Månadsarkiv: oktober 2013

Lou Reed R.I.P.


Rolling Stone rapporterar att Lou Reed har gått bort.

Lou Reed var en artist som jag upptäckte i mer mogen ålder och lärde mig att uppskatta. Han tillhörde en krets av musiker och kulturarbetare i New York som blev nyskapande och bröt med den rådande musiken. Världen har förlorat en viktig musiker.

Länkar: dn.se, Ekot, SvD, SvD, SvD

Höj minimilönen!


Protesterar mot låga löner

Anneli Nordberg (ordförande Fair Trade Center) och Viveka Risberg (kanslichef Swedwatch) uppmanar i ett inlägg de stora svenska klädkedjorna med tillverkning i Bangladesh att stödja krav om höjda minimilöner.

Anneli och Viveka skriver att en statlig kommission i Bangladesh genomför en översyn av den lagstadgade minimilönen i landet. Samtidigt har det genomförts omfattande demonstrationer om att kommissionens arbete ska landa i ordentligt höjda minimilöner.

Dagens nivå om, motsvarande, 250 kr/månad fastställdes 2010 och har därmed tappat i värde sedan dess. Arbetarnas representanter begär en höjning av minimilönen till 660 kronor/månad. Producenternas branschorganisation föreslår en mindre höjning av lönen till motsvarande 300 kr/månad.

Debattörerna skriver att …

Löneprotesterna i Bangladesh äger rum i en tid då arbetsvillkoren i landets textilindustri är i strålkastarljuset. Dessutom finns en allt större konsensus i omvärlden om att både näringslivet och stater måste följa FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. Svenska företag bör dra nytta av det internationella tryck som skapats och framföra till Bangladeshs regering att de stödjer arbetarnas lönekrav, att de vill se årliga lönerevisioner och att de ämnar dela de ökade kostnaderna med leverantörerna. Ett sådant ställningstagande i kombination med ett långsiktigt arbete för att garantera fackliga rättigheter är nödvändiga åtgärder för att hantera de utmaningar som import av textilier från Bangladesh innebär.

De frågar avslutningsvis om de svenska klädkedjorna kommer att agera. Svaret hittills är att Gina Tricot har beslutat sig för att stödja kravet om höjd minimilön till 660 kr/månad. I ett brev till handelsminister Ewa Björling uppmanar företaget regeringen att stödja en höjning av minimilönen till 660 kronor. Marcus Bergman, hållbarhetschef på Gina Tricot, säger …

80 procent av dem som arbetar inom textilindustrin är kvinnor. De här kvinnorna tar ett tungt försörjningsansvar och vi tycker det är ett rimligt krav att göra en revidering till den här nivån så att de ska klara av att försörja sina familjer.

Företaget meddelar vidare att man kommer att skriva på det avtal som förhandlats fram i Bangladesh och som ska förbättra arbetet med arbetsmiljö och närliggande förhållanden.

Länkar: SvD, SvD, dn.se

Fler som skrivit: Elisabeth Åberg

Anders Borgs piruetter


I en intervju meddelar Anders Borg sin inställning till riskkapitalister inom skolvärlden. Han säger att …

Man skall ha långsiktighet, man skall ha kompetens. Jag tycker väl också att man skall betala sina skatter. Då får man se om riskkapitalbolagen kan uppfylla det.

Men som vi nu bedömer så kan man ju ifrågasätta om dom klarar dom här lämplighetskriterierna.

Det är, som Ibrahim Baylan kommenterar det, en tydlig omsvängning i ministerns tidigare hållning i frågan. Socialdemokraterna föreslog i de samtal som fördes mellan regeringen och de röd-gröna partierna en tioårsgräns som definition av långsiktigt ägande. Förslaget fick, bland regeringspartierna, endast stöd av Folkpartiet.

Dock finns det en blocköverskridande överenskommelse om att endast långsiktiga ägare ska släppas in som ägare i skolan. Men det finns ingen definition av begreppet ”långsiktigt”. Förslaget är ute på remiss. Förhoppningsvis kan ett framtida lagförslag efter remissbehandlingen innehålla en tydligare förklaring av vad långsiktigt ägande ska anses betyda.

Länkar: SVT, SvD, SVT, Ekot, di.se, dn.se

Fler som skrivit: Martin Moberg

FN-resolution för personlig integritet


Det rapporteras att brasilianska och tyska diplomater tagit initiativ till att formulera en resolution i FN till förmån för personlig integritet på nätet. Jag förmodar att detta kommer som ett resultat av att USA påstås ha avlyssnat de två ländernas mäktigaste politiker.

Sedan den 11 september 2001 lever vi i en värld där USA vidtagit de kraftfullaste åtgärder för att i förväg avslöja hot mot dess intressen. De har i denna strävan tagit sig friheten att avlyssna nästan all världens kommunikation som sker över internet. Nu är ju USA knappast ensamma om att göra så.

Men det är intressant att sådana länder som annars hävdat personlig integritet och individens frihet och självständighet så snabbt omformulerat detta. Nu finns inte längre någon motsättning mellan dessa höga världen och en omfattande övervakning av egna och andra länders medborgare.

Först nu när demokratiska länders högsta politiska ledning misstänks ha avlyssnats reagerar samma länder med emfas emot USA. Men OK låt det då komma något gott ur detta. Det är ju alldeles utmärkt att man i FN agerar på detta.

Det är förstås alldeles otillständigt att makter på ett sådant sätt kan få övervaka alla människors kommunikation på det sätt som nu sker. Det kan ju uppstå något oroande ur denna syn på människor. De anses som skyldiga innan motsatsen eventuellt motbevisats.

Frågan är vilken påverkan denna syn får på den västerländska demokratin och vår omhuldade rätt att fritt uttrycka våra åsikter.

Låt oss hoppas att det initiativ som tagits inom FN-sfären kan vara ett första steg tillbaka till en rimligare ordning.

Länkar: dn.se, dn.se, SVT, dn.se, SvD, dn.se, dn.se, Ekot, dn.se, SvD, SvD, Ekot, SvD, Europaportalen

Fler som skrivit: Badlands Hyena

Ett ojämställt arbetsliv


Enligt en rapport, som Arbetsmiljöverket har beställt, drabbas kvinnor oftare av arbetsskador än män. Orsaken handlar inte om att kvinnor skulle vara fysiskt svagare än män. Orsaken är så enkel och drabbande att kvinnor utför de arbetsuppgifter som oftare leder till ohälsa. Kvinnor utför de mer repetitiva och handintensiva arbetsuppgifterna på arbetsplatserna, männen har andra arbetsuppgifter. Svend Erik Mathiassen, professor vid Högskolan i Gävle, säger

Det är alltså hur arbetet är organiserat som leder till ojämställd hälsa. Det finns inget starkt stöd för att biologiska skillnader mellan könen kan förklara att kvinnor drabbas mer av belastningsskador.

Ytterligare en orsak till att kvinnor oftare drabbas av ohälsa är den starkt uppdelade arbetsmarknaden. Det är betydligt vanligare att kvinnor arbetar inom vård, omsorg och service, arbeten som innehåller många tunga, repetitiva, och handintensiva moment samt mycket kontakt med människor. Monotont arbete är en viktig förklaring till att kvinnor har mer besvär i nacke, skuldror och armar.

Ytterligare en orsak till att kvinnor oftare drabbas av ohälsa är att de i högre grad har arbeten med psykosocial belastning, särskilt gäller detta i vårdyrken.

Det rapporten inte verkar prata om är att kvinnor samtidigt har svårare att få sin ohälsa klassad som arbetsskada. Det innebär att de i högre grad fastnar i långvarig sjukskrivning och får en sämre ekonomi. Män har lättare att få sin skador klassade som arbetsskada av Försäkringskassan vilket ger möjlighet till ekonomisk kompensation för inkomstförlust (livränta).

Förhoppningsvis kan den rapport som Arbetsmiljöverket initierat bidra till att förbättra forskningsläget gällande arbetssjukdomar. Läget idag innebär att det är svårare att få kvinnors ohälsa godkända som arbetsskada än när det gäller mäns.

Länkar: SvD, Ekot, Arbetsliv, dn.se, dn.se, di.se, Arbetet, da.se

Fler som skrivit: Martin Moberg

Vådan av försenad ankomst


Igår skulle Riksdagen rösta om ett utskottsförslag gällande regeringens förslag att höja brytpunkten för när statlig skatt ska tas ut. En majoritet hade i Finansutskottet beslutat att föreslå att Riksdagen skulle begära att regeringen drar tillbaka förslaget. Under torsdagen skulle man i kammaren rösta om utskottets förslag. En majoritet borde ha bifallit de röd-gröna partiernas utskottsförslag.

Till allas förvåning röstade en majoritet av Riksdagens närvarande ledamöter emot utskottsförslaget. Det visade sig i efterhand att Vänsterpartiet missat att föra upp Jonas Sjöstedt på kvittningslistan. Värre var att två av de socialdemokratiska ledamöterna anlände försenat till kammaren.

Det är verkligen högst genant att två socialdemokrater missade att delta i denna viktiga omröstning. Det är, trots allt, en fråga där man satsat en myckenhet av prestige.

Jag hoppas att förseningen inte var planerad för att komma ur diskussionen om budgetreglerna.

Nåväl, tydligen finns det en möjlighet att återkomma i frågan i november. Vi får väl se vad som sker då.

Länkar: dn.se, Ekot, di.se, SvD, SVT, di.se, di.se, dagens arena, SvD, Ekot, SVT, di.se, di.se, SvD

Fler som skrivit: Monica Green, Ulf Bjereld, Peter Högberg, Peter Johansson, Johan Westerholm, Martin Moberg, Lena Sommestad, Martin Moberg, Den sjätte mannen

En ny, modern och hållbar arbetslinje


Presenterar LO:s arbetslinje

Under onsdagen presenterade LO en rapport betitlad ”Vingarnas trygghet i en modern och hållbar arbetslinje”. I rapporten beskriver organisationen sina tankar om en modernare arbetslinje. De sätter den i motsats till den arbetsmarknadspolitik som den borgerliga regeringen har presterat. I det debattinlägg som presenterade LO:s tankar säger man …

Vår arbetslinje är modern därför att den satsar på det goda, utvecklande och välbetalda arbetet och det livslånga lärandet. Den är hållbar därför att den stärker individen, ökar jämställdheten och minskar klyftorna i samhället. Den är därmed både förebyggande och stödjande. Den avvisar att arbetslösa ska förmås acceptera lägre löner och otrygga anställningar med sämre arbetsvillkor och små utvecklingsmöjligheter för att få jobb. Trygghet står inte i konflikt med förnyelse eller vilja att arbeta och utvecklas.

LO vill se fem försvarslinjer mot arbetslösheten:

  • Det goda och hållbara arbetet ger löntagarna förutsättningar att möta arbetslivets krav och förändringar.
  • Gymnasieskolans kvalitet och resultat avgör hur hög sysselsättningen kan bli utan stora inkomstskillnader.
  • Goda möjligheter till arbetsmarknadsutbildning ger arbetslösa förutsättningar att möta kraven på dagens och morgondagens arbetsmarknad.
  • Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet stärker den moderna och hållbara arbetslinjen.
  • Fler och bättre insatser för arbetslösa som har som har en särskilt svår arbetslöshetssituation.

Förslagen verkar ligga väl i linje med vad de fackliga organisationerna inom LO brukar stå för. LO vill ha en betydligt aktivare arbetsmarknadspolitik än den passiva som den borgerliga regeringen står för. LO:s idéer står även för en mycket mer positiv syn på människors möjligheter och vilja att utvecklas och att skaffa sig ett gott liv. Politiken måste kunna understödja denna strävan.

Som jag ser det står regeringen för en betydligt mörkare syn på människorna. De ser hellre verktygen morot och piska som de huvudsakliga metoderna att förmå människor att skaffa sig arbete. De har heller inget emot att dela upp arbetsmarknaden i vinnare och förlorare.

Sverige behöver verkligen en annan och aktivare arbetsmarknadspolitik. LO:s rapport är i det avseendet ett viktigt inlägg i debatten.

Länkar: SvD, Arbetet, Ekot, di.se

Fler som skrivit: Helle Klein, Martin Moberg, Martin Moberg, Badlands Hyena, Leine Johansson

Om döden på jobbet


Minskade resurser gav färre inspektioner

Den 23 oktober firades som skyddsombudens dag. Den dagen firas vare sig som en helgdag eller som nationell flaggdag. Det är en dag då fackföreningar försöker uppmärksamma den betydelse som skyddsombud har för arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är de anställdas representant när det gäller arbetsplatsens förebyggande arbete mot dåliga arbetsmiljöer och riskminimering av olyckor.

Om än skyddsombuden är viktiga så har de behov av samhällets stöd vid de tillfällen då arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter beskrivna i lagstiftning och föreskrifter. Den borgerliga regeringen markerade ”betydelsen” av arbetsmiljön när de tillträdde efter valet 2006. De beslutade nämligen som en av de första åtgärderna att kraftigt minska på anslaget till Arbetsmiljöverket och att lägga ned Arbetslivsinstitutet. Antalet arbetsmiljöinspektörer minskades från 360 till 250 personer. Det innebär att Sverige inte längre uppfyller ILO:s rekommendation om en inspektör per 10 000 arbetstagare.

Resultatet har inte låtit vänta på sig. Med allt färre inspektörer är det ganska naturligt att allt färre inspektioner utförs. Samtidigt ökar antalet anmälningar om brister i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. Som Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, säger …

Det här ska faktiskt arbetsgivare och skyddsombud kunna diskutera på plats. Det tyder ju på att det finns brister i den dialogen och det är inte bra.

Med de hårdare klimatet på arbetsplatserna har det också blivit allt svårare att rekrytera skyddsombud. Det är uppenbart att staten måste återta sitt ansvar för att vända utvecklingen på arbetsplatserna. Antalet människor som skadas i olyckor ökar. En orsak till den utvecklingen är att allt fler människor är anställda hos bemanningsföretag och entreprenadföretag. Det är alltid arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön. Men då allt fler människor arbetar i en beställares lokaler ökar risken för att ingen tar tillräckligt ansvar.

I ett debattinlägg kräver representanter för LO och Socialdemokraterna att Arbetsmiljöverket får tillbaka de muskler de behöver. De tar även upp behovet av att se över Arbetsmiljölagen med tanke på det arbetsliv som växer fram. De skriver (och jag håller med) att …

Denna neddragning och regeringens påbud att Arbetsmiljöverket ska informera mer och inspektera mindre bäddar för en sämre arbetsmiljö. Antalet arbetsolyckor ökar också, främst bland yngre män. Mycket oroande är också den ökande andelen unga kvinnor med psykisk ohälsa.

Arbetsmiljöverket måste få tillbaka sina muskler. Socialdemokraterna avsätter i sin budgetmotion 100 miljoner kronor extra till Arbetsmiljöverket. Då kan verket åter inspektera, ställa krav och även komma tillbaka och se om kraven är uppfyllda.

Länkar: Aftonbladet debatt, SVT, SVT, da.se, ka.se, Arbetet, Arbetet, Fastighetsfolket, da.se, TCO-tidningen, dn.se, dagens arena, dagens arena, da.se, da.se, da.se, da.se, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Jana Fromm, Helle Klein, Daniel Gullstrand, Kaj Raving

En allmän omställningsförsäkring


Företrädare för Miljöpartiet och arbetsgivarorganisationen har fått en gemensam debattartikel publicerad. De föreslår införandet av en allmän omställningsförsäkring för de personer som inte omfattas av de idag gällande försäkringarna för arbetslöshet och sjukdom.

Debattörerna menar i sitt inlägg att dagens försäkringssystem inte helt och fullt fångar upp de som arbetar på dagens arbetsmarknad. Onekligen finns det något i det argumentet. De hårdare kraven i arbetslöshetsförsäkringen har gjort det svårare för ungdomar med många och korta anställningar att kvalificera sig för de villkor som finns i försäkringen. Det har gjort att många väljer bort medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Vidare har förändringarna i sjukförsäkringen gjort att många människor har blivit utförsäkrade från socialförsäkringssystemet och fått gå till kommunernas försörjningsstödskontor.

Vad debattörerna presenterar är en högst sketchartad presentation av en ny försäkring. Det gör det svårt att säga vare sig bu eller bä till det man presenterat. De hoppas dock ge ny energi till diskussionerna inom den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Miljöpartiets och Almegas tankar behöver konkretiseras högst betydligt för att kunna få något djupare inslag i den gällande debatten. Jag vet inte om de kommer att lyckas med sitt uppsåt. Låsningarna är allt för hårda inom den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Det är inte troligt att något kommer att ske innan nästa års allmänna val. Moderaterna kommer att låsa alla förändringar av arbetslöshetsförsäkringen och motsättningarna vad gäller sjukförsäkringen är knappast möjliga att överbrygga.

Det känns inte som om tajmingen för publicerandet av detta gemensamma debattinlägg var det allra bästa. Risken/chansen är uppenbar att inlägget försvinner utan att lämna djupare spår i debatten.

Länkar: SvD, dn.se, Arbetet

Fler som skrivit: Mikael Dubois

Stopp för utbildning i fas 3!


Arbetsförmedlingen har beslutat att sätta stopp för ytterligare utbildningsinsatser för deltagare i den tredje fasen av Jobb- och utvecklingsgarantin. De medel – 128 Mkr – som regeringen i sin nåd låtit avsätta för deltagarna i denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd är slut.

När fas 3 infördes fanns det överhuvudtaget inga som helst möjligheter att ge utbildning till deltagarna. Efter att kritiken emot detta ökat valde den borgerliga regeringen att kasta in handduken och tillåta en möjlighet till utbildning. Villkoren var att en sådan åtgärd skulle leda till ett arbete. Då kraven var ganska hårt satta tyckte väl regeringen att man inte behövde ta i när det gällde att allokera medel för sådana utbildningar.

Nu visar det sig att de anställda på Arbetsförmedlingen har varit mer generösa än vad regeringen tänkt sig. De avsatta medlen har nämligen förbrukats i snabbare takt än förutsett. För att hålla sig inom de ekonomiska ramar som regeringen har bestämt tvärbromsar Arbetsförmedlingen alla insatser gällande utbildningar till deltagare i fas 3.

Om inte annat så visar detta att den detaljstyrning som den borgerliga regeringen har ålagt arbetsmarknadspolitiken. Här råder herrans tukt och förmaning och gud nåde den som kliver utanför ramarna.

Allra som ödmjukast har Arbetsförmedlingen ansökt om ytterligare en skärv för att kunna ge fler deltagare utbildningsinsats. Vi får väl se hur arbetsmarknadsministern svarar på myndighetens hemställan.

Länkar: dn.se, dagens arena, Arbetet, Arbetet, di.se, dagens arena, ka.se

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Martin Moberg, Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: