Månadsarkiv: februari 2011

FAS3 ger inte jobb – utbildning gör det


Det menar arbetsmarknadsforskaren Madelene Nordlund. Hon är sociolog på Umeå universitet. Hon menar att de flesta arbetslösa redan har motivation att arbeta. Vad de behöver är snarare nya kunskaper och ett kontaktnät. Hon menar vidare att:

Att arbeta med konstruerade uppgifter som inte klassas som arbete fungerar inte. Det måste vara arbetsuppgifter som faktiskt efterfrågas på arbetsmarknaden för att du ska kunna ha nytta av dem.

Anders Stenberg, forskare på institutet för social forskning på Stockholms universitet, har gjort en utvärdering av Komvux. Han har funnit att vuxenutbildning ökar inkomsterna hos dem som studerar och därmed minskar klyftorna. Lönenivåerna ökar med fyra till fem procent för varje studieår. Anders säger i ett pressmeddelande att …

Komvux har en utjämnande effekt på inkomsterna, något som minskar klyftorna i samhället och är ett argument för att utbildningen ska finansieras av offentliga medel.

Det visar sig i andra utredningar och rapporter att ökad kompetens blir allt viktigare för att kunna få ett arbete. Arbetsförmedlingen beräknar att det kommer att tillkomma ca 5.000 nya arbetstillfällen inom industrin. De flesta av dessa arbetstillfällen kommer att gå till de med den bästa kompetensen. De som saknar relevant kompetens har det betydligt svårare. Tord Strannefors prognoschef på Arbetsförmedlingen menar att:

Det är ganska tydliga signaler att kompetenskraven stiger inom industrin.

Teknikföretagen delar denna syn. När organisationen frågade sina medlemmar i slutet av förra året angav 21 % av dessa att det var brist på yrkesarbetare.

Det kan säkert vara bra för många att komma till en bra anordnad FAS3-placering. Men det räcker inte med enbart att få syssla med diverse, mer eller mindre, riktiga arbetsuppgifter. De som gått arbetslösa länge har också behov av att fylla på med nya yrkeskunskaper. Det måste självklart göras en individuell plan för vad man behöver. Med den snabba ökningen av antalet platser och placerade i FAS3 ges det inte mycket utrymme för sådant. Det har endast, i flera fall, utvecklats ett kommersiellt projekt för vissa entreprenörer.

Länkar: TCO-tidningen, LO-tidningen, Dagens Arbete, Dagens Arbete, LO-tidningen

Nytt från Industribloggare: Leines Blogg, Marios Blogg, Kaj Raving, Camilla Wedin

Sämre hälsa med otrygga anställningar


Det visar en studie som Anna-Karin Waenerlund vid Umeå universitet genomfört. Studien har publicerats i tidningen ”Scandinavian Journal of Public Health”. Det är vanligare med psykiska besvär bland tillfälligt anställda än bland fast asntällda.

Länkar: Rapport, dn.se

Bonusbrott


Finansinspektionen har undersökt hur 41 banker, kreditinstitut, värdepappers- och fondbolag lever upp till regelverket för hur bonussystem får se ut. Det verkar som om fler än hälften av dessa företag inte bryr sig regelverket. FI:s generaldirektör Martin Andersson menar att:

Det här är ett uppseendeväckande dåligt resultat. Det visar behovet av en attitydförändring i branschen.

Det är helt klart uppseendeväckande att denna grupp människor inte kan rätta sig efter de värderingar som det omgivande samhället ställer på dem. Men förstås – det är svårt att komma åt egenintresset. Girighet är svårt att reglera bort.

Finansinspektionen kommer att gå vidare med de berörda företagen och fördjupa granskningen.

Länkar: di.se, E24, SvD, Ekot, Rapport, dn.se, di.se

Andra som skrivit: Ett hjärta rött, LO-bloggen

Mer meddelarfrihet


Offentligt anställda har i Sverige en rättighet att kunna ge larm om missförhållanden på sina arbetsplatser – de anställda har ett meddelarskydd enligt grundlagen. Det innebär att de har en laglig rätt att tala med medier utan att arbetsgivaren får straffa dem eller ens efterforska källan.

Den rätten gäller inte privatanställda och därmed inte heller anställda i privat verksamhet som finansieras med skattemedel. Det här en aspekt av ökad offentlig upphandling som inte diskuterats särskilt mycket. Man har bara diskuterat och påtalat hur billigare och bättre det blir med ökad konkurrens inom offentligt finansierad verksamhet.

Det har varit en viktig princip att kunna diskutera och bevaka hur det offentliga sköter sin verksamhet – och förmodligen nödvändig för att bibehålla trovärdigheten för den allmänt finansierade verksamheten.

Landsorganisationen (LO) diskuterar i ett debattinlägg på SvD:s Brännpunkt frågan att ge fler personer meddelarskydd. Det är en rimlig ståndpunkt att meddelarfriheten borde gälla även anställda som verkar i all offentligt finansierad verksamhet – oavsett driftsform. I inlägget sägs bland annat …

Det handlar inte enbart om de anställdas frihet. Det handlar också om konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga verksamheter och om att säkra kvalitetskontrollen inom skola, vård och omsorg. Vi framhåller samtidigt att meddelarskyddet är starkt eftersatt också i rent privat verksamhet och bör förstärkas även där. Hur det ska gå till förtjänar att utredas ytterligare.

Länkar: SvD, Rapport, SvD, dn.se, Dagen, Nyhetskanalen

Andra som skrivit: Svensson, Ulricehamnsbloggen

Nytt från Industribloggare: Ann-Sofie Wågström

Knugligt medaljförlänande


Anders Billing skriver en alldeles utmärkt krönika kring kungliga principer i medaljering. Krönikan tar sin utgångspunkt i att Peter Wallenberg Junior, Poker kallad, den 28 januari fick ta emot kungens medalj i tolfte storleken i serafimerordens band.

Grunderna för denna ära verkar något oklara. Det som dock är klart är att alla fyra aktiva farbröder i Wallenbergfamiljen nu fått medalj i tolfte storleken. Förutom pappa Pirre också Pokers bror Jacob och kusin Marcus (”Husky”).

Anders Billing avslutar krönikan med att konstatera …

Att det skulle råda något slags vänskapskorrupt ryggkliarförhållande mellan de båda klanerna – att Wallenbergfolket får medaljer och betalar igen med att i alla sina bolag och strukturer upprätthålla kungens position genom att vidimera hans roll som exportsymbol – har jag inga bevis för.

Det, naturligtvis, är bara en tanke som ser ut som en händelse.

Hmmmmmm …

Tomas Tobé: Fas 3 fungerar mycket bättre


Tomas Tobé (M), ordförande i arbetsmarknadsutskottet, håller inte med om den kritik som framförts (och framförs) om FAS3. Han anser att åtgärden fungerar mycket bättre än som det beskrivs. Han delar dock kritiken om att Arbetsförmedlingen inte tillräckligt väl följer upp hur placeringarna fungerar.

I dagsläget har Arbetsförmedlingen inte tillräcklig kontroll över de arbetsgivare som finns.

Samtidigt visar LO-tidningen exempel på hur denna åtgärd blivit en affärsrörelse där driftiga entreprenörer kan tjäna stora pengar. 90 % av Jobbfabrikens omsättning om 30 Mkr kommer från skattebetalarna som ersättning för att ta emot långtidsarbetslösa. Branschen växer snabbt. 2013 beräknas närmare 50.000 personer befinna sig i denna åtgärd.

Ska alla dessa långtidsarbetslösa hamna i en välskött och seriös aktivitet lär Arbetsförmedlingen få fullt upp med att följa upp och granska alla platser. Det lär ju inte vara möjligt utan ordentlig resursförstärkning till myndigheten om de inte ska tvingas försaka annat i sitt uppdrag.

Eftersom det är Riksdagen som ytterst styr hur Arbetsförmedlingen ska arbeta och vilka prioriteringar de har får vi väl hoppas att Tomas Tobé tar de initiativ som nu krävs.

Länkar: TCO-tidningen, LO-tidningen, LO-tidningen

Andra som skrivit: Löntagarbloggen, Alliansfritt Sverige, Ett hjärta rött, Kaj Raving, Martin Moberg, Aftonbladet, Yttrandefrihet

Lägstalöner driver arbetslöshet


… är den tes som Svenskt Näringslivs vice VD Christer Ågren driver i dagens SvD. Han menar att

Vi vill gärna få bort individgarantierna på fler områden och ta ytterligare steg när det gäller lägstalönerna. De driver arbetslöshet. Det måste finnas en arbetsmarknad för grupper med låg konkurrenskraft. På en del områden är lägstalönerna uppenbarligen för höga.

Det preciseras inte närmare inom vilka områden som han anser att lägstalönerna är för höga. Jag antar att han heller inte har något intresse av att definiera dessa. Strategin är ju att tydligt motsätta sig sådana höjningar varhelst de kan komma. Svenskt Näringsliv stödjer sig på Långtidsutredningens slutsatser och finansministerns öppna stöd. Det är klart att arbetsgivarnas representanter för ökat självförtroende i ett sådant debattläge.

Per Bardh, LO:s avtalssekreterare, håller förstås inte med om att höjningar av lägstalöner skulle driva arbetslöshet.

Det är ett påstående som nu upprepas som ett mantra. Men det finns inga som helst empiriska belägg i forskningen för att det skulle vara sant. Vad det egentligen handlar om är att Svenskt Näringsliv vill förändra lönebildningen så att löneskillnaderna ökar.

IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfvén visar inte heller någon större förståelse för Christer Ågren synpunkter. Stefan menar att

Det är typiskt att när det handlar om de allra lägsta lönerna så är de alltid för höga. Men när ledningarna pratar om sina egna ersättningar, då finns det ingen gräns uppåt. Det är ohållbart.

Under en tid kommer det nu att ske förpostfäktningar inför avtalsrörelsen i media. Det handlar om att vinna medlemmars och allmänhets sympatier inför de förhandlingar som kommer att ske under hösten.

För industrin kostar inte höjningar av lägstalöner särskilt mycket. Det är trots allt väldigt få som erhåller lön på den nivån. Men eftersom Svenskt Näringsliv samlar arbetsgivare inom många branscher kan man ju inte tillåta vissa branscher att avtala om höjda minimilöner. Det är förstås därför man håller ett ganska högt tonläge i denna fråga. Inom servicebranschen är det ju mycket vanligare med löntagare som tjänar i nivå med minimilönerna i de centrala avtalen. Arbetsgivarnas långsiktiga strategi handlar om att få till sifferlösa branschavtal så att man under fredsplikt ska förhandla om lönerevisioner på företagsnivå. De fackliga organisationerna står nu åter inför utmaningen att både vinna allmänhetens som medlemmarnas gillande för vår fackliga ståndpunkt.

Christer Ågren menar att LO-förbunden går baklänges in i framtiden. Men det är klart – så har väl arbetsgivarna alltid tyckt.

Länkar: E24, SvD, SvD, Dagens Arena, SvD, Cisionwire, E24

Andra som skrivit: Annarkia

Nytt från Industribloggare: Marios Blogg, Kaj Raving

Rikare kvinnor med ROT


Det visar sig att tack vare ROT-avdraget har svenska kvinnor blivit rikare. Svenska män har skrivit över halva huset till sina fruar/partner. Det har dock inte skett av någon osjälvisk strävan. Det handlar om att kunna maximera värdet av vad man kan få ut av ROT-avdraget.

Gun Sörman, produktansvarig på Statistiska Centralbyrån, säger

Vi för ingen statistik över vilka gåvor det är men en övervägande del gäller del av fastigheter. Så visst har rotavdraget haft effekt.

Hmmmm – vad blir nästa steg för att förbättra jämställdheten? Ge mannen F-skattesedel för att få RUT-avdrag för hushållsnära tjänster??

Länkar: dn.se, di.se

Arbetsförmedlingen vill slopa regler


Arbetsförmedlingens generaldirektör, Angeles Bermudez-Svankvist, vill ta bort en del av regelverket för FAS3. Bland de bestämmelser hon vill ta bort finns regeln om att man bara får utföra arbetsuppgifter som annars inte skulle bli gjorda.

Den formuleringen känns ju redan som den är väldigt luddig och inte särskilt klargörande. Det får inte bli på det sättet att deltagare i FAS3 utför ordinarie arbete och därför undantränger anställningar med lön.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) vill inte gå Arbetsförmedlingen till mötes och ändra reglerna. Åtminstone inte nu.

Nu gäller det att hålla tummen i ögat på den borgerliga regeringen så att de inte frestas att konkurrensutsätta lågbetalda arbetstillfällen med gratis FAS3.

Länkar: Eskilstuna-Kuriren, di.se, SVT, dn.se, TCO-tidningen, dn.se

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige

Nytt från Industribloggare: Leines Blogg, Carola Andersson

Högern pressar tillbaka lönerna


De svenska socialdemokratiska ledamöterna i Europaparlamentet har ett inlägg i måndagens SvD. De menar att borgerliga politiker har utnyttjat krisen för att försvaga fackliga rättigheter. De säger, bland annat, att

I det nya EU-systemet för budgetövervakning – den europeiska terminen – har EU-kommissionen redan visat sin ambition att försöka ta kontrollen över löner och arbetsvillkor i medlemsstaterna. I en första analys betonades att länder med bytesbalansunderskott måste försämra anställningstryggheten för tillsvidareanställda och se över möjligheterna att sänka arbetslöshetsersättningarna.

Debattörerna lovar att de ska göra vad de kan för att sätta stopp för de borgerliga politikernas strävanden. Jag önskar dem alla lycka i sitt arbete. De behöver dock eldunderstöd på hemmaplan. Debatten måste föras överallt där vi möter företrädare för en borgerlig syn på fackliga rättigheter.

%d bloggare gillar detta: