Månadsarkiv: juli 2014

Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet


Olle Wästberg

Jag har läst kommittédirektivet för utredningen ”Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet” som regeringen antagit. De utsåg Olle Wästberg utföra detta uppdrag. Han kommer att biträdas av en referensgrupp med företrädare från riksdagspartierna samt av en expertgrupp sammansatt av representanter för kommuner, landsting, myndigheter, universitet och organisationer inom det civila samhället.

Det är inget litet uppdrag han har fått att utföra och ganska litet tid därtill. Uppdraget ska nämligen redovisas redan senast den 15 december 2015. Med tanke på att partierna är på väg in i en valrörelse har utredningen knappt ett år på sig.

Jag har läst Olles tankar kring detta uppdrag i det debattinlägg som publicerades för några dagar sedan. Jag har ju inget att invända emot den problembeskrivning som han där presenterar. Jag tror knappast någon annan heller kommer att kunna göra.

Det är möjligt att regeringen vill väl med att tillsätta en utredning om demokratin och om hur man kan göra så att fler engagerar sig i den. Men jag är förundrad över att man väljer att göra det i form av en ensamutredning. Det innebär ju att resultaten och förslagen blir en persons sammanvägning av de resultat han finner. Det blir en persons tolkning av de överväganden och idéer som blir resultatet av det arbete som kommer att bedrivas.

Det är måhända ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att genomföra utredning på. Men särskilt demokratiskt är det ju inte. Jag hoppas att något väl kommer ut av detta trots de förutsättningar som utredningen har fått. Jag ser särskilt fram emot att se hur Olle ska genomföra nedan angivna uppdrag:

Utredaren ska arbeta för att skapa debatt och stimulera ett offentligt samtal om de frågor som ingår i uppdraget. Utredaren ska även verka för att inhämta allmänhetens synpunkter och åsikter om demokrati, inflytande och delaktighet.

Länkar: DN DebattDN Debatt

Regeringen tillsätter en demokratiutredning


image

Birgitta Ohlsson, demokratiminister, har tillsatt sin partivän Olle Westberg att genomföra en demokratiutredning. Resultaten ska presenteras senast i december 2015.

I en intervju pekar ministern på flera allvarliga problem i den svenska demokratin. Framför allt handlar det förstås om att allt färre människor är medlemmar i politiska partier – de som är grunden för vårt politiska system. Jag delar förstås hennes problembild.

Det som dock något förvånar mig är att Birgitta väljer att tillsätta en sådan utredning just nu, bara ett par månader inför ett kommande riksdagsval. Dessutom att hon valt att tillsätta en ensamutredare som på egen hand ska komma med all klokskap som ska råda bot på det demokratiska underskottet.

Det känns mest som att hon vill manifestera initiativkraft så här inför det kommande valet och med dåliga opinionssiffror för den borgerliga regeringen.

Länkar: SVT, di.se, SvD

Pensionsförlorarna


20140717-231447-83687710.jpg
Igår rapporterades det om att de som idag går i pension erhåller en genomsnittlig pensionsnivå som motsvarar 43 % av tidigare lön. Tjänstepension och eget pensionssparande är inte inräknade i de siffrorna. Det innebär en fortsatt värdeförsämring för de generationer som inte längre omfattas av ATP-systemet.

Utan en utveckling där fler arbetar fler år kommer denna värdeförsämring förmodligen att fortsätta. Det innebär vidare att tjänstepension och eget sparande blir allt mer viktigt för att klara en rimlig nivå på sin inkomst som pensionär.

Låt mig tydliggöra att jag delar synpunkten att fler måste arbeta längre för att hålla uppe värdet av pensionen. Vi har idag ett hållbart pensionssystem. Priset vi betalar är att värdet av pensionen styrs av sådana faktorer som medellivslängd och nationens ekonomiska utveckling.

Men de som riskerar att framför alla andra betala det stora priset är de som inte kan arbeta längre och/eller som löper högre risk för arbetslöshet (och därmed förlorad tjänstepension) samt de som arbetar under olika osäkra anställningsformer som del- och visstider.

Här har politiker och andra befattningshavare något att bita i. Det handlar inte om några snabba lösningar precis. Snarare längre trender. För många går ju inte politiken att göra ogjord.

Framtidens politiker behöver redan nu börja planera för en verklighet för en stor grupp pensionärer med låga inkomster.

Länkar: SvD, di.se, dn.se</a

Om fler kvinnor i EU-kommissionen


20140716-234332-85412687.jpg

Jämställt?

I ett debattinlägg krävde igår Socialdemokraterna, genom Stefan Löfven och Marie Granlund, att Fredrik Reinfeldt skulle driva kravet att minst 40 % av ledamöterna i EU-kommissionen ska vara kvinnor. Marie Granlund ställde sedan kravet formellt i riksdagens EU-nämnd (då Fredrik Reinfeldt medverkade via videolänk).

Statsministern, som var på plats i Bryssel, visade ingen större entusiasm inför det (S)-märkta kravet. Han framförde, bland annat, att detta faktiskt är en nationell fråga. Det är ju de enskilda länderna som nominerar kommissionär. Han menade vidare att det redan är svårt att finna lämpliga kandidater. Det underlättar inte heller då landet först kan nominera kandidat då man vet vilken roll denne ska ha.

Det är klart att Fredrik har rätt i detta. Det är förstås lätt att i Sverige göra detta till inrikespolitik och glömma verkligheten. Samtidigt kan man ju heller inte riktigt resonera som statsministern gjorde. Det är klart att Sverige som nation kan driva på i frågan. Frågan diskuteras ju faktiskt i det Europeiska rådet (som består av ländernas regeringschefer). Slutligen kan ju parlamentet driva på.

Men det är förstås ett rimligt krav att EU-kommissionens ledamöter på sikt ska vara jämställt. I den frågan kan Sverige som nation driva på utvecklingen.

Länkar: Aftonbladet debatt, europaportalen, europaportalen, europaportalen, SvD

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige

Bojkotta israeliska varor


20140716-222334-80614926.jpg
Jens Orback, Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center, har skrivit ett inlägg där han argumenterar för att varor producerade på av Israel ockuperad mark borde ursprungsmärkas. Han skriver bland annat att …

Dagens våldseskalering till trots är ockupationen en grundsten i konflikten mellan Israel och Palestina. Ett slut på den är en förutsättning för att både Israel och Palestina ska kunna existera sida vid sida i fred och frihet. Därför bör Sveriges agerande för fred vara ett tydligt agerande mot ockupations- och bosättningspolitiken. Regeringen bör verka för en ursprungsmärkning i Sverige av produkter från de israeliska bosättningarna, som i dag felaktigt märks ”Made in Israel”.

Jens beklagar vidare att Sverige inte har anslutit sig till det stora antalet av EU:s medlemsstater som avråder sina medborgare, företag och organisationer från allt samröre med bosättningarna.

Det känns faktiskt som ett rimligt ställningstagande. Israel har inte gjort mycket för att respektera palestinsk mark. De har låtit ett stort antal bosättningar växa upp på ockuperad mark. Det finns ingen anledning för omvärlden att dessutom gynna detta ekonomiskt genom att köpa produkter från dessa områden.

Om Israels ansvar


Under gårdagen vållade ett uttalande av Stefan Löfven på Facebook tydligen stort rabalder. Vad jag förstår av skrivningen försöker han hålla en balanserad ton kring parternas ansvar för konflikten och för den aktuella kris som pågår. Det är ett försök att  verbalisera partiets officiella ståndpunkt. Jag förstår dock de som reagerar över skrivningen kring Israels rätt till självförsvar.

Som ett självständigt land har de självklar rätt att försvara sitt territorium i händelse av angrepp. Det har även Palestinien. Problemet är ju bara det att det knappast handlar om en kamp mellan jämlikar i den pågående konflikten mellan staten Israel och Palestina. Israel är en, för sin storlek, en formidabel militär nation. Palestina förfogar inte över tillnärmelsevis samma resurser. Det enda man har folkligt engagemang.

Israel har ett särskilt stort ansvar för att kyla ned känslorna mellan parterna. Israel har liten motivation att uppfylla omvärldens krav på parterna att respektera territoriella krav. Man har låtit bosättare breda ut sig och stödjer byggandet av samhällen på ockuperad mark. Man har byggt en järnmur inne på palestinskt område utan att ta hänsyn till sådant som ägoförhållanden eller att människor ska kunna ta sig till arbetsplatser etc. Man håller Palestina isolerat (särskilt Hamaskontrollerat område).

Genom de åtgärder som Israel genomför håller man människor i fattigdom och isolering. Det gynnar knappast en fredligare utveckling och sinnelag bland de människor som bebor det palestinska området.

Sedan är det en annan sak att det finns krafter inom såväl Israel som Palestina som bidrar till att hålla konflikten levande. De som mördade de tre israeliska pojkarna gjorde säkert det med syfte att provocera fram en reaktion. Det gjorde även förstås de som svar (förmodligen) mördade en palestinsk yngling.

Israel svarar på morden genom att genomföra militära aktioner mot den palestinska sidan utan att veta vem/vilka som är ansvariga för morden på de israeliska ungdomarna. Man genomför (förhoppningsvis) en rättssäker insats gentemot de israeler som mördade den palestinska ynglingen. Men, som Göran Rosenberg skrev, så tillämpas ett rättssystem för laglösa bosättare och ett annat för fredlösa palestinier. Han skriver vidare att …

När tre judiska ungdomar nyligen kidnappades och dödades av tills vidare osäkert identifierade palestinier inledde Israels armé en militär operation, arresterade hundratals palestinier och dödade fem. När en palestinsk pojke några dagar senare brändes levande inleddes en reguljär polisoperation. När den israeliska militären trodde sig ha identifierat några misstänkta palestinska gärningsmän sprängdes deras föräldrahem. När den israeliska polisen trodde sig ha identifierat några misstänkta judiska gärningsmän sprängdes ingenting. De palestinska gärningsmännen kommer att dömas av en israelisk militärdomstol i enlighet med militära ockupationslagar. De judiska gärningsmännen kommer att dömas i en civil domstol enligt civila israeliska lagar.

Israel förtjänar hårdare kritik för sina handlingar. Stefan borde ha varit tydligare på den punkten.

Länkar: Expressen kultur, dn.se, di.se, SvD, SvD, SVT

Fler som skrivit: Monica Green, Ulf Bjereld, Monica Green

Fler högskoleplatser


Fler ska få plats

Magdalena Andersson (S) argumenterar i ett debattinlägg för att det behövs en satsning på fler högskoleplatser. Hon säger att Socialdemokraterna kommer att verka för att ytterliga 16.000 kommer till på universitet och högskolor, att minska den sociala snedrekryteringen och några ytterliga åtgärder.

Socialdemokraterna föreslår:

  1. Fler ska studera
  2. Breddad rekrytering
  3. Lärosätena ska erbjuda fler relevanta sommarkurser
  4. Förbättrad kvalitet och högre kunskapskrav i utbildningar
  5. Genomgående arbetslivsanknytning
  6. Goda möjligheter att återkomma

Det finns ganska stora skillnader i de ambitioner som de olika politiska partierna har vad gäller utbildningspolitiken. Socialdemokraterna vill att fler får möjlighet att delta i högre utbildning. Då krävs även höga ambitioner vad gäller grund- och gymnasieskola.

Skillnaden finns också när det gäller hur framtidens arbetsmarknad ska se ut. De borgerliga partierna har en mer pessimistisk syn på det. Man tror att framtiden finns i fler arbeten som kräver låg formell kompetens (och därmed lägre krav på genomgången skolgång). Magdalena skriver i inlägget, bland annat, att …

En socialdemokratiskt ledd regering kommer att prioritera investeringar i utbildningsväsendet, eftersom utbildning och jobb hör ihop. Det krävs för att alla människor i Sverige som kan ska få möjlighet att jobba och göra rätt för sig.

Ja, det är verkligen viktigt att genomföra satsningar på högre utbildning och på att fler får chansen att utbilda sig på högskola/universitet. Därför behöver även de regionala högskolorna mer resurser – både för mer kvalificerad utbildning som att ta emot fler studenter.

Fler som skrivit: Monica Green

Mona Sahlin på nytt uppdrag


Mona Sahlin

Igår meddelade demokratiminister Birgitta Ohlsson att hon utsett den tidigare partiordföranden för socialdemokraterna, Mona Sahlin, till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Monas uppdrag innebär att hon ska arbeta förebyggande mot extremism och värna demokratin.

Det är ett alldeles utmärkt val att utse Mona Sahlin till detta uppdrag. Det är knappast någon som betvivlar att hon brinner för frågan.

Länkar: SvD, dn.se, di.se

Fler som skrivit: Johan Westerholm

Förbud löser inte fattigdom eller sociala problem


I Danmark har man valt att ta i med hårdhandskarna med tiggare. Trine Bramsen, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger till Ekot att …

Det är för det att man inte önskar att göra Danmark till ett hotell där ryktet sprids i Europa att man kan komma till Danmark och övernatta gratis, man kan också få gratis mat.

De danska politikerna ser hellre att fattiga människor tar vägen någon annanstans (exempelis Sverige) än att komma till Danmark. Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö, delar inte de danska partikamraternas uppfattning i frågan. Han säger att det …

… är en väldigt ytlig analys och tyvärr är den danska debatten så helt annorlunda än här i Sverige. Naturligtvis måste man i Köpenhamn ta socialt ansvar för de fattiga som finns och skaffa boende och mat åt dem. Något annat är ohållbart medan man på längre sikt ska försöka påverka Rumänien och andra länder att ta ansvar för sin befolkning.

Svenska Dagbladet har fått ett skrftligt uttalande från Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson. Han menar att förbud vare sig förhindrar fattigdom eller sociala problem. Om problemet är att vissa EU-länder inte tar ansvar för sin befolkning är det en fråga som måste drivas genom EU. Den fria rörligheten inom EU gäller även fattiga människor.

Enda sättet att slutligen få bort fattigdom är att människor får möjlighet att försörja sig själva genom arbete och att man verkar för att få bort sociala stigman.

Det är sorgligt och beklämmande att de danska socialdemokraterna valt den linje man har gjort.

Länkar: Aftonbladet ledare, SvD, Ekot, Ekot, SvD, Aftonbladet kultur, Aftonbladet kultur

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Mario Matteoni

 

Gillar ej offentlighetsprincip


Friskolornas riksförbund har låtit genomföra en undersökning över vilka regleringar som skulle få förbundets medlemmar att inte driva vidare sin verksamhet. En hög andel skulle lägga ned sin verksamhet i det fall ett förbud mot skolor drivna i aktiebolagsform skulle bli verklighet. Det är väl inte så mycket att säga om det. Det är ju uppenbart att de flesta skolor av denna typ gör det i akt och mening att de vill tjäna pengar.

Men drygt en tiondel av deras medlemmar skulle även välja att lägga ned verksamheten i det fall det skulle införas krav om offentlighetsprincip och/eller meddelarfrihet. Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund, för ett slags resonemang som (enligt honom) skulle förklara detta.

Resonemanget känns ganska tunt. Det handlar väl snarare om att man hellre håller hårt vid den lojalitetsprincip som gäller för anställda i privat verksamhet. Medlemmarnas, i Friskolornas riksförbund, har väl ingen lust att potentiellt negativa uppgifter om det egna företaget sprids bland allmänhet och konkurrenter.

%d bloggare gillar detta: