagen har erhållit sin makt från kungen och inte från folket. Detta borde inte vara acceptabelt i ett land som värnar demokrati och mänskliga rättigheter.

Jag anser att Sveriges statschef ska utses i allmänna val. Genom att vara medlem i Republikanska föreningen stödjer du kampen för en fullständig demokrati.

Länkar: DN Debatt, DN Debatt, SVT Debatt, SVT Debatt, DN Debatt

LO gillar inte monarkin


Idag kunde jag motta ett glädjens budskap från LO-kongressen. Kongressens majoritet beslutade att LO ska verka för att monarkin avskaffas. Det uttrycktes att monarkin är ett otidsenligt statsskick. Däremot avslog man en motion som skulle innebära att LO skulle utreda hur ett annat mer demokratiskt statsskick skulle införas. Nu gör det ju inget eftersom Republikanska föreningen ju har tagit fram ett sådant förslag.

Här kan du bli medlem i Republikanska föreningen!

Länkar: Arbetet, da.se, ka.se

%d bloggare gillar detta: