Månadsarkiv: februari 2015

Dags att dumpa Saudiarabien


Den senaste tidens debatt om huruvida Sverige ska fortsätta, omförhandla eller avsluta det militära samarbetsavtal Sverige har med Saudi-Arabien visar skillnaden mellan att ha regeringsmakten eller inte. Det är förstås mycket lättare att i opposition uttrycka sig mer rakt på sak i olika frågor.

Eftersom Saudi-Arabien förfogar över stora summor pengar skulle ett avslutat militärt samarbete säkert märkas i delar av den svenska ekonomin. I opposition kan Jan Björklund vara kategorisk i sitt avståndstagande till ett fortsatt militärt samarbete. Det var han inte när han själv var en del av den borgerliga regeringen.

Men OK Jan. Jag delar din åsikt i denna fråga. Jag tycker inte att Sverige ska fortsätta det militära samarbetet på det sätt som det ser ut idag. Saudi-Arabien är inte ett demokratiskt land, de kan heller inte anklagas för att vara särskilt progressiva när det gäller jämställdhetsfrågor och landet understödjer starkt konservativa och våldsamma delar av islam.

Länkar: di.se, SvD, Ekot, politism, SVT, SvD, dagens arena, Ekot, SVT

Fler som skrivit: Ulf Bjereld, Skiftet, Johan Westerholm, Ulf Bjereld, Skiftet

En fråga om förlorat förtroende


Sur?

Regeringen kommer inte att ge Maud Olofsson fortsatt förtroende att representera staten i LKAB:s styrelse. Näringsminister säger i anledning av regeringens beslut att …

Det handlar om att vi har en princip om att de statliga företagen ska agera föredömligt. Då är det viktigt att styrelserna har ett förtroende. Och i det här fallet så har Maud Olofsson genom sitt agerande att inte komma till konstitutionsutskottet skadat det förtroendet.

Maud Olofsson ansåg ju att hon inte hade anledning att låta sig utfrågas av Konstitutionsutskottet i anledning av Nuon-affären. När det som ibland kallas för statens sämsta affär någonsin genomfördes var Maud ansvarigt statsråd. Mauds vägran att träffa KU har inte underlättat att reda ut hur Nuon-affären hanterades av regeringen. Det är uppenbart att det också var hennes avsikt.

Det finns därför ingen som helst anledning för staten att anlita Mauds tjänster i några som helst statliga sammanhang.

Länkar: SvD, Ekot, Ekot, SvD, di.se, di.se, Ekot, dagens arena, dn.se

Så kan Björklund brösta upp sig


Ler ansträngt

Under gårdagen meddelades att regeringen gjort upp med de borgerliga partierna om att pröva betyg från och med fjärde klass. Enligt denna överenskommelse ska etthundra skolor frivilligt kunna testa betyg från fyran. Testperioden inleds 2017 och kan pågå fram till 2020, varpå då det hela ska utvärderas.

Regeringen har ju motsatt sig det borgerliga förslaget att införa betyg från och med fjärde klass. Den har funnit stöd från forskarvärlden som kunnat konstatera att inte mycket stödjer det goda med betyg från så tidig ålder.

De borgerliga partierna (Folkpartiet) har viftat bort sådana synpunkter såsom tämligen oväsentliga. Den egna tron har fått gå framför forskar- och skolvärldens ståndpunkter. Regeringen har stått inför risken av att bli nedröstad i kammaren i denna fråga. Här finns väl bakgrunden till att regeringen har valt att ingå den överenskommelse som presenterats. Man har i vissa delar tillgodosett Folkpartiets ståndpunkter samtidigt som man försökt vattna ut detsamma så mycket som möjligt.

Men det är klart att Jan Björklund framstår som något av en vinnare. Han har fått chansen att få prova sin ståndpunkt. Regeringen hoppas väl på att det frivilliga i genomförandet ska bli svagt samt på att kommande riksdagsmajoriteter och utvärdering ska finna det meningslöst att genomföra en sådan reform.

Jag kan inte påstå att jag är odelat positiv till överenskommelsen som den slutits. Jag hade helst sett att betyg inte alls hade behövt införas på det sätt som majoren önskat. Det förhåller sig möjligen på så sätt att denna överenskommelse kan bidra till att lösa upp alliansbildningen. Vore det så finns det ju något positivt i detta.

Men det vete tusan hur det blir med det hela.

Länkar: SvD, dagens arena, Ekot, SvD, dagens arena, di.se, Ekot, dagens arena, Ekot, SvD, SVT, Aftonbladet ledare, Ekot, SVT, SvD, SvD, SVT

Fler som skrivit: Monica Green, Skiftet, Nina Andersson  Brynja, Nina Andersson Brynja

Det finns andra sätt att knäppa regeringen på näsan


Svenska Dagbladet har talat med statsvetaren Jonas Hinnfors kring den flod av anmälningar till Konstitutionsutskottet (KU) som enskilda borgerliga ledamöter i Riksdagen har lämnat. En del av dessa anmälningar har ju litet av ett löjets skimmer över sig. Jonas säger till tidningen att …

Det finns anledning att se över vad konstitutionsutskottet ska och inte ska användas till. Vid en hastig bedömning av ärendena är det uppenbart att de här ärendena, flertalet, är av karaktären att någon tycker att regeringen för fel politik.

Politiker kan hitta andra kanaler för att knäppa regeringen på näsan i ekonomiskt centrala frågor, och då kan man till exempel göra en KU-anmälan. Frågan är om det fungerar som det var tänkt. Utslagen är relativt förutsägbara efter partilinje.

Han frågar sig om det är så här som de politiska partierna vill ha det. KU:s roll ska väl vara att granska om enskilda ministrar har begått allvarligare fel i sin tjänsteutövning och mindre om att knäppa någon på näsan. Det är måhända en svår distinktion att göra ibland. Men det borde vara upp till partiernas ledningar att fundera över vilka frågor som KU ska behandla. Risken är ju annars att man helt devalverar utskottets i grunden viktiga uppgift.

Demokratiska fri- och rättigheter i Palestina


Vänner?

Palestinas valde president Mahmoud Abbas har besökt Sverige under ett par dagar. Besöket är väl ett tack för att Sverige beslutat att erkänna Palestina som en självständig stat. Under besöket undertecknades ett femårigt utvecklingsavtal med Sverige. Stödet innebär 1,5 miljarder kronor i bistånd vars syfte är att skapa ”ett demokratiskt, självständigt, sammanhängande och livskraftigt Palestina”.

Det är förstås viktigt att Sverige villkorar vårt ekonomiska stöd på det sätt som gjorts. Den tidigare beväpnade befrielserörelsen Fatahs demokratiska utveckling har inte varit helt lyckad (to say the least). Fatah har klamrat sig fast vid makten genom korruption och andra sätt att missbruka sin politiska makt. Det förklarar väl till en del varför Hamas växte så snabbt och kunde överta den politiska makten på Gazaremsan.

Israel har ju heller inte bidragit till att stödja en mer demokratisk utveckling inom det palestinska området. De har saboterat det palestinska styret på många olika sätt.

Vill man nå en fredligare lösning på konflikten mellan Israel och Palestina finns knappast någon annan väg att gå än att främja en demokratisk utveckling i Palestina. Här har förstås Sverige en roll att fylla om än knappast den viktigaste.

Det kommer att krävas tuffa beslut inom såväl Israel som Palestina för att minimera risken för fortsatt väpnad konflikt. Då behövs det betydligt hårdare nypor kring den israeliska politiska ledningen. Samtidigt måste det till en bättre ekonomisk och demokratisk utveckling på det palestinska området för att minska inflytandet från mer extrema rörelser.

Länkar: dn.se, SvD, Aftonbladet debatt, SvD, SvD, Ekot, SVT, SvD, SVT, di.se, dn.se, SvD, Ekot, SVT, SVT

Fler som skrivit: Ulf Bjereld, Monica Green

Är det bra med anställningsstöd?


Dagens Nyheter konstaterar i en artikel att Arbetsförmedlingen under de senaste åren har betalt ut 73 miljarder kronor i anställningsstöd till privata företag. Det är verkligen väldigt mycket pengar. Tidningen har dock inte kunnat undersöka vilka företag som tar emot alla dessa pengar. Arbetsförmedlingen har valt att hemlighålla dessa uppgifter. Arbetsförmedlingens analyschef Mats Wadman konstaterar med viss rätt att …

Det är rimligt att ha den här sekretesslagstiftningen. Det kan delvis uppfattas som affärshemligheter hur företagen har det i sin verksamhet.

Tidningen gräver inte djupare i vilka typer av branscher som är stora mottagare av anställningsstöd. Men andra undersökningar visar att hotell- och restaurangbranschen är viktigare mottagare av anställningsstöd och nyligen har taxibranschen uppmärksammats. Arbetsförmedlingens företrädare menar i artikeln att sekretessen inte ökar risken för att vissa arbetsgivare missbrukar denna möjlighet.

Det är klart att risken/möjligheten ökar att anställningstöd används fel och att vissa företag i högre grad kan använda de olika stöd som finns. Den borgerliga regeringen valde att kraftigt öka användandet av olika anställningsstöd. Arbetsförmedlingen har som förmedlare av dessa medel marknadsfört detta på ett för dem ovanligt aggressivt sätt. Besöker man som arbetsgivare Arbetsförmedlingens hemsida möts man direkt av en funktion för att räkna ut vilka stöd man kan få.

Jag ser i mitt arbete hur vissa arbetsgivare ganska flitigt använder möjligheten med subventionerad anställda. Det verkar inte finnas den minsta rädsla hos Arbetsförmedlingen att man på detta sätt gynnar vissa arbetsgivare före andra och därmed underminerar en sund konkurrens mellan företag.

Det är klart att det kommer att behövas subventionerade anställningar för grupper av människor som annars skulle få svårt att hitta arbete. Men det måste vara möjligt för lagstiftarna och media att kunna granska hur stöden används. Genom sekretessen döljer man inte enbart vilka företag som får anställingsstöd. Arbetsförmedlingen döljer också hur de fördelar stödet och vilka överväganden man tar eller inte tar.

Det behövs verkligen en översyn av alla de olika anställningstöd som finns, hur de träffsäkra de (kanske) är och vilka överväganden som arbetsförmedlingen gör när de utger de olika stöden.

Länkar: dn.se, di.se, SvD, Ekot, ekuriren, SVT, dagens arena, Ekot, Arbetet, Arbetet

Sveriges röst ska vara tydlig när människovärdet kränks


Vår kompis?

Sverige skrev för tio år sedan under ett militärt samarbetsavtal med Saudi-Arabien. Senast den 15 maj i år kan detta avtal sägas upp av endera parten. I ett debattinlägg argumenterar Ellinor Eriksson (SSU) och Magda Rasmusson (Grön Ungdom) för att Sverige ska säga upp detta avtal.

Sverige har ganska bestämda regler för hur vår vapenhandel ska gå till. Vi ska inte handla med diktaturer eller med länder som är involverade i interna väpnade konflikter. Regelverket är säkert enkelt och lätt att förstå. Problemet är väl bara det att stora delar av den svenska vapenindustrin inte längre är så ”svensk”. Av nödvändighet och bristande svenska ekonomiska muskler har ägandet blivit allt mer internationellt.

Saudi-Arabien kan inte med bästa vilja i världen sägas vara särskilt demokratiskt eller främjar jämlikhet mellan män och kvinnor. Ändå betraktas detta land som en av västvärldens bästa vänner i denna del av världen. Anledningarna räknas förstås i olja och dollar. Saudi-Arabien förfogar över stora oljereserver och omfattande valutareserver. Men det är även ett land som ger stöd till dem närliggande religiösa intressen. Det finns band mellan detta land och Al Qaida, IS och liknande fanatiska rörelser.

Sverige berömmer sig av att stödja demokrati och mänskliga rättigheter världen över. Det blir därför något stötande när vi hycklar vänskap med detta land. Vi har inget att tjäna på ett militärt samarbete med Saudi-Arabien. Jag delar därför Ellinors och Magda uppfattning:

Nu har regeringen en chans att på allvar stå upp för de principer man säger sig värna. SSU och Grön Ungdom vill ha ett tydligt besked från regeringen om att man kommer att avbryta samarbetet med Saudiarabien när möjligheten finns i maj i år. Allt annat vore att svika de värderingar som är vägledande för regeringens arbete.

Länkar: SvD, Aftonbladet debatt, SVT, SVT

Fler som skrivit: Ulf Bjereld

Sverige är ett pluralistiskt land med många livsåskådningar


I ett alldeles utmärkt inlägg argumenterar Christer Sturmark (ordförande Humanisterna) för varför vi borde stoppa de borgerliga partiernas strävan att tillsammans med SD rösta för att tillåta ”konfessionella inslag” i samband med skolavslutningar. Christer skriver, bland annat, …

Låt mig till att börja med klargöra två sakförhållanden kring vilka det råder missförstånd: det är med nuvarande regler tillåtet både att ha skolavslutningen i kyrkan och att sjunga ”Den blomstertid nu kommer”.

Det nya med Alliansförslaget är att man vill att det också ska vara tillåtet med ”enstaka konfessionella inslag” till skillnad från nu gällande regler enligt vilka ”inga konfessionella inslag” ska förekomma.

Sverige av idag är ett högeligen pluralistiskt land. Här finns människor som valt bort att tro på gudar eller liknande, här finns de som tror på en kristen gud (av olika schatteringar), det finns muslimer, de som lever efter hinduistisk/buddistisk övertygelse med flera andra religiösa och/eller filosofiska tankesätt.

Det borgerliga förslaget handlar förstås om att skolavslutningen ska kunna ske i lokaler som ägs av Svenska kyrkan och att därvid låta representant för aktuell församling utföra ett ”konfessionellt inslag”. Det sägs tydligen i förslaget att det ska vara frivilligt att delta i detta. Men, som Christer är inne på i sitt inlägg, det ställer hårda krav på den enskilda eleven att avstå från att tillsammans med klasskamrater lämna evenemanget.

Det verkar som om de borgerliga partierna med nostalgi ser tillbaka på svenska filmer från gamla tider där glada elever i vackert sommarväder sjunger om den blomstertid som nu kommer. Förslaget är högeligen populistiskt och stötande. Den svenska skolans uppgift är inte att i första ledet ställa en viss religiös/filosofisk inriktning före andra. Den svenska skolan ska utbilda eleverna till kritiskt och självständigt tänkande.

Därför delar jag Christer Sturmarks avslutande meningar vari han säger att …

… det finns ett tungt principiellt intresse av att Sverige inte bara behåller sin sekulära profil, utan också befäster den. Det är därför som Alliansens lagförslag är potentiellt skadligt och som det är så angeläget att det stoppas.

Länkar: SvD, SvD, Ekot

Vårdnadsbidraget ska avskaffas


Regeringen förbereder en proposition för att avskaffa vårdnadsbidraget. Detta ”hemma-fru-bidrag” tillhör en av Kristdemokraternas hjärtefrågor och var därmed ett viktigt inslag i allianspolitiken. KD lade väl sådan vikt vid denna politiska reform att den blev en oundgänglig del av allianspaketet. Allianskonstruktionen har ju inneburit att de fyra partierna ibland tvingats till att acceptera vissa ”udda” inslag för att kunna forma ett gemensamt program.

Vårdnadsbidraget har knappast bidragit till att utveckla den svenska jämställdheten. Bidraget har gått till olika familjebildningar där kvinnan traditionellt har stannat hemma. Det må vara familjer där mannen gör karriär inom näringslivet eller bland invandrade familjer där bidraget gjort att kvinnan låsts in inom hemmets väggar.

Det är alldeles utmärkt att regeringen väljer att lägga ett förslag om att avskaffa detta bidrag. Tydligen verkar det finnas tillräckligt parlamentariskt stöd för en sådan reform då Folkpartiet verkar vara beredda att stödja ett sådant förslag.

Länkar: Ekot, SvD, di.se, dn.se, SVT, di.se, SVT, dagens arena, Ekot, SVT, Aftonbladet ledare, SvD, Ekot, SVT, Ekot, SvD, Ekot

Fler som skrivit: Skiftet

Utförsäkringarna fungerar inte


Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har uttryckt regeringens strävan om att avskaffa de blinda och döva tidsgränserna i sjukförsäkringen. Annika konstaterar helt kort att detta tar bort resurser från Arbetsförmedlingen och att väldigt få av de sjukskrivna har återgått i ordinarie arbete.

Men då de förändringar som den tidigare borgerliga regeringen genomförde är en grundpelare i deras uppfattning om sjukförsäkringen kan de ju inte låta denna ministerns uppfattning stå oemotsagd. Johan Forssell, vice ordförande (M) i socialförsäkringsutskottet, driver i ett debattinlägg tesen att de fasta tidsgränserna, tvärtemot regeringens uppfattning, har fungerat väl.

Det som är intressant är att sjuktalen var sjunkande redan innan en borgerlig regering tillträdde och genomförde sina reformer av sjukförsäkringen. Men, sedan några år tillbaka ökar åter sjuktalen – trots införda fasta tidsgränser. Det borde vara uppenbart att det behövs andra åtgärder än fasta tidsgränser för att snabbare hjälpa sjukskrivna åter till ett arbete.

Den borgerliga regeringen kallade sina reformer för ”rehabkedjan” trots att inte särskilt mycket av rehabåtgärder har tillförsäkrats långvarigt sjukskrivna. Det borde vara som Annika Strandhäll skriver i ett genmäle, att …

Den sjuke ska ha rätt till avstämningspunkter och tidig rehabilitering. Den som är sjukskriven i längre tid än två månader löper stor risk för ett långt sjukfall. Hit ska vår energi riktas. Att lägga en stupstock vid dag 914 hjälper inte inflödet in i långa sjukskrivningar, det säger sig självt.

 

%d bloggare gillar detta: